عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 535 1975769 9روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه