عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
پژوهش های میان رشته ای زنان 1175-2783 روانشناسی 0 30 13271 9روز
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 19 1495 0 روز
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 5 9602 1روز
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 2 5 0 روز
خانواده و سلامت جنسی 1205-2783 روانشناسی 0 14 9633 18روز
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 1 0 0 روز