عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 35 51492 6روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
التیام 2423-5695 علوم دام 115 192415 8روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران دوفصلنامه