عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2708 796251 35روز فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 2653 2486659 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 81 49878 19روز انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 142 139111 26روز فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1289 2783266 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 652 805935 0 روز فصل نامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 165 223223 0 روز فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 1094 1827423 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1903 2462432 39روز پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2303 2361066 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 59 80903 1روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 62 98913 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه