عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 1 علوم انساني 0.0 0 0 0 روز
التیام ISSN 2423-5695 علوم دام 0.55 33 25012 0 روز