عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 زمین شناسی 0.55 558 397670 0 روز دوفصلنامه