ذخیره جستجوی فعلی

برای استفاده از این ویژگی وارد سیستم شوید


عنوان / کلیدواژه / DOI / DOR
نویسنده

  نتیجه جستجو( 7636 )

 • دسترسی آزاد مقاله

  برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره ابتدایی

  گلی شعاعی
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 1 , فصل زمستان سال 1400
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه در درسی آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی انجام شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل صاحب نظران حوزه مهارت های زندگی و آموزش و پرورش وسند ملی آموزش و پرورش بود که روش نمونه گیری از جامعه صاحب نظران نمونه گیری هدفند و روش نمونه گیری سند ملی آموزش و پرورش روش نمونه گیری ملاکی است. روش گردآوری اطلاعات از صاحب نظران مصاحبه نیسه ساختار و روش گرد آوری ،سند روش اسنادی میباشد برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با صاحبنظران از روش تحلیل تماتیک و برای تحلیل سند ملی آموزش و پرورش از روش تحلیل محتوای فیاسی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل تماتیک، منتج به شناسایی چهار مولفه در حوزه برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی شد که در مولفه های هدف 8 تم ارتقای مهارت بین فردی، ارتقای بهداشت جسم و روان ارتقای معنویات ارتقای هارت های زیست محیطی ارتقای مهارت شهروندی، رشد تفکر سیاسی ارتقای مهارت های عصر فاوایر شد مهارت های اقتصادی و در مولفه محتوا نیز هشت تم اصلی زیست مردم سالارانه، بهداشت روانی و مهارت های اجتماعی اندیشه سیاسی سواد فاوا، مدیریت مالی سرمایه های ملی معنویات و بهداشت فردی شناسایی شد در مولفه سوم روش های ایفای نقش بازی های ،آموزشی ،سقراطی، بارش مغزی، حل مسئله، سخنرانی، دعوت از صاحب نظران، گردش سیاحتی وزیارتی به عنوان روش های اصلی آموزش مهارت های زندگی به دست آمدند.
 • دسترسی آزاد مقاله

  خداشناسی و خداباوری در فلسفه و ادیان

  محسن پسنده
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 1 , فصل زمستان سال 1400
  خدا آفریدگار جهان و کامل‌ترین وجود، مفهوم محوری اغلب ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی است. مفاهیم و تعاریف گوناگونی از خدا در ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد. میان اعتقاد به خدا و دینداری رابطه ناگزیری برقرار نیست و برخی مردم که به دین معتقد نیستند، به خدا باور دارند. خدا در نظر شیعه، یگانه و سرمنشأ همه کمالات و علت هستی‌بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است. واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است. نه در دنیا و نه در آخرت قابل دیده شدن نیست و دارای علم و قدرت مطلق است، در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد. وجود خدا و برخی صفاتش با حس و عقل و فطرت اثبات‌پذیر است؛ ولی کُنه ذات نامحدودش با حس و عقل محدود قابل ادراک نیست. بعضی از فیلسوفان غربی و متألهان مسیحی اعتقاد دارند خدایی که در فلسفه اثبات می شود، مغایر با خدایی است که دین توصیفش می کند. برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند خدای دین شایسته محبت و پرسش است، در حالی که خدای فلاسفه تنها یک واجب الوجود است که شوری در دل ها نمی افکند. مدعای دوگانگی خدای دین با خدای فلسفه از منظر قرآن و فلسفه اسلامی پذیرفتنی نیست؛ زیرا طبق قرآن، یکی از اوصاف منحصر در فرد الله تعالی، «شیء غیرمخلوق» است. واجب الوجود فلسفه تنها موجود بدون علت است. پس «شیء غیرمخلوق» وصف انحصاری الله قرآن و واجب فلسفه است. بنابراین مصداق الله و واجب الوجود یکی است. حقیقت مدعای دوم با تمرکز بر صفات ذاتی و فعلی خداوند است. اوصاف فعلی خداوند بیانگر روابط گوناگون خداوند با مخلوقات و انسان اند؛ اما صفات ذاتی چگونگی ذات الهی و کمالات او را توصیف می کنند.
 • دسترسی آزاد مقاله

  اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌

  رهام پاراد , محمد حسن بادست , حلیمه بادست
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 1 , فصل زمستان سال 1400
  هدف از این‌ پژوهش‌ اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ می‌ باشد. در این‌ پژوهش‌ تفکر انتقادی‌ و جایگاه آن در تعلیم‌ و تربیت‌ و نقش‌ آن در برنامه‌ آموزشی‌ لیپمن‌ از دیدگاه فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. روش انجام پژوهش‌ به‌ صورت توصیفی‌ تحلیلی‌ از نوع مطالعه‌ کتابخانه‌ای‌ است‌. پس‌ از بررسی‌ و تحلیل‌ مطالب‌ در این‌ پژوهش‌ می‌ توان نتیجه‌ گفت‌ که‌ تفکر انتقادی‌ دغدغه‌ی‌ تمام فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ است‌ و برنامه‌ فبک‌ (فلسفه‌ برای‌ کودکان) حلقه‌ی‌ مفقود شده آموزش و پرورش امروزی‌ است‌. در این‌ برنامه‌ دانش‌ آموزان با مشارکت‌ در حلقه‌ های‌ کندوکاو فلسفی‌ بر مهارت های‌ استدلالی‌، تحلیل‌ و قدرت ارزیابی‌ خود می‌افزایند و شرکت‌ در کلاس های‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان در قدرت اعتماد به‌ نفس‌، خودباوری‌ و اجتماعی‌ شدن دانش‌ آموزان تأثیر مثبت‌ دارد. هدف‌ براي آموزش‌ فلسفه‌ به‌ کودکان‌ به‌ این‌ شرح‌ قید نموده‌ است‌: ١- بهبود توانایی‌ استدلال‌ ٢- پرورش‌ خلاقیت‌ ٣- پرورش‌ تفکر انتقادي ٤-پرورش‌ درک‌ اخلاقی‌ ٥- پرورش‌ ارزش‌هاي هنري 6- پرورش‌ شهروندي ٧-رشد فردي و میان‌ فردي٨- پرورش‌ توانایی‌ مفهوم‌ یابی‌ در ترجمه‌
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی مبانی و نظریات اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

  حسنعلی پور غریب
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 1 , فصل زمستان سال 1400
  در حال حاضر تأخیر تحصیلی و جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعات مهم مورد توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار می رود زیرا اهمال کاری دانش آموزان یکی از عوامل مهم پیشرفت دانش آموزان در سطوح مختلف جامعه از جمله تحصیلی – اجتماعی - آنان است. اهمال کاری به معنی مسامحه کردن، طفره رفتن و تعامل ورزیدن مشتق شده است که معنی تحت الحفظی آن به تعویق انداختن کارها به روز دیگر است و به عبارت دیگر اهمال کاری یک ویژگی و نقص رفتاری است که به شکل عقب انداختن یک تکلیف یا یک تصمیم گیری نمایان می شود. اهمال کاری فرایندی پیچیده ای است که ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری را در بر میگیرد. در این زمینه دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. که هر یک به نوعی تلاش های مختلفی برای درک علل رفتار تعلل افراد انجام داده اند.
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی چالش های کاربرد آموزش فلسفه برای کودکان

  حسنعلی پور غریب
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 1 , فصل زمستان سال 1400
  فلسفه برای کودکان، می تواند به روند رشد تفکر جوانان کمک کند. پیشنهاد ما فلسفه را آن طور که اکثر مردم آن را درک می کنند، به عنوان بدنه ای خالی از ایده های پیش ساخته در نظر نمی گیرند: ما به فلسفه عمل نزدیک می شویم. این ویژگی انحصاری کسانی نیست که خود را «فیلسوف» می‌نامند، بلکه برای طبیعت انسان است. با توجه به اهمیت آموزش برای کودکان در فلسفه معاصر، این پژوهش به بررسی چالش ها و راه حل های مربوط به فلسفه و آموزش فلسفه برای کودکان می پردازد. با توجه به هدف فوق،10 چالش به‌عنوان مهم‌ترین این چالش‌ها شناسایی شد: مفهوم فلسفه به‌عنوان یک رشته، فقدان مربیان آموزش دیده و ماهر برای آموزش فلسفه به کودکان، گسست بین ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی موجود می باشد. نقش مبهم معلم در این نوع تربیت، استفاده تند از فلسفه برای تربیت کودکان، ناآگاهی خانواده از فلسفه تعلیم و تربیت کودکان، عدم رشد شناختی کودکان برای درک مفاهیم انتزاعی از برنامه های فلسفه تعلیم و تربیت برای کودکان.