عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
همایش امام حسین و سلامت 1 علوم انساني 0 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه