عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 643 723898 0 روز فصل نامه