فهرست مقالات ملیحه کمرئی


 • مقاله

  1 - گروه‌بندی همسان یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی به کمک روش خوشه¬بندی شورایی
  غلامعلی منتظر ملیحه کمرئی
  شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1399
  یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزش و یادگیری در طی سالیان اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. اکثر سامانه¬های یادگیری الکترونیکی، صرف نظر از تفاوت¬های فردی یادگیرندگان محتوای آموزشی مشابهی را برای همة یادگیرندگان ارائه می¬دهند در حالی¬که در آموزش¬ه چکیده کامل
  یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزش و یادگیری در طی سالیان اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. اکثر سامانه¬های یادگیری الکترونیکی، صرف نظر از تفاوت¬های فردی یادگیرندگان محتوای آموزشی مشابهی را برای همة یادگیرندگان ارائه می¬دهند در حالی¬که در آموزش¬های مبتنی بر وب، علاوه ¬بر¬افزایش فرصت یادگیری باید به ارتقای بازدهی یادگیری نیز توجه شود. سامانه¬های یادگیری تطبیقی برای ارائة محتوای تطبیق¬پذیر با هر ¬یادگیرنده، نیازمند گروه¬بندی یادگیرندگان با علایق مشابه است و برای تحقق این هدف، می¬توان از سبک¬های یادگیری یادگیرندگان بهره گرفت. گروه-بندی خودکار یادگیرندگان در این محیط به کمک روش¬های خوشه¬بندی امکان پذیر است. به دلیل متفاوت بودن نتایج روش¬های خوشه بندی در تکرارهای مختلف، در این پژوهـش از روش خوشه¬بندی شورایی برای ترکیـب نـتایج خوشـه¬بندی پنـج روش FCM، K-means، KNN , SVM و medoids-K برای گروه¬بندی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. نتایج ارزیابی تجربی روش خوشه‌بندی پیشنهادی بر اساس سه شاخص «دیویس – بولدین»، « خلوص و تجمع» و « واریانس » نشان می‌دهد که این روش، کاهش هزینة محاسباتی و دقت و سرعت بیشتری نسبت به سایر روش‌های متداول در شناسایی گروه‌ها داشته است. جزييات مقاله