عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 401 882215 10روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه