عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
روانشناسی بالینی، روانپزشکی و علوم اعصاب علوم انساني 0 1 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
Iberian Journal of Applied Sciences and Innovations 2184-8114 علوم انساني 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
Iberian Journal of Social Science 2184-822X علوم انساني 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1571 1191974 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 89 23869 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 33 37664 6روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
التیام 2423-5695 علوم دام 112 153482 9روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران دوفصلنامه
بازاریابی خدمات عمومی علوم انساني - 2 0 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
بهینه سازی در محاسبات نرم علوم انساني 0 1 0 1روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
پژوهش در علوم زراعی علوم انساني 0 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 20 16502 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2216 1272293 40روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1231 812546 42روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 84 41691 11روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش نامه ایرانی روابط بین الملل علوم انساني 2 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 406 569554 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 230 393227 18روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های پیشرفته در بیومکانیک ورزشی کاربردی علوم انساني 0 0 0 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 376 145288 1روز دانشگاه سوره دوفصلنامه
پژوهش های کاربردی در خشک میوه ها علوم انساني 0 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 94 74398 8روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 170 143200 11روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 337 466738 8روز دانشگاه سوره دوفصلنامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 84 70636 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 51 28755 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1856 1094987 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 52 20081 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 628 540901 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 15 28718 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 58 85358 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 758 515347 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دانش میکروب شناسی علوم اجتماعی 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 246 192031 9روز دانشگاه سوره فصل نامه
دو فصلنامه خردنامه قرآن و حدیث 1 علوم انساني 1 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 509 122694 19روز دانشگاه سوره دوفصلنامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 116 21127 216روز دوفصلنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 820 864877 32روز فصل نامه
راهبردهای فنی در سامانه های آبی علوم انساني 0 0 0 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
ساماندهی اقتصاد فضا علوم انساني 0 1 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 181 157682 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2652 671845 35روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 2553 1903977 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 82 42084 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه حقوق بین الملل کیفری و حقوق اسلامی علوم انساني 0 0 0 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 141 128608 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1255 2506991 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 643 721039 0 روز فصل نامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 165 179993 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 1034 1594374 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1851 2093678 39روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2278 2106599 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 50 63674 0 روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 62 87158 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله آلودگی های محیطی و توسعه پایدار شهری علوم انساني 0 0 0 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
مجله تحقیقات پزشکی خانواده فنی و مهندسی 0 0 0 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1463 600770 49روز انجمن ایرانی روانشناسی فصل نامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 237 228432 21روز دانشگاه سوره دوفصلنامه
مجله مهندسی برق و سیستم های هوشمند علوم انساني 0 2 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3213 1810009 84روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1322 626269 49روز دانشگاه سوره فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 1060 247509 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 479 1547557 9روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه