عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 35 62461 6روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 22 29325 0 روز فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2273 1581706 40روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1270 1001474 41روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 97 130914 12روز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1205 روانشناسی 195 235412 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 53 44423 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1970 1603310 8روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 659 761848 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 18 37815 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 61 113279 10روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 798 707361 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 926 1182203 30روز فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2742 992618 34روز فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 2699 2802219 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 82 62939 19روز انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 142 154200 26روز فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 60 102308 16روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 63 114817 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1560 865337 52روز انجمن ایرانی روانشناسی فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639X علوم اجتماعی 0.038 1163 371844 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه