• فهرست مقالات جنسیت

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - فرایند کوتاه‌سازی نام‌های خاص در زبان فارسی
    بهروز  محمودی بختیاری فائقه  شاه‌حسینی
    کوتاه‌سازی نام‌های خاص در میان ایرانیان امری متداول است و عوامل گوناگونی در فرایند کوتاه‌سازی نام‌ها دخیل‌اند. این نوشتار بر آن است تا توصیفی از این فرآیند ارائه دهد و از میان متغیرهای دخیل، نقش عامل جنسیت در این فرآیند و محدودیت‌های واجی در نام‌های کوتاه‌شده را بررسی و چکیده کامل
    کوتاه‌سازی نام‌های خاص در میان ایرانیان امری متداول است و عوامل گوناگونی در فرایند کوتاه‌سازی نام‌ها دخیل‌اند. این نوشتار بر آن است تا توصیفی از این فرآیند ارائه دهد و از میان متغیرهای دخیل، نقش عامل جنسیت در این فرآیند و محدودیت‌های واجی در نام‌های کوتاه‌شده را بررسی و تحلیل کند. رهیافت این پژوهش به مقولة کوتاه‌سازی نام‌ها، می‌تواند نمونه‌ای از برهم‌کنش دو دانش صرف و جامعه‌شناسی زبان باشد. برای انجام این پژوهش، نمونه‌ها از میان 790 نام خاص در زبان فارسی انتخاب شده‌اند که از میان آنها، 330 مورد نام‌های پسرانه و 460 مورد نام‌های مربوط به دختران است. نمونه‌های منتخب، از وب‌سایت رسمی سازمان ثبت احوال ایران استخراج شد. معیار انتخاب نمونه‌ها، بسامد بالا و نیز تک‌بخشی بودن نام‌ها بود؛ بدین معنا که از نام‌های نادر و کم‌کاربرد و نیز نام‌های دوبخشی که متشکل از دو نام مجزا بودند، در این پژوهش استفاده نشد. چهارچوب نظری به ‌کار رفته در این پژوهش، نظریة بهینگی است. بر اساس این نظریه، نام‌های کوتاه‌شده بررسی و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان‌دهندة آن است که کوتاه‌سازی نام‌های خاص در زبان فارسی، برخلاف تصور رایج، کمتر قابل پیش‌بینی است. همچنین از دیگر یافته‌های مهم می‌توان به این نکته اشاره کرد که هر چند کوتاه‌سازی، فرایندی صرفی است، بیش از واحدهای‌ صرفی، واحدهای واجی را در برمی‌گیرد. بخش‌های حذف‌شده در این فرایند به ‌لحاظ اندازه و جایگاه بسیار متنوع است و واژه‌هایی که طی فرایند کوتاه‌سازی در صرف زبان فارسی به وجود می‌آیند، معمولاً به‌ لحاظ واجی بی‌قاعده‌اند. افزون بر موارد پیش‌گفته، تحلیل داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که جنسیت نیز از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر کوتاه‌سازی نام‌های خاص در زبان فارسی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی ویژگی‌های منتسب به زنان در ضرب‌المثل‌های فارسی
    پروین  امین الرعایا شهلا  شریفی محمود  الیاسی
    هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با دیدگاه¬های متفاوت نسبت به زنان و حقوق آنان از دیدگاه جنسیتی و توصیف فرهنگ اصیل و رایج ایرانی دربارۀ زنان با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب¬المثل¬هاست. پیکرۀ مورد بررسی در این پژوهش، شامل 382 ضرب¬المثل است که از کتب و فرهنگ ضرب‌ال چکیده کامل
    هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با دیدگاه¬های متفاوت نسبت به زنان و حقوق آنان از دیدگاه جنسیتی و توصیف فرهنگ اصیل و رایج ایرانی دربارۀ زنان با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب¬المثل¬هاست. پیکرۀ مورد بررسی در این پژوهش، شامل 382 ضرب¬المثل است که از کتب و فرهنگ ضرب‌المثل‌های معتبر زبان فارسی جمع¬آوری شده¬ است. با توجه به ماهیت موضوع، برای تحلیل این پیکره از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و با بررسی، جداسازی و تفکیک ضرب¬المثل¬هایی که به ¬نوعی در ارتباط با زنان بوده، به بررسی سه حوزة محوری و کلی دربارۀ زنان پرداخته شده است. نخست، بررسی ویژگی¬های فیزیکی و روان¬شناختی زنان، در مرحله دوم بررسی مقوله¬های اخلاقی و عاطفی، در نهایت روابط خانوادگی و اجتماعی آنهاست. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که ساختار تمثیل¬های یادشده، جایگاه واقعی زن را آنچنان¬ که باید نشان نمی¬دهد و عمدتاً بر برجسته¬کردن جنبه¬های منفی شخصیت زن تأکید دارد. همچنین در بررسی ضرب‌المثل‌ها می¬توان آشکارا جایگاه متغیر زنان را مشاهده¬ کرد، زیرا او گاه با زبانی محترمانه و فاضلانه توصیف می¬شود و در اوج است و گاه با داوری-های بی‌رحمانه و مغرضانه تا حد ابلیس نزول می¬یابد. بنابراین در این تحقیق سعی شده جایگاه زن در ضرب¬المثل¬های فارسی نشان داده شود و معلوم شود نگاه به زن در این ضرب¬المثل¬ها چگونه است و با شرایط کنونی جامعه و وضعیت فعلی زنان ما در این فرهنگ چه تفاوتی دارد؛ با توجه به اینکه امروزه دیدگاه جامعه نسبت به وی مثبت¬تر شده و شرایط لازم برای ارتقای جایگاه آنان به وجود آمده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل استعاره‌های طرد زنان از عرصه سیاست در اندرزنامه‌های سده میانه
    فاطمه ذوالفقاریان سید حسین  اطهری
    عرصه سیاست از دیرباز عرصه¬ای مردانه تعریف شده است و زنان، جایگاه مشخص و برجسته¬ای در این حوزه نداشته¬اند. حتی در فلسفه غرب که نمودی از عقل‌گرایی و اندیشیدن شناخته می‌شود، زنان به عنوان جنس دوم شناخته شده، با فرض اینکه عقل خصلتی مردانه دارد، نادیده گرفته می¬شوند. در این چکیده کامل
    عرصه سیاست از دیرباز عرصه¬ای مردانه تعریف شده است و زنان، جایگاه مشخص و برجسته¬ای در این حوزه نداشته¬اند. حتی در فلسفه غرب که نمودی از عقل‌گرایی و اندیشیدن شناخته می‌شود، زنان به عنوان جنس دوم شناخته شده، با فرض اینکه عقل خصلتی مردانه دارد، نادیده گرفته می¬شوند. در این مقاله با توجه به‌اینکه بررسی منزلت و جایگاه زنان در متون اندرزنامه¬ها در ادوار مختلف، یکی از راه¬هایی است که می¬تواند روشن¬کننده وضعیت و موقعیت زنان در دوره‌های تاریخی باشد، به تحلیل طرد یا قبول آنها از سوی دستگاه معرفتی پرداخته می¬شود. آنچه در اندرزنامه‌ها به عنوان متون برجسته سیاسی در سده میانه به چشم می‌خورد، نمایشی از موجودی به نام زن است که هیچ¬جا حضور نداشته و به دلیل عدم حضور، قلم در دست مردان بوده است و سیمای او را به هر گونه¬ای که پسند ایشان بوده، ترسیم کرده¬اند. پرسشی که‌این نوشتار به دنبال پاسخ آن است این است که چه استعاره‌هایی در اندرزنامه‌ها و متون تاریخی سده‌های میانه وجود دارد که طرد و به حاشیه راندن زنان را تقویت کرده است؟ این مقاله با چارچوب تئوریک تحلیل استعاری و طبقه¬بندی استعاره‌ها در سه عنوان استعاره آفرینش، استعاره حکومت¬داری و استعاره فلسفی عقل مذکر به بررسی گزاره‌های متون سیاسی و ادب حکمرانی پرداخته است. این نوشتار مبتنی بر فرضیه‌ای است که در آن زنان سال¬ها مطرود و محصور در زندگی خصوصی بودند و استعاره‌هایی از این¬دست در حذف زنان از عرصه سیاسی، نقش ویژه و مؤثری داشته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
    حسین  خورشیدی محمد حسین  شعبانی
    در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه¬های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع چکیده کامل
    در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه¬های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده¬ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می¬آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی نقش شخصیت و متغیرهای فردی بر نقض امنیت رمز عبور: یک مطالعه تجربی
    زهرا کریمی منیژه  کاوه رضوان صالحی میلاد ملتجی
    تفاوت‌های فردی کاربران فناوری اطلاعات در انتخاب رمز عبور و نگهداری از آن تأثیرگذار است. در این راستا، این مطالعه، رابطه بین متغیرهای جنسیت، شخصیت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از یک طرف و نقض امنیت رمز عبور را از طرف دیگر در بین کاربران ایرانی بررسی کرده است. روش پژوهش ح چکیده کامل
    تفاوت‌های فردی کاربران فناوری اطلاعات در انتخاب رمز عبور و نگهداری از آن تأثیرگذار است. در این راستا، این مطالعه، رابطه بین متغیرهای جنسیت، شخصیت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از یک طرف و نقض امنیت رمز عبور را از طرف دیگر در بین کاربران ایرانی بررسی کرده است. روش پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد که به پرســش‌نامه‌های پنج عامل بزرگ شخصيتی نئو، اطلاعات جمعیت شناختی و رفتارهای امنیت رمز عبور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی‌دو، آنوا و تحلیل رگرسیون (برای 529 مورد پرسش‌نامه قابل قبول) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربران مرد نسبت به کاربران زن؛ رمز عبورهای قوی‌تری انتخاب می‌کنند. رفتارهای نقض‌کننده امنیت رمز عبور در کاربران رشته‌های تحصیلی علوم ریاضی، حسابداری و کامپیوتر نسبت به کاربران در سایر رشته‌های تحصیلی بیشتر تکرار شده است. از بین ویژگی‌هاي شخصیت، روان‌نژندگرایی رابطه مثبت و معنادار، تجربه‌پذیری و توافق‌پذیری رابطه منفی و معنادار و وجدان‌گرایی رابطه دوگانه با ویژگی نقض امنیت رمز عبور دارد. این یافتهها با در نظر گرفتن تفاوت فردی در زمینه رفتارها و ادراکات امنیتی، به حوزه امنیت سایبری به‌ویژه در ایران کمک می‌‌‌‌کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تشخیص جنسیت نویسنده مستقل از متن و زبان نوشتاری با استفاده از پالایش پویای نمادین مبتنی بر تبدیل رادن
    کاظم نوری هفت‌چشمه رضا خدادادي یونس اکبری سيدمحمد رضوي حسن احمدی ترشیزی
    در این مقاله یک سیستم خودکار بر مبنای روشی جدید در استخراج ویژگی برای تشخیص جنسیت افراد از روی تصاویر اسکن‌شده نمونه دست‌خط ارائه شده است. در روش پیشنهادی به منظور نشان‌دادن تمایز بین نمونه‌های دست‌خط زنان و مردان، ابتدا از تصویر دست‌نوشته، تبدیل رادن گرفته می‌شود و سپس چکیده کامل
    در این مقاله یک سیستم خودکار بر مبنای روشی جدید در استخراج ویژگی برای تشخیص جنسیت افراد از روی تصاویر اسکن‌شده نمونه دست‌خط ارائه شده است. در روش پیشنهادی به منظور نشان‌دادن تمایز بین نمونه‌های دست‌خط زنان و مردان، ابتدا از تصویر دست‌نوشته، تبدیل رادن گرفته می‌شود و سپس با استفاده از یک ابزار تحلیلی در سیستم‌های دینامیکی با عنوان پالایش پویای نمادین، ویژگی‌های هر نمونه دست‌خط استخراج می‌گردد. آموزش و طبقه‌بندی ویژگی‌های استخراج‌شده از نمونه‌های دست‌خط با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه انجام شده است. در پایان با هدف بررسی کارایی روش پیشنهادی، آزمایش‌هایی بر روی بانک اطلاعاتی MSHD صورت پذیرفت. علاوه بر آزمایش تشخیص جنسیت بر روی کل بانک اطلاعاتی، دو چالش جدید تشخیص جنسیت مستقل از متن و زبان نوشتاری نیز بررسی شده است. آزمایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد روش پیشنهادی میزان دقت تشخیص را نسبت به کارهای قبلی که از روش‌های جدیدی در تحلیل دست‌خط از قبیل فرکتال‌ها، کدهای زنجیره‌ای و بافت‌ها بهره می‌برند، بهبود داده است. بهترین نرخ دقت به دست آمده در آزمایش‌ها 9/84 درصد گزارش شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تغییر نگرش نسبت به تابوی قاعدگی از جوامع بدوی تا عصر رسانه (مطالعه مروری سیستماتیک)
    زهرا  زارع سوده دشتیانه شیوا زارع
    هدف: قاعدگی یک فرآیند بیولوژیک و اتفاقی مهم در زندگی زنان است، اما این فرآیند و سازو¬کارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن چنان در هم تنیده شده¬اند که طیف گسترده¬ای از قوانین و محدودیت¬ها (¬تحت عنوان تابو) را در مورد قاعدگی و چگونگی عملکرد زنان بوجود آورده¬اند؛ تابو¬ها ر چکیده کامل
    هدف: قاعدگی یک فرآیند بیولوژیک و اتفاقی مهم در زندگی زنان است، اما این فرآیند و سازو¬کارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن چنان در هم تنیده شده¬اند که طیف گسترده¬ای از قوانین و محدودیت¬ها (¬تحت عنوان تابو) را در مورد قاعدگی و چگونگی عملکرد زنان بوجود آورده¬اند؛ تابو¬ها رفتار زنان را به شدت محدود می¬کنند و بر سلامت روانی و جسمانی آنها تاثیرات منفی می¬گذارند. به همین منظور هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش رسانه¬ها بر تداوم و کاهش تابو¬های قاعدگی است. روش شناسی: مطالعۀ حاضر از نوع پژوهش مروري سیستماتیک است. به منظور انجام مطالعه¬، در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Springer، ScienceDirect، SID، Noormags وCivilica از کلید واژه¬های مرتبط استفاده شد و مجموعه مقالات منتشر شده از1950 تا 2021 استخراج گردید. یافته: ایدئولوژی غالب جوامع نسبت به قاعدگی سکوت، پنهان¬کاری و انکار آن است که اکثر رسانه ها به اشکال مختلف این ایدئولوژی را بازتولید می¬کنند و منجر به تقویت آن می¬شوند. اما ارائه اطلاعات مختلف به شیوه¬های گوناگون در رابطه با قاعدگی، بدون سوگیری به عادی¬سازی فرایند طبیعی قاعدگی و کاهش تابو پیرامون آن کمک می کند. نتیجه گیری: فرایند عادی سازی قاعدگی به زمان زیادی نیاز دارد اما با کمک مداخله در چارچوب بندی استراتژیک رسانه به عنوان عامل تغییر، می¬توانیم جامعه را سریع¬تر به سمت عادی شدن قاعدگی پیش ببریم. رسانه به عنوان یک منبع اطلاع رسانی گسترده و در دسترس، می¬تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آموزش و شکستن تابوی قاعدگی مورد استفاده¬ی صحیح قرار گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی‌های زنان در مواجهه با محدودیت‌های گردشگری
    حامد بخشی فاطمه عطری
    مقالۀ حاضر به بررسی تفاوت تجربۀ گردشگری زنان و مردان، به عنوان جنبه‌ای از اوقات ‌فراغت پرداخته ‌است. چهار دستۀ محدودیت‌های هنجاری، وظایف نقشی زنانه، ضعف اقتصادی و نداشتن احساس امنیت موجب می‌شود تا زنان در تنظیم برنامۀ گردشگری خود متفاوت از مردان عمل کنند. برای این منظور چکیده کامل
    مقالۀ حاضر به بررسی تفاوت تجربۀ گردشگری زنان و مردان، به عنوان جنبه‌ای از اوقات ‌فراغت پرداخته ‌است. چهار دستۀ محدودیت‌های هنجاری، وظایف نقشی زنانه، ضعف اقتصادی و نداشتن احساس امنیت موجب می‌شود تا زنان در تنظیم برنامۀ گردشگری خود متفاوت از مردان عمل کنند. برای این منظور، داده‌های پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی ‌گردشگری ایران، با حجم نمونه 5009 نفر از کل استان‌های کشور، تحلیل ثانویه شد. مبتنی بر ادبیات تحقیق، هشت فرضیه دربارۀ انگیزۀ سفر، اقدام به سفر، انتخاب اقامتگاه، وسیله نقلیه و تور گردشگری میان زنان و مردان مقایسه شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که زنان در سفرهای تنهایی یا با دوستان خود، بیشتر از تورهای گردشگری استفاده می‌کنند؛ کمتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند؛ کمتر به قصد تفریح و بیشتر با هدف زیارت سفر می‌کنند. همچنین زنانِ تنها بیشتر به قصد دیدار اقوام خود به سفر می‌روند و در سفرهای با دوستان خود کمتر در چادرهای مسافرتی بیتوته می‌کنند. هرچند زنان کمتر از مردان، تنهایی یا با دوستان خود به سفر رفته بودند، میزان سفرهای داخلی زنان با مردان تفاوت معنی‌داری نداشت؛ زیرا سفرهای با خانواده آنها بیش از مردان بود. همچنین هرچند تعداد سفرهای خارجی زنان کمتر از مردان بود، تعداد سفرهای خارجی زنان شاغل با مردان، تفاوت معناداری نداشت. به نظر می‌رسد که علی¬رغم محدودیت‌های جدی در کیفیت تجربۀ گردشگری زنان نسبت به مردان، آنان با استفاده از گریزگاه‌های ساختاری و هنجاری جامعه توانسته‌اند به لحاظ کمّی، تجربۀ گردشگری برابری را با مردان برای خود رقم بزنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در بازداری از نشانه های غذایی
    عماد اشرفی
    منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به ا چکیده کامل
    منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به این صورت که با بررسی میزان انگیزش اشتهاییِ 1300 نفر از دانشجـویـان داوطلـب از طریـق مقیـاس قـدرت غـذا (PFS)، 59 نفر از زنان و مردان سالم و دارای وزن طبیعی انتخاب شدند و پـس از بررسی، در دو گروه دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، جای داده شدند. میزان بازداری این افراد به وسیلة تکلیف برو/ نرو در تصاویر غذایی و غیرغذایی اندازه گیری شد. آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان داد که زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد در تصاویر غذایی، در مقایسه با تصاویر غیرغذایی، خطای «نروی» بیشتری دارند. کمتربودن بازداری در زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد ممکن است به دلیل تحریک بیشترِ انگیزشِ اشتهایی آنها در رویارویی با نشانه های غذایی باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - مقایسۀ انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر از سفر به شهر اصفهان
    محمد غفاری
    هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزه‌های گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر در سفر به این شهر است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی است که در فروردین و اردیبهشت سال 1395 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزه‌های گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر در سفر به این شهر است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی است که در فروردین و اردیبهشت سال 1395 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 400 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش¬نامۀ محقق ساخته‌ای شامل 40 سؤال است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه¬ای مستقل استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، نه انگیزه سفر برای گردشگران داخلی شناسایی شد که شامل انگیزه‌های فرهنگی- تاریخی، دیدار بستگان و دوستان، خرید، همراهی با خانواده و دوستان، استراحت و خوش‌گذرانی، بهره¬مندی از سفری کم هزینه، بهره¬مندی از جاذبه‌های شهری، بهره¬مندی از سفری ایمن و انگیزۀ کاری است. نتایج پژوهش حاضر نشان می¬دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینۀ انگیزه فرهنگی- تاریخی، انگیزه استراحت و خوش‌گذرانی، انگیزه خرید، انگیزه همراهی با خانواده و دوستان، انگیزه بهره¬مندی از جاذبه‌های شهری و انگیزه بهره¬مندی از سفری ایمن تفاوت معنا‌داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می¬دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینه‌های دیدار بستگان و دوستان، بهره¬مندی از سفری کم هزینه و انگیزۀ کاری تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی تفاوتهاي جنسيتي زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم
    مریم  شاهواروتی
    در این تحقیق تلاش گردیده نسبت به بررسی تفاوتهاي جنسيتي از دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم اقدام شود. در بیان دیدگاه قرآن مجید از تفسیر نمونه نوشته آیت الله مکارم شیرازی استفاده گردیده است. هدف از این تحقیق، ابتدا شفاف نمودن دیدگاههای مذکور در خصوص تفاوتهاي جنسيتي و سپس چکیده کامل
    در این تحقیق تلاش گردیده نسبت به بررسی تفاوتهاي جنسيتي از دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم اقدام شود. در بیان دیدگاه قرآن مجید از تفسیر نمونه نوشته آیت الله مکارم شیرازی استفاده گردیده است. هدف از این تحقیق، ابتدا شفاف نمودن دیدگاههای مذکور در خصوص تفاوتهاي جنسيتي و سپس ارائه پیشنهادهایی جهت طراحی ساختاری منطقی و کارآمد برای جامعه امروز است. این تحقیق امیدوار است ضمن اصلاح و بهبود باورهای نسبت به موضوع جنسیت و تفاوتهای جنسیتی، موجبات رشد و تعالی جامعه به ویژه زنان را فراهم آورد. روش این تحقیق ، کیفی و با استفاده از متون مکتوب و منابع کتابخانه ای است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - نگاهی روانشناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی¬، پیامدها و درمان اختلال واژینیسموس (مطالعه¬ی مروری)
    شیوا زارع سوده دشتیانه زهرا شمالی
    هدف: واژینیسموس از رایج¬ترین اختلالات جنسی در بین زنان می¬باشد و تأثیر قابل توجهی بر زنان و همچنین زوج¬های جوان دارد. مقاله مروری پیش¬رو با نگاهی روانشناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی، پیامدها و درمان این اختلال انجام شد. روش: مطالعۀ حاضر از نوع پژوهش مروري سیستماتیک بود. چکیده کامل
    هدف: واژینیسموس از رایج¬ترین اختلالات جنسی در بین زنان می¬باشد و تأثیر قابل توجهی بر زنان و همچنین زوج¬های جوان دارد. مقاله مروری پیش¬رو با نگاهی روانشناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی، پیامدها و درمان این اختلال انجام شد. روش: مطالعۀ حاضر از نوع پژوهش مروري سیستماتیک بود. بدین منظور کلید واژه¬هاي روانشناسی واژینیسموس، اختلال واژینیسموس، اختلال درد / دخول، تناسلی، درد، در پایگاه داده¬های¬ Springer، Science Direct، PubMed ، SID، Magiran، Noormags و Civilica جست و جو و مجموعه مقالات مرتبط از 1940 تا ۲۰۲۱ استخراج شد. یافته¬ها: در بررسی مقالات مرتبط مشخص شد اختلال درد / دخول تناسلی از رایج¬ترین اختلالات در زنان می¬باشد. این اختلال در کیفیت رابطه¬ی جنسی و همچنین سلامت روان زوجین بسیار تاثیرگذار است. نتیجه¬گیری: با توجه به بررسی¬های انجام¬شده تغییر در سبک تفکر و تربیتی والدین و فرهنگ¬سازی در یک جامعه بسیار حایز اهمیت است. همچنین آموزش صحیح در خصوص رابطه¬ی جنسی به دختران و پسران نوبلوغ و تهیه¬ی محتوا و ابزار آموزشی بسیار مفید خواهد بود. جزييات مقاله