عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 595 456315 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 14 24552 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه