عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2497 365138 36روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2255 668467 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 76 22888 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 124 71161 27روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1134 1579141 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 595 477400 0 روز دوماهنامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 156 80732 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 797 905222 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2153 1340932 23روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 36 26560 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 48409 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه