عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 590 460850 0 روز دوماهنامه