عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 216 111372 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 475 64654 19روز دانشگاه سوره فصل نامه