عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات دارد 43 0 174 130712 1روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع دارد 16 1 2263 313454 23روز
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 ندارد 2 0 3 0 0 روز