عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون ‪۲۷۸۳-۴۱۶۶ زبان و ادبیات 188 104206 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1567 619680 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1208 633881 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 33 2836 3روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
التیام 2423-5695 علوم دام 0.55 64 59365 17روز انجمن جراحی دامپزشکی ایران فصل نامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 7 603 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران علوم اجتماعی 0 17 0 13روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 332 288520 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 185 189558 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 321 44899 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 87995 هنر و معماری 1 35 608 7روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 106 44833 10روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 جغرافیا 0 47 8301 10روز انجمن جغرافیایی ایران فصل نامه
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 48 5834 216روز دوفصلنامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1479 269101 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 509 243102 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 8 16680 1روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 6 8 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 49 25309 13روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 621 278944 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم سیاسی 1125 459018 43روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0414 فناوری اطلاعات 728 736300 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 641 284406 38روز دوماهنامه
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 567 416387 0 روز دوماهنامه
فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 15 2159 0 روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 علوم اجتماعی 2401 263741 36روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) ۳۲۷۹-۲۳۸۳ علوم تربیتی 0 2157 422133 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 علوم اجتماعی 77 13920 18روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 117 37038 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1095 1350385 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2023 680007 39روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2091 1125265 24روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 34 15963 0 روز دانشگاه شهید مطهری فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 32069 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1141 263772 56روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 2949 882742 89روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 908 64351 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 364 716700 18روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه