عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 22 30112 0 روز فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2279 1603343 39روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1273 1015411 41روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 97 143527 12روز فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 431 758966 6روز فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 252 540057 16روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 389 224432 1روز دوفصلنامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 121 133550 8روز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1205 روانشناسی 199 242831 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 88 109605 0 روز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 53 45010 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1973 1635138 8روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه