عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 381 176602 1روز دوفصلنامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 116 99616 8روز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 89 89385 0 روز فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 57 100002 10روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 190 178247 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 270 245470 9روز فصل نامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 149 29287 216روز دوفصلنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 209 297382 0 روز فصل نامه