• فهرست مقالات ¬

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی¬های ریخت¬زمین¬ساختی و پارینه لرزه¬شناختی پاره گسله سهلان، قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز
    الهه   احمدزاده سمانه علی اکبرنظری مرتضی  طالبیان شهریار  سلیمانی آزاد مرضیه فریدی ماسوله
    گسل شمال تبریز یکی از گسل¬های راستالغز- راست¬بر در شمال باختری ایران است که با راستای شمال باختری- جنوب خاوری از صوفیان تا بستان¬آباد امتداد یافته و در قالب دو قطعه گسلی اصلی مشاهده می¬شود. در پژوهش حاضر، به¬منظور مطالعه آخرین جنبش¬های زمین¬ساختی پهنه گسلی شمال تبریز، چکیده کامل
    گسل شمال تبریز یکی از گسل¬های راستالغز- راست¬بر در شمال باختری ایران است که با راستای شمال باختری- جنوب خاوری از صوفیان تا بستان¬آباد امتداد یافته و در قالب دو قطعه گسلی اصلی مشاهده می¬شود. در پژوهش حاضر، به¬منظور مطالعه آخرین جنبش¬های زمین¬ساختی پهنه گسلی شمال تبریز، پدیده¬های ریخت¬زمین¬ساختی جوان و نیز پارینه¬ لرزه¬شناسی قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز در گستره سهلان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اين پژوهش، گسيختگي گسله جوان سهلان با درازاي حدود 10 كيلومتر و راستاي چيره شمال باختري – جنب خاوري، در شمال باختري فرودگاه بين¬المللي تبريز به نقشه درآمده است. در بررسی¬های ریخت¬زمین¬ساختی انجام گرفته در این گستره، جابجایی راست¬بر احتمالاَ منسوب به آخرین رویداد مهلرزه¬ای ( 1780میلادی، 4/7 MW = )، 5/0± 5/3 متر و جابجایی شاقولی آن بین0 و 5/0 متر برآورد گردید. بنابراین، با توجه به نسبت بین لغزش افقی و لغزش شاقولی (H/V) می¬توان سازوکار چیره این قطعه از گسل شمال تبریز را راستالغز- راست¬بر در نظر گرفت که در تایید با داده¬های جدید GPS این گستره از کشور می¬باشد. بر پایه پژوهش¬های پارینه ¬لرزه¬شناختی به عمل آمده در پژوهش حاضر، با بررسی دیواره¬ای عمود بر راستای گسل شمال تبریز در شمال روستای سهلان، آثار زمین¬شناختی چهار پارینه ¬زمین¬لرزه با بزرگای نسبی (در مقیاس MW ) بیش از 4/6 شناسایی گردیده است. بزرگای جوان¬ترین رخداد ثبت شده در نهشته¬های ترانشه یاد شده، در محدوده 7 برآورد شده است که با توجه به موقعیت¬های جغرافیایی، این رویداد را می¬توان در پیوند با زمین لرزه تاریخی سال 1780 میلادی (4/7MW = ) دانست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - منشاء و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی ترسیر داماش گیلان(شمال ایران)
    محمد حسین مختاری
    سنگ¬های آتشفشانی ترسیر داماش در 70 کیلومتری شرق رودبار در استان گیلان برون¬زد دارند. از نظر ژئوشیمیایی آنومالی¬های منفی P ,Ba ,Zr ,Ti ,Ta¬ ,Nb و آنومالی¬های مثبت K ,Th ,Pb ,Rb از شاخصه¬های آلودگی پوسته¬ای این سنگ¬ها هستند. نسبت¬های (Tb/Yb)N ,Nb/Yb ,Zr/Yb ,Zr/Y ,Zr چکیده کامل
    سنگ¬های آتشفشانی ترسیر داماش در 70 کیلومتری شرق رودبار در استان گیلان برون¬زد دارند. از نظر ژئوشیمیایی آنومالی¬های منفی P ,Ba ,Zr ,Ti ,Ta¬ ,Nb و آنومالی¬های مثبت K ,Th ,Pb ,Rb از شاخصه¬های آلودگی پوسته¬ای این سنگ¬ها هستند. نسبت¬های (Tb/Yb)N ,Nb/Yb ,Zr/Yb ,Zr/Y ,Zr/Nb ,Y/Nb نشانة نشأت¬گیری ماگما از گوشتة تهی¬شده منبع مورب با رخساره اسپینل دارد. مطالعه بر روی روند الگوی عناصر ناسازگار و مقایسه آن¬ها با مقادیر پوستة قاره¬ای و نسبت¬های عناصر کمیاب ناسازگار بیانگر آن است که سنگ¬های آتشفشانی منطقه در ارتباط با ماگماتیسم مناطق ریفتی درون قاره¬ای بوده که با سنگ¬های پوستة قاره¬ای آلایش یافته¬اند. در اثر آلایش پوسته¬ای، خصوصیات ژئوشیمیایی اولیه این بازالت¬ها تغییر کرده است به نحوی¬که خصوصیات مناطق فرورانش را به¬صورت کاذب نشان می¬دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند)
    علی‌محمد  رجبی عادل  یاوری حمیدرضا  سلوکی
    در این مقاله با استفاده از سیستم¬ اطلاعات¬ جغرافیایی با دقت10×10 متر، حوضه آبریز شازند شبیه¬سازی و پارامترهای مختلف مورد نیاز به‌صورت لایه¬های رقومی در محیط ArcGIS تعریف شده است. سپس با استفاده از مدل EPM نقشه پهنه¬بندی فرسایش این حوضه در محدوده سد ساوه تهیه و میزان تول چکیده کامل
    در این مقاله با استفاده از سیستم¬ اطلاعات¬ جغرافیایی با دقت10×10 متر، حوضه آبریز شازند شبیه¬سازی و پارامترهای مختلف مورد نیاز به‌صورت لایه¬های رقومی در محیط ArcGIS تعریف شده است. سپس با استفاده از مدل EPM نقشه پهنه¬بندی فرسایش این حوضه در محدوده سد ساوه تهیه و میزان تولید رسوب سالیانه آن برآورد شده است. در ادامه، خروجی حاصل از مدل با روش هیدرومتری مقایسه شده است. بر اساس نتایج حاصل از مدل EPM، میزان تولید رسوب سالیانه در ایستگاه¬های پل¬دوآب، بازنه، توره و شازند به ترتیب برابر با 81/288103، 83/18963، 2/43079 و 76/20583 و مطابق با روش هیدرومتری به ترتیب معادل با 42/335285، 42/23937، 09/36459 و 69/42781 تن در سال پیش¬بینی می¬شود. مقایسه نتایج حاصل از مدل EPM با روش هیدرومتری در ایستگاه‌های پل¬دوآب، توره، شازند و بازنه به ترتیب 86، 82، 48 و 79 درصد هم¬خوانی نشان می¬دهد. ارزیابی¬ها نشان می¬دهد که مدل EPM در برآورد حداکثر رسوب سالیانه از دقت قابل قبولی برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد)
    عباس شریفی پور هادی  بستام علی حسین زاده علیرضا پویا
    بررسی رفتار مصرف کننده در هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای نشان داده است که بخش قابل توجهی از حجم خرید مشتریان بصورت آنی و برنامه ریزی نشده می باشد از این جهت این پژوهش به دنبال آن است که ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای شهر چکیده کامل
    بررسی رفتار مصرف کننده در هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای نشان داده است که بخش قابل توجهی از حجم خرید مشتریان بصورت آنی و برنامه ریزی نشده می باشد از این جهت این پژوهش به دنبال آن است که ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد از منظر بازاریابی اخلاقی را مورد بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ دهد. تحقیق‌ حا‌ضر‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ ر‌و‌ش‌، تحقیقی‌ پیما‌یشی‌ و‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ هد‌ف‌، تحقیقی‌ کا‌ر‌بر‌د‌ی‌-تو‌سعه‌ ا‌ی‌ ا‌ست‌. جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد می باشند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری خوشه ای بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس اين تجزيه و تحليل عوامل موثر شامل ویژگی های فردی، ویژگی های موقعیتی، ویژگی های انگیزشی و ویژگی های محصول¬ شناسايي شده و نتايج حاصله نشان دهنده تاثير همه عوامل فوق بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه هاي زنجیره ای شهر مشهد مبتنی بر ویژگی ها و رفتار مصرف کننده می باشند که در این میان ویژگی ها و عوامل فردی و موقعیتی بیشترین تاثیر را بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه هاي زنجیره ای دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - عينيت و واقع¬نمايي گزاره¬ها در فلسفه عملي کانت و ملاصدرا
    حسين  قاسمي
    کانت فيلسوف مدرنيته بر اين باور است که ساماندهي زندگي اخلاقي انسان منوط بر آن است که نظام اخلاقي طراحي گردد که دستورات آن بر خرد عام و همگاني مبتني باشد تا از هرگونه شائبه غرايز و اميال شخصي که گريبانگير نظامهاي اخلاقي زمانه اوست، بدور باشد. تنها گزاره‌يي که از اين ويژگ چکیده کامل
    کانت فيلسوف مدرنيته بر اين باور است که ساماندهي زندگي اخلاقي انسان منوط بر آن است که نظام اخلاقي طراحي گردد که دستورات آن بر خرد عام و همگاني مبتني باشد تا از هرگونه شائبه غرايز و اميال شخصي که گريبانگير نظامهاي اخلاقي زمانه اوست، بدور باشد. تنها گزاره‌يي که از اين ويژگي برخوردار است، گزاره تنجيزي است. حال مسئله اين است که او عينيت و واقع‌نمايي اين گزاره را چگونه توجيه ميكند؟ در فلسفه اسلامي ملاصدرا چگونه به اين مسئله پاسخ داده شده است؟ کانت در نقد خرد عملي امر تنجيزي را برگرفته از قانون اخلاق ميداند و تلاش ميكند آن را با تکيه بر عقل عملي و فرضيه آزادي توجيه نمايد. گرچه مباحث کانت در فلسفه اخلاق بگونه‌يي پيش ميرود که نومنها و بخصوص آزادي اثبات ميگردد، اما او آنها را اصول موضوعه ميداند. اين بدانمعناست که واقعيت عقل عملي و آزادي فقط امکان عملي‌بودن تجربه اخلاقي و ديگر حوزه¬هاي عملي را توجيه ميكند. بعبارت ديگر، اذعان به واقعيت عقل و آزادي تنها براساس باور و ايمان است؛ در نتيجه گزاره¬هاي اخلاقي عقلاني هستند اما شناختني نيستند. در فلسفه متعاليه ملاصدرا گزاره¬هاي عملي در حوزه فردي و اجتماعي براساس عقل عملي و با توجه به ارتباط آن با عقل نظري شکل ميگيرند. بعلاوه، هر دو ساحت نظر و عمل از صُقع و باطن نفس نشئت يافته و با علم حضوري شناخته ميشوند. در نتيجه، تمام دريافتهاي نفساني و عقلاني با حقيقت خير و مراتب آن بعنوان امر وجودي مرتبطتند. بدين ترتيب عينيت و واقعيت اين گزاره¬ها نه براساس اصول موضوعه بلکه با تکيه به امکان شناخت حضوري از عالم نفس¬الامر توجيه ميگردند. در نوشتار حاضر تلاش ميگردد با روش تطبيقي و از طريق تحليل مباني فلسفي کانت و ملاصدرا واقعيت و عينيت گزاره¬ها در فلسفه عملي به بحث گذاشته شود تا از اين طريق، برجستگي مباني فلسفه متعاليه آشکار گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران
    فیروزه اصغری
    بين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه چکیده کامل
    بين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه ششم توسعه (1396)، نشان از عزم جدی ایران در اجرایی کردن این سیاست در سطحی گسترده دارد. ¬از این رو این مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق ¬¬ تحلیل ¬ بین المللی سازی آموزش عالی ¬با رویکرد سیاستگذاری، پشتوانه های نظری لازم را برای اجرای آگاهانه این سیاست ، به صورت فرایندی هدفمند، مستمر و نظام مند¬ ارائه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که علیرغم وجود کمترین چالش در مولفه محتوا به دلیل برخورداری از پشتوانه اسناد بالادستی، بیشترین چالش ¬ به مولفه فرایند بدلیل عدم شفافیت سیاستگذار در ¬ تعریف تصمیم سیاستی در قالب چرخه سیاستگذاری ¬ ¬و همچنین مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثیرگذار ¬¬ در اجرای فرایند ¬ تعلق دارد. توصیه سیاستی برای حل این چالش، تعهد و الزام سیاستگذاران و تصمیم گیران به سه نکته اصلی است: 1. ¬ اجرای سیاست¬ بین المللی سازی بر اساس چرخه و مدل های سیاستگذاری. 2. ایجاد شبکه سیاست- دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه پژوهی در سطح سازمانی و تقویت نهادهای سیاست پژوه در سطح بخشی/ ملی. 3. تقویت نهادهای تسهیلگر در فعالیت های بین المللی. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی (مطالعه کیفی)
    مژگان اسمعیل نیا حسینعلی کوهستانی علی معقول حسن  نودهی
    هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی می¬باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه¬های چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی می¬باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه¬های نیمه ساختار یافته با 18 نفر از کارکنان صاحب¬نظر در حوزه آموزش-های مجازی و اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی انجام شد. به‌منظور اعتباربخشی یافته¬ها از راهبرد¬های بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طی چندین مرحله تعدیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از کد¬گذاری باز و محوری استفاده شد. درنهایت مقوله¬ها در قالب 14 مقوله اصلی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به‌صورت موجبات علی (فعالیت¬های یاددهی و یادگیری، کنشگران انسانی، مدیریت)، مقوله اصلی:‌تعالی آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان(بهبود کیفیت)، راهبردها (سطح خرد، سطح میانی، سطح کلان) شرایط زمینه¬ای (ماهیت آموزش¬های مجازی دانشگاه فرهنگیان)، ‌شرایط مداخله¬گر (اینترنت، امکانات سخت¬افزاری، وب) و پیامدها (پیامد¬های فردی، پیامد¬های سازمانی، پیامد¬های فرا سازمانی) قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - اثرات گسترش طبیعت‌گردی بر شبکه روابط اجتماعی میان ساکنان روستا (مورد مطالعه: روستای طبل/جزیره قشم)
    حنانه محمدی کنگرانی
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه¬ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افر چکیده کامل
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه¬ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افراد شاغل در بخش طبیعت¬گردی به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با طبیعت¬گردان هستند، به عنوان جامعۀ مورد بررسی انتخاب شدند. برای نشان دادن میزان و نوع این تأثیر، داده¬های جمع¬آوری شده از پرسش‌نامه با استفاده از روش تحلیل شبکه¬ای و نرم‌افزارهای UCINET، Visone و Netdraw و شاخص¬های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه و نقاط برشی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی شبکه‌های ارتباطات میان افراد نشان داد که مبنای اصلی ارتباطات میان افراد را روابط قوم و خویشی و وجود طوایف مختلف در این روستا تشکیل می‌دهد و پس از آن دوستان و معتمدان محلی در رده‌های پایین¬تر قرار می¬گیرند. از نکات منفی در مورد شبکه ارتباطات روستای طبل این است که هیچ¬یک از کارکنان بخش طبیعت‌گردی به جز یک فرد، همکاران خود را به عنوان فرد مورد مشورت انتخاب نکرده‌اند. در نهایت پیشنهاد شد تا با شناسایی افرادی که به عنوان نقاط برشی مشخص شده‌اند ویا دارای بیشترین مقادیر مرکزیت‌ها هستند، برای گسترش ارتباطات و تبدیل شبکه موجود به یک شبکۀ منسجم و یکپارچه استفاده نمایند. پرونده مقاله