عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
التیام 2423-5695 علوم دام 113 154555 9روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران دوفصلنامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 230 396324 18روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه