عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1359 499102 46روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 0 229 196530 22روز دانشگاه سوره فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3150 1547256 88روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1277 538133 49روز دانشگاه سوره فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 1029 186678 23روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه