فهرست مقالات رضا اکرمی نژاد


  • مقاله

    1 - WSTMOS: روشی جهت بهینه سازی توان عملیاتی، انرژی و تاخیر در زمانبندی جریان ‏های کاری ابری
    فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 57 , سال 15 , پاییز 1402
    استفاده از رایانش ابری در مراکز داده مختلف در سراسر دنیا، منجر به تولید بیشتر گاز دی‌اکسیدکربن می‌شود، که در آن مسئله انرژی و توان یکی از مسائل مهم می‏باشد. الگوریتم آگاه به انرژی و توان عملیاتی برای زمان‌بندی جریان‏های کاری نمونه - فشرده اینترنت اشیا با پردازش دسته‌ای چکیده کامل
    استفاده از رایانش ابری در مراکز داده مختلف در سراسر دنیا، منجر به تولید بیشتر گاز دی‌اکسیدکربن می‌شود، که در آن مسئله انرژی و توان یکی از مسائل مهم می‏باشد. الگوریتم آگاه به انرژی و توان عملیاتی برای زمان‌بندی جریان‏های کاری نمونه - فشرده اینترنت اشیا با پردازش دسته‌ای در ابرها مورد مطالعه قرارگرفته و روشی جهت زمان‌بندی جریان‏های کاری ابری برای بهینه سازی انرژی، توان عملیاتی و تاخیر ارائه‌ شده است. در روش پیشنهادی نسبت به روش قبلی با ایجاد پارامترهای فاصله، دسته‌بندی ورودی‌ها و همچنین زمان اجرای واقعی، توان عملیاتی، انرژی و تاخیر را بهبود داده‌ایم. روش WSTMOS با درنظرگرفتن پارامترهای شاخص و زمان واقعی، به تابع صلاحیت بهینه‌ای دست یافته است. همچنین روش پیشنهادی پارامتر فاصله زمانی وظیفه، نسبت به ماشین‏های مجازی برای کاهش تعداد مهاجرت‌های ماشین‏های مجازی، استفاده ‌شده است. روش WSTMOS با دسته‌بندی ورودی‌های جریان کاری به گروه‏های کم، متوسط و پرحجم و همچنین توزیع بار مناسب بر روی سرورهای مناسب‌تر جهت آستانه پردازنده‏ها، میزان انرژی و هزینه را بهینه نموده و همچنین میزان مصرف انرژی به طور میانگین 4.8 درصد و هزینه 4.4 درصد، نسبت به روش مورد مطالعه کاهش یافته و درنهایت میانگین تأخیر، توان و بار کاری نسبت به روش‌های قبلی بهینه ‌شده است. پرونده مقاله