عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 89 23869 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 94 74400 8روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 170 143203 11روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1856 1094989 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 116 21128 216روز دوفصلنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 2553 1903987 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1255 2506995 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 1034 1594385 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2278 2106611 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 237 228433 21روز دانشگاه سوره دوفصلنامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 479 1547561 9روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه