عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 77 14370 5روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه