عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 125 95887 20روز
پژوهش های میان رشته ای زنان 1175-2783 روانشناسی 0 37 15835 10روز
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 علوم انساني 0 38 1221 7روز
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 19 1732 0 روز