عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 208 239446 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1197 2125254 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه