عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 134769 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1611 878585 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1319 730372 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 38 6065 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 5491 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 68 77883 12روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 11 2072 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2072 793396 39روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1140 553117 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 24 520 14روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 349 344401 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 191 230821 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 327 61084 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 48 2764 7روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 116 60118 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 0 306 273557 7روز دانشگاه سوره ماهنامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 68 22546 0 روز دانشگاه سوره 0
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 48 12608 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 55 8119 216روز فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1580 347240 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 0 0 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 533 298617 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 10 18006 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 8 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 53 34790 14روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 652 333296 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 467 61615 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 772 864892 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 689 413050 36روز دوماهنامه
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 590 460852 0 روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 49 6935 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2480 331958 36روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2240 597309 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 75 20319 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 122 64045 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1125 1521196 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2147 1288560 22روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 35 23903 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 44193 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1208 320465 47روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 0 220 144510 24روز دانشگاه سوره فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3029 1051965 87روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1212 350995 46روز دانشگاه سوره فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 941 89761 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 400 839702 14روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه