عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 28 24250 5روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 89 126525 9روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه