• فهرست مقالات شفافیت

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین تأثیر فناوری‌های «وب 2» بر عملکرد دولت
    سعیده مرادی فر نوذر شفیعی
    دنیایی که امروزه در آن زندگی می¬کنیم، از منظر فناوری¬های ارتباطاتی و اطلاعاتی، دنیای مجازی خوانده می¬شود. این دنیای مجازی به شدت تحت تأثیر «فناوری¬های وب 2» قرار دارد. فناوری¬های وب 2 به ابزار رسانه¬ای الکترونیکی و اینترنتی اشاره دارد که امکان مشارکت شهروندان در امور مخ چکیده کامل
    دنیایی که امروزه در آن زندگی می¬کنیم، از منظر فناوری¬های ارتباطاتی و اطلاعاتی، دنیای مجازی خوانده می¬شود. این دنیای مجازی به شدت تحت تأثیر «فناوری¬های وب 2» قرار دارد. فناوری¬های وب 2 به ابزار رسانه¬ای الکترونیکی و اینترنتی اشاره دارد که امکان مشارکت شهروندان در امور مختلف، به¬ویژه امور سیاسی را افزایش می¬دهد. این فناوری¬ها به عنوان نسل دوم سرویس¬های اینترنت دارای بعد اجتماعی است که در شکل رسانه¬های اجتماعی متجلی می‌شود. از این¬رو بحث تأثیر این فناوری¬ها بر عملکرد دولت، اهمیت دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری¬های وب 2 علاوه بر مشارکت شهروندان، چه تأثیری می¬تواند بر عملکرد خود دولت داشته باشد؟ و اثرگذاری آن در دولت به چه شکلی متجلی می¬گردد؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است که فناوری¬های وب 2 به ¬طور بالقوه، روش و عملکرد دولت سنتی را دگرگون کرده، منجر به شکل¬گیری نوع جدیدی از دولت شده است که در ادبیات مربوط به علوم ارتباطات و سیاسی از آن به عنوان «دولت 2» یاد می‌شود. این پژوهش نشان می¬دهد که وب 2 منجر به افزایش سطح عملکرد دولت می¬شود. در واقع دولت 2 نه¬تنها از ادغام فناوری¬های ارتباطاتی و اطلاعاتی جدید تأثیر پذیرفته، بلکه از آثار این فناوری¬ها نیز بهره¬مند شده است. مکانیسم¬هایی که وب 2 از طریق آن باعث افزایش سطح عملکرد دولت 2 می¬شود، عبارتند از: ایجاد فرهنگ باز، افزایش مشارکت شهروندان، ارتقای شفافیت دولت، شهروند¬محور کردن دولت و ترویج دموکراسی. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی، پرسش و فرضیۀ پژوهش ارزیابی شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
    اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام  زرنشان
    هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه¬های حکمرانی خوب به عنوان شاخص¬های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین¬الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین¬المللی برایِ نظام¬هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه¬های حکمرانی خوب به عنوان شاخص¬های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین¬الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین¬المللی برایِ نظام¬هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین¬الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه¬های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می¬شود. نتیجه پژوهش نشان می¬دهد که مؤلفه¬هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص¬هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت¬ها از منظر حقوق بین¬الملل را ممکن می¬سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین¬الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی
    حمید رحیمی صابر نیاورانی محمد جلالی اسدالله  یاوری
    شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی ت چکیده کامل
    شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساسـی مبـارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اقـتصـادی دولـت و تشـویق بخـش خصوصـی بـه مشـارکت در فعالیتهای اقـتصادی اسـت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گـذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و کـاهش فـساد و اتلاف منـابع تـأثیر شـایان تـوجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران
    معین صباحی گراغانی ابوالفضل  رنجبری غلامحسین مسعود
    نظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش ها چکیده کامل
    نظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش های سلامت اداری اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی است که مانع ایجاد فرصت فساد برای افراد بویژه در ادارات می شود همچنین به رعایت حقوق ملت که مهمترین آن حقوق اداری و اقتصادی است، کمک شایانی خواهد کرد. .سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که زمینه های اعتقادی وحقوقی, اجرای حقوق شهروندی منتج از مؤلفه‌ها و ارزش‌های بنیادین نظام اداری چه می‌باشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصت‌ها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب‌بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی‌وقفه و به‌موقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسؤولیت‌پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی. پرونده مقاله