فهرست مقالات علی  رجب زاده قطری


 • مقاله

  1 - تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 37 , سال 10 , پاییز-زمستان 1397
  روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوام چکیده کامل
  روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوامل موثر بر این روش به توسعه آن کمک کرد. از آنجا که تامین مالی جمعی پدیده‌ای نو و جدید می‌باشد ضرورت دارد تا با روشی مناسب ضمن تعیین عوامل موثر بر این روش، به افزایش آگاهی آن در جامعه پرداخت. روش مدل‌سازی جمعی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و وب 2 با هدف شناخت پدیده‌های جدید می‌باشد. لذا در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی جمعی به احصا عوامل موثر بر تامین مالی جمعی در ایران در راستای حمایت از شرکت‌های نوپا‌ی حوزه IT پرداخته شده است. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین مالی جمعی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 1 , سال 15 , زمستان 1397
  در سال‌های اخیر تأمین مالی جمعی به‌عنوان روشی مبتنی بر وب 2 و شبکه‌های اجتماعی در تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا دارای رشد چشمگیری از جنبه‌های گوناگونی مانند تعداد پلتفرم‌های ارائه‌دهنده، تعداد کمپین‌ها و نرخ موفقیت آن‌ها، حجم سرمایه تأمین شده و تعداد مدل‌های ارائه ش چکیده کامل
  در سال‌های اخیر تأمین مالی جمعی به‌عنوان روشی مبتنی بر وب 2 و شبکه‌های اجتماعی در تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا دارای رشد چشمگیری از جنبه‌های گوناگونی مانند تعداد پلتفرم‌های ارائه‌دهنده، تعداد کمپین‌ها و نرخ موفقیت آن‌ها، حجم سرمایه تأمین شده و تعداد مدل‌های ارائه شده می‌باشد که این رشد سبب شده است تا محققان مختلف به بررسی این پدیده از ابعاد مختلف بپردازند. لذا این مقاله بدنبال بررسی جامع ادبیات مرتبط با این روش می‌باشد. در این پژوهش با مرور نظام‌مند 60 مقاله منتشر شده تا سال 2017 درخصوص مقوله تأمین مالی جمعی، به جمع‌بندی پژوهش‌های صورت یافته در این زمینه پرداخته شده و الگوی گرایش پژوهش‌ها از طریق شناسایی کانون‌های مورد توجه محققین تعیین گردیده است. همچنین خلاء‌های پژوهش‌های موجود و پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده در زمینه تأمین مالی جمعی شناسایی و تبیین شده است. نتایج بررسی نشان داد که تعداد مطالعات انجام‌شده پیرامون این رویکرد جدید خیلی زیاد نمی‌باشد ولی در حال افزایش بوده و بیشتر پژوهش‌ها تاکنون به بررسی یک بُعد از تأمین مالی جمعی آن هم بصورت تجربی و اکتشافی بدون وجود چارچوب تئوریک و همچنین مطالعه موردی بوده است و نیاز می‌باشد تا محققان این روش را با رویکردی جامع و با استفاده از بررسی نظر بازیگران مختلف آن مطالعه کرده و عوامل مؤثر بر موفقیت این روش را استخراج نمایند. پرونده مقاله

 • مقاله

  3 - شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص های قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و میک مک فازی
  مدیریت فردا , شماره 67 , سال 20 , تابستان 1400
  از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که هیچ نوع تحقیقی درباره ارتباط بین ابعاد و شاخص های قابلیت خدماتی جدا از عملکرد شرکت صورت نگرفته و شب چکیده کامل
  از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که هیچ نوع تحقیقی درباره ارتباط بین ابعاد و شاخص های قابلیت خدماتی جدا از عملکرد شرکت صورت نگرفته و شبکه ارتباطی و میزان اثربخشی آنها نیز تجزیه و تحلیل نشده و تمرکز بررسی ها بیشتر برروی ارتباط بین ابعاد با عملکرد شرکت بوده است. هدف از این پژوهش، استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی به روابط بین شاخص های قابلیت های خدماتی و استفاده از تحلیل میک مک فازی جهت خوشه بندی شاخص ها می باشد. لذا براساس دیدگاه مبتنی برمنابع، ابعاد و قابلیت های خدماتی شامل قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات به صورت جامع از طریق ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 نفر از خبرگان شناسایی و استخراج شدند. نتایج نشان داد که براساس مدل ISM شاخص های "کیفیت شرکت"، "کیفیت تعاملی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها" و "تفکیک فعالیتها و سطح متمرکزسازی" شاخص های مهم و حیاتی هستند که به عنوان مبنا و پایه ساختار قابیلت های خدماتی محسوب می شوند و همچنین باتوجه به تحلیل میک مک فازی شاخص های "تجزیه و تحلیل و شکل دهی استراتژی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها" و "کیفیت فیزیکی" در زمره «مهمترین» شاخص های قابلیت های خدماتی قرار گرفتند که قدرت بالایی در تأثیرگذاری بر سایر شاخص ها دارند لذا صنایع کوچک ایران باید گام -های اساسی به منظور تقویت این شاخص ها بر دارند. پرونده مقاله

