عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135004 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 5538 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 24 548 13روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 192 231815 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1583 352156 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 535 300510 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 652 334251 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 469 62129 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 49 7024 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2242 601546 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 122 64449 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 44393 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 942 90291 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه