عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Ahrar Private Law Research Journal فقه و حقوق 0.55 67 16129 216روز فصل نامه
Iberian Journal of Applied Sciences and Innovations 2184-8114 علوم انساني 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
Iberian Journal of Social Science 2184-822X علوم انساني 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1493 1044169 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 84 16654 5روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 28 24256 5روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 89 126529 9روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 19 9725 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2173 1124429 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1211 736166 42روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 0 69 18280 11روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 394 503609 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 211 337515 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 356 113355 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 81 52059 9روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 156 113635 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 0 332 393608 8روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 82 50935 0 روز دانشگاه سوره 0
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 50 23161 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1764 769179 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 34 9755 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 595 456335 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 14 24556 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 57 67286 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 722 463180 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوماهنامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 235 161195 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
دو فصلنامه خردنامه قرآن و حدیث 1 علوم انساني 1 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه 0
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 497 100988 20روز دانشگاه سوره فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 783 677551 33روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 120 80331 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2596 560405 35روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2452 1366757 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 78 35359 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 141 117930 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1220 2261899 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 628 635752 0 روز دوماهنامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 160 140294 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 915 1300411 24روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1809 1738245 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2244 1781998 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 40 47855 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 61 73412 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1359 499104 46روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 0 229 196534 22روز دانشگاه سوره فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3150 1547274 88روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1277 538140 49روز دانشگاه سوره فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 1029 186703 23روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 444 1274880 12روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه