فهرست مقالات عین اله کشاورز ترک


 • مقاله

  1 - تحليل پيشران¬هاي راهبردي موثر بر اعتماد عمومي به دولت با رويكرد آينده¬نگاري
  مدیریت فردا , شماره 70 , سال 21 , بهار 1401
  اعتماد عمومي به دولت ها امروزه با چالش هاي جدي و فزاينده اي روبه رو شده است كه لزوم تلاش براي تاثيرگذاري مثبت در روند آينده آن را دوچندان نموده است. اين پژوهش با رويكرد آينده نگاري و با هدف شناسايي عوامل راهبردي موثر بر آينده اعتماد عمومي به دولت جمهوري اسلامي ايران در چکیده کامل
  اعتماد عمومي به دولت ها امروزه با چالش هاي جدي و فزاينده اي روبه رو شده است كه لزوم تلاش براي تاثيرگذاري مثبت در روند آينده آن را دوچندان نموده است. اين پژوهش با رويكرد آينده نگاري و با هدف شناسايي عوامل راهبردي موثر بر آينده اعتماد عمومي به دولت جمهوري اسلامي ايران در افق 1424 انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهيت، توصيفي-تحليلي و از لحاظ روش شناسي، مبتني بر رويكرد آميخته طرح اكتشافي (كيفي-كمي) است. بنابراين پس از انجام مطالعات كتابخانه اي و ادبيات موضوع و نيز مصاحبه با خبرگان، فهرستي از عوامل موثر آينده اعتماد عمومي به دولت ج.ا.ايران به دست آمد و با استفاده از روش دلفي، اين عوامل از 58 مورد به 15مورد تقليل يافتند. سپس با بهره-گيري از روش تحليل ساختاري، ماتريس تاثير متقاطع طراحي شد و با تشكيل پانلي شامل 11 نفر از خبرگان و جمع-آوري نظرات آنان درباره تاثيرگذاري عوامل بر يكديگر، داده ها وارد ماتريس شدند. با تحليل داده هاي برآمده از ماتريس با نرم افزار ميك مك، ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري هر كدام از عوامل ارزيابي شد. براساس نتايج اين پژوهش، پنج عامل شامل مبارزه با فساد، شفافيت، عدم ترجيح منافع فردي بر منافع عمومي، تحقق عدالت اجتماعي و صداقت و راست گويي مسئولين به عنوان پيشران هاي راهبردي موثر بر آينده اعتماد عمومي به دولت ج.ا.ايران شناسايي شدند پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - طراحی مدل سیاست‌گذاری تأمین مالی کارآفرینی فناورانه در مراحل اولیه ایجاد کسب‌وکار در ایران
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 3 , سال 18 , تابستان 1401
  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی ، از نظر روش اجرا میدانی و از نظر ماهیت همبستگی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد ترکیبی و با هدف اکتشافی از روش تحلیل نظریه زمینه ای دربخش کیفی به بازسازی معنایی ابعاد مختلف مدل / الگوی به چکیده کامل
  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی ، از نظر روش اجرا میدانی و از نظر ماهیت همبستگی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد ترکیبی و با هدف اکتشافی از روش تحلیل نظریه زمینه ای دربخش کیفی به بازسازی معنایی ابعاد مختلف مدل / الگوی بهینه سیاست گذاری تامین مالی کارافرینی فناورانه درمراحل اولیه ایجاد کسب و کار بپردازد و با استفاده از نظرات مدیران ارشد و اساتید متخصص در این زمینه مفاهیم و تفاسیر موجود را از دیدگاه آنان بررسی کرده و در بخش کمی پرسشنامه ای با استفاده از مفاهیم اصلی مستخرج از بخش کیفی ساخته تا به تعمیم و تأیید یافته ها پرداخته شود. در این تحقیق ابتدا به منظور شناسایی روش های تامین مالی و هم چنین معیارهای انتخاب روش تامین مالی مناسب از روش دلفی فازی استفاده و سپس برای تعیین اولویت ها از تحلیل سلسله مراتبی استفاده و بعد از تعیین این اوزان از طریق روش تاپسیس به اولویت بندی گزینه های مطرح شده پرداخته شد. نتایج نشان داد از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت‌های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته‌اند. پرونده مقاله