عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 134999 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 117 60589 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 773 867831 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1126 1524167 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه