• فهرست مقالات فناوری اطلاعات و ارتباطات

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش‌تر‌‌ مدارس در فرایند توسعه دانشی کشور
    محمدعلی نعمتی معصومه مهرجو
    چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوشمند سازی و چابکی سازمانی در میان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان خرم‌آباد و ارائه راهکارهایی به‌منظور ایفای نقش اثربخش­تر آنان در مسیر توسعه دانش‌بنیان کشور است. دانشگاه‌ها به‌عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص جهت ت چکیده کامل
    چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوشمند سازی و چابکی سازمانی در میان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان خرم‌آباد و ارائه راهکارهایی به‌منظور ایفای نقش اثربخش­تر آنان در مسیر توسعه دانش‌بنیان کشور است. دانشگاه‌ها به‌عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص جهت توسعه دانش‌بنیان جامعه، نقشی اساسی دارند و با توجه به اینکه مدارس وظیفه تأمین ورودی‌های دانشگاه‌ها را بر عهده دارند؛ لذا می‌توانند زمینه­ساز آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز برای توسعه دانش­بنیان جامعه باشند. در این راستا، جامعه پژوهش فوق مشتمل بر کلیه دبیران و کارکنان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان خرم‌آباد بوده که شامل 396 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 195 نفر تخمین زده شده است که بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای دومرحله‌ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به‌منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه هوشمند سازی مدارس، جعفری حاجتی (1385) با 32 سؤال و پرسشنامه چابکی سازمانی، شریفی و ژانگ (1999) با 29 سؤال استفاده شده است. روایی ابزارهای فوق با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و پایایی پرسشنامه هوشمند سازی مدارس با ضریب آلفای کرونباخ 91% و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه چابکی سازمانی نیز 91% محاسبه شد. نتایج پژوهش با بهره‌گیری از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوشمند سازی مدارس و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هوشمند سازی مدارس و مؤلفه‌های چابکی (سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف‌پذیری) نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از دیگر سو، بهره‌گیری بهینه مدارس از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرکت به‌سوی هوشمند سازی و چابکی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و یکی از راهبردهای توسعه دانش‌بنیان کشور محسوب خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT در کشور با رویکرد آمایش اقتصادی (مطالعه موردی استانهای کرمانشاه، سمنان، فارس و آذربایجان شرقی)
    حسن محمدغفاری
    توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای اساسی پیشرفت و شاخص های توسعه یافتگی در کشورها بشمار می آید که به جهت ویژگی های تسریع در ارتباطات و اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی، گروه ها، افراد، بازارها، فرآیند تولید و ... بیش از پیش مورد تاکید جوامع قرار گرفته است. دستیا چکیده کامل
    توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای اساسی پیشرفت و شاخص های توسعه یافتگی در کشورها بشمار می آید که به جهت ویژگی های تسریع در ارتباطات و اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی، گروه ها، افراد، بازارها، فرآیند تولید و ... بیش از پیش مورد تاکید جوامع قرار گرفته است. دستیابی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند عوامل مختلفی می‌باشد که یکی از مهمترین این عوامل توسعه زیرساخت ها و سرویس‌های ICT در کشور می باشد که دستیابی به این هدف نیازمند ارزیابی دقیق وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب می باشد. یکی از بهترین روش های دستیابی به چنین هدفی انجام برنامه ریزی راهبردی می باشد که از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT امکانپذیر می باشد. در این راستا سعی شده تا با استفاده از محاسبه مدل SWOT برای استان های نمونه (کرمانشاه، سمنان، آذربایجان شرقی و فارس) و با نظرخواهی چند سطحی از 30 نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از استان ها به بررسی وضع موجود در استان ها پرداخته شود. در نهایت محاسبه داده های به دست آمده حاصل از نتایج کارشناسی در استان کرمانشاه نشان دهنده راهبرد کانونی برای حفظ وضع موجود بر اساس ماتریس راهبردی بوده و در سه استان دیگر سمنان، آذربایجان شرقی و فارس نتیجه ماتریس ارزیابی راهبردی نشان دهنده راهبرد تهاجمی بوده که موید لزوم استفاده از فرصت ها و قوت های موجود در زمینه توسعه زیرساخت ها و سرویس های ICT در استان ها می باشد که در مجموع میانگین چهار استان نیز راهبرد تهاجمی به عنوان راهبرد کانونی مورد توجه قرار گرفت. لذا اگر در مجموع نتایج چهار استان را در سطح کشور به عنوان نتیجه مطلوب شاخص استقرار ICT مد نظر قرار دهیم می‌توان گفت که در سه استان سمنان، آذربایجان شرقی و فارس فاصله‌ای با وضع مطلوب مشاهده نمی‌گردد و تنها در استان کرمانشاه فاصله اندکی در این زمینه با شاخص مطلوب که استقرار در راهبرد کانونی تهاجی می‌باشد، وجود دارد که با انجام برنامه‌ریزی های عملیاتی در زمینه کاهش تهدیدها و تبدیل ضعف ها به قوت ها در سطح استانی این نیز برطرف خواهد شد. لذا در کل شکاف زیادی را نمی توان به لحاظ آمایش اقتصادی در زمینه توسعه زیرساخت ها و سرویس های ICT در سطح کشور مشاهده کرد که می‌توان گفت این نتیجه در بین سایر بخش‌های اقتصادی نیز صادق می‌باشد. زیرا بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف اقتصادی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و سرویس‌های عمومی و اساسی ICT امکانپذیر نمی‌باشد. لذا در مجموع ضعف‌ها و توانمندهای موجود در زمینه وضع موجود ICT در استان تاثیرگذار در بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاستگذاری ارتقای شاخصهای شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
    حمبد هنرپروران
    در سالهای اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده‌ای را در عرصه‌های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری‌های جدید و یا عالی یا چکیده کامل
    در سالهای اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده‌ای را در عرصه‌های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری‌های جدید و یا عالی یاد می‌شود. از این رو توسعه شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت قابل توجهی یافته است. هدف این تحقیق طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست‌گذاری ارتقای شاخص‌های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور پس از بررسی مدل‌های مختلف شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استخراج شاخصهای مذکور، حلقه‌های علت و معلولی و نمودار جریان با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که رفتار متغیرهای اساسی مورد مطالعه بعد از اعمال سیاست‌های افزایش رشد اقتصادی، بهبود کمی و کیفی زیرساخت فاوا، رشد شاخصهای اجتماعی، فرهنگ‌سازی بهره-برداری از فاوا و ارتقای دانش فنی کاربران فاوا، بهبود یافته و روند رشد آنها تسریع یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - اثرات ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی مورد: سکونتگاه-های روستایی شهرستان رومشگان
    احمد رومیانی
    در جهان امروز تنوع کارکردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش موثر آن در شئون مختلف زندگی انسانی سبب شده تا به عنوان محور بسیاری از  تحولات و تغییرات به شمار ­آید. در واقع شعاع اثرگذاری فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی در قرن بیست و یکم به اندازه­ای بوده که بهره­مندی از این ت چکیده کامل
    در جهان امروز تنوع کارکردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش موثر آن در شئون مختلف زندگی انسانی سبب شده تا به عنوان محور بسیاری از  تحولات و تغییرات به شمار ­آید. در واقع شعاع اثرگذاری فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی در قرن بیست و یکم به اندازه­ای بوده که بهره­مندی از این تکنولوژی یکی از بسترهای اصلی توسعه همه جانبه قلمداد می­شود.عرصه اثرگذاری فناوری اطلاعات دارای گستردگی خاصی است و تنها محدود و منحصر به محیط­های شهری نمی­گردد و حتی دوردست­ترین مناطق را همچون نواحی روستایی در بر می­گیرد (فاضل نیا و کیانی،2:1382). به بیان دیگر، از آنجا که فناوری اطلاعات یکی از عناصر ضروری برای دستیابی به پیشرفت­های اساسی در هر برنامه توسعه محسوب می­شود و در مناطقی همچون روستاها که از یک سو به مثابه مهم­ترین قطب­های اقتصادی فضای کلان ملی است (افراخته و همکاران،1388: 2) و از سوی دیگر با مسائلی نظیر تراکم کم جمعیت، انزوای جغرافیایی و عدم دسترسی به اطلاعات مواجه بوده، دارای اهمیت قابل توجهی است(دیازپونیت و همکاران[1]،2012 : 121). از این رو برای اولین بار راهبرد ایجاد و توسعه دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضاهای روستایی از سوی بانک جهانی ارائه گردید که تاکنون در بسیاری از کشورها به طور موفقیت­آمیزی رشد در جهت توسعه داشته است(پروینزا و همکاران[2]،2001). در بسیاری از جوامع پیشگام در زمینه توسعه، تجربه ترویج دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی آن نشان داده است که ICT­ها ارتباط متقابلی میان سیستم اداری، آموزش­های تکنولوژیکی و توسعه اقتصادی در نواحی روستایی برقرار می­کند(تنیگ و یی[3]،2012:1). در واقع این دفاتر با کمک به ارتقاء دانش فنی کشاورزان، مدیریت صحیح منابع محیطی، افزایش کمی و کیفی تولید، بسترسازی جهت گسترش بازارهای اصلی و تجارت آزاد محصولات کشاورزی و رشد سازمان­های غیردولتی (NGOs) در ارتباط با بخش کشاورزی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای- ملی، افزایش فرصت­های شغلی و کمک به اشتغال­زایی زنان؛ در افزایش درآمد خانوارهای روستایی و توسعه اقتصادی این سکونتگاه­ها از نقش قابل توجهی برخوردار است)رائو[4]،2007:517-514). همچنین به ساکنین مناطق روستایی این امکان را می­دهد تا ضمن غلبه بر موانع توسعه و کاستن انزوای جغرافیایی، به گسترش آگاهی‌های فردی- اجتماعی خود بپردازند(اسکاپ[5]،1996­: 4-1373 ). 2-روش تحقیق مقاله پیش رو به لحاظ هدف توسعه­ای و از حیث ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می­باشد. به منظور گردآوری داده­ها از دو روش مطالعات اسنادی و بررسی­های پیمایشی استفاده شد. مهم­ترین ابزار روش پیمایشی، پرسشنامه محقق ساخته در سطح خانوار بوده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. روایی ابزار گردآوری با استفاده از تجارب و نظرات پنج تن از متخصصین برنامه­ریزی و توسعه روستایی ارزیابی و مورد تأیید واقع شد. ضریب پایایی پرسشنامه برای بخش­های گوناگون آن بالاتر از 7/0 محاسبه شده است و میزان آلفای کل گویه­ها برابر 821/0 به دست آمده که در سطح قابل قبولی بوده است. جامعه تحقیق شامل 7 پارچه آبادی با 2781 خانوار برخوردار از دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بخش مرکزی شهرستان رومشگان بوده که به صورت همه شماری مورد مطالعه واقع شد. حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 230 خانوار تعیین و سپس با روش نسبت­ نسبت­گیری و نمونه­گیری تصادفی ساده در هر روستا انتخاب شد. 2-یافته­های تحقیق در این تحقیق تلاش گردید تا به واکاوی نقش اقتصادی دفاتر ICT در فضاهای روستایی بخش مرکزی شهرستان رومشگان پرداخته شود. نتایج نشان داد دفاتر ICT در تحقق اهداف اولیه خود که ارائه برخی از خدمات ارتباطی، مخابراتی، اطلاع رسانی و آموزشی در فضاهای روستایی بوده، توفیق درخوری داشته­اند و در سطح بعدی، کارکرد این دفاتر توانسته است تاحدودی نگرش و آگاهی جامعه روستایی را نسبت به محیط و فضای کسب و کار، مصرف و سبک زندگی متحول سازد. در زمینه اقتصادی که می­توان گفت تدوام حیات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین میزان کارآمدی و رضایت­مندی اهالی را از این خدمات تعیین می­نماید،  یافته­ها حاکی است این دفاتر در توسعه اشتغال روستایی به عنوان یکی از ابعاد اساسی اقتصاد نواحی روستایی، نقش کمی ایفا نموده است. به علاوه، میزان نقش و اثرگذاری دفاتر یاد شده در بطن جامعه روستایی تابعی از شرایط سنی و ویژگی­های جنسیتی بوده به گونه­ای که دفاتر  ICT در ایجاد و یا زمینه­سازی فرصت­های اشتغال برای گروه جوانان و به ویژه مردان موثرتر بوده است. بالا بودن سطح سواد گروه­های مذکور، موانع و شرایط خاص فرهنگی – اجتماعی نواحی روستایی از عمده عوامل اثرگذار بر این وضعیت برشمرده شده است. در بعد هزینه و درآمد نتایج نشان داد دفاتر ICT در کاهش هزینه­های زندگی روستائیان و افزایش چشمگیر درآمد آنان نقش بسزایی نداشته و در برخی موارد که روستائیان از شرایط نامساعد مالی برخوردار بوده­اند، بهره­گیری از امکانات این دفاتر هزینه بیشتری را بر دوش خانوار تحمیل نموده است. پایین بودن سطح آگاهی روستائیان از نحوه و چگونگی استفاده از این دفاتر و نداشتن اطلاعات به­روز از ظرفیت­های دفاتر ICT از مهمترین علل ناکارآمدی دفاتر مذکور در زمینه بهبود درآمد و کاهش هزینه­های روستائیان است.   [1]-Diazpuente et al [2] - Proenza et al [3] - Ting & Yi [4] - Rao [5] - ESCAP پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب
    پروانه سلاطین
    فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها ن چکیده کامل
    فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می باشد. مطالعه حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مساله استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش اثرات ثابت نشان می دهد که فاوا تاثیر مثبت و معناداری  بر  شاخص جهانی توسعه کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب  دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص های مشترکین تلفن همراه و استفاده کنندگان از اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن زیرساخت های فاوا در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود زیرساخت های فاوا در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است تاثیر بیشتری را بر کارآفرینی داشته باشد. از این رو افزایش سرمایه گذاری در  فاوا و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده فاوا در فرایند کسب و کار توصیه می گردد. همچنین ایجاد و توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی، ایجاد صندوق بیمه حمایت مالی و معنوی از کارآفرینان ، ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی پیشنهاد می گردد.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تاثیر الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان
    مجتبی باغدارنیا
     پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین تاثیر الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات­ بر­توانمندسازی کارکنان حوزه ستاد وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته است. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان حوزه ستاد وزارت آمو چکیده کامل
     پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین تاثیر الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات­ بر­توانمندسازی کارکنان حوزه ستاد وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته است. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان حوزه ستاد وزارت آموزش و پرورش درسال تحصیلی96-95 بوده اند.حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران 280 نفر انتخاب و پرسشنامه های (فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی) روی آنها اجرا گردید. کارشناسانی که نمره توانمندسازی های آنها پایین تر از متوسط است مشخص و از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه مساوی (30 نفره) تقسیم که یک گروه آزمایش وگروه دیگر کنترل بودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته و پرسشنامه توانمندسازی پیش ساخته بوده است و اعتبار این ابزار با استفاده از الفای کرانباخ 92/0 و 89/0 برآورد گردید. سپس برنامه آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گروه آزمایش در هشت جلسه اجرا شد و به گروه کنترل آموزش ندادیم و در نهایت پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تحلیل کواریانس، تی تست استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد در واقع آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش احساس معنی­داری در شغل- احساس شایستگی در شغل- احساس داشتن حق انتخاب- احساس مؤثر بودن- احساس مشارکت با دیگر کارکنان می شود. درمرحله پیگیری برای بدست آوردن پایداری آموزش یکماه بعد از آموزش مجددا همان پرسشنامه را به آزمودنی ها داده و نتیجه گرفته شد که میانگین نمره پیش آزمون و نمره پس آزمون گرفته شده بعد از یکماه دارای تغییرات کمی می باشد. که این نشان از پایداری آموزش دارد.       پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
    علی نقی مصلح شیرازی علی محمدی حبیب الله  رعنایی حمبد هنرپروران
    در سال های اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری های جدید و یا عالی ی چکیده کامل
    در سال های اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری های جدید و یا عالی یاد می شود. از این رو توسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت قابل توجهی یافته است. هدف این تحقیق طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست گذاری ارتقای شاخص های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور پس از بررسی مدل های مختلف شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استخراج شاخص های مذکور، حلقه های علت و معلولی و نمودار جریان با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که رفتار متغیرهای اساسی مورد مطالعه بعد از اعمال سیاست های افزایش رشد اقتصادی، بهبود کمی و کیفی زیرساخت فاوا، رشد شاخص های اجتماعی، فرهنگ سازی بهره برداری از فاوا و ارتقای دانش فنی کاربران فاوا، بهبود یافته و روند رشد آنها تسریع یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات
    محسن پازری منیژه حقیقی نسب جمشید عدالتیان شهریاری
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه ف چکیده کامل
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه فاوا است بنحویکه فعالیت های اساسی ارزش آفرینی در اکوسیستم فاوا و بازیگران مرتبط با هر فعالیت تعیین گردد. براى اين منظور با بهره گيرى از ادبیات موضوع و تحلیل فراترکیب ، دو مولفه اکوسیستم کارآفرینی (فعالیتها و بازیگران) شناسایی و سپس با استفاده نظرسنجی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیتهای اصلی برگزیده شد. بر اساس نتايج اين تحليل یک مدل مفهومی براى تبیین فعالیتهای کارآفرینی ICT محور مشتمل بر 12 فرضيه طراحى گرديد. در گام بعدی این مدل با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری در جامعه آماری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک سجاد) مورد آزمون قرار گرفت که منجر به شناسایی 10 مسیر با بیشترین ضریب بارعاملی شد. سپس سازه هاى نهایی مدل با روش تحليل عاملى تاییدی شامل 11 مرحله و 48 فعالیت استخراج شد. در مرحله نهایی ارتباط بازیگران و فعالیتها باتوجه به تحلیل فراترکیب در قالب نمودار پای رسم شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب
    وحید ضرابی بهرام صلواتی سرچشمه ايمان محمدیان خراسانی معصومه مداح
    هدف اصلی این مقاله استفاده از مؤلفه‌های مدیریت فناوری برای تحلیل و ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این جهت با بهره‌گیری از یک مدل مفهومی که به همین منظور توسعه یافته است مجموعه شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های اصلی و پشتیبان فرایند مدیریت فناوری در بخش فن چکیده کامل
    هدف اصلی این مقاله استفاده از مؤلفه‌های مدیریت فناوری برای تحلیل و ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این جهت با بهره‌گیری از یک مدل مفهومی که به همین منظور توسعه یافته است مجموعه شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های اصلی و پشتیبان فرایند مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و تدوین گردیده‌اند و سپس با استفاده از نظرات خبرگی از میان مجموعه شاخص‌های گردآوری شده، دسته‌ای از شاخص‌ها برای ارزیابی مدیریت فناوری در بخش موردنظر انتخاب و طبقه‌بندی شده و نهایتاً با استفاده از اطلاعات و آمار منابع بین‌المللی، وضعیت مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با 35 کشور دنیا از حیث امور سياستگذاري، تسهیل نوآوری، تحقیق و توسعه، آموزش منابع انسانی، پشتیبانی مالی، ارتقای کارآفرینی، انتشار فناوری، عرضه فناوری مورد مقایسه قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران
    سید اکبر  نیلی پورطباطبایی ابراهیم صالحی عمران سهیلا  هاشمی مائده صداقت
    منابع انسانی متخصص و ماهر در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دانشی و تخصصی، مهم‌ترین منبع و سرمایه سازمانی هستند که جهت بقای بلندمدت سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردارند. ورود رویکرد پایداری در مدیریت منابع انسانی با ایجاد تغییرات در چکیده کامل
    منابع انسانی متخصص و ماهر در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دانشی و تخصصی، مهم‌ترین منبع و سرمایه سازمانی هستند که جهت بقای بلندمدت سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردارند. ورود رویکرد پایداری در مدیریت منابع انسانی با ایجاد تغییرات در شیوه مدیریت منابع انسانی، نقش مهمی در جذب و نگهداشت افراد مستعد و متخصص ایفا می‌کند. هدف این پژوهش کیفی، ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار بر اساس فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بوده است که در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش، صاحب‌نظران و خبرگان داراي زمينه علمي و سابقه مرتبط با موضوع پژوهش در سه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایریسا، همکاران سیستم و مهندسی نرم‌افزار رایورز بودند که این سه شرکت با استفاده از روش نمونه‌گیری موارد مطلوب، جهت مطالعه انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار‌یافته با خبرگان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل موضوعی تجزیه و تحلیل شدند. از طریق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، اهداف، معیارهای ارزیابی و پیامدهای حاصل از مدیریت منابع انسانی پایدار در هر یک از کارکردهای مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام، آموزش و توسعه، نگهداشت، جبران خدمت و خروج کارکنان) شناسایی شدند. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از پتانسیل بالای مدیریت منابع انسانی پایدار در بهبود مزیت رقابتی، پایداری سازمانی و افزایش بهره‌وری و ایجاد موقعیت استراتژیک برای سازمان‌ها بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی عوامل موثر بر همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط
    فاضل  حاجی زاده ابراهیمی ابوالفضل  کزازی
    پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر بر موفقیت همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنعت در حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط می‌پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر نوع کمی می‌باشد. از میان پارک ها و مراکز رشد، تعداد 13 پا چکیده کامل
    پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر بر موفقیت همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنعت در حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط می‌پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر نوع کمی می‌باشد. از میان پارک ها و مراکز رشد، تعداد 13 پارک و مرکز رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد؛ علاوه بر این، در هر یک از نمونه های انتخاب شده، مدیر عامل و یا فردی آگاه به امور، به عنوان پاسخگو انتخاب شدند. لذا، 341 پرسش‌نامه توزیع و تعداد 317 پرسش‌نامه قابل استفاده گردآوري گردید. پس از تایید روایی و پایایی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مرتبط با صنعت و دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری بر موفقیت همکاری‌های فناورانه دارند. ضمناً، نقش میانجی نهادهای واسط بر موفقیت همکاری‌های فناورانه نیز مورد تائید قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق دلالت‌های عملی و نظری برای بهبود همکاری‌های فناورانه دانشگاه و صنعت ارائه می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و تولید دانش در کشورهای منتخب اروپا برای اصلاح ساختار سیاست¬گذاری در ایران
    اسرین رحمانی سید محمدباقر  نجفی محمد شریف  کریمی
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنی چکیده کامل
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید دانش و نوآوری پرداخته می شود. هدف شناسایی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان به منظور سیاست گذاری برای تحقق آن در اقتصاد ایران است. میزان حق امتیازهای انحصاری به عنوان شاخصی برای تولید دانش و نوآوری در نظر گرفته شده است. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله بیست و سه کشور منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. برای مدل سازی از روش پانل دیتا استفاده شده است. دست یابی به یک رابطۀ مثبت و معنادار میان سه متغیر مخارج حوزه تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت فناوری با میزان حق امتیازهای انحصاری، از نتایج این پژوهش می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهند که این سه عامل اهمیت بسزایی در فرایند تولید دانش و نوآوری دارند، به گونه ای که عدم توجه به آن ها عملا تولید دانش و نوآوری را با موانع جدی روبرو خواهد کرد. همچنین مقایسه میان نمودارهای توصیفی داده های مربوط به این سه متغیر برای ایران و کشورهای منتخب گویای عدم برقراری شرایط مطلوب در ایران می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و تولید دانش در کشورهای منتخب اروپا برای اصلاح ساختار سیاست¬گذاری در ایران
    اسرین رحمانی سید محمدباقر  نجفی محمد شریف  کریمی
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنی چکیده کامل
    در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید دانش و نوآوری پرداخته می شود. هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان به منظور سیاست گذاری برای تحقق آن در اقتصاد ایران است. میزان حق امتیازهای انحصاری به عنوان شاخصی برای تولید دانش و نوآوری در نظر گرفته شده است. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله بیست و سه کشور منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. برای مدل سازی از روش پانل دیتا استفاده شده است. دست یابی به یک رابطۀ مثبت و معنادار میان سه متغیر مخارج حوزه تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت فناوری با میزان حق امتیازهای انحصاری، از نتایج این پژوهش می-باشد. نتایج برآوردها نشان می دهند که این سه عامل اهمیت بسزایی در فرایند تولید دانش و نوآوری دارند، به گونه ای که عدم توجه به آن ها عملا تولید دانش و نوآوری را با موانع جدی روبرو خواهد کرد. همچنین مقایسه میان نمودارهای توصیفی داده های مربوط به این سه متغیر برای ایران و کشورهای منتخب گویای عدم برقراری شرایط مطلوب در ایران می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - طراحی الگوی برنامه‌های توسعه توانمندی‌های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا
