عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 6648 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 68 84968 12روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه