عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 270 248356 9روز فصل نامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 526 145633 20روز دوفصلنامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 149 29935 216روز دوفصلنامه