• فهرست مقالات خوزستان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل آمار فضایی ریزگردهای استان خوزستان
    احمد رضا نخعی نژاد فرد مرضیه موغلی
    استان خوزستان در هم جواری با بیابان‌های بزرگی قرار دارد که ریز گردهای این بیابان‌ها به‌طور مستمر وارد این استان می‌شود. شناخت الگوی فضایی این ریز گردها درزمینه برنامه ریزی برای کاهش اثرات آن کمک شایانی به ما می‌کند. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین بهترین روش درون‌یابی ریز گ چکیده کامل
    استان خوزستان در هم جواری با بیابان‌های بزرگی قرار دارد که ریز گردهای این بیابان‌ها به‌طور مستمر وارد این استان می‌شود. شناخت الگوی فضایی این ریز گردها درزمینه برنامه ریزی برای کاهش اثرات آن کمک شایانی به ما می‌کند. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین بهترین روش درون‌یابی ریز گرد و سپس تحلیل آمار فضایی ریز گردها در استان خوزستان در دوره زمانی (1995-2016) می‌باشد. نتایج نشان داد که روش که روش وزن دهی معکوس با ضريب تعیین 75/0 بهترین مدل جهت پهنه¬بندی ریز گرد می¬باشد. تحلیل آمار فضایی پدیده ریز گرد در استان خوزستان نشان می‌دهد که در تمامی سال‌ها شاهد خوشه بندی روزهای همراه با ریز گرد در این استان بوده‌ایم. نقشه‌های خوشه بندی خودهمبستگی فضایی ریز گردها با استفاده از آماره موران نشان می‌دهد که به‌طور کلی مناطق شمال غربی و غربی این استان در دوره زمانی مورد مطالعه دارای خوشه‌های بالای ریز گردها در این استان بوده‌اند و مناطق جنوبی، شرقی، جنوب شرقی، و جنوب غربی دارای خوشه‌های پایین ریز گردها بوده‌اند. در سال 1995، بیشترین ضریب موران(Moran,s Index= 1/008797) و در سال 2008، کمترین ضریب موران (Moran,s Index= 0/996831) روی داده است و نشان می‌دهد که به ترتیب بیشترین و کمترین خوشه‌ای بودن تعداد روزهای ریز گرد در سال‌های 1995 و 2008 اتفاق افتاده است. نتایج نقشه‌های لکه‌های داغ و سرد استان خوزستان در دوره آماری مورد مطالعه نشان می‌دهد که عمدتاً مناطق شمال و شمال غربی استان لکه‌های داغ را نشان داده‌اند که به معنی وقوع بیشتر روزهای توأم با ریز گرد در این مناطق از استان در دوره زمانی مورد مطالعه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی و تحلیل فضایی شکاف دیجیتال و سطوح توسعه¬یافتگی (مطالعه موردی: استان خوزستان)
    سعید امان پور سارا   آموزگار مسلم عارفی
    امروزه ICT بعنوان یکی از مهمترین شاخص¬های توسعه یافتگی در نظر گرفته می¬شود و نقش اساسی در تحولات جوامع ایفا می¬کند. لذا تحلیل فضایی این شاخص برای درک تحولات جغرافیایی جوامع از ضروریات اساسی می¬باشد که باید به دقت بررسی گردد. هدف این مقاله که از لحاظ پژوهشی کاربردیست، ب چکیده کامل
    امروزه ICT بعنوان یکی از مهمترین شاخص¬های توسعه یافتگی در نظر گرفته می¬شود و نقش اساسی در تحولات جوامع ایفا می¬کند. لذا تحلیل فضایی این شاخص برای درک تحولات جغرافیایی جوامع از ضروریات اساسی می¬باشد که باید به دقت بررسی گردد. هدف این مقاله که از لحاظ پژوهشی کاربردیست، بررسی میزان بکارگیری شاخص‌های ICT در‌ سطح شهرستان‌های استان خوزستان با توجه به میزان برخورداریشان از شاخص‌های توسعه‌یافتگی می‌باشد. تکنیک گردآوری آمار و اطلاعات در این مقاله استفاده از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مطالعۀ نشریات رسمی کشور است. جامعۀ آماری تحقیق، 24 شهرستان استان خوزستان و شاخص‌های مورد بررسی در این تحقیق 18 شاخص فناوری اطلاعات و همچنین 31 شاخص برای بررسی تعیین سطوح توسعه‌یافتگی آنها می‌باشد. در این تحقیق به دلیل نابرابری‌های توسعه در بین شهرستان های استان، ابتدا شهرستان‌ها براساس شاخص‌های توسعه‌یافتگی، به سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تقسیم‌ شدند. برای تعیین میزان شکاف دیجیتال بین شهرستان‌ها در هر گروه بر اساس میزان برخورداری از شاخص‌های ICT از تکنیک PROMTEHEE، استفاده شده و هرگروه خود به سه بخش برخوردار، نیمه برخوردار، و محروم تقسیم شده است. برای وزن‌دهی شاخص‌های مورد استفاده در سطح‌بندی از روش AHP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شهرستان‌های اهواز و هفتکل، به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین سطوح برخورداری از شاخص‌های توسعه‌یافتگی و شهرستان‌های ایذه، شادگان و اندیکا برخوردارترین شهرستان‌ها و آبادان، رامهرمز و باوی محروم‌ترینها از لحاظ شاخص‌های ICT دربین سایر شهرستان‌ها هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزیابی تاب آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران
    فراز  استعلاجی احسان علیپوری علیرضا  عباسی سمنانی
    ارزیابی و برنامه ریزی مدیریت بحران با رویکرد سوانح طبیعی سیل مولفه‌های زیادی را در بر می‌گیرد. در این راستا یکی از ارکان اساسی مدیریت بحران براساس تاب آوری می‌باشد. با این دیدگاه توجه به الویت‌های برنامه¬ریزی و پژوهشی حال و آینده کشورمان نشان می‌دهد که مدیریت بحران در چکیده کامل
    ارزیابی و برنامه ریزی مدیریت بحران با رویکرد سوانح طبیعی سیل مولفه‌های زیادی را در بر می‌گیرد. در این راستا یکی از ارکان اساسی مدیریت بحران براساس تاب آوری می‌باشد. با این دیدگاه توجه به الویت‌های برنامه¬ریزی و پژوهشی حال و آینده کشورمان نشان می‌دهد که مدیریت بحران در نواحی سیل خیز یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعات و برنامه ریزی توسعه پایدار در کشور مطرح می باشد. ناحیه خوزستان به خاطر ویژگی‌های بارز سیل خیزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است برسی روند وضع موجود نشان می‌دهد که علیرغم تلاشهای زیادی که در حال انجام است. شرایط اقلیمی ومحیطی رودخانه‌ها، سکونتگاه‌های حوضه نفوذ، فضاهای موجود و ساخت وسازهای انجام گرفته ومکانیابی نادرست زیر ساختها بیانگرچالشهای زیادی درساماندهی وضع موجود در مولفه‌های مختلف مدیریت بحران می‌باشد در این راستا جهت‌گیری اصلی این مقاله ارزیابی تاب‌آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و اکتشافی می‌باشد که در این تحقیق ضمن تحلیل علل وقوع سیل و پهنه بندی سیل و خسارتهای ناشی از سیل راهبردهای کاربردی ارائه شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و اکتشافی می‌باشد. که در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سیستم GIS و برداشت های میدانی علل وقوع سیل برسی و تحلیل شده و پس از پهنه بندی مناطق سیل زده و خسارتهای ناشی از سیل راهبردهای کاربردی در افزایش تاب آوری در برابر سیل ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان
    عباس  عباسپور فرهاد کیانفر محمد رضا نیلی احمد آبادی حمید رحیمیان عصمت  مومنی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان به روش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان به تعداد 171 نفر می باشند که همین تعداد نیز به عنوان نمونه چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان به روش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان به تعداد 171 نفر می باشند که همین تعداد نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکه اوچی بود که روایی آن با استفاده از نظرات استاتید راهنما و مشاور تایید شد و پایایی آن نیز به روش آلفای کرانباخ به دست آمد که عدد به دست آمده 88/0 نشان از همبستگی درونی گویه های پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها هم از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، وهم از روشهای آمار استنباطی، تی تک نمونه جهت بررسی وضعیت موجود سطوح مدیریت دانش استفاده شد. یافته ها نشان داد که در دانشگاه پیام نور استان خوزستان مدیریت دانش در ابعاد دانش پنهان فردی، فرایند برون سازی دانش، فرایند ترکیب، فرایند درون سازی، دانش پنهان جمعی از سطح اجتماعی سازی دانش، فرایند اجتماعی سازی دانش در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارند و سطح معناداری به دست آمده نیز نشان از تایید فرضیه های محقق مبنی بر وجود سطوح مدیریت دانش اشاره شده در دانشگاه پیام نور خوزستان می باشد که در نهایت تنها بعد دانش آشکار فردی دانشگاه پایین ترازمتوسط میانگین بود. همچنین دانش آشکار جمعی که از مجموعه فرایند ترکیب دانش می باشد نیز در وضعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که از مجموع چهار سطح دانش مدل مذکور در دانشگاه مورد مطالعه با توجه به امتیازات کسب شده، سه سطح تبدیل دانش درونی و بیرونی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و تنها سطح دانش ترکیب است که در وضعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارد و نیاز به توجه بیشتری به این سطح از دانش است بدین معنی که این دانشگاه در این سطح موفق عمل نکرده است و در پایان پیشنهادهای لازم ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان)
    نسرین  هداوند خانی عباس  صادقی علیرضا  طهماسبی محمد حسین  آدابی
    چکيده به منظور مطالعه مرز کرتاسه/ پالئوژن در زون ايذه 100 متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه برداري قرار گرفت. اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است. بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتوني 6 بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گ چکیده کامل
    چکيده به منظور مطالعه مرز کرتاسه/ پالئوژن در زون ايذه 100 متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه برداري قرار گرفت. اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است. بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتوني 6 بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گرديد: - Plummerita hantkenoides Zone (CF1) (Late Maastrichtian) - Guembelitria cretacea Partial-range Zone (P0) (Danian) - Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone (Pα) (Danian) - Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1) (Danian) - Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2) (Danian) - Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3) (Danian- Selandian) مرز کرتاسه / پالئوژن در اين برش بر مبناي بايوزون هاي فوق 80.25 متر پايين تر از مرز سازندهاي گورپي- پابده قرار دارد. در اين مطالعه زون هاي زيستي شناسايي شده با زون هاي فرامينيفرهاي پلانکتوني در مرز کرتاسه/ پالئوژن ديگر نقاط تتيس مقايسه گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شناسایی حوزه های حدیثی؛ منابع و کلیدواژه‌ها با تطبیق بر حوزۀ حدیثی هویزه
    محمد جواد حسنی
    شناسایی یک حوزه حدیثی، نیازمند گردآوری و تحلیل مطالب مختلفی مانند تاریخ عمومی و جغرافیای منطقه، شناسایی عالمان، آثار علمی و آرای تأثیرگذار ایشان است. برای تولید یک الگوی حدیث‌پژوهی مناسب با شرایط حال و آینده، آشنایی با ویژگی‌ حوزه‌ها و مکاتب حدیثی گذشته، ضروری خواهد بود چکیده کامل
    شناسایی یک حوزه حدیثی، نیازمند گردآوری و تحلیل مطالب مختلفی مانند تاریخ عمومی و جغرافیای منطقه، شناسایی عالمان، آثار علمی و آرای تأثیرگذار ایشان است. برای تولید یک الگوی حدیث‌پژوهی مناسب با شرایط حال و آینده، آشنایی با ویژگی‌ حوزه‌ها و مکاتب حدیثی گذشته، ضروری خواهد بود. با جمع‌آوری اطّلاعات پراکنده از منابع موجود، می‌توان حوزۀ حدیثی «هویزه» را به‌عنوان یکی از مراکز حدیثی شیعی در دوران متأخّر معرّفی کرد. نقطۀ رشد و پویایی این جریان حدیثی در دوران حکومت سادات مشعشعی (845-1176ق) بوده است. در این نوشتار، منابع و سرنخ‌های عمومی و اختصاصی برای این منظور ارائه شده تا پژوهشگران را در شناسایی حرکت علمی و حدیثی در هویزه یاری نماید. پرونده مقاله