 • مقاله

  4 - تبیین فرآیند پذیرش شبکه‌های نرم افزار محور (SDN) با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد سیستمی
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 51 , سال 14 , بهار-تابستان 1401
  فناوری SDN یکی از فناوری‌هایی است که در تحول دیجیتال نقش برجسته‌ای ایفاء خواهد نمود. ساختار این فناوری به گونه‌ای است که بتواند خود را با ماهیت پویا و درحال تغییر شبکه‌های آینده و همچنین با نیازها و درخواست‌های کاربران سازگار و همگام سازد. تاثیر این فناوری در هوشمندسازی چکیده کامل
  فناوری SDN یکی از فناوری‌هایی است که در تحول دیجیتال نقش برجسته‌ای ایفاء خواهد نمود. ساختار این فناوری به گونه‌ای است که بتواند خود را با ماهیت پویا و درحال تغییر شبکه‌های آینده و همچنین با نیازها و درخواست‌های کاربران سازگار و همگام سازد. تاثیر این فناوری در هوشمندسازی، چابکی، مدیریت و کنترل تجهیزات، حوزه‌ها و فناوری‌های نوین ارتباطی دیگر، کاهش هزینه‌ها و ایجاد کسب و کارهای نوآورانه بسیارحائز اهمیت است. در این خصوص فراهم‌کنندگان خدمات، از طرفی علاقه زیادی به استقرار SDN، برای مهاجرت زیرساخت‌های خود از یک معماری ایستا به یک سیستم پویا و قابل برنامه‌ریزی دارند و از طرف دیگر آن را جزو اولویت‌های خود نمی‌دانند و این تصور را دارند که از طریق روش‌های سنتی، مدیریت شبکه را انجام دهند. لذا در این پژوهش تلاش شده است ضمن شناخت عوامل موثر بر پذیرش معماری SDN و بکارگیری آن توسط اپراتورهای مخابراتی، مدل پارادایمی موضوع با استفاده از رویکرد سیستمی و نظریه داده بنیاد (مدل اشتراوس و کوربین) استخراج شود. در ارائه مدل بیش از هزار کد اولیه تعیین و در مراحل بازنگری و براساس اشتراکات معانی، مجموعاً 210 کد مستقل احصاء گردید. در انتها با نظرخبرگان از این تعداد کد، مجموعا 73 کدنهایی، 12 کد محوری و 6 مقوله اصلی استخراج شده است. پرونده مقاله

 • مقاله

  5 - بررسی اثر پیاده سازی اینترنت اشیاء بر صنعت حمل ریلی بار با رویکرد آینده پژوهی
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 55 , سال 15 , بهار 1402
  صنعتحملریليِ بار در ایران با چالش هایي روبروستکه عملکرد آنرا تحت تاثیرقرار داده است؛ به گونهايکه هر سال سهم بیشتري از حمل بار به نفعِ حملِ جاده اياز دست ميرود. یکي از راهکارهاي مدیریت این چالش ها در سایرکشورها، پیاده- سازيِ اینترنت اشیاء استکهدر ایران تاکنونکاربردهاي مح چکیده کامل
  صنعتحملریليِ بار در ایران با چالش هایي روبروستکه عملکرد آنرا تحت تاثیرقرار داده است؛ به گونهايکه هر سال سهم بیشتري از حمل بار به نفعِ حملِ جاده اياز دست ميرود. یکي از راهکارهاي مدیریت این چالش ها در سایرکشورها، پیاده- سازيِ اینترنت اشیاء استکهدر ایران تاکنونکاربردهاي محدوديداشته و پژوهشينیز درباره اثراتپیادهسازي این فناوري بر عملکرد حمل ریلي بار درکشور یافت نشد. در پژوهش حاضر پس از مرور مباني نظري و پیشینهو روش تحقیق، مولفههاي مرتبط،شناسایيو دسته بندي و تناسب آنها برايسنجش اثر پیاده سازي اینترنت اشیاء بررسيو نتایج در قالبکارت امتیازي- متوازن مدلسازي شده است. جهتگردآوري دانشخبرگان از روشدلفيو براي انتخاب نمونهايمتشکل از بیست نفر از - تکنیکگلوله برفياستفاده شد. در تحلیلیافتهها از آزمونهاي دامنهبین چارکي، دوجمله اي، میانگین و سایرآزمون هاي متداول ستفاده شد. مولفههاي شناسائي شده به درجات متفاوت، بر ابعاد مختلفکارت امتیازي متوازن اثرگذارند.کمترین میزان اثرگذاري اینترنت اشیاء بهبعدِ ماليو بیشترین میزان آن به بعدِ فرایندهايارزشآفریناختصاص دارند. همچنین اثرگذاريِ اینترنت اشیاء بر مولفه هاي بهبود فرایندها، سیاست گذاريو رقابتپذیري از بالاترین اجماع خبرگان و اثرگذاريِ آنبر مولفه هاي نیرويانسانيو مخاطرات فني ازکمترین اجماعخبرگانبرخوردار هستند.نتایجپژوهشدر برنامهریزي استراتژیکصنعت حملریلي بار با به کارگیريعمليدستاوردهاي فناوري اطلاعات قابل استفاده است. پرونده مقاله

 • مقاله

  6 - ارائه مدلی برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم بر اساس الگوریتم های داده کاوی
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 57 , سال 15 , پاییز 1402
  مقدمه: ملانوم جزء شایعترین سرطان تشخیصي و دومین علت مرگ ناشي از سرطان در میان افراد است. تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. ملانوم، نادرترین و بدخیم ترین نوع سرطان پوست است.در شرایط پیشرفته توانایي انتشار به ارگانهاي داخلي را دارد و ميتواند منجر به مرگ شود. طبق ب چکیده کامل
  مقدمه: ملانوم جزء شایعترین سرطان تشخیصي و دومین علت مرگ ناشي از سرطان در میان افراد است. تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. ملانوم، نادرترین و بدخیم ترین نوع سرطان پوست است.در شرایط پیشرفته توانایي انتشار به ارگانهاي داخلي را دارد و ميتواند منجر به مرگ شود. طبق برآوردهاي انجمن سرطان آمریکا براي ملانوم در ایالاتمتحده براي سال 2022 عبارتاند از: حدود 99،780 ز افراد مبتلابه ملانوم تشخیص داده شدند و حدود 7،650 نفر در اثر ملانوم جان خود را از دست ميدهند. لذا هدف از این مطالعه، طراحي بهبود دقت الگوریتم براي پیش بیني بقاي این بیماران است. روش پژوهش: روش حاضر کاربردي، توصیفي- تحلیلي و گذشتهنگر است. جامعه پژوهش را بیماران مبتلابه سرطان ملانوم پایگاه داده مرکز تحقیقات کشوري سرطان دانشگاه شهید بهشتي ) 1۳87 تا 1۳91 ( که تا 5 سال مورد پیگیري قرارگرفته بودند، تشکیل داده است. مدل پیشبیني بقاي ملانوم بر اساس شاخص هاي ارزیابي الگوریتم هاي داده کاوي انتخاب شد. یافته ها: الگوریتم هاي شبکه عصبي، بیز ساده، شبکه بیزي، ترکیب درخت تصمیم گیري با بیز ساده، رگرسیون لجستیک، J48 ، ID3 بهعنوان مدل هاي استفاده شده ي پایگاه داده کشور انتخاب شدند . عملکرد شبکه عصبي در همه شاخصهاي ارزیابي ازلحاظ آماري نسبت به سایر الگوریتم هاي منتخب بالاتر بود. نتیجه گیري: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شبکه عصبي با مقدار 97 / 0 ازلحاظ دقت پیش بیني عملکرد بهینه دارد. بنابراین مدل پیش بیني کننده بقاي ملانوم، هم ازلحاظ قدرت تمایز و هم ازلحاظ پایایي، عملکرد بهتري از خود نشان داد؛ بنابراین، این الگوریتم به عنوان مدل پیش بیني بقاي ملانوم پیشنهاد شد پرونده مقاله