عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 11 2571 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2087 826862 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1148 577084 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 31 757 12روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 357 363225 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 192 247216 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 329 67333 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 56 4120 7روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 118 65699 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 0 307 287136 7روز دانشگاه سوره ماهنامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 75 25150 0 روز دانشگاه سوره 0
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 48 13799 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1603 375320 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 30 1125 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه