عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 649 635915 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 16 33871 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه