عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1521 718235 50روز انجمن ایرانی روانشناسی فصل نامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 زمین شناسی 241 265891 20روز دوفصلنامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3241 2077816 87روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1360 718689 49روز فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639X علوم اجتماعی 0.038 1142 313210 21روز جهاد دانشگاهی فصل نامه