عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 33 38326 6روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 20 16796 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2218 1277045 40روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1233 815731 42روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 86 42399 11روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 174 145040 11روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 50 29192 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1869 1111698 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 629 544874 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 15 28932 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 58 86227 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 759 517199 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دانش میکروب شناسی علوم اجتماعی 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 130 21463 216روز دوفصلنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 821 873778 32روز فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2656 676200 35روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 2570 1930565 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 82 42526 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 141 129108 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 50 64503 0 روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 62 87634 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1469 604560 48روز انجمن ایرانی روانشناسی فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639X علوم اجتماعی 0.038 1065 250661 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه