• فهرست مقالات آینده پژوهی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری
    حبیب الله طباطبائیان علی مرتضی  بی رنگ علی نقی  خرازی امیر  ناظمی
    علوم شناختی می تواند در آینده ای نه چندان دور، همراه با فناوری نانو، فناوری زیستی و فناوری ارتباطات، به عنوان علوم و فناوری­های نوظهور ، با ارتقای عملکردهای ذهنی و جسمی انسان، به عصری طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی چکیده کامل
    علوم شناختی می تواند در آینده ای نه چندان دور، همراه با فناوری نانو، فناوری زیستی و فناوری ارتباطات، به عنوان علوم و فناوری­های نوظهور ، با ارتقای عملکردهای ذهنی و جسمی انسان، به عصری طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی تجربیات آینده­نگاری کشورهای مختلف و شناخت پیشران­های تأثیرگذار برآینده علوم و فناری­های شناختی آینده حوزه علوم و فناوری­های شناختی را در ایران در افق 1404 را تدوین کنیم. به منظور استخراج و شناسایی پیشران­ها، مرور ادبیات و مطالعات جهانی به همراه مصاحبه با خبرگان در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه روش دلفی، عدم قطعیت­های مؤثر بر آینده این حوزه استخراج گشت. بدین ترتیب با استفاده از فضای دو بعدی حاصل از همگرایی و واگرایی گروه­ها و رویکرد مهندسی ذهن در برابر توانمندسازی ذهن، 4 سناریوی معرف آینده­های بدیل حوزه علوم و فناوری­های شناختی معرفی شده­اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری
    حبیب الله طباطبائیان علی مرتضی   بی رنگ علی نقی  خرازی امیر  ناظمی
    علوم شناختی می تواند در آینده اي نه چندان دور، همراه با فناوري نانو، فناوري زیستی و فناوري ارتباطات، به عنوان علوم و فناوري هاي نوظهور ، با ارتقاي عملکردهاي ذهنی و جسمی انسان، به عصري طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی چکیده کامل
    علوم شناختی می تواند در آینده اي نه چندان دور، همراه با فناوري نانو، فناوري زیستی و فناوري ارتباطات، به عنوان علوم و فناوري هاي نوظهور ، با ارتقاي عملکردهاي ذهنی و جسمی انسان، به عصري طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی تجربیات آینده نگاری کشورهای مختلف و شناخت پیشران های تأثیرگذار برآینده علوم و فناری های شناختی آینده حوزه علوم و فناوری های شناختی را در ایران در افق 1404 را تدوین کنیم. به منظور استخراج و شناسایی پیشران ها، مرور ادبیات و مطالعات جهانی به همراه مصاحبه با خبرگان در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه روش دلفی، عدم قطعیت های مؤثر بر آینده این حوزه استخراج گشت. بدین ترتیب با استفاده از فضای دو بعدی حاصل از همگرایی و واگرایی گروه ها و رویکرد مهندسی ذهن در برابر توانمندسازی ذهن، 4 سناریوی معرف آینده های بدیل حوزه علوم و فناوری های شناختی معرفی شده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رایانش فوق سریع: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی
    احسان آریانیان محمدمهدي اثني عشري فاطمه  احسانی بشلی شقایق سادات  حسینی بیان مسعود ده یادگاری بهنام  صمدی
    حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش فوق سریع، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این تکنولوژی است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگاه کل چکیده کامل
    حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش فوق سریع، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این تکنولوژی است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگاه کلان‏نگر، نسل‏های آتی رایانش فوق سریع در دو دسته کلی قرار می‏گیرند؛ نسل‏های رایانشی مبتنی بر تکنولوژی‏های نوظهور نظیر نورومورفیک و کوآنتوم و نسل‏های رایانشی مرسوم که به سمت Exascale در حال حرکت هستند. با توجه به اینکه در آینده نزدیک، احتمال عملیاتی شدن کامل تکنولوژی‏های نوظهور پایین است، در این مقاله، تمرکز بر نسل‏های رایانشی مرسوم قرار گرفته و سعی شده است كه الزامات و نیازمندی‏های آنها از جنبه‏های سخت‏افزاری و نرم‏افزاری مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، تکنولوژی‏های هوش مصنوعی و رایانش ابری به عنوان موتورهای محرکه رایانش فوق سریع در جهان مورد بررسی قرار گرفته‏اند تا تأثیر متقابل آنها بر رایانش فوق سریع مشخص گردد. در نهایت، موضوعات و محورهای تحقیقاتی در سطح جهان که مورد توجه هستند بررسی و دسته بندي آنها ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بازاندیشی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی درایران
    حیدر نجفی رستاقی حمید دهقانیان
    اصطلاح توسعه به معنای امروزین مفهومی کلان و ذو ابعاد بوده و محصول یک تحول بنیادین اندیشه و عمل تاریخی غرب در نظامات مدیریتی و حکمرانی در دوره بعد از رنسانس در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است، وجود تفاوت های معرفتی در این تلقی با تمدن‌های دیگر و جهت‌گیری غربی الگوهای ت چکیده کامل
    اصطلاح توسعه به معنای امروزین مفهومی کلان و ذو ابعاد بوده و محصول یک تحول بنیادین اندیشه و عمل تاریخی غرب در نظامات مدیریتی و حکمرانی در دوره بعد از رنسانس در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است، وجود تفاوت های معرفتی در این تلقی با تمدن‌های دیگر و جهت‌گیری غربی الگوهای توسعه مبتنی بر این مبانی باعث وجود تعارضات ارزشی در کشورهای هدف و یا به اصطلاح توسعه نیافته شده که به نفی ارزشهای سنتی و فرهنگی این کشورها و متعاقب آن بروز تنش ها و چالش های مختلف در نظامات حکمرانی گردیده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفت‌شناختی حکمرانی در ایران بوده است و در این راستا از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد انتقادی بهره‌گیری شده است. سوال اصلی این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که «چه انتقاداتی به مفهوم توسعه با تاکید بر ملاحظات معرفت شناختی حکمرانی در ایران قابل می‌باشد ؟». در بخش یافته‌ها مولفه‌های انتقادی پارادایم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی در ایران در چهارمحور «بازاندیشی انتقادی فرهنگی اجتماعی» ، «بازاندیشی انتقادی اقتصادی»، «بازاندیشی انتقادی سیاسی» و «بازاندیشی انتقادی فلسفی الهیاتی» شامل موارد قرار گرفتن علم اقتصاد بعنوان متولی برنامه ریزی اجتماعی برای انسان (بجای فلسفه)، جهانی‌شدن ، سنت‌زدایی، ، یکنواختی فرهنگی، خطی فرض کردن توسعه، زمزمة شکاکانة طرد و تخطئه انواع صور دین، نفی جامعه سنتی، مصرف‌گرایی،حسی‌شدن فرهنگ، عرفی شدن، نسبى گرایى اخلاقى و ... طرح گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آینده پژوهی ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور (مبتنی بر تکنیک تحلیل شبکه)
    سید اکبر منچگانی امیر  غفوریان شاگردی گلنار شجاعی باغینی
    در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیات چکیده کامل
    در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیاتی مودیان، موجب گردید فاکتورهای تاثیر گذار بر دستیابی به آینده ای مطلوب در ارتباطات اجتماعی با مودیان در این حوزه، از دیدگاه خبرگان سازمانی را مورد بررسی قرار دهیم. نظر به محدودیت تعداد خبرگان سازمان مالیاتی کشور، از نمونه دردسترس استفاده شد. لذا در ابتدا مولفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج و سپس با کمک روش تحلیل سلسله شبکه اولویت بندی شدند و سپس بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تاثیرو تاثر و شبکه ارتباطات فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. پس از ارزیابی این فاکتورها از دیدگاه خبرگان اولویتهای معیارهای فرعی نیز صورت پذیرفت. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان منابع مبتنی بر افراد و سازمان و مسئولیتهای اجتماعی سازمان را بعنوان مهمترین اولویتهای اصلی یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی اجتماعی در حوزه نظام مالیاتی کشور پیش بینی نمودند و از میان معیارهای فرعی نیز تمایل انگیزشی، همکاری مخاطبین و نیازهای اقتصادی بعنوان اولویت دار ترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج تحقیق حاضر را میتوان در تبیین استراتژیهای بازاریابی اجتماعی و طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استفاده قرار داد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شناسایی روندهای آتی و ترسیم وضعیت آرمانی آموزش فنی حرفه ای از نظر خبرگان
    سرور سفیدگر حسین علی احمدی جشفقانی علیرضا علی احمدی
    این پژوهش با توجه به اهداف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای است. از منظر گردآوری اطلاعات تلفیقی است. برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمّی و کیفی از روش تحلیل تاثیر متقابل استفاده شده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهشی، مرتبط با روندهای چکیده کامل
    این پژوهش با توجه به اهداف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای است. از منظر گردآوری اطلاعات تلفیقی است. برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمّی و کیفی از روش تحلیل تاثیر متقابل استفاده شده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهشی، مرتبط با روندهای جهانی توسعه آموزش فنی شناسایی گردید. از نظر خبرگان آموزشی که مجموعه ای 30 نفری از متخصصان و خبرگان در حوزه آموزش و پرورش رسمی فنی و حرفه ای، دارای دیدگاه آینده پژوهانه و راهبردی، با نمونه گیری قضاوتی و هدفمند هستند، مهم ترین روند های جهانی توسعه آموزش فنی و حرفه ای استحصا شده و با جمع بندی نظرات، تعداد 22 روند نهایی گردید سپس با روش تحلیل تاثیر متقابل، میزان تاثیر پذیری و تاثیر گذاری این روند ها برآورد شد. یافته ها نشان میدهد، متغیر های "جامعه شبکه ای "،"ایجاد چارچوب صلاحیت ملی "،"رویکرد شایستگی مداری" و "جمعیت" از مهمترین بازیگران تأثیرگذار بر وضعیت آرمانی آموزشی آینده هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران
    مجتبی  صبوری رحيم سرور حمیدرضا جودکی فاطمه ادیبی سعدی نژاد
    تأثیر انسان بر محیط بر پایۀ جهان بینی یا فلسفه زندگی شکل می‌گیرد؛ از این رو احداث و شکل گیری شهر در تمدن انسانی همواره بیان کننده ایدئولوژی و جهان بینی حاکم بر آن جوامع بوده است؛ به همین جهت در محیط‌های جغرافیایی متباین، شهرها را با نقش و اهمیت متفاوت و با رشد ناهماهنگ چکیده کامل
    تأثیر انسان بر محیط بر پایۀ جهان بینی یا فلسفه زندگی شکل می‌گیرد؛ از این رو احداث و شکل گیری شهر در تمدن انسانی همواره بیان کننده ایدئولوژی و جهان بینی حاکم بر آن جوامع بوده است؛ به همین جهت در محیط‌های جغرافیایی متباین، شهرها را با نقش و اهمیت متفاوت و با رشد ناهماهنگ و ناهمسان میبینیم. تحولات شتابان شهرنشینی و جمعیت شهرنشین که از دهه چهل آغاز گردیده موجب بروز مشکلات در ابعاد گوناگونی نظیر مسکن، بیکاری و اسکان غیررسمی به شدیدترین شکل ممکن گردیده است و عدم توان پاسخگویی محیط‌های شهری به مسایل ایجاد شده، موجب شده تا حریم شهرها دائما در معرض رشد ناموزون شهرها و هجوم کاربری‌های شهری قرار گیرند. روش تحقیق در این مقاله از نوع هدف کاربردی - توسعه ای از نوع ماهیت توصیفی تحلیلی است. هدف بررسی و آینده پژوهی عوامل تاثیر گذار بر حریم کلانشهر تهران از منظر شهر ایرانی اسلامی است که روند تاریخی و طولانی شدن آن بیش از چند دهه است که منجر به از بین رفتن حریم تهران گردیده است. جامعه آماری این پژوهش 40 نفر که ازاین میزان 15 نفر کارشناسان اداره کل حریم و مابقی صاحب نظران، خبرگان و متخصصان در پژوهش می‌باشند. معیار‌های مورد بررسی قرار گرفته شامل عوامل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و مدیریتی با زیر معیار‌های مشخص، که این زیر معیارهاکد گزاری شده و سپس در نرم افزار MIC MAC. به صورت ماتریس‌های MDI, MPDI, MII, MPII مورد تحلیل قرار است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد بیشترین تاثیر مستقیم و مستقیم بالقوه، تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه، مربوط به تغییر کاربری اراضی با رتبه (473). کمترین تاثیرات مستقیم، مستقیم بالقوه و تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه مربوط به توپوگرافی محدود با رتبه (267) می‌باشد. همچنین بیشترین وابستگی مستقیم، مستقم بالقوه و وابستگی غیر مستقیم، غیر مستقیم بالقوه درادوار تاریخی مربوط به رشد فزاینده جمعیت با عدد (465) و کمترین آن مختص به اراضی کشاورزی، تالاب‌ها با رتبه (224) می‌باشد. . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی پیشران های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستای کندوله شهرستان صحنه
    میترا جلیلیان محمد اکبرپور جعفر توکلی
    در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود و به منزله ی ایجادکننده ی فرصت های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعاملات اجتماعی- فرهنگی مطرح می شود. امروزه گردشگری روستایی در سطح جهانی مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. گردشگری روست چکیده کامل
    در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود و به منزله ی ایجادکننده ی فرصت های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعاملات اجتماعی- فرهنگی مطرح می شود. امروزه گردشگری روستایی در سطح جهانی مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. گردشگری روستایی موجب ایجاد اشتغال، درآمد و کاهش فقر به ویژه در روستاهایی با جاذبه‌های فرهنگی بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد آینده‌پژوهی و با استفاده از تکنیک دلفی سعی در پاسخ به این مسئله اصلی هست که عوامل کلیدی و پیشران های موثر بر چشم انداز توسعه گردشگری در روستای کندوله کدامند؟این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به‌کارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام‌گرفته است. شاخص های کلیدی از طریق روش دلفی و شناسایی پیشران های حیاتی از طریق نرم افزار میک مک بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش از میان 28 عامل کلیدی،شاخصهای مدیریت شایسته وتبدیل روستای کندوله به روستای پایلوت گردشگری بیشترین تاثیرگذاری را بر سایر عوامل داشته اند. درکنار این عوامل، افزایش میزان سر مایه گذاری بخش خصوصی، تبلیغات ،ثبت ونگهداری آثار تاریخی وفرهنگی و تامین امنیت گردشگران به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بازاندیشی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی در ایران
    حیدر نجفی رستاقی
    اصطلاح توسعه به معنای امروزین مفهومی کلان و ذو ابعاد بوده و محصول یک تحول بنیادین اندیشه و عمل تاریخی غرب در نظامات مدیریتی و حکمرانی است و وجود تفاوت های معرفتی در این تلقی و جهت‌گیری غربی الگوهای توسعه مبتنی بر این مبانی باعث وجود تعارضات ارزشی در کشورهای هدف و یا به چکیده کامل
    اصطلاح توسعه به معنای امروزین مفهومی کلان و ذو ابعاد بوده و محصول یک تحول بنیادین اندیشه و عمل تاریخی غرب در نظامات مدیریتی و حکمرانی است و وجود تفاوت های معرفتی در این تلقی و جهت‌گیری غربی الگوهای توسعه مبتنی بر این مبانی باعث وجود تعارضات ارزشی در کشورهای هدف و یا به اصطلاح توسعه نیافته شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفت‌شناختی حکمرانی در ایران بوده است و در این راستا از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد انتقادی بهره‌گیری شده است. سوال اصلی این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که «بر اساس پژوهشهای پیشین چه انتقاداتی به مفهوم توسعه با توجه به اقتضائات ایرانی اسلامی حکمرانی وارد است ؟». در بخش یافته‌ها مولفه‌های انتقادی پارادایم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی در ایران در چهارمحور «بازاندیشی انتقادی فرهنگی اجتماعی» ، «بازاندیشی انتقادی اقتصادی»، «بازاندیشی انتقادی سیاسی» و «بازاندیشی انتقادی فلسفی الهیاتی» طرح گردیده است که مهمترین مولفه های انتقادی شامل موارد «قرار گرفتن علم اقتصاد بعنوان متولی برنامه ریزی اجتماعی برای انسان (بجای فلسفه)، جهانی‌شدن ، سنت‌زدایی ، یکنواختی فرهنگی، خطی فرض کردن توسعه، داعیه معرفت انسان و اصل ترقی و پیشرفت بی‌حد وحصر، زمزمة شکاکانة طرد و تخطئه انواع صور دین، نفی جامعه سنتی، مصرف‌گرایی، افزایش سطحی‌نگری، حسی‌شدن فرهنگ، عرفی شدن، فردگرايى و نسبى گرايى اخلاقى و ... » استخراج شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم
    مصطفی  حسینی گلکار محسن  هاشمی
    روش«تحقیق موضوعی» در قرآن کریم، رویکردی جدید برای تدبر در قرآن است که در طی بیش از سه دهه گذشته توسط حلقه مطالعات قرآنی با محوریت دکتر لسانی فشارکی شکل گرفته و تکامل یافته است و امروز با اقبال گسترده ای از سوی دانشجویان و محققان به ویژه در حوزه مطالعات تطبیقی و میان رشت چکیده کامل
    روش«تحقیق موضوعی» در قرآن کریم، رویکردی جدید برای تدبر در قرآن است که در طی بیش از سه دهه گذشته توسط حلقه مطالعات قرآنی با محوریت دکتر لسانی فشارکی شکل گرفته و تکامل یافته است و امروز با اقبال گسترده ای از سوی دانشجویان و محققان به ویژه در حوزه مطالعات تطبیقی و میان رشته ای مواجه شده است. با این وجود، این رویکرد چالش های فراوان روش شناختی؛ دیدگاهی و آینده نگارانه ای را پیش روی خود دارد. در درجه اوّل، روش هنوز نواقص متعددی دارد؛ بیش از اندازه بر تداعی آزاد مبتنی شده و به منظور ارائه در قالب روش مطالعات قرآنی نیازمند تکامل است. در درجه دوّم موجب بروز التقاطات فراوانی در اندیشه محققان جوانی که از این روش استفاده می نمایند خواهد شد و در درجه سوّم به نظر می رسد شیوع این رویکرد منجر به پروتستانتیزم اسلامی گردد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی «روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم» به طرح مهم ترین مزایا و نواقص آن پرداخته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که تدبر در قرآن کریم را باید امری تشکیکی بدانیم و دارای مراتب و سطوحی که به صورت مسلّم از این منظر، تفسیر و تحقیق موضوعی نه اموری مستقل بلکه مرتبط خواهند بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی
    احسان آریانیان محمدمهدي اثني عشري فاطمه  احسانی بشلی شقایق سادات  حسینی بیان مسعود ده یادگاری بهنام  صمدی
    حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش با کارایی بالا، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این فناوری است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگ چکیده کامل
    حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش با کارایی بالا، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این فناوری است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگاه کلان‏نگر، نسل‏های آتی رایانش با کارایی بالا در دو دسته کلی قرار می‏گیرند؛ نسل‏های رایانشی مبتنی بر فناوری‏های نوظهور نظیر نورومورفیک و کوآنتوم و نسل‏های رایانشی مرسوم که به سمت Exascale در حال حرکت هستند. با توجه به اینکه در آینده نزدیک، احتمال عملیاتی شدن کامل و استفاده در مقیاس وسیع از فناوری‏های نوظهور پایین است، در این مقاله، تمرکز بر نسل‏های رایانشی مرسوم قرار گرفته و سعی شده است الزامات و نیازمندی‏های آنها از جنبه‏های سخت‏افزاری و نرم‏افزاری مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، فناوری‏های هوش مصنوعی و رایانش ابری به عنوان موتورهای محرکه رایانش با کارایی بالا در جهان مورد بررسی قرار گرفته‏اند تا تاثیر متقابل آنها بر رایانش با کارایی بالا مشخص گردد. در نهایت، موضوعات و محورهای تحقیقاتی در سطح جهان که مورد توجه هستند بررسی و تدوین شده است. پرونده مقاله