• فهرست مقالات اکوسیستم کارآفرینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات
    محسن پازری منیژه حقیقی نسب جمشید عدالتیان شهریاری
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه ف چکیده کامل
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه فاوا است بنحویکه فعالیت های اساسی ارزش آفرینی در اکوسیستم فاوا و بازیگران مرتبط با هر فعالیت تعیین گردد. براى اين منظور با بهره گيرى از ادبیات موضوع و تحلیل فراترکیب ، دو مولفه اکوسیستم کارآفرینی (فعالیتها و بازیگران) شناسایی و سپس با استفاده نظرسنجی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیتهای اصلی برگزیده شد. بر اساس نتايج اين تحليل یک مدل مفهومی براى تبیین فعالیتهای کارآفرینی ICT محور مشتمل بر 12 فرضيه طراحى گرديد. در گام بعدی این مدل با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری در جامعه آماری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک سجاد) مورد آزمون قرار گرفت که منجر به شناسایی 10 مسیر با بیشترین ضریب بارعاملی شد. سپس سازه هاى نهایی مدل با روش تحليل عاملى تاییدی شامل 11 مرحله و 48 فعالیت استخراج شد. در مرحله نهایی ارتباط بازیگران و فعالیتها باتوجه به تحلیل فراترکیب در قالب نمودار پای رسم شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی نقش شتاب‌دهنده‌ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد نوآوری باز
    میلاد  بخشم حسین کریمی مهدی حسین پور
    امروزه جامعه‌ای مي‌تواند در مسير توسعه، حركت روبه‌جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد تجهيز كند تا با استفاده از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه را به‌سوی ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت كنند. ترو چکیده کامل
    امروزه جامعه‌ای مي‌تواند در مسير توسعه، حركت روبه‌جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد تجهيز كند تا با استفاده از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه را به‌سوی ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت كنند. ترویج کارآفرینی به یک اکوسیستم نیاز دارد. چنین سیستمی به درجه بالایی از تعامل نیاز دارد که شامل نهادها، افراد و فرایندهایی است که با هدف ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینانه که به متقابل سودمند و خودمختارند کار می‌کنند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش شتاب‌دهنده‌ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد نوآوری باز می‌باشد. طرح این پژوهش به‌صورت کیفی(مطالعه موردی چندگانه) بوده و ازنظر روش پژوهش، کاربردی است. ازاین‌رو با 20 نفر از نیروی انسانی اصلی مراکز شتاب‌دهنده شهر کرمانشاه مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته‌ای انجام‌شده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی این افراد انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، نقش مراکز شتاب‌دهنده‌های تجاری بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد نوآوری باز در دو بخش پیش از توسعه شرکت نوپا و پس از توسعه شرکت نوپا شناسایی و موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که شتاب‌دهنده‌ها با ایجاد یک شبکه هماهنگ میان عاملین اکوسیستم استارتاپ و اکوسیستم کارآفرینی و شرکا آن‌ها، ایجاد روابط مبتنی بر ارتباطات عمودی و افقی مشترک میان عاملین اکوسیستم، ایجاد ارزش در مشارکت‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده و ایجاد شبکه ارتباطی میان عاملین اکوسیستم با شبکه‌ها و شرکت‌های خارج از اکوسیستم، نقش خود را در توسعه اکوسیستم کارآفرینی ایفا می‌کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تأکید بر اقامتگاه های بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی)
    جواد سخدری جهانگیر یدالهی فارسی ملیحه  شهریاری
    اکوسیستم کارآفرینی روستایی می تواند راهبردي مناسب براي شتابدهی به توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد. از طرفی در کشور ما برای رفع چالش های توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بومگردی در نقش مکمل فعالیت های ک چکیده کامل
    اکوسیستم کارآفرینی روستایی می تواند راهبردي مناسب براي شتابدهی به توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد. از طرفی در کشور ما برای رفع چالش های توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بومگردی در نقش مکمل فعالیت های کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی، مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی، ارائه مي‌گردد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. به‌ منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه ی نیمه‌ساختاریافته‌ای با 15 نفر از مدیران و اعضاء هیأت مدیره اقامتگاه های بوم گردی استان خراسان رضوی انجام و اطلاعات به‌دست آمده از مصاحبه با تکیه بر تکنیک نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، توسعه این اکوسیستم نیازمند آمادگی در قالب پنج بُعد (جهت گیری استراتژیک و رهبری اثربخش، مکان یابی، پایش و مکانیزم های تکامل اکوسیستم، سیاست های تحریک تقاضا، سیاست های تحریک عرضه) و 12 مؤلفه می باشد. روایی محتوایی مدل توسط اساتید دانشگاه و دو نفر از پژوهشگران حوزه گردشگری تأیید شد و پایایی مدل نیز از طریق شاخص کاپا مورد سنجش قرار گرفت. اجرایی نمودن مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بینش های ارزشمندی را جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق روستایی با تأکید بر فرصت های بوم گردی ایجاد می نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان به روش ترکیبی دلفی فازی و سوارا
    علی سوختانلو عبدالغنی  رستگار هادی  ثنایی پور
    اقتصاد استان گلستان؛ بر پایه تولید محصولات کشاورزی استوار است؛ به گونه ای که رتبه بالای تولیدات کشاورزی، سهم بالای اشتغال و همچنین شرایط جغرافیایی مطلوب؛ فرصت های کارآفرینانه متعددی را در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده است. بهره مندی از این فرصت ها؛ بر بستر اکو چکیده کامل
    اقتصاد استان گلستان؛ بر پایه تولید محصولات کشاورزی استوار است؛ به گونه ای که رتبه بالای تولیدات کشاورزی، سهم بالای اشتغال و همچنین شرایط جغرافیایی مطلوب؛ فرصت های کارآفرینانه متعددی را در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده است. بهره مندی از این فرصت ها؛ بر بستر اکوسیستم کارآفرینی روی می دهد که در سالیان اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران توسعه کارآفرینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان می-باشد که به روش آمیخته اکتشافی طی دو گام کیفی و کمّی انجام شد. در گام کیفی تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی فناورانه استفاده شد و با استفاده از بهره مندی از روش تحلیل محتوا؛ ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان شناسایی شد. سپس با استفاده از از روش دلفی فازی در سه راند، ابعاد توسط خبرگان ارزیابی شد. اولویت-بندی ابعاد نیز با استفاده از روش سوارا انجام شد. از آنجا که هر اکوسیستم کارآفرینی؛ از ابعاد، ویژگی ها و مختصات خاصی خود برخوردار است، لذا برای برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت صنایع تبدیلی استان گلستان، نیازمند دانستن شاخص های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در این صنعت بود که بر اساس یافته های تحقیق؛ ساختارهای کارافرینی دانش بنیان نظر پارک های علم و فناوری؛ مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی؛ خوشه های کسب‌وکار؛ تامین مالی؛ مسائل حقوقی و جذب، انتقال و تجاری سازی فناوری از مهمترین ابعاد ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان شناسایی شدند. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادهای کاربردی در این حوزه ارائه شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - واکاوی عوامل مؤثر بر همرقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب
    محمد  طالاری فاطمه کشاورزی
    راهبرد هم‌رقابتي در دو دهۀ اخير به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. در اکوسیستم کارآفرینی شرکت¬های نوپا که همواره با چالش رشد و بقا روبرو هستند که با بکارگیری راهبرد هم‌رقابتی می‌توانند موقعیت رقابتی مناسبی در بسیاری از ز چکیده کامل
    راهبرد هم‌رقابتي در دو دهۀ اخير به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. در اکوسیستم کارآفرینی شرکت¬های نوپا که همواره با چالش رشد و بقا روبرو هستند که با بکارگیری راهبرد هم‌رقابتی می‌توانند موقعیت رقابتی مناسبی در بسیاری از زمینه‌ها کسب کنند. از اینرو پژوهش حاضر به واکاوی مهمترین عوامل مؤثر بر هم‌رقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی پرداخته است. در ابتدا با استفاده از پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیۀ عوامل اثرگذار بر هم‌رقابتي در شرکت¬های نوپا شناسايي شد. سپس میزان اهمیت و اولویت هر یك از عوامل پیشنهادی به کمك روش کمی آنتروپی شانون تعیین شده است. عوامل مؤثر در 6 مقوله 16 مفاهیم و 68 شاخص دسته‌بندي شد. نتايج پژوهش نشان داد که مهم‌ترين عوامل به ترتيب "عوامل نهادي"، "عومل راهبردي"، "عوامل محيطي"، "عوامل فردي_ مديريتي"، "عوامل مشارکتي"، "عوامل ارتباطي" است.از ميان "رويداد‌ها" در رتبۀ اول، و "نهاد‌هاي حمايتي"، "حسن شهرت شرکت" و "داشتن و ذهنيت هم‌رقابتي" در رتبۀ دوم تا چهارم قرار گرفتند. این پژوهش درک عمیقی از ادبیات موجود در مورد راهبرد هم‌رقابتي در شرکت‌هاي نوپا را با سازماندهی عوامل مؤثر بر آن ارائه می‌دهد و یافته¬های آن می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت رشد و بقاي آنها در شرايط پيچيده و پوياي بازار در جهت هم‌رقابتي با ساير شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد. پرونده مقاله