عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 7 603 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران علوم اجتماعی 0 17 0 13روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 332 288527 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 185 189584 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 321 44899 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 87995 هنر و معماری 1 35 608 7روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 106 44834 10روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 47 8302 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 48 5834 216روز دوفصلنامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1479 269101 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه