عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1141 263783 56روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 2949 882771 89روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 908 64355 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه