عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم انساني 1042 237662 43روز
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 0414-2717 فناوری اطلاعات 244 322978 17روز