عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Iberian Journal of Applied Sciences and Innovations 2184-8114 علوم انساني 0 0 0 روز فصل نامه
Iberian Journal of Social Science 2184-822X علوم انساني 0 0 0 روز فصل نامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 1660 1368306 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 98 37204 6روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 35 51376 6روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
التیام 2423-5695 علوم دام 115 192186 8روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران دوفصلنامه
بازاریابی خدمات عمومی علوم انساني - 19 1567 9روز فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 22 23221 0 روز فصل نامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2260 1408123 40روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1252 893776 42روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 94 67010 11روز فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 426 648609 6روز فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 241 456025 17روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 381 178307 1روز دوفصلنامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 116 100958 8روز فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 علوم انساني 325 567924 8روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 89 90597 0 روز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 52 37621 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1942 1406311 8روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 علوم انساني 0.0 52 26763 0 روز فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 648 635292 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 16 33846 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 57 100809 10روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 190 180585 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 787 589054 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 270 248330 9روز فصل نامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 526 145626 20روز دوفصلنامه
دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 فقه و حقوق 0.55 149 29930 216روز دوفصلنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 901 1046869 31روز فصل نامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 209 302532 0 روز فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 علوم اجتماعی 2709 803655 35روز فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 2654 2505251 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 81 50352 19روز انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 142 139759 26روز فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1291 2797464 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 655 810873 0 روز فصل نامه
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 علوم انساني 165 225169 0 روز فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 1101 1836458 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1904 2481700 39روز پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2304 2371213 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 59 81577 1روز دانشگاه شهید مطهری دوفصلنامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 62 99413 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1523 722708 50روز انجمن ایرانی روانشناسی فصل نامه
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 زمین شناسی 241 269454 20روز دوفصلنامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3241 2097324 87روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 علوم انساني 1362 724082 49روز فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639X علوم اجتماعی 0.038 1142 316010 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 515 1797232 9روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه