فهرست مقالات سکینه شاهی


  • مقاله

    1 - سرمایه رابطه ای: کلید موفقیت در دستیابی به مزیت رقابتی
    مدیریت فردا , شماره 63 , سال 19 , تابستان 1399
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان¬های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت¬های سازمان ب چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان¬های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت¬های سازمان بودند که 298 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای انتخاب شدند. در بخش کیفی، از روش نمونه¬گیری هدفمند استفاده شد و با 12نفر از مدیران باسابقه 15 سال به بالا، مصاحبه نیمه ساختمند صورت گرفت. ابزار این تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه و تحلیل اسناد بود. در بخش کمی، از پرسشنامه استاندارد بونتیس استفاده گردید که پایایی آن در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ، 79/. بدست آمد. مصاحبه¬ها پس از پیاده سازی، از طریق کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته¬های کمی نشان داد که میانگین نمرات پاسخ¬دهندگان در مورد وضعیت موجود شاخص¬های رابطه¬ای، انسانی و ساختاری از میانگین مورد انتظار بیشتر بوده است. همچنین یافته¬های کیفی حاکی از این است که شاخص¬های سرمایه¬ی رابطه¬ای و انسانی درسازمان از وضعیت نسبتا مطلوبی در سازمان برخوردارند. در نهایت راهکارهایی نظیر شناسایی استعدادهای کارکنان و استفاده بهینه از توانایی¬های آنها، داشتن برنامه مناسب برای جانشین¬پروری کارکنان و ایجاد یک سیستم جامع ارتباط با مشتریان ارائه شد. پرونده مقاله