عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2596 560400 35روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2452 1366151 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 78 35358 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 141 117929 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1220 2261876 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 628 635745 0 روز دوماهنامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 160 140277 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 915 1300132 24روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1809 1738233 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2244 1781731 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 40 47851 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 61 73410 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه