فهرست مقالات محمد پورمحمود آقابابا


 • مقاله

  1 - مسیریابی شبکه های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه
  فصلنامه فناوری ایران , شماره 31 , سال 9 , بهار-تابستان
  با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری،اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است.اهمیت استفاده از شبکه های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت.بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد،از طریق یک شبکه ارتباطی دارند.برای پشتیبا چکیده کامل
  با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری،اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است.اهمیت استفاده از شبکه های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت.بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد،از طریق یک شبکه ارتباطی دارند.برای پشتیبانی از چنین برنامه هایی نیازمند ایجاد یک درخت  چندبخشی بهینه می باشیم،که نشان دهنده مسیرهای بهینه دستیابی ازیک منبع ارسال کننده به چندین مقصد مورد نظر است.دستیابی به یک درخت بهینه جهت مسیریابی ،از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی فراوانی می باشد. در این مقاله به دنبال ارائه روشی برای مسیریابی در شبکه های   چندبخشی ،با توجه به پارامترهایی مانند هزینه و تأخیر می باشیم. همچنین این مقاله اهمیت ویژه ای به این موضوع داده است که هر یک از پارامترهای ذکر شده جهت مسیریابی، برای بسته‌های متفاوت دارای ارزش‌های متفاوت نیز می باشند و به تناسب ارزش هریک از این پارامترها، درخت‌های مسیریابی چندبخشی بهینه‌ای ایجاد می شود. جهت دستیابی به این هدف ازدو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولونی مورچه‌ها استفاده می‌شود.نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان داده است که الگوریتم‌های ارائه شده با توجه به تناسب بسته‌ها،توانایی ایجاد درخت های چندبخشی بهینه ای را دارا می باشند. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - مسیریابی شبکه¬های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 31 , سال 9 , بهار-تابستان 1396
  با توجه به رشد و توسعه شبکه¬های کامپیوتری، اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است. اهمیت استفاده از شبکه-های چندبخشی را امروزه نمی¬توان نادیده گرفت. بسیاری از برنامه¬های چندرسانه¬ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد، از طریق یک شبکه ارتباطی دارند. برای پ چکیده کامل
  با توجه به رشد و توسعه شبکه¬های کامپیوتری، اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است. اهمیت استفاده از شبکه-های چندبخشی را امروزه نمی¬توان نادیده گرفت. بسیاری از برنامه¬های چندرسانه¬ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد، از طریق یک شبکه ارتباطی دارند. برای پشتیبانی از چنین برنامه¬هایی نیازمند ایجاد یک درخت چندبخشی بهینه می¬باشیم، که نشان¬دهنده مسیرهای بهینه دستیابی ازیک منبع ارسال¬کننده به چندین مقصد مورد نظر است. دستیابی به یک درخت بهینه جهت مسیریابی، از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی فراوانی می¬باشد. در این مقاله به دنبال ارائه روشی برای مسیریابی در شبکه¬های چندبخشی، با توجه به پارامترهایی مانند هزینه و تأخیر می¬باشیم. همچنین این مقاله اهمیت ویژه¬ای به این موضوع داده است که هر یک از پارامترهای ذکر شده جهت مسیریابی، برای بسته‌های متفاوت دارای ارزش‌های متفاوت نیز می¬باشند و به تناسب ارزش هریک از این پارامترها، درخت‌های مسیریابی چندبخشی بهینه‌ای ایجاد می¬شود. جهت دستیابی به این هدف ازدو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولونی مورچه‌ها استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده از شبیه¬سازی نشان داده است که الگوریتم‌های ارائه شده با توجه به تناسب بسته‌ها، توانایی ایجاد درخت¬های چندبخشی بهینه¬ای را دارا می¬باشند. پرونده مقاله

 • مقاله

  3 - Nonlinear Regression Model Based on Fractional Bee Colony Algorithm for Loan Time Series
  Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) , شماره 2 , سال 10 , بهار 2022
  High levels of nonperforming loans provide negative impacts on the growth rate of gross domestic product. Therefore, predicting the occurrence of nonperforming loans is a vital issue for the financial sector and governments. In this paper, an intelligent nonlinear model چکیده کامل
  High levels of nonperforming loans provide negative impacts on the growth rate of gross domestic product. Therefore, predicting the occurrence of nonperforming loans is a vital issue for the financial sector and governments. In this paper, an intelligent nonlinear model is proposed for describing the behavior of nonperforming loans. In order to find the optimal parameters of the model, a new fractional bee colony algorithm (BCA) based on fractional calculus techniques is proposed. The inputs of the nonlinear model are the loan type, approved amount, refund amount, and economic realm. The output of the regression model is that whether the current information is for a nonperforming loan or not. Consequently, the model is modified to detect the status of a loan. So, the modified model predicts the occurrence of a nonperforming loan and determines the loan status, i.e., current, overdue, and nonperforming. The proposed procedure is applied to data gathered from an economic institution in Iran. The findings of this study are helpful for the managers of banks, and financial sectors to forecast the future of the loans and, therefore, manage the budget for the upcoming loan requests. پرونده مقاله