عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 91 24578 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 230 396323 18روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 130 21465 216روز دوفصلنامه