عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1231 341748 49روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 0 220 150879 24روز دانشگاه سوره فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3045 1114706 90روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1219 373137 47روز دانشگاه سوره فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 951 98461 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه