عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135007 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1613 892943 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1321 734622 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 5538 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 68 78138 12روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2075 795157 39روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1141 554654 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 24 548 13روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 349 346104 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1583 352156 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 535 300511 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 652 334253 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 469 62129 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 773 867865 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 689 415966 36روز دوماهنامه
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 590 461887 0 روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 49 7024 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2242 601548 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1126 1524209 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2147 1292120 22روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1208 321480 49روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 942 90291 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 400 842434 14روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه