عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1160 604331 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه