عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 73 11202 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه