عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
التیام ISSN 2423-5695 علوم دام 0.55 47 54254 17روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 172 174318 19روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه