عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
بازاریابی خدمات عمومی علوم انساني - 19 1567 9روز فصل نامه