عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 235 161188 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
دو فصلنامه خردنامه قرآن و حدیث 1 علوم انساني 1 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه 0
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 497 100980 20روز دانشگاه سوره فصل نامه