عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
پژوهش در علوم زراعی علوم انساني 0 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 20 16500 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2216 1272268 40روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1231 812533 42روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 84 41688 11روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش نامه ایرانی روابط بین الملل علوم انساني 2 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 406 569526 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 230 393219 18روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های پیشرفته در بیومکانیک ورزشی کاربردی علوم انساني 0 0 0 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 376 145275 1روز دانشگاه سوره دوفصلنامه
پژوهش های کاربردی در خشک میوه ها علوم انساني 0 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 94 74396 8روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 170 143189 11روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 337 466555 8روز دانشگاه سوره دوفصلنامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 84 70635 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 51 28754 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1856 1094957 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 52 20081 0 روز دانشگاه سوره فصل نامه