فهرست مقالات عبداله  ساعدی


 • مقاله

  1 - ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته
  عبداله  ساعدی رضا  سپهوند سید نجم الدین  موسوی محمد  حکاک
  شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1399
  معماری دانش منابع انسانی بیش از هر ابزار یا عنصر دیگری در شیوۀ ایجاد، سازماندهی کردن، اندوختن، توزیع و کاربرد دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان¬های دانش¬بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته انجام پ چکیده کامل
  معماری دانش منابع انسانی بیش از هر ابزار یا عنصر دیگری در شیوۀ ایجاد، سازماندهی کردن، اندوختن، توزیع و کاربرد دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان¬های دانش¬بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش‌های آمیخته و به‌صورت کمی و کیفی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سازمان¬های دانش¬بنیان استان لرستان تشکیل می¬دهد که 30 نفر از خبرگان آن‌ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، داده‌ها و اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و شاخص‌های معماری دانش منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار Matlab و روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه‌شده است. نتایج پژوهش دربرگیرنده شاخص‌ها و مؤلفه‌های معماری دانش منابع انسانی و ارائه مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان¬های دانش-بنیان است. بدین ترتیب، یافته¬ها علاوه بر تدوین مدل معماری دانش منابع انسانی، حاکی از شناسایی مؤلفه‌های اصلی معماری دانش منابع انسانی، زیرساخت¬های مدیریت دانش، ویژگی‌های حرفه‌ای، ویژگی‌های موقعیتی و دستاوردهای معماری دانش منابع انسانی است. جزييات مقاله