• فهرست مقالات صنعت برق

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
    محسن شفیعی نیک آبادی عظیم زارعی هانیه  شامبیاتی علی  اسکندرزاده
    چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازها چکیده کامل
    چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازهای یکدیگر اطلاع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری به همکاری با هم مبادرت ورزند. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه می‌باشد. در این راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق، نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد. سپس از طریق ماتریس QFD ارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تجربه بومی سازی صنعت پست های فشار قوی در ایران
    ابراهیم حکیمی محمد رسول زاده
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی مهم و بحث برانگیز بوده است.
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی مهم و بحث برانگیز بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - استفاده از تجارت راندمان انرژي براي كاهش قدرت بازار بلندمدت پس از تجديد ساختار صنعت برق
    مهدي بهرنگ راد محسن پارسامقدم محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    در اين مقاله عرضه راندمان انرژي به‌عنوان كالایي قابل مبادله در بازار برق سيستم تجديد ساختاريافته مورد مطالعه قرار گرفته است. زیربناي روش پيشنهادي، راهكارهاي كاهش راهبردي مصرف و مديريت سمت تقاضا است. در روش پيشنهادي بهینه‌سازی راندمان انرژي به‌عنوان كالايي قابل عرضه در چکیده کامل
    در اين مقاله عرضه راندمان انرژي به‌عنوان كالایي قابل مبادله در بازار برق سيستم تجديد ساختاريافته مورد مطالعه قرار گرفته است. زیربناي روش پيشنهادي، راهكارهاي كاهش راهبردي مصرف و مديريت سمت تقاضا است. در روش پيشنهادي بهینه‌سازی راندمان انرژي به‌عنوان كالايي قابل عرضه در محيط بازار برق با هدف كاهش قدرت بازار عرضه مي‌شود. اين روش با تكيه بر راه حل‌هاي سمت تقاضا در كنار ساير روش‌هاي موجود كه عموماً بر سمت توليد تكيه دارند مي‌تواند به ابزاری بلندمدت و مناسب جهت كنترل قدرت بازار تبديل شود. ساز و كار پياده‌سازي روش پيشنهادي در محيط نوين ارائه شده و نتايج عددي پياده‌سازي راهكار پيشنهادي بر روي يك سيستم واقعي، مؤثربودن روش را نمايان مي‌كند. پرونده مقاله