    عاطفه غلامی احمدرضا نصر اصفهانی اعظم اسفیجانی
    توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی با هدف پاسخگویی به نیازهای چالش برانگیز جامعه، دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجو در حال تبدیل به حوزه‌ای غنی است. در این راستا به کارگیری فناوری می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در این حوزه ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر و طراحی الگ چکیده کامل
    توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی با هدف پاسخگویی به نیازهای چالش برانگیز جامعه، دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجو در حال تبدیل به حوزه‌ای غنی است. در این راستا به کارگیری فناوری می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در این حوزه ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر و طراحی الگوی برنامه‌های توسعه توانمندی‌های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد جمع آوری و تحلیل کیفی بوده است که با روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی به انجام رسیده است. شیوه، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد بیست نفر از متخصصان حوزه آموزش و فناوری با شیوه گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری بوده است. یافته‌های پژوهش ۶ مفهوم اصلی و ۴۲ مقوله‌ی فرعی شناسایی کرده است. نتایج پژوهش بر طراحی عناصر شش گانه هدف، محتوا، زمان، فضا، تعاملات و ارزیابی، با توجه به قابلیت‌ها و چالش‌های افزودن فاوا به این عناصر تاکید دارد. در نهایت الگوی طراحی برنامه‌های توسعه توانمندی‌های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا ترسیم شده است. توصیه نهایی بر طراحی سامانه یکپارچه شامل سیستم‌های متنوع آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نیازهای فردی و سازمانی، رویکردهای فعال، تجربی، شخصی سازی، غیر رسمی و قابل انتقال به عمل در محیطی امن، منطبق با قوانین با توجه به شبیه سازی موقعیت‌های حضوری در زمانی منعطف و بهینه، با تعاملات فعال مخاطب، مربی و محتوا با رویکرد شفاف و انتخابی به همراه ارزیابی رشد دهنده و معتبر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - آسیب شناسی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ابتدایی
    گلنار   صالحی خواه مریم  قطب ملیحه  آذرین یاملق
    مشوق‌های پیش برنده در به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی ایران را به ترتیب اولویت برنامه فناوری، عوامل آموزشی، عوامل مربوط به طراحی آموزشی، عوامل مربوط به آموزشگر و درنهایت عوامل مربوط به فراگیران عنوان نموده‌اند عبدالهی با توجه به نتایج حاصل از تحقیق چکیده کامل
    مشوق‌های پیش برنده در به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی ایران را به ترتیب اولویت برنامه فناوری، عوامل آموزشی، عوامل مربوط به طراحی آموزشی، عوامل مربوط به آموزشگر و درنهایت عوامل مربوط به فراگیران عنوان نموده‌اند عبدالهی با توجه به نتایج حاصل از تحقیق بیان نمود که تکنولوژی آموزشی که هدف اصلی آن کمک به بهبود یاددهی یادگیری است به عاملی مزاحم و دست و پاگیر در امر تدریس تبدیل‌شده و معلمان از دانش و مهارت لازم برای پیشبرد یاددهی و کمک از فنّاوری آموزشی عاجزند. لذا همچنان تمایل به تدریس سنتی دارند، همچنین بعضی از مشکلات مدیریتی و معیشتی جامعه سبب شده که استفاده از شیوه‌های نوین در امر تدریس و یادگیری دنبال نشوند. در این راستا در کشور ما نیز اکنون به‌تدریج الزام‌های عصر دانش و اطلاعات و ضرورت هم گام شدن با تحولات و دست آورده‌ای فناوری و علوم بشری احساس شده است، که شاهد آن تصمیم‌های اخیر دولت درزمینه سرمایه‌گذاری برای گسترش پرشتاب فاوا در کشور است. همچنین آموزش‌وپرورش برای یافتن پاسخی شایسته به نوع پرسش‌هایی که در بالا به آن اشاره شد درصدد تعیین منشوری برای هدایت امر اصلاحات در آموزش‌وپرورش کشور آمده است که تأکید بر کاربرد فاوا از ارکان آن به شمار می‌رود. همچنین طی سال های اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای درزمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات و فاوا در آموزش نقاط قوت و پرورش صورت گرفته است. پژوهش حاضر باهدف آسیب‌شناسی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ابتدایی انجام‌شده است. در این پژوهش، ابتدا به شناسایی رویکردها مؤلفه‌ها و راهبردهای آموزش مبتنی بر فاوا در دروس دوره ابتدایی و سپس به بررسی آسیب شناسانه هر یک از مؤلفه‌های برنامه درسی مبتنی بر فاوا در دوره ابتدایی به ارائه مدلی کاربردی در این زمینه پرداخته شد. پرونده مقاله