عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
التیام علوم دام دارد 1 0 7 1299 0 روز
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 دارد 6 3 97 43674 24روز
پژوهش های میان رشته ای زنان 85467 روانشناسی 0 دارد 4 1 12 4031 1روز
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق دارد 1 0 9 0 0 روز
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 دارد 1 0 6 2435 1روز
جغرافیا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) علوم انساني دارد 64 0 550 111564 35روز
خانواده و سلامت جنسی 85468 روانشناسی 0 دارد 3 0 9 3801 0 روز
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات دارد 43 0 174 130684 1روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع دارد 16 1 2263 313367 23روز
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 ندارد 2 0 3 0 0 روز
کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی ادبیات و زبانها 0.765 دارد 0 0 0 0 روز
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات دارد 41 1 305 171876 0 روز