عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135000 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1321 734545 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1126 1524183 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه