عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 1723 1624160 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1297 3187787 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه