عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135012 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 327 61385 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 68 22632 0 روز دانشگاه سوره 0
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 49 7024 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه