عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135339 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 5600 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 11 2137 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2079 796846 39روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1142 556324 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 26 553 13روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 117 61228 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 49 12756 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 55 8208 216روز فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1584 353801 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 535 302545 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 10 18079 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 8 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 53 35390 14روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 653 335106 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 692 417560 36روز دوماهنامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2482 338782 36روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2242 606787 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 75 20675 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 122 64947 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 34 24250 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 44595 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1214 323220 49روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 943 90816 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه