عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 655 811588 0 روز فصل نامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 زمین شناسی 241 269931 20روز دوفصلنامه