عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات دارد 41 1 305 171926 0 روز