عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 956 398787 24روز
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 1 علوم انساني 0.0 0 0 0 روز
التیام ISSN 2423-5695 علوم دام 0.55 33 25009 0 روز
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 125 95880 20روز
پژوهش های میان رشته ای زنان 1175-2783 روانشناسی 0 37 15830 10روز
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 علوم انساني 0 38 1221 7روز
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 19 1732 0 روز
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 5 10333 1روز
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 2 5 0 روز
جغرافیا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) 2996 - 2717 علوم انساني 0.55 610 260288 31روز
خانواده و سلامت جنسی 1205-2783 روانشناسی 0 15 10362 18روز
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم انساني 1042 237645 43روز
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 0414-2717 فناوری اطلاعات 244 322934 17روز
فصلنامه زمين شناسي ايران 17357128 زمین شناسی 0.55 528 249730 0 روز
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 علوم انساني .585 1905 472846 39روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2319 788572 26روز
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 1 0 0 روز
مطالعات شهر ایرانی اسلامی 1 علوم انساني 0.038 794 25907 35روز
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 326 393456 0 روز