عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 178 154128 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه