عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
فصلنامه زمين شناسي ايران 17357128 زمین شناسی 0.55 528 249792 0 روز
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 علوم انساني .585 1905 472868 39روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2319 788664 26روز
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 1 0 0 روز