فهرست مقالات علی  اسودی


  • مقاله

    1 - الگوی تربیتی قرآن کریم در مواجهه با مخالفان و دشمنان (مطالعه موردی آیه 108 سوره انعام)
    دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث , شماره 15 , سال 4 , زمستان 1400
    اهتمام به مسأله تربیت، موجب شکوفایی و بهبود کیفیت روابط انسان¬ها با دیگران می¬شود. از منظر قرآن کریم برقراری ارتباط صحیح، نشانه ادب، شعور و کمال انسانی است. آیه 108 سوره انعام راهکاری تربیتی در عرصه تعاملات بشری ارائه می¬دهد که با تبیین آن می‌توان گامی در ترسیم الگوی تر چکیده کامل
    اهتمام به مسأله تربیت، موجب شکوفایی و بهبود کیفیت روابط انسان¬ها با دیگران می¬شود. از منظر قرآن کریم برقراری ارتباط صحیح، نشانه ادب، شعور و کمال انسانی است. آیه 108 سوره انعام راهکاری تربیتی در عرصه تعاملات بشری ارائه می¬دهد که با تبیین آن می‌توان گامی در ترسیم الگوی تربیتی قرآنی برداشت. این آیه در مقام تبیین رفتار اجتماعی، الگویی را ارائه می‌کند که با پشتوانه آن می¬توان رفتار، باور و نگرش¬ را در حوزه ارتباط با مخالفان و دشمنان تغییر داده و به تعامل با آنها، رنگی الهی همراه با آرامش و کامیابی بخشید. بر پایه این آیه، دشنام و بی¬عفّتی در سخن، زیبنده هیچ انسانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان نیست؛ چراکه با تحریک¬ احساسات منفی، زمینه دشمنی، کینه-توزی و انتقام‌جویی در حوزه فردی و اعتقادی، فراهم می‌شود. به همین دلیل ممنوعیت سبّ به عنوان قاعده اساسی این آیه و گفت‌وگو و مدارا به عنوان راهکار مواجهه از آیات دیگر قرآن کریم فهمیده می‌شود. پرونده مقاله