عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 698 435830 36روز دوماهنامه