عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 79 104722 11روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 204 290921 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه