فهرست مقالات محمد  فروزنده


 • مقاله

  1 - مدل عمومی چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم‌ها
  مدیریت فردا , شماره 65 , سال 19 , زمستان 1399
  تدوین مدل چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم‌کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می‌شود. هدف از این مقاله ارائه یک چکیده کامل
  تدوین مدل چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم‌کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می‌شود. هدف از این مقاله ارائه یک مدل چرخه‌عمر عمومی برای تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی است که مورد تائید مجریان، ناظران و ممیزان مختلف قرار بگیرد. مدل ارائه شده در این پژوهش مبنایی را برای ارزیابی فعالیت‌های مجریان فراهم ساخته و ارزیابی و ممیزی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را تسهیل می‌نماید. مدل ارائه شده در این پژوهش دارای 4 بعد، 17 مولفه،3 نقطه کلیدی تصمیم و 156 شاخص است. ابعاد مدل شامل فرایندهای نیازسنجی، طراحی و ساخت نمونه، مهندسی ساخت و مدیریت تولید، و بهره‌برداری و پشتیبانی است. روایی پرسشنامه محقق‌ساخته توسط 9 نفر از خبرگان موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 3 سؤال حذف گردیده است. همچنین در بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.982 به دست آمده است. این نتایج، کلیه فرضیه‌های تحقیق را مورد تأیید قرار داده و رتبه مولفهها در هر بعد نیز مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، بعد نیازسنجی از اهمیت بیشتری در چرخه‌عمر تحقیق و توسعه سازمان‌های تحقیقاتی برخوردار است. استفاده از مدل این تحقیق سازمان‌های تحقیقاتی را قادر به پیاده‌سازی اثربخش فرایندهای مورد نیاز برای تحقیق و توسعه نموده و به مدیران و ذینفعان سازمان تحقیقاتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک می‌کند. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - مهندسی همزمان سه بعدی تولید انبوه محصولات حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی بارویکرد AHP فازی
  مدیریت فردا , شماره 69 , سال 20 , زمستان 1400
  یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدو چکیده کامل
  یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدون در نظر گرفتن ملاحظات تولید و تامین فقط برای طراح زیبا به نظر می‌رسد ولی سازمان تولید کننده در برخی موارد یا توانایی تولید آنرا ندارد یا در تامین برخی قطعات دچار مشکل می‌شود. این تحقیق به موضوع هماهنگی طراحی، تولید و تامین پرداخته که با بررسی ادبیات موضوع شاخصهای کلیدی آن در سطح پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی استخراج شده و در نهایت با مدلهای تصمیم گیری رتبه بندی شدند. این تحقیق برای اولین بار مهندسی همزمان سه بعدی در صنایع دفاعی را بررسی کرده و برای یکپارچگی طراحی، تولید وتامین مدلی ارائه می‌دهد. شاخصهای این موضوع در 4 معیار ساختار و معماری محصول، مدیریتی، کیفیت و همکاری سازمانی تفکیک شده‌اند که معیار ساختار و معماری محصول بیشترین اهمیت را دارد. در این تحقیق از روش AHP فازی استفاده شده است. پرونده مقاله