عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 26456478 زبان و ادبیات 180 88860 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران علوم اجتماعی 0 12 0 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 76 39887 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 47 6884 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 41 5304 216روز دوفصلنامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1447 233549 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 496 221909 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 8 16309 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 4 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 37 21729 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 595 258323 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم سیاسی 1104 423749 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 626 247282 38روز فصل نامه
فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 15 1328 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 علوم اجتماعی 2368 237973 36روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) ۳۲۷۹-۲۳۸۳ علوم تربیتی 0 2127 361298 8روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 75 11936 18روز دانشگاه سوره ماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 105 28431 24روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 1996 652345 39روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 34 12946 0 روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 27817 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1118 241059 53روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 887 55069 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه