عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
مطالعات شهر ایرانی اسلامی 1 علوم انساني 0.038 794 25911 35روز