عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 326 393652 0 روز