عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی ادبیات و زبانها 0.765 دارد 0 0 0 0 روز