عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 544 322362 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 13 18615 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 8 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه