فهرست مقالات یدالله مهرعلیزاده


  • مقاله

    1 - سرمایه رابطه ای: کلید موفقیت در دستیابی به مزیت رقابتی
    مدیریت فردا , شماره 63 , سال 19 , تابستان 1399
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت های سازمان ب چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت های سازمان بودند که 298 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با 12نفر از مدیران باسابقه 15 سال به بالا، مصاحبه نیمه ساختمند صورت گرفت. ابزار این تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه و تحلیل اسناد بود. در بخش کمی، از پرسشنامه استاندارد بونتیس استفاده گردید که پایایی آن در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ، 79/. بدست آمد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، از طریق کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های کمی نشان داد که میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد وضعیت موجود شاخص های رابطه ای، انسانی و ساختاری از میانگین مورد انتظار بیشتر بوده است. همچنین یافته های کیفی حاکی از این است که شاخص های سرمایه ی رابطه ای و انسانی درسازمان از وضعیت نسبتا مطلوبی در سازمان برخوردارند. در نهایت راهکارهایی نظیر شناسایی استعدادهای کارکنان و استفاده بهینه از توانایی های آنها، داشتن برنامه مناسب برای جانشین پروری کارکنان و ایجاد یک سیستم جامع ارتباط با مشتریان ارائه شد. پرونده مقاله