عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
فصلنامه زمين شناسي ايران 17357128 زمین شناسی 0.55 528 231993 0 روز