عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
پژوهش های میان رشته ای زنان 85467 روانشناسی 0 دارد 3 0 12 3052 0 روز
خانواده و سلامت جنسی 85468 روانشناسی 0 دارد 3 0 9 3007 0 روز
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات دارد 41 0 167 93601 0 روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع دارد 16 1 2244 168793 26روز
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات دارد 1 1 298 123476 0 روز