• فهرست مقالات تحلیل عاملی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
    مهدی ثقفی سید علی  بنی هاشمی سیدعلیرضا  محمدزاده
    یکی از اهداف برنامه ششم توسعه انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در راستای کاهش آسیب­های اقتصادی و اجتماعی، و ارائه راهکارهایی در جهت حل معضلات آن­ها است. از طرفی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با دانشگاه‌ها همکاری نماید، در چکیده کامل
    یکی از اهداف برنامه ششم توسعه انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در راستای کاهش آسیب­های اقتصادی و اجتماعی، و ارائه راهکارهایی در جهت حل معضلات آن­ها است. از طرفی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با دانشگاه‌ها همکاری نماید، در همین راستا ممکن است عواملی مانع از ارتباط دانشگاه و صنعت گردند. براین اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- پیمایشی بوده، که با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای مورد پشتیبانی قرار گرفته است. بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته­ای مشتمل بر 33 سؤال تدوین و بین 144 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و مدیران صنایع شهرستان بیرجند که به‌طور تصادفی در دسترس و براساس فرمول کوکران انتخاب ‌شده بودند توزیع و جمع­آوری گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده ‌شده است، همچنین جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش و رتبه‌بندی آن­ها، از آزمون­های دوجمله­ای، تی تک عاملی و فریدمن بهره گرفته‌شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب عوامل نظام آموزشی، تحقیقات دانشگاهی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری، عوامل عملکردی و قوانین و مقررات ازجمله موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه می‌باشند.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - واکاوی عوامل موثر بر تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران
    رحيم سرور مجید حضرتی مجید اکبری
    فرایند جهانی شدن، به افزایش مناطق کلان شهری جهان شتاب بیشتری بخشیده و مشکلات جدیدی بر مشکلات موجودشان افزوده است. گستردگی و پیچیدگی مجموعه مراکز زیست و فعالیت و نواحی هم بسته¬ای که نبض آنها با کلان شهر در یک نقطه می¬زند، مدیریت کلان شهری را در سطح فراتر از نهادهای منفک چکیده کامل
    فرایند جهانی شدن، به افزایش مناطق کلان شهری جهان شتاب بیشتری بخشیده و مشکلات جدیدی بر مشکلات موجودشان افزوده است. گستردگی و پیچیدگی مجموعه مراکز زیست و فعالیت و نواحی هم بسته¬ای که نبض آنها با کلان شهر در یک نقطه می¬زند، مدیریت کلان شهری را در سطح فراتر از نهادهای منفک و یکایک شهرداری¬ها ضروری می¬سازد. به موازات مشکلات و تهدیدها در منطقه کلان شهری، چالش اصلی مدیریت کلان شهرها استفاده از امکانات و فرصت¬های بسیاری است که در بطن آنها وجود دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر بر تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تهران انجام شده است. این نوشتار از نظر عمق مطالعه کاربردی-توسعه¬ای و از لحاظ ماهیت و روش مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی می¬باشد. روش پژوهش ترکیبی از نوع پیمایشی و اسنادی است و گردآوری اطلاعات و داده¬ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری آن را دو گروه مدیران شهری، متخصصین و خبرگان شهری تهران تشکیل می¬دهند. با تکیه بر روش تحلیل عاملی تعداد 5 عامل از 27 شاخص مورد مطالعه احصاء گردید که همگي داراي مقادير ویژه بالای یک می¬باشد و جمعاً 501/68 درصد از واريانس را تبیین می¬کنند. همچنین نتایج به¬دست آمده نشانگر این است که مولفه¬های بسترهای قانونی با ضریب همبستگی 805/0، ضعف زیرساخت¬های اطلاعاتی برای مدیریت یکپارچه شهری 801/0، همپوشانی وظایف سازمانی در ارگان¬های مختلف مربوط به مدیریت شهری 782/0، عدم تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهری نزد سازمان¬های ذی¬مدخل همسطح 784/0 و تعدد نگرش و دیدگاههای سیاسی با ضریب 777/0 موثرترین و تاثیرگذارترین عوامل در تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران از دیدگاه مدیران شهری و کارشناسان شناسایی شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی
    فرزانه  افضلی نیا حسین  محمدی منوچهر  فرج زاده
    مواجهه با گرما و تنش گرمایی که اغلب افراد طی فعالیت¬های روزانه یا فعالیت در محیط کار با آن مواجه می¬شوند، بر روی فعالیت¬های فیزیکی انسان تاثیر به¬سزایی خواهد داشت. هدف از این مطالعه، بحث و بررسی اثرات تنش گرمایی در مناطق 22گانه بر شهروندان تهرانی می¬باشد. برای این منظور چکیده کامل
    مواجهه با گرما و تنش گرمایی که اغلب افراد طی فعالیت¬های روزانه یا فعالیت در محیط کار با آن مواجه می¬شوند، بر روی فعالیت¬های فیزیکی انسان تاثیر به¬سزایی خواهد داشت. هدف از این مطالعه، بحث و بررسی اثرات تنش گرمایی در مناطق 22گانه بر شهروندان تهرانی می¬باشد. برای این منظور از داده¬های پرسشنامه¬ای بهره گرفته شده است. اين پژوهش، از نوع توصيفي بوده و به¬شكل ميداني انجام می¬گیرد. همچنین براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه با توجه به حجم نمونه و با کمک فرمول کوکران بر روی 385 نمونه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه¬ای از نرم¬افزار SPSS و نرم¬افزار MATLAB استفاده شده است. بررسی یافته¬های توصیفی نشان داد که 60 درصد از پاسخگویان را زن و 40 درصد آنها را مرد تشکیل می¬دهند. از آنجایی که وزن، تقریباً با تنش گرمایی ارتباط مستقیم دارد، می¬توان تنوع طبقاتی وزن را جهت تحلیل عوامل و واکنش¬های ذهنی تنش گرمایی شهروندان تهرانی تقریباً مناسب ارزیابی کرد. براین اساس 7/32 درصد آنها دارای وزنی بین 55 تا 65 و 09/29 درصد آن¬ها وزنی بالاتراز 75 کیلوگرم دارند. به¬منظور بررسی و تحلیل نقش تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه¬ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که براساس تحلیل عاملی، تنش گرمایی برآرامش روح و روان، عامل خستگی و گرمازدگی و کاهش فعالیت و افزایش تعرق بدن، گرفتگی عضلات، بیماری¬های ریوی و قلبی بیشترین تاثیر را دارد. این در حالی است که براساس تحلیل خوشه¬ای به ترتیب، بیشتر بر بیماری¬های قلبی ریوی و گرفتگی عضلانی، آرامش روح و روان و عامل خستگی، سرگیجه، گرمازدگی و کاهش فعالیت و افزایش تعرق بدن تاثیر گذاشته است. بررسی حاکی از اثرات تنش گرمایی بر جنسیت، نوع شغل، تاهل، تجرد، مرد و زن بیانگر این است که تنش گرمایی با جنسیت، شغل و سن ارتباط معنی¬داری داشته است در حالی که تاهل، تجرد و وزن، تاثیری بر تنش گرمایی ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران
    مهدی مهاجرانی فریبا  کریمی محمدعلی  نادی
    هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران بود. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی-کمی بود. حوزه پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات و کتب مربوط به نوآوری باز در بازه زمانی سال 2007 تا 2018 بود که با استفاده از تحلیل مضمون و به چکیده کامل
    هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران بود. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی-کمی بود. حوزه پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات و کتب مربوط به نوآوری باز در بازه زمانی سال 2007 تا 2018 بود که با استفاده از تحلیل مضمون و به شیوه استقرایی مؤلفه¬های نوآوری باز استخراج شد. در این پژوهش از « شبکه مضامین» استفاده شد. روایی پژوهش، با روش ممیزی کردن از سوی داور مورد تایید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی، کدگذاری با مطالعه سطر به سطر منابع منتخب و به صورت دستی توسط دو نفر به صورت جداگانه انجام گرفت و بعد از اتمام کدگذاری، نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی استفاده شد. نتیجه حاصل از تحلیل مضمون، استخراج تعداد 20 مضمون پایه از بخش های مختلف متون مقالات بود. از این مضامین پایه تعداد 3 مضمون سازمان دهنده و در نهایت مضمون فراگیر «عوامل سازمان نگر» استخراج شدند. سپس ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻮآوری ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎمه ای ﺟﻬﺖ ﺑﺮازش اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ شد. مدل ارائه شده دارای سه بخش عوامل مرتبط با آماده سازی سازمانی، آماده¬سازی منابع انسانی و بسترسازی برای خلق ایده بود که برای بهره برداری دانشگاه از نوآوری باز سه بعد ذکر شده را پیشنهاد داد. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، مدیران مراکز رشد و نوآوری دانشگاه¬های مختلف اعم از دولتی، آزاد، پیام نور، علمی و کاربردی و علوم پزشکی دارای مجوز از طرف وزارت علوم و اعضای هیأت علمی مدیریت کارآفرینی و نوآوری بود. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﻻوﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده شد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ای آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻪ شد. کلیه بارهای عاملی محاسبه شده بزرگتر از 6/0 بود که بیانگر وضعیت مطلوب آنها بودند. همچنین کلیه مقادیر پی محاسبه شده کوچکتر از 05/0 بود که نشان دهنده ارتباط معنی دار هر مضمون با عامل اصلی مرتبه بالاتر از خود بود. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ کرونباخ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گرفت. کلیه ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده بزرگتر از 7/0 بود که قابل قبول بودن پایایی را نشان داد. نتایج حاصل از بررسی روایی و پایایی بخش کمی، مدل پیشنهادی را مورد تأیید قرار داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی
    سحر  سپاسی فائزه  نجفی
    انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می¬کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده¬هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه¬ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می¬کند. ا چکیده کامل
    انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می¬کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده¬هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه¬ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می¬کند. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی است. برای این منظور اطلاعات شاخص¬های استقلال، صداقت و بی¬طرفی و قوانین اخلاق مدارانه در خصوص چگونگی اخلاق حسابرسان، بوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه حسابرسان و حسابداران رسمی جمع¬آوری و تحلیل گردید. نتایج آزمون¬های استنباطی میانگین و تحلیل عاملی تاییدی معادلات ساختاری نشان داد که توانایی حسابرسان برای کشف دستکاری اطلاعات مالی بطور قابل توجهی بوسیله قوانین اخلاق¬مدارانه حسابرسی، استقلال، صداقت و بی¬طرفی و تمامی جنبه¬های اخلاق¬مدارانه حسابرسی تحت تاثیر قرار می¬گیرد. بطوریکه صداقت و بی¬طرفی حسابرسان به عنوان مهمترین عامل موثر در کشف اطلاعات مالی دستکاری شده تعیین گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه‌گیری ظرفیت جذب؛ مطالعه موردی نانو فناوری ایران
    حسین قلیزاده علیرضا معینی علی بنیادی نائینی مهدی محمدی
    در این مقاله شاخص‌های ظرفیت جذب در حوزه نانو فناوری ایران شناسایی و تأثیرگذارترین شاخص‌ها به منظور شناسایی، جذب و کاربردی سازی فناوري توسعه يافته خارجى و استفاده از پنجره‌های فرصت احتمالی مشخص گردیده. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع با رویکرد رویش نظریه ابعاد ظر چکیده کامل
    در این مقاله شاخص‌های ظرفیت جذب در حوزه نانو فناوری ایران شناسایی و تأثیرگذارترین شاخص‌ها به منظور شناسایی، جذب و کاربردی سازی فناوري توسعه يافته خارجى و استفاده از پنجره‌های فرصت احتمالی مشخص گردیده. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع با رویکرد رویش نظریه ابعاد ظرفیت جذب در حوزه نانو شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند، سپس با نظر خبرگان و تصحیحی که در چند مرحله صورت پذیرفته، مدلی مفهومی اولیه ارائه گردیده است. با توجه به مدل اولیه، پرسشنامه‌ای با 29 سؤال طراحی و در جامعه هدف توزیع گردید، 267 پرسشنامه از 600 پرسشنامه دریافت شد. در تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 29 گویه اصلی در 9 عامل زيربنايي و بنيادي قرار گرفت که با استفاده از مدل اولیه و ادبیات موضوع یک عامل به آن اضافه شد. مجدداً تحلیل عاملی اکتشافی برای بار دوم استفاده که 10 گویه مرحله ابتدایی در 5 عامل قرار گرفت. مدل معادلات ساختاری برای هر دو مرحله صورت پذیرفت. نتایج حاکی از تأیید مدل ابتدایی ارائه شده می‌باشد. بعد نگهداری با 84/0، اکتشاف با 55/0، شایستگی‌های تعاملی با 46/0، ظرفیت‌های داخلی با 35/0 و تحول با 21/0 به ترتیب مهمترین ابعاد ظرفیت جذب شناسایی، که هر یک از این ابعاد با شاخص‌های ارائه شده در ادبیات موضوع می‌تواند پایه و بستر سیاست‌گذاری در چارچوب سند چشم‌انداز باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه الگویی برای مؤلفه های شهروند دیجیتال در شهرستان بیرجند
    صادق حامدی نسب سمیه بخشی پریخانی
    با توجه به رشد روزافزون رسانه‏های نوین، روز به روز بر تعداد شهروندان دیجیتال در جامعه افزوده می‏شود. شهروند دیجیتال به شهروندی گفته می¬شود که توانایی استفاده از خدمات برخطی که دولت هر کشور ارائه می¬کند را در حد مطلوب داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی روایی و پایایی مقیاس چکیده کامل
    با توجه به رشد روزافزون رسانه‏های نوین، روز به روز بر تعداد شهروندان دیجیتال در جامعه افزوده می‏شود. شهروند دیجیتال به شهروندی گفته می¬شود که توانایی استفاده از خدمات برخطی که دولت هر کشور ارائه می¬کند را در حد مطلوب داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی روایی و پایایی مقیاس شهروند دیجیتال در شهر بیرجند بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر بیرجند بودند که از میان آن¬ها 384 نفر به روش نمونه¬گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شهروند دیجیتال چویی، گلاسمن و کریستول است [16]. روايي محتوایی و صوري نسخه فارسی آن بر اساس نظر صاحب نظران تأیید شد. ساختار عاملی پرسشنامه شهروند دیجیتال با استفاده از هر دو شیوه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 4 ماده در بیش از یک عامل، بارعاملی بالا دارند؛ که این ماده‏ها حذف شدند و در نهایت مدل نهایی شامل 4 عامل؛ فعالیت سیاسی اینترنتی، مهارت های فناورانه، دیدگاه انتقادی و آگاهی های محلی- جهانی به دست آمد که حاوی 22 ماده است. برای پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای مولفه¬های آن بین 79/0 تا 90/0 به دست آمد؛ با توجه به اینکه شاخص‌های روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس شهروند دیجیتال همگی در حد مطلوبی بودند، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری روا و پایا برای شناسایی شهروندان دیجیتال استفاده نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
    محسن افشاری الهه حجازی جواد اژه ای ناهید صادقی
    هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس چشم انداز زمان آینده و خرده مقیاس حال آینده نگر پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ساختار مقیاس چشم انداز زمان آینده پس از چرخش واریماکس به وضوح نشان دهندة وجود چهار عامل مستقل است که تا حد بسیار زیادی با دسته بندی هاسمن و شل(2008) از ماده ها همخوانی دارد اما در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم خرده مقیاس بسط به بار عاملی مناسبی روی سازه چشم انداز زمان آینده نرسید که می توان نتیجه گرفت که چشم انداز زمان آینده در دانش آموزان ایرانی تنها با سه مؤلفه «ارتباط»، «ارزش» و «سرعت» مشخص می شود. همچنین نتایج حاکی از اعتبار مطلوب مقیاس بود. تحلیل رگرسیون نشان داد که این سه مؤلفه به طور معناداری قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی در سال 1398
    فاطمه جعفری آرزو ضاربی عباس عبداللهی سیمین حسینیان
    هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) اکونور و کیسی (2015) و بررسی ویژگی‌های روان سنجی آن بود. به این منظور، 346 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شاهرود در سال تحصیلی 99-98 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به م چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) اکونور و کیسی (2015) و بررسی ویژگی‌های روان سنجی آن بود. به این منظور، 346 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شاهرود در سال تحصیلی 99-98 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس‌ سواد سلامت روان (2015)، مقیاس نگرش به کمک طلبی حرفه‌ای روان‌شناختی- فرم کوتاه فیشر و فارینا (1995)، پرسشنامه اضطراب سلامتی- فرم کوتاه سالکوسکیس و وارویک (2002) و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند. نتایج پایایی مرکب برای تمامی خرده مقیاس ها بیشتر از 5/0 بود که بیانگر پایایی مطلوب مقیاس می‌باشد. نسبت روایی محتوا بیشتر از 62/0درصد و شاخص روایی محتوا بیشتر از 75/0 درصد بود که نشان از روایی محتوای مناسب مقیاس داشت. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که بار عاملی گویه‌ها بیشتر از 15/0 است و تمام مسیرها از گویه‌ها به متغیر پنهان در سطح. 5/0 معنادار بودند و مقیاس از روایی سازۀ مناسبی برخوردار است. بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقیاس دارای ساختار عاملی شامل6 خرده مقیاس است. بررسی روایی همزمان با محاسبه همبستگی این مقیاس با مقیاس نگرش به کمک طلبی حرفه‌ای روان‌شناختی- فرم کوتاه فیشر و فارینا (1995)، پرسشنامه اضطراب سلامتی- فرم کوتاه سالکوسکیس و وارویک (2002)، بیانگر رابطه مثبت بین نمرات مقیاس سواد سلامت روان با این پرسشنامه‌ها بود. نتایج نشانگر آن است که مقیاس سواد سلامت روان ابزاری معتبر و مناسب برای استفاده در جامعه ایران است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
    نرگس پورطالب شهرام واحدی
    پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشگاهی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در این پژوهش 283 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی را تکمیل ک چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشگاهی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در این پژوهش 283 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی را تکمیل کردند. جهت تعیین ساختار پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل اصلاح شده نسبت به مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار است. به این صورت که شاخص های برازش در محدوه مناسب قرار دارند. به علاوه برای ارزیابی پایایی ابزار با استفاده از روش همسانی درونی از آلفای کرونباخ و روایی همگرایی استفاده شد. بر این اساس همسانی درونی در کل نمونه برای زیر مقیاس پشتکار (81/0=α)، زیر مقیاس کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی(84/0=α) و برای خرده مقیاس عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی (78/0=α) بود که نشان دهنده پایایی مطلوب ابزار است. با علاوه روایی همگرایی ابزار با پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میز تایید شد. در کل یافته های پژوهش نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشگاهی از برازش مطلوبی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری روا در سنجش ابعاد تاب آوری تحصیلی دانشجویان استفاده کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال
    محمدرضا شهابی کاسب فاطمه چشمی زهرا استیری محمدرضا محمدی رسول زیدآبادی
    تحقیق حاضر، طراحی، ساخت و روانسنجی پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر (2002) در هندبال بود. ابتدا با بررسی متون موجود در زمینة هندبال و مصاحبه با متخصصان این رشته، سؤالاتی طراحی شد که بهترین سؤالات از بین آنها انتخاب و پرسشنامة اولیه (188سؤالی) تدوین گردید. جهت تأیید روایی صور چکیده کامل
    تحقیق حاضر، طراحی، ساخت و روانسنجی پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر (2002) در هندبال بود. ابتدا با بررسی متون موجود در زمینة هندبال و مصاحبه با متخصصان این رشته، سؤالاتی طراحی شد که بهترین سؤالات از بین آنها انتخاب و پرسشنامة اولیه (188سؤالی) تدوین گردید. جهت تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه برای 10 نفر از متخصصان رفتار حرکتی و هندبال ارسال که درنهایت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید شد (99/0 CVR=، 89/0 =CVI). براي تعيين روايي سازه پرسشنامه از تحليل عاملي تأييدي مبتني بر مدل معادلات ساختاري و براي تعيين همساني (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد. 301 بازیکن هندبال در سطوح ملی و باشگاهی، پرسشنامه نهایی را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد مدل چهار مؤلفهای شامل هوش بدنی ـ جنبشی، هوش دیداری ـ فضایی، هوش منطقی ـ ریاضی و هوش هیجانی با 37 سؤال داراي شاخص های برازندگی (91/0=TLI ، 06/0 = RMSEA، 92/0 =CFI) قابلقبول می باشد و همسانی درونی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 9/0 گزارش و تأیید شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تبیین عوامل موثر بر نقش کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی (مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان)
    لقمان  رشیدپور
    نیروی انسانی کارآمد مهمترین عامل توسعه کشاورزی است که در یک زنجیره فعال نقش آفرین بوده و می تواند گامهای موثری را برای ایجاد خلاقیت و بکارگیری مهارتها بکار گیرد و به عنوان یک نیروی کارآفرین در چرخه اقتصادی و تولید فعالیت نماید. شواهد بیانگر عدم توان بخش دولتی برای بکارگ چکیده کامل
    نیروی انسانی کارآمد مهمترین عامل توسعه کشاورزی است که در یک زنجیره فعال نقش آفرین بوده و می تواند گامهای موثری را برای ایجاد خلاقیت و بکارگیری مهارتها بکار گیرد و به عنوان یک نیروی کارآفرین در چرخه اقتصادی و تولید فعالیت نماید. شواهد بیانگر عدم توان بخش دولتی برای بکارگیری دانش آموختگان بخش کشاورزی از یک طرف و بیکاری گسترده و هدر رفت پتانسیلهای بالقوه فارغ التحصیلان کشاورزی در فرایند تولید و توسعه بخش کشاورزی از طرف دیگر است. از این رو گذر از کاریابی به کارآفرینی یکی از راه حل های معضل بیکاری فارغ التحصیلان کشاورزی بوده و شناخت و تبیین عوامل موثر بر نقش آفرینی آنها می تواند نقش مهمی در دست یابی به اهداف توسعه ای اشتغال فارغ التحصیلان ایفا نماید. در این راستا پژوهش با هدف تبیین عوامل موثر بر نقش کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی شهرستان بوکان انجـام شـده است. يافته هـاي پـژوهش نشان داد كـه در مجمـوع حـدود 97/66 درصد واريانس عوامل موثر بر نقش کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی شهرستان بوکان را پنج عامل ویژگیهای فردی، مهارتهای آموزشی، عوامل اقتصادی- مالی، سیاستهای دولتی و عوامل زیر ساختی تبيين مي كنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان
    محمد  دوستار محمد  اسماعیل زاده هانیه  حسینی
    محققان بطور نظری کاهش تعهد عاطفی در کارکنان را به عنوان یکی از پیامدهای سکوت سازمانی مطرح نموده اند. در این مقاله ابتدا به تشریح عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها پرداختیم سپس رابطه سکوت سازمانی و تعهد عاطفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه فرضیه های استخراج شده چکیده کامل
    محققان بطور نظری کاهش تعهد عاطفی در کارکنان را به عنوان یکی از پیامدهای سکوت سازمانی مطرح نموده اند. در این مقاله ابتدا به تشریح عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها پرداختیم سپس رابطه سکوت سازمانی و تعهد عاطفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه فرضیه های استخراج شده از ادبیات موضوع ارایه شد. به منظور بررسی فرضیه ها تعداد 257 نمونه از کارمندان هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه گیلان استخراج گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. با توجه به تحلیل های سه بعد شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای برای عدالت سازمانی و چهار بعد سکوت مطیع، سکوت دفاعی، سکوت نوع دوستانه و سکوت فرصت طلبانه برای سکوت سازمانی شناسایی گردید. سپس فرضیه های فرعی بر اساس فرضیه های اصلی طرح گردید. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر برخی از ابعاد سکوت سازمانی است. همچنین نتایج نشان می دهد که سه بعد از سکوت سازمانی بر تعهد عاطفی تاثیرگذار است و سکوت دفاعی در بین این سه نوع سکوت بیشترین تاثیرگذاری را بر روی تعهد عاطفی دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - تبیین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری و ارزیابی آن در صنایع لبنی استان مازندران
    علیرضا علی احمدی ناهید ساروی مقدم
    هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارائه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. چکیده کامل
    هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارائه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. بعد از به انجام رساندن پژوهش با رویکرد کیفی، با مصاحبه عمیق 111 شاخص استخراج و برای کاهش تعداد متغیرهای موثر بر فرهنگ نوآورانه و تشکیل ساختار جدید بر آنها براساس همبستگی بین متغیرها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و در نهایت از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ نوآوری استفاده شد. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده 140 تا است که از مدیران و کارشناسان صنعت لبنی استان مازندران بصورت تصادفی طبقه ای جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای مکانیزم حمایتی، رهبری، تکنولوژی، ظرفیت جذب بالقوه، تغییر و تحول سازمانی، استراتژی و زیرساختار لازم برای نوآوری بر فرهنگ نوآوری وجود دارد. همچنین نتایج از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ نوآوری بر چیره دستی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و پیاده سازی نوآوری حمایت می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‏های اجرایی ایران
    بهروز راعی وحید برادران
    همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفاهیم دولت و حکمرانی الکترونیک در مدیریت و اداره کشورها گسترش یافته است. دولت الکترونیک بر ارائه خدمات به ذینفعان به صورت مجازی و حکمرانی الکترونیکی بر تغییر شیوه‏های ارتباط دموکراتیک دولت با شهروندان تاکید دارند. لازمه موفقیت چکیده کامل
    همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفاهیم دولت و حکمرانی الکترونیک در مدیریت و اداره کشورها گسترش یافته است. دولت الکترونیک بر ارائه خدمات به ذینفعان به صورت مجازی و حکمرانی الکترونیکی بر تغییر شیوه‏های ارتباط دموکراتیک دولت با شهروندان تاکید دارند. لازمه موفقیت حکمرانی الکترونیک، اطمینان از اجرای موفق برنامه‌های توسعه حکمرانی الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت و همراستایی برنامه‌ها در تمامی بخش‌های وابسته به آن است. شناسایی زیرمولفه‌ها و مولفه‌های ارزیابی حکمرانی الکترونیک علاوه بر آنکه جنبه‌های حائز اهمیت برای توسعه حکمرانی الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند، ابزاری برای اطلاع از وضعیت پیشرفت اقدامات دستگاه‌های اجرایی در توسعه حکمرانی الکترونیک خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی زیرمولفه‌ها و مولفه‌های ارزیابی پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در توسعه حکمرانی الکترونیک تحت عنوان مدل ارزیابی حکمرانی الکترونیک است. بر اساس مطالعه ادبیات و نظرات خبرگان، 27 زیرمولفه ارزیابی شناسایی شده است. با ابزار پرسشنامه، اهمیت هر یک از آنها در پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی کشور ارزیابی شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، معیارها در شش مؤلفه اصلی دسته‌بندی شده‌اند: کیفیت حکمرانی الکترونیک، رهبری و انگیزش حکمرانی الکترونیک، بهره‌وری و تسهیل‏گری، پشتیبانی و حمایت، مدیریت خدمات الکترونیک و قانون‌گذاری الکترونیک. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - هنجاریابی پرسشنامه شناخت هایی درباره بدن وسلامتی (کابا)
    مریم خدیرزارع فریده نرگسی فرزاد زندی علیرضا مخبری
    اعتقادات و باور¬های ناکارآمد درباره بیماری¬ها و علائم بدنی به عنوان عامل خطر¬سازی برای اضطراب سلامتی برآورده شده¬اند. پرسشنامه شناخت¬هایی درباره¬ بدن و سلامتی (کابا) یکی از جامع¬ترین ابزار برای سنجش شناخت سلامت است. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی این پرسشنامه در ایران بود. چکیده کامل
    اعتقادات و باور¬های ناکارآمد درباره بیماری¬ها و علائم بدنی به عنوان عامل خطر¬سازی برای اضطراب سلامتی برآورده شده¬اند. پرسشنامه شناخت¬هایی درباره¬ بدن و سلامتی (کابا) یکی از جامع¬ترین ابزار برای سنجش شناخت سلامت است. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی این پرسشنامه در ایران بود. تعداد نمونه¬های این پژوهش شامل ۸۶۹ نفر از دانشجویان مرد و زن مبتلا به اضطراب سلامت دانشگاه آزاد سنندج، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی خرم¬آباد بودند که به صورت نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد با پرسشنامه‏های کابا و اضطراب سلامت مورد ارزیابی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل به دست آمد. میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 80/0 بود که این مقدار نشان دهنده¬ همسانی درونی مناسب پرسشنامه است. همچنین میزان همبستگی دو فرم موازی در آزمون دو نیمه کردن برای پرسشنامه کابا 61/0 حاصل شده است که این مقدار نیز در حد قابل قبولی می¬باشد. بنابراین به طور کلی می‏توان گفت که پرسشنامه کابا از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و می-توان آن را به عنوان یک ابزار معتبر به کار برد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر سی‌سخت)
    ابوالفضل  قنبری
    هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری در شهر سی‌سخت است. این پژوهش به لحاظ ماهیت توصيفي - تحلیلی است. جامعۀ آماری، شامل 2000 نفر از زنان بالای 15 سال شهر سی‌سخت، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونۀ آماری 322 نفر از زنان شهر چکیده کامل
    هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری در شهر سی‌سخت است. این پژوهش به لحاظ ماهیت توصيفي - تحلیلی است. جامعۀ آماری، شامل 2000 نفر از زنان بالای 15 سال شهر سی‌سخت، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونۀ آماری 322 نفر از زنان شهر مورد مطالعه بود. ابزار اصلی پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است که روایی آن را اساتید دانشگاهی تأیید کردند. میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای عوامل پیش‌برنده 817% و برای عوامل بازدارنده 756% است و نشان می‌دهد ابزار پژوهش، قابلیت اعتماد لازم را داراست. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی نشان می‌دهد عوامل پیش‌برنده با مجموع 56/0 واریانس وابسته تعیین‌شده با چهار عامل در توانمندسازی زنان نقش دارند؛ عامل اقتصادی با 341/18 تبیین کل واریانس متغیرهای وابسته، اولین و مهم‌ترین عامل است. عوامل بازدارنده با مجموع 58/0 واریانس وابسته تبیین شده با شش عامل در بازدارندگی رشد و توسعۀ گردشگری و توانمندسازی زنان نقش دارند و عامل اقتصادی با 221/14 تبیین کل واریانس متغیرهای وابسته، اولین عامل در بین عوامل بازدارنده محاسبه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان)
    عطیه علی اکبری مسعود تقوایی
    در طی چند دهه گذشته، صنعت گردشگری رشد چشمگیری در جهان پیدا کرده و روز به روز بر تنوع آن افزوده شده است. یکی از زیر مجموعه‌های گردشگری¬، گردشگری غذاست که با توجه به کارکرد و فواید آن مورد توجه برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از موارد چکیده کامل
    در طی چند دهه گذشته، صنعت گردشگری رشد چشمگیری در جهان پیدا کرده و روز به روز بر تنوع آن افزوده شده است. یکی از زیر مجموعه‌های گردشگری¬، گردشگری غذاست که با توجه به کارکرد و فواید آن مورد توجه برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از موارد مهم و حائز توجه در زمینه گردشگری غذا، فست¬فودها می‌باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است. به این ترتیب بر اساس فرمول کوکران 384 پرسشنامه تعیین گردید. پس از جمع¬آوری داده‎ها، طبقه¬بندی و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم¬افزار اس پی اس اس 22 صورت گرفت. به همین منظور از روش تحلیل عاملی، آزمون فریدمن، کای دو و همبستگی پیرسون استفاده گردید که بر اساس روش تحلیل عاملی، عامل فرهنگی به عنوان عامل اول با 78/13 درصد واریانس تأثیر گذارترین عامل شناخته شد و بر اساس آزمون فریدمن مهم ترین بعد بر اساس میانگین رتبه‌ای بعد کالبدی به دست آمد. نتایج آزمون خی2 نشانگر عدم رضایتمندی اجتماعی شهروندان از فست¬فودها در شهر اصفهان است. همچنین آزمون پیرسون نیز بین تجمل¬گرایی و افزایش آسیب به سنت‌های بومی در شهر اصفهان همبستگی متوسط را نشان می‌دهد. پرونده مقاله