عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135015 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 117 60607 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 773 867908 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1126 1524256 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2147 1292139 22روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 400 842458 14روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه