عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Iberian Journal of Applied Sciences and Innovations 2184-8114 علوم انساني 18 781 0 روز فصل نامه
Iberian Journal of Social Science 2184-822X علوم انساني 13 862 0 روز فصل نامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 1723 1624142 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 99 111380 6روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 35 62464 6روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
التیام 2423-5695 علوم دام 119 241057 8روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران دوفصلنامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 22 29329 0 روز فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2273 1581809 40روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1270 1001552 41روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 97 131008 12روز فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 431 751875 6روز فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 253 533462 16روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 389 220440 1روز دوفصلنامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 119 130316 8روز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1205 روانشناسی 195 235479 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 88 107922 0 روز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 53 44429 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1970 1603382 8روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 659 761962 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 18 37819 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 61 113299 10روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 799 707508 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 271 298561 9روز فصل نامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 530 176016 20روز دوفصلنامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 149 46391 216روز دوفصلنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 926 1182270 30روز فصل نامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 216 578388 0 روز فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2742 992757 34روز فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 2699 2802355 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 82 62943 19روز انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 142 154225 26روز فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1297 3187741 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 660 912303 0 روز فصل نامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 167 267731 0 روز فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 1126 2042294 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1928 2852403 38روز پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2354 2643672 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 60 102318 16روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 63 114833 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1560 865399 52روز انجمن ایرانی روانشناسی فصل نامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 زمین شناسی 261 326956 19روز دوفصلنامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3275 2507023 84روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1367 832348 49روز فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639X علوم اجتماعی 0.038 1163 371862 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 535 1975756 9روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه