عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 دارد 6 3 97 43677 24روز
پژوهش های میان رشته ای زنان 85467 روانشناسی 0 دارد 4 1 12 4031 1روز
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق دارد 1 0 9 0 0 روز