عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 88 19896 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 91 61931 9روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 163 128252 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1238 2398759 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 981 1440278 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2268 1941440 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه