عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 64 59367 17روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه