عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 202 207776 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Ahrar Private Law Research Journal فقه و حقوق 0.55 66 11927 216روز فصل نامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1431 878485 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 69 11737 4روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 24 12696 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 79 104722 11روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 13 5048 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2128 956067 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1173 648802 43روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 0 52 3376 11روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 372 429252 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 204 290912 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 336 87066 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 68 28996 8روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 137 83243 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 0 308 334558 9روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 81 35483 0 روز دانشگاه سوره 0
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 49 17959 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1676 495439 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 30 4940 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 573 398935 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 12 21115 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 11 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 56 48525 13روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 696 413205 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوماهنامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 223 136488 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 478 78085 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 746 527145 34روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 104 31960 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2527 454383 36روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2360 904652 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 77 29397 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 139 95457 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1170 1977365 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 612 546541 0 روز دوماهنامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 159 103093 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 855 1056045 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1702 1350774 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2202 1519425 24روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 38 35240 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 61 62682 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1289 415829 47روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 0 222 169568 24روز دانشگاه سوره فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3092 1311739 89روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1249 446654 49روز دانشگاه سوره فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 988 129851 25روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 420 1028138 12روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه