عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
التیام 0 علوم دام دارد 2 0 0 4 0 روز
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 دارد 6 3 91 30483 26روز
پژوهش های میان رشته ای زنان 85467 روانشناسی 0 دارد 3 0 12 3052 0 روز
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 0 فقه و حقوق دارد 0 9 0 0 روز
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 دارد 1 0 6 905 1روز
خانواده و سلامت جنسی 85468 روانشناسی 0 دارد 3 0 9 3007 0 روز
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات دارد 41 0 167 93630 0 روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع دارد 16 1 2244 168819 26روز
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 ندارد 2 0 3 0 0 روز
کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی ادبیات و زبانها 0.765 دارد 0 0 0 0 روز
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات دارد 1 1 298 123500 0 روز