عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 196 146448 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1644 1008364 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Ahrar Private Law Research Journal فقه و حقوق 0.55 57 8639 216روز فصل نامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1348 775245 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 46 7833 5روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 6647 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 68 84966 12روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 11 2548 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2087 826850 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1148 577074 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 31 757 12روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 357 363109 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 192 247207 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 329 67331 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 56 4120 7روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 118 65696 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 0 307 287133 7روز دانشگاه سوره ماهنامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 75 25150 0 روز دانشگاه سوره 0
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 48 13799 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1603 375318 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 30 1125 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 544 322361 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 13 18615 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 8 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 49 37655 14روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 671 350247 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوماهنامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 216 111372 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 475 64649 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 698 435803 36روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 73 11202 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2497 365123 36روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2255 668456 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 76 22887 19روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 124 71157 27روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1134 1579093 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 595 477391 0 روز دوماهنامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 156 80728 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 797 905204 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2153 1340900 23روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 36 26559 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 48407 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1231 341724 49روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 علوم انساني 0 220 150875 24روز دانشگاه سوره فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3045 1114687 90روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1219 373132 47روز دانشگاه سوره فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 951 98457 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 401 882195 10روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
همایش امام حسین و سلامت 1 علوم انساني 0 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه