عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 202 207768 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 336 87064 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 68 28994 8روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 137 83235 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 81 35483 0 روز دانشگاه سوره 0
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 56 48522 13روز دانشگاه شیراز فصل نامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 223 136487 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 104 31957 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه