عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 5 10333 1روز
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 2 5 0 روز