• فهرست مقالات تحقیق و توسعه

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت-های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)
    مهدی دهقانی سلطانی
    هدف از پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت­های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری داشگاه تهران بوده و حجم نمونه 126 نفر می­باشد که برای به دست آوردن حجم ن چکیده کامل
    هدف از پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت­های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری داشگاه تهران بوده و حجم نمونه 126 نفر می­باشد که برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده است. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان می­دهند که قابلیت‌های برنامه‎ریزی استراتژی، تحقیق ‌و توسعه، تخصیص منابع، بازاریابی و یادگیری می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد نوآوری را بهبود می‌دهند. همچنین قابلیت‌های تخصیص منابع و تحقیق ‌و توسعه نیز به طور قابل توجهی می‌توانند به بهبود معرفی محصول جدید منجر شوند. این در حالی است که قابلیت تولید و قابلیت سازماندهی تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری در شرکت­های دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - آموزش عالی و توسعه در چین
    یوسف حجت
    در این مقاله تجربیات بیش از دو سال مسئولیت رایزنی علمی در چین با تکیه بر دانشگاه ها و ارتباط آن ها با صنعت ارائه شده است. در ابتدا تاریخچه و روند توسعه آموزش عالی و نیز دستاوردهای علمی دانشگاه ها ارائه وبر دستاوردهای دانشگاه ها، توانمندی ها و انتشارات علمی چین و تا حد چکیده کامل
    در این مقاله تجربیات بیش از دو سال مسئولیت رایزنی علمی در چین با تکیه بر دانشگاه ها و ارتباط آن ها با صنعت ارائه شده است. در ابتدا تاریخچه و روند توسعه آموزش عالی و نیز دستاوردهای علمی دانشگاه ها ارائه وبر دستاوردهای دانشگاه ها، توانمندی ها و انتشارات علمی چین و تا حدودی مقایسه با دنیا بحث شده است. درمورد برخی از مراکز علمی که در ساخت امروز و فردای چین نقش موثری دارند، از جمله آکادمی علوم چین نیز توضیحات مختصری داده شده و در نهایت به فعالیت-های علمی مشترک بین صنعت و دانشگاه یعنی ثبت اختراع و مقالات مشترک پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پژوهشگاه صنعت نفت، شصت سال تجربه و دانش در مسیر اثربخشی به صنعت نفت
    جعفر توفیقی احمد روزبهانی علی  خان آقا
    پژوهشگاه صنعت نفت با بیش از 60 سال سابقه، قدیمی‌ترین و بزرگترین موسسه پژوهش و فناوری کاربردی در ایران است. این پژوهشگاه یکی از چندین موسسه پژوهش و فناوری دولتی در ایران است که زیرمجموعه‌ وزارت نفت قرار داشته و فعالیت‌های آن بر صنعت نفت و گاز تمرکز دارد. این نوشتار مرور چکیده کامل
    پژوهشگاه صنعت نفت با بیش از 60 سال سابقه، قدیمی‌ترین و بزرگترین موسسه پژوهش و فناوری کاربردی در ایران است. این پژوهشگاه یکی از چندین موسسه پژوهش و فناوری دولتی در ایران است که زیرمجموعه‌ وزارت نفت قرار داشته و فعالیت‌های آن بر صنعت نفت و گاز تمرکز دارد. این نوشتار مرور مختصریست بر دستاوردهای عمده و قابل توجه پژوهشگاه در 42 ماه اخیر که در پیشرفت صنعت نفت و گاز ایران تاثیرگذار بوده‌اند. پس از معرفی مختصر پژوهشگاه، برخی دستاوردهای عمده در 3 بخش "اکتشاف و تولید"، "صنایع پایین دستی" و "انرژی و محیط زیست" ارائه شده اند. سپس مقاله با تشریح سایر اقدامات پژوهشگاه مانند تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه و نیز مسئولیت‌های اجتماعی ادامه می‌یابد. هدف نهایی این نوشتار نمایش اثرگذاری سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی برروی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر صنعت نفت و گاز کشور است؛ که منجر به خلق مقادیر قابل توجه ارزش افزوده و نیز خودکفایی کشور در برخی محصولات راهبردی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی نقش همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاست ها و تجارت جهانی
    مسعود شفیعی هاجر صفاهیه
    رشد و توسعه علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی همواره به عنوان مهمترین دغدغه سیاست گذاران در تمام جوامع محسوب شده و در عصر حاضر دستیابی به این توسعه از اهداف کلان هر کشوری می باشد. یکی از شناخته شده ترین عوامل موثر در جوامع در دستیابی به ارتقا و توسعه، همکاری دو جانبه بین چکیده کامل
    رشد و توسعه علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی همواره به عنوان مهمترین دغدغه سیاست گذاران در تمام جوامع محسوب شده و در عصر حاضر دستیابی به این توسعه از اهداف کلان هر کشوری می باشد. یکی از شناخته شده ترین عوامل موثر در جوامع در دستیابی به ارتقا و توسعه، همکاری دو جانبه بین دانشگاه ها و صنایع می باشد به گونه ای که بدون پیوند صحیح میان این نهادها، توسعه مطلوب یک جامعه به دور از تصور خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش این نوع از همکاری در توسعه کشورها و همچنین شناسایی و مقایسه سیاست ها، راهبردها و تجارب جهانی تعدادی از کشورهای پیشرو همچون آمریکا، انگلیس، ژاپن و همچنین کشور ترکیه در این خصوص می باشد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت و در پایان نیز راهکارهایی به منظور الگوهایی ثمربخش برای ارتقا همکاری دانشگاه و صنعت در کشور ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي توان جذب فناوري در اقتصاد ايران
    بهزاد سلمانی فیروز فلاحی پرویز محمدزاده اکبر انرجاني خسروشاهي
    امروزه اين طور بيان مي‌شود كه صرفاً تكيه بر سرمايه فيزيكي و نيروي كار به عنوان منابع اصلي رشد اقتصادي، باعث مي‌شود كشور در روند توسعه پايدار نسبت به ساير كشورها عقب‌تر حركت كند. بهبود بهره‌وری از طریق پیشرفت‌های فناوری تنها راهی است که تضمین تداوم رشد اقتصادی را به دنبا چکیده کامل
    امروزه اين طور بيان مي‌شود كه صرفاً تكيه بر سرمايه فيزيكي و نيروي كار به عنوان منابع اصلي رشد اقتصادي، باعث مي‌شود كشور در روند توسعه پايدار نسبت به ساير كشورها عقب‌تر حركت كند. بهبود بهره‌وری از طریق پیشرفت‌های فناوری تنها راهی است که تضمین تداوم رشد اقتصادی را به دنبال دارد. بنابراين، مطالعه بالقوه اقتصاد از نوآوري‌هاي فناورانه و ظرفيت جذب فناوري به منظور تخصيص منابع كمياب مؤثر و مهم است. در اين راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی توانایی جذب فناوری خارجی در اقتصاد ایران می‌باشد. برای این منظور، فرضیه قدرت جذب فناوری تیکسیرا و فورتونا (2010) با داده‌های آماری ایران در طی دوره 1347 تا 1390 آزمون شد. بر اساس این نظریه، وجود سرمایه انسانی مناسب باعث می‌شود تا فناوری ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و قراردادهای همکاری بین کشورها بیشتر و بهتر جذب اقتصاد شود. ضمناً هرچه بخش تحقیق و توسعه قوی‌تر باشد، این جذب بیشتر خواهد بود. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش هم‌جمعی جوهانسن و جوسیلیوس حاکی از مثبت و معنی‌دار بودن امکان جذب فناوری‌های خارجی به واسطه وجود سرمایه انسانی مناسب در ایران می‌باشد. در حالی که امکان جذب فناوری از کانال تحقیق و توسعه معنادار نبوده و تأثير معناداری بر سطح فناوری در ایران نمی‌تواند داشته باشد. در مجموع اقتصاد ایران به طور عمده توانایی جذب فناوری از طرف سه مؤلفه مهم جذب را دارا می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه چارچوب مفهومي براي اندازه گيري سرمايه ساختاري در دانشگاه
    عليرضا قزل مجيد رمضان محمدرضا زاهدي
    در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان‌ها براساس دانش زندگی می‌کنند و می‌ميرند و موفق‌ترين سازمان‌ها، آنهايي هستند که از اين دارائی ناملموس به نحو بهتر و سريع‌تری استفاده می‌کنند. سازمان‌ها آگاه هستند که دانش با ارزش‌ترین و راهبردي‌ترين منبع در محیط کسب و کار امروزی چکیده کامل
    در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان‌ها براساس دانش زندگی می‌کنند و می‌ميرند و موفق‌ترين سازمان‌ها، آنهايي هستند که از اين دارائی ناملموس به نحو بهتر و سريع‌تری استفاده می‌کنند. سازمان‌ها آگاه هستند که دانش با ارزش‌ترین و راهبردي‌ترين منبع در محیط کسب و کار امروزی است. همچنین امروزه، رویکرد مدیریت‌ دانش و سرمایه فکری به عنوان معیاری برای دانشگاه‌ها تبدیل شده که وظیفه و هدف اصلی آنها تولید و انتشار دانش می‌باشد. مدیران می‌دانند که اگر به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی هستند، ناگزير به اداره فرایند یادگیری و اندازه‌گیری نتایج آن هستند. "سرمايه فكري" ديدگاه و مفهوم جديدي است كه مي‌تواند به مقابله با موانع و مشكلات نظام موجود آموزش عالي كشور بپردازد. سرمايه فكري، كليد موفقيت سازمان‌هاي دانايي محور ـ از جمله دانشگاه‌ها ـ محسوب مي‌شود. رؤسا و مديران دانشگاه‌ها براي تزريق روحيه نشاط و پويايي و ايجاد ارزش‌هاي علمي و اجتماعي در محيط‌هاي دانشگاهي بايد بتوانند سرمايه‌هاي فكري زير مجموعه خود را به درستي شناسايي و ارزش‌گذاري كرده و آنها را در همه ابعاد اداره نمايند. با این حال، در چند سال اخیر، مسأله کمی کردن ارزش عناصر سرمایه فکری همواره مورد سؤال بوده است. به همین دلیل، در این مقاله با استفاده از روش مروری و بررسی چارچوب‌های مختلف ارائه شده در این زمینه مؤلفه‌ها و شاخص‌های مناسب جهت اندازه‌گیری سرمایه ساختاری به عنوان یکی از ابعاد اصلی سرمایه فکری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیان شده است که در نتیجه سه بعد سرمایه زیرساختاری، سرمایه تحقیق و نوآوری و سرمایه زیرساخت دانشی، هشت مؤلفه و 50 شاخص برای اندازه‌گیری این مؤلفه‌ها به دست آمد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره‌وري بخش صنعت اقتصاد ايران
    ابولفضل شاه آبادی امید رحمانی
    مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از چکیده کامل
    مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از آنجاكه، فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش صنعت اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته ناچيز مي‌باشد، بنابراين اقتصاد ایران مشابه سایر کشورهای درحال توسعه مي تواند به نقش انباشت تحقيق و توسعه خارجي و سرريزهاي آن بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد اين بخش اميدوار بود. زيرا جذب سرريزهاي تحقيق و توسعه خارجي در کنار توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي، زمينه مساعدتري را براي ارتقاء بهره‌وري کل عوامل توليد فراهم مي آورد. بنابراين در اين مطالعه به بررسي و تجزیه و تحلیل اثر مستقيم انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و خارجي (فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) و سرمايه انساني بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي دوره 1385-1338 پرداخته شده است. نتايج تجزیه و تحليلها بيانگر آن است كه، سرمايه انساني و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي، به ترتيب، داراي بيشترين تأثير مثبت بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت مي‌باشند. در حاليکه از لحاظ مباني نظري انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي نيز، نقش تعيين کننده‌اي بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد دارد. اما، به دليل سرمايه‌گذاري اندک و ناچيز بودجه‌هاي تحقيقاتي داخلي و فقدان تقاضا محور بودن فعاليتهاي تحقيقاتي، تاثيرگذاري انباشت تحقيق و توسعه داخلي در مقايسه با انباشت تحقيق و توسعه خارجي، بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران کم رنگتر مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شاخص‌های توانمندی تحقيق و توسعه در كشورهاي BRICS (‌برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي‌جنوبي)
    سينا لاله
    امروزه تحقيق و توسعه و فعاليت‌هاي مرتبط با دستيابي به فناوري‌هاي جديد در سراسر دنيا يک فعاليت عمده صنعتي محسوب می‌گردد. علي‌رغم اينکه تحقيق و توسعه صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته در سي سال گذشته، از اهميت فزاینده‌ای برخوردار بوده است، در عين حال کشورهاي در حال توسعه به تا چکیده کامل
    امروزه تحقيق و توسعه و فعاليت‌هاي مرتبط با دستيابي به فناوري‌هاي جديد در سراسر دنيا يک فعاليت عمده صنعتي محسوب می‌گردد. علي‌رغم اينکه تحقيق و توسعه صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته در سي سال گذشته، از اهميت فزاینده‌ای برخوردار بوده است، در عين حال کشورهاي در حال توسعه به تازگي به اهميت آن پي برده‌اند. فناوري محصولي است که در کارخانه تحقيق و توسعه به‌وجود مي‌آيد و واحدهاي تحقيق و توسعه، رکن زيربناي فناوري دانسته شده و بزرگ‌ترين منبع يگانه نوآوري، تحقيق و توسعه هستند. براي دستيابي به فناوري، روش‌هاي گوناگوني وجود دارد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها (به ویژه در کشورهاي در حال توسعه)، مهندسي معکوس است. در اين مقاله ضمن مرور پيشينه "تحقيق و توسعه" و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی‌های آن، اقدام به بررسی تجارب کشورهای پیشتاز در این عرصه شده است. در این بین مطالعه موردی حول محور کشورهای بریکس انجام شده، به نحوی که توانمندی‌ها و مؤلفه‌های کلیدی که در این کشور ها لحاظ شده است اقتباس گردیده و براساس آنها نسبت به تدوین یک مدل مفهومی به منظور ارزیابی توانمندی تحقیق و توسعه، اقدام شده است. در نهایت نیز ضمن اشاره به مشکلات موجود در توسعه و رشد توانمندسازی تحقیق و توسعه در ایران، راهکارهایی به منظور کاهش این موانع و ارتقاء سطح کمی و کیفی توانمندی تحقیق و توسعه ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)
    عباس  خمسه شهره قنبریها فریدون اوحدی
    این پژوهش با مدل توسعه‌یافته‌ای در 8 عامل مدیریت تحقیق و توسعه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت پارس‌خودرو می بپردازد . و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خ چکیده کامل
    این پژوهش با مدل توسعه‌یافته‌ای در 8 عامل مدیریت تحقیق و توسعه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت پارس‌خودرو می بپردازد . و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خبرگان و پایایی آن با الفای کرونباخ و نرم‌افزار SPSS مورد تائید قرار گرفت .با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش ، از روش کل شماری استفاده‌شده است از سوی دیگر برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت پارس‌خودرو از مقایسات زوجی با تکنیک ANP با استفاده از نرم‌افزار SUPER DECISIONS استفاده نموده است .نتایج حاصل از خروجی نرم‌افزار نشان‌دهنده آن است که عامل مالی رتبه اول و به ترتیب عامل مدیریتی، عامل یادگیری و نوآوری ، عامل تکنولوژیکی ، عامل تجاری‌سازی ، عامل فنی و مهندسی ، عامل سیستمی رتبه‌های بعدی را کسب نموده‌اند . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تأثیر مدیران داخلی، بحران و محدودیت مالی بر رابطه بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات
    محسن حسنی علی لعل بار
    هدف تحقیق، بررسی نقش مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه‌بندی انواع تحقیقات بر‌اساس ماهیت و روش مد چکیده کامل
    هدف تحقیق، بررسی نقش مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه‌بندی انواع تحقیقات بر‌اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر، توصیفی همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماري پژوهش شامل شرکت‌های حوزه فاوا پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌هاي 1384 الی 1396 می‌باشد. بر‌اساس روش حذف نظام‌مند، تعداد 20 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها، ابتدا پیش‌آزمون‌های Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک ـ برا و سپس از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌های تحقیق (نرم‌افزار Eviews) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد، به علاوه مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات تأثیر گذارند؛ نتایج به‌دست ‌آمده، با مستندات اشاره‌شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
    حسن ترابی حسین  دهقانی پوده محسن  چشم براه محمدحسین کریمی گوارشکی رضا  حسنوی
    با توجه به اینکه پروژه‏های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده(CoPS ) نیازمند به منابع خاصی هست که از عهده یک سازمان خارج است؛ همکاری در قالب شبکه، مهم‏ترین رویکرد سازمان‏ها در این زمینه به حساب می‏آید. طبیعی است که قابلیت‏های شبکه همکاران نقش تعیین‏کننده‏ای در ا چکیده کامل
    با توجه به اینکه پروژه‏های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده(CoPS ) نیازمند به منابع خاصی هست که از عهده یک سازمان خارج است؛ همکاری در قالب شبکه، مهم‏ترین رویکرد سازمان‏ها در این زمینه به حساب می‏آید. طبیعی است که قابلیت‏های شبکه همکاران نقش تعیین‏کننده‏ای در این همکاری دارد، بنابر این در این مقاله با احصاء شاخص‏های اساسی این قابلیت‏ها از طریق مطالعه ادبیات و نظرسنجی از خبرگان یک سازمان تولیدکننده محصولات با سامانه‏های پیچیده، شاخص های نهایی استخراج شدند و با نظرسنجی از خبرگان و استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL، خوشه بندی در قالب مؤلفه‏ها صورت گرفت. این مؤلفه‏ها شامل شایستگی همکاران (مشتمل بر دانش و مهارت، به‏روز بودن، داشتن استانداردها و توانایی مالی)، قابلیت انجام وظیفه (شامل کیفیت انجام پروژه، زمان انجام آن و مسئولیت‏پذیری در حین و پس از اتمام پروژه) و قابلیت تطبیق (شامل تطبیق ارزش‏ها، انعطاف در خروجی ها و تطبیق در زمان) می‏شود. نتایج آزمون فرض‏ها نشان داد که قابلیت شایستگی اثر مثبت و تعیین کننده‏ای بر قابلیت انجام وظیفه و قابلیت انجام وظیفه اثر مشابهی بر قابلیت تطبیق پذیری دارد، اما رابطه معناداری به صورت مستقیم، بین قابلیت شایستگی و تطبیق پذیری وجود ندارد، هر چند که به صورت غیر مستقیم در ارتباط هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - مهندسی همزمان سه بعدی تولید انبوه محصولات حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی بارویکرد AHP فازی
    محمد  فروزنده
    یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدو چکیده کامل
    یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدون در نظر گرفتن ملاحظات تولید و تامین فقط برای طراح زیبا به نظر می‌رسد ولی سازمان تولید کننده در برخی موارد یا توانایی تولید آنرا ندارد یا در تامین برخی قطعات دچار مشکل می‌شود. این تحقیق به موضوع هماهنگی طراحی، تولید و تامین پرداخته که با بررسی ادبیات موضوع شاخصهای کلیدی آن در سطح پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی استخراج شده و در نهایت با مدلهای تصمیم گیری رتبه بندی شدند. این تحقیق برای اولین بار مهندسی همزمان سه بعدی در صنایع دفاعی را بررسی کرده و برای یکپارچگی طراحی، تولید وتامین مدلی ارائه می‌دهد. شاخصهای این موضوع در 4 معیار ساختار و معماری محصول، مدیریتی، کیفیت و همکاری سازمانی تفکیک شده‌اند که معیار ساختار و معماری محصول بیشترین اهمیت را دارد. در این تحقیق از روش AHP فازی استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و تولید دانش در کشورهای منتخب اروپا برای اصلاح ساختار سیاست¬گذاری در ایران
    اسرین رحمانی سید محمدباقر  نجفی محمد شریف  کریمی
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنی چکیده کامل
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید دانش و نوآوری پرداخته می شود. هدف شناسایی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان به منظور سیاست گذاری برای تحقق آن در اقتصاد ایران است. میزان حق امتیازهای انحصاری به عنوان شاخصی برای تولید دانش و نوآوری در نظر گرفته شده است. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله بیست و سه کشور منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. برای مدل سازی از روش پانل دیتا استفاده شده است. دست یابی به یک رابطۀ مثبت و معنادار میان سه متغیر مخارج حوزه تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت فناوری با میزان حق امتیازهای انحصاری، از نتایج این پژوهش می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهند که این سه عامل اهمیت بسزایی در فرایند تولید دانش و نوآوری دارند، به گونه ای که عدم توجه به آن ها عملا تولید دانش و نوآوری را با موانع جدی روبرو خواهد کرد. همچنین مقایسه میان نمودارهای توصیفی داده های مربوط به این سه متغیر برای ایران و کشورهای منتخب گویای عدم برقراری شرایط مطلوب در ایران می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردي: صنایع لبنی)
    سید روح اله  فرجی حسین ادب جلال حقیقت منفرد
    عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه چکیده کامل
    عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید در صنایع لبنی می باشد. این پژوهش از نظر نتیجه، یک تحقیق کاربردی و از نظر هدف تحقیق اکتشافی می باشد. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر تئوری داده بنیاد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 18 نفر از مدیران و خبرگان حوزه تحقیق و توسعه صنایع لبنی می باشد. نمونه گیری با دو روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انجام شد. نتایج در مورد شرایط علی، روندهای درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. پدیده اصلی این پژوهش، بومی سازی فعالیت های تحقیق و توسعه می باشد. عوامل مداخله گر شامل قابلیت های سازمانی، عوامل قانونی، پتانسیل و نگرش مدیریت و تغییرات محیط عمومی می باشد. بستر پژوهش، ساختار ایده و محصول، ساختار بازار و صنعت، بینش و رویکرد مصرف کننده و پایگاه نهادی تحقیق و توسعه است. راهبرد ها شامل ایجاد دانش تحقیق و توسعه، مقابله با ضعف آموزش و منابع انسانی، منابع مالی، مکانیزم های مواجهه با ریسک، مکانیزم های رقابتی، مقابله با ضعف نهادی و مشتری محوری می باشد. در انتها پیامدها شامل بهبود شاخص مالی شرکت، ارائه محصول جدید به بازار، بهبود موقعیت و بهره وری، صادرات و ارتقا دانش بومی و مهارت ها می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت¬بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی
    سید مسعود قریشی مهدی مجیدپور بابک نگاهداری مرتضی موسی خانی
    در اسناد بالادستی کشور، به موضوع پاسخگويي مراکز علمي و پژوهشي به تقاضاي صنایع و سازمان ها، تاکيد فراوان شده است؛ در دهه های اخیر، اقدامات ملی متعددی در راستای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده که نیاز است این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس در مقاله جاری، دو چکیده کامل
    در اسناد بالادستی کشور، به موضوع پاسخگويي مراکز علمي و پژوهشي به تقاضاي صنایع و سازمان ها، تاکيد فراوان شده است؛ در دهه های اخیر، اقدامات ملی متعددی در راستای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده که نیاز است این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس در مقاله جاری، دو هدف عمده پیگیری می شود؛ یکی کشف میزان تحقق اهداف و کارکردهای پیش بینی شده برای اقداماتی که در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت صورت گرفته است و دیگری ارائه راهکارهایی اجرایی جهت اصلاح مسیر فعلی و در نتیجه حرکت به سمت تعالی در عملکرد ارتباط دانشگاه با صنعت. در این پژوهش، با استفاده از روش هایی چون مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و گروه متمرکز، ابتدا اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت و معیارهای کارآمدی این اقدامات احصاء شده و سپس با نظر سنجی از خبرگان، میزان کارآمدی هر اقدام از نظر هر معیار و نیز میزان تحقق هر معیار از نظر اقدامات انجام شده، احصا و با استفاده از روش میانگین آماری، تحلیل شدند. بر اساس نتایج حاصل شده، به طور کلی می¬توان گفت که هیچ یک از اقداماتی که تا به حال در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه صورت پذیرفته است، کارآمدی مطلوبی نداشته¬اند و همچنین معیارهای کارآمدی نیز در اکثریت اقدامات اجرایی به اندازه قابل قبولی محقق نشده¬اند. در پایان پیشنهاد شد اقداماتی که امتیاز کمتر از 2 را دارند جهت صرفه جویی متوقف شود و اقداماتی جدیدی همچون ایجاد رابطه بلند مدت و پایدار با صنعت و انتخاب شرکای استراتژی از صنعت، خصوصی سازی دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه، معرفی توانمندی ها و فناوری های ایجاد شده در دانشگاه در قالب پلتفرم های اجتماعی و رسانه، بهره گیری از ظرفیت بروکرها و صندوق های مالی و خطرپذیر پیشنهاد شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و تولید دانش در کشورهای منتخب اروپا برای اصلاح ساختار سیاست¬گذاری در ایران
    اسرین رحمانی سید محمدباقر  نجفی محمد شریف  کریمی
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنی چکیده کامل
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید دانش و نوآوری پرداخته می شود. هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان به منظور سیاست گذاری برای تحقق آن در اقتصاد ایران است. میزان حق امتیازهای انحصاری به عنوان شاخصی برای تولید دانش و نوآوری در نظر گرفته شده است. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله بیست و سه کشور منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. برای مدل سازی از روش پانل دیتا استفاده شده است. دست یابی به یک رابطۀ مثبت و معنادار میان سه متغیر مخارج حوزه تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت فناوری با میزان حق امتیازهای انحصاری، از نتایج این پژوهش می-باشد. نتایج برآوردها نشان می دهند که این سه عامل اهمیت بسزایی در فرایند تولید دانش و نوآوری دارند، به گونه ای که عدم توجه به آن ها عملا تولید دانش و نوآوری را با موانع جدی روبرو خواهد کرد. همچنین مقایسه میان نمودارهای توصیفی داده های مربوط به این سه متغیر برای ایران و کشورهای منتخب گویای عدم برقراری شرایط مطلوب در ایران می باشد. پرونده مقاله