عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 208 239412 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 77 14370 5روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 150 100585 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1197 2125239 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 894 1202979 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه