عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 202 207743 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Ahrar Private Law Research Journal فقه و حقوق 0.55 66 11927 216روز فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 24 12693 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 13 5048 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2128 956018 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1173 648775 43روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 0 52 3376 11روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 137 83225 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 49 17957 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1676 495401 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 573 398882 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 12 21113 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 11 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 56 48518 13روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 696 413157 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوماهنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 746 527122 34روز دوماهنامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2527 454333 36روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2360 904616 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 77 29389 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 139 95436 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 38 35227 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 61 62673 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1289 415754 47روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 988 129835 25روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه