عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 26456478 زبان و ادبیات 181 88868 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1516 526036 40روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1161 604404 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning فناوری اطلاعات 1 27 2028 3روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
التیام ISSN 2423-5695 علوم دام 0.55 47 54256 17روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران علوم اجتماعی 0 12 0 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 317 261564 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 172 174318 19روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های معماری نوین 87995 هنر و معماری 1 25 21 7روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 76 39893 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 47 6886 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 41 5306 216روز دوفصلنامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1447 233564 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 496 221922 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 8 16309 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 4 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 37 21738 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 595 258331 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم سیاسی 1104 423816 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0414 فناوری اطلاعات 709 678077 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 626 247289 38روز فصل نامه
فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 15 1328 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 علوم اجتماعی 2369 237993 36روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) ۳۲۷۹-۲۳۸۳ علوم تربیتی 0 2127 361329 8روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 75 11938 18روز دانشگاه سوره ماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 105 28440 24روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1069 1286662 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 1997 652471 39روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2070 1064072 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 34 12951 0 روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 27820 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1118 241099 53روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 2911 803386 90روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 887 55075 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 356 667243 18روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 زمین شناسی 0.55 558 397692 0 روز دوفصلنامه