• فهرست مقالات مدل

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم
    علی شهابی داود  فیض
    تا کنون در ایران اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاری های دانشگاه و صنعت انجام شده است. هرچند اقدامات انجام شده در توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت موثر بوده است، اما نیاز روز افزون کشور در دستیابی به فناوری های پیشرفته و تجاری سازی دستاوردهای علمی، ایجاد و توسعه الگوهای چکیده کامل
    تا کنون در ایران اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاری های دانشگاه و صنعت انجام شده است. هرچند اقدامات انجام شده در توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت موثر بوده است، اما نیاز روز افزون کشور در دستیابی به فناوری های پیشرفته و تجاری سازی دستاوردهای علمی، ایجاد و توسعه الگوهای جدید همکاری های دانشگاه و صنعت، ضرورت بیشتری یافته است. از این رو در مقاله حاضر با بهره گیری از روش بررسی اسنادی ضمن بررسی نقش این کانون ها در ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و با استفاده از رویکرد مدلسازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علّی حلقوی CLD))، متغیرهای تاثیر گذار بر نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط بین این دو نهاد، شناسایی شده و در نهایت مدل مفهومی نشان دهنده متغیرها و دینامیزم های موجود در این عرصه طراحی و ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی و پیاده سازی مدلی در ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی
    ناهید شیخان فیروز  بختیاری نژاد
    امروزه همه کشورها در تلاشند تا بر حجم سرمایه گذاری های تحقیقاتی خود بیفزایند. در این میان کشورهای صنعتی و توسعه یافته برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنه های رقابت بین المللی در تحقیقات سرمایه گذاری می کنند و کشورهای در حال توسعه نیز دریافته اند که برای ر چکیده کامل
    امروزه همه کشورها در تلاشند تا بر حجم سرمایه گذاری های تحقیقاتی خود بیفزایند. در این میان کشورهای صنعتی و توسعه یافته برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنه های رقابت بین المللی در تحقیقات سرمایه گذاری می کنند و کشورهای در حال توسعه نیز دریافته اند که برای رفع اصولی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود و رسیدن به رشد و توسعه واقعی راهی جز سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات ندارند. در دهه اخیر توجه به تحقیقات در ایران نیز از گسترش قابل توجهی برخوردار گشته است. توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاههای کشور مخصوصاً در دوره های دکترای تخصصی منجر به افزایش سریع و چشمگیر تولید علم در زمینه های بنیادی و کاربردی شده است ولی توسعه فناوری که لازمه تبدیل علم به محصول است نتوانسته از طریق فعالیت‌های پژوهشی در سطح تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها به انجام برسد. واحدهای تحقیقاتی با هدف انجام پژوهشهای کاربردی و حرفه‌ای در توسعه فناوری در داخل و خارج دانشگاهها تأسیس گردیده‌اند. ارزیابی عملکرد مستمر این واحدهای تحقیقاتی با توجه به اهدافی که در تأسیس آنها در نظر گرفته شده است با تعیین و تدوین شاخص های مؤثر و مفید ضروری است. در این مقاله مدل جدیدی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی طراحی و نتایج اجرای آن برای برخی از واحدهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نمونه ارائه شده است. یکی از نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند مسیر فعالیت های واحد های تحقیقاتی را تعیین و جهت حمایت و پشتیبانی بیشتر از واحدهای تحقیقاتی فعالتر مورد استفاده دانشگاه قرار گیرد.نیز واحدهای تحقیقاتی که عملکرد آنها ضعیف می‌باشد، آسیب شناسی شده و جهت رفع مسائل عدم فعالیت آنها اقدامات جدی از طرف دانشگاه اتخاذ شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور
    رضا بندریان علی حیدری  
    هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری می‌باشد. بنابراین تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد. براین اسا چکیده کامل
    هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری می‌باشد. بنابراین تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد. براین اساس و با توجه به جهت‌گیری کشور در راستای توسعه اقتصادی دانش بنیان، باید زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه‌ای که محصول توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان هستند فراهم گردد. در این مقاله پس از تعریف تجاری سازی فناوری براساس رویکردهای مختلف، به مدل‌های توسعه یافته براساس این رویکردها اشاره می‌شود. سپس به معرفی کشورهای پیشرو در زمینه تجاری سازی فناوری و اقدامات آنها برای حمایت از تجاری سازی فناوری پرداخته می‌شود و مدل‌های متنوع حمایت از تجاری سازی فناوری در برخی از آنها تشریح و تحلیل می‌شود. در نهایت با نگاهی ملی به توسعه و تجاری سازی فناوری در کشور به تشریح حمایت‌های مختلف مورد نیاز تجاری سازی فناوری و بخصوص حمایت‌های مالی و مدل‌های آن اشاره خواهد شد. در پایان عوامل کلیدی موفقیت تجاری سازی فناوری در سطح ملی و اقدامات مورد نیازی که باید در سطح ملی برای ارتقاء تجاری سازی فناوری انجام شود بیان می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه مدل فرآیند هوشمندی فناوری در شرکت های کوچک و متوسط
    مهدی هاجری حجت اله  حاجي حسيني مهدی حمیدی
    هوشمندی فناوری مفهومی است که شرکت ها را قادر می سازد تا فرصت ها و خطرات فناورانه ای که در آینده رشد و بقای کسب و کارشان را تحت تاثیر قرار می دهد، شناسایی کنند. لذا پیاده سازی این مفهوم در شرکت ها و سازمان ها می تواند بسیار مورد توجه باشد. از طرفی در ادبیات مدل های مختلف چکیده کامل
    هوشمندی فناوری مفهومی است که شرکت ها را قادر می سازد تا فرصت ها و خطرات فناورانه ای که در آینده رشد و بقای کسب و کارشان را تحت تاثیر قرار می دهد، شناسایی کنند. لذا پیاده سازی این مفهوم در شرکت ها و سازمان ها می تواند بسیار مورد توجه باشد. از طرفی در ادبیات مدل های مختلفی در جهت تحقق هوشمندی فناوری ارائه شده است که در هر مدل مراحل چندگانه ای برای این امر معرفی شده است. لذا در این پژوهش با بررسی 4 مدل از مدل های موجود و جمع بندی مراحل مطرح در هر یک، به ارائه مدلی جهت پیاده سازی مفهوم هوشمندی فناوری پرداختیم. در این مدل به سه فاکتور زمان، میزان فعالیت مورد نیاز و مدیریت هوشمندی فناوری به عنوان عواملی که از نگاه مدل های موجود دور مانده اشاره می شود. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات استفاده شده است. در انتهای این نوشتار نیز پیشنهادی جهت پژوهش های آتی مطرح می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مروری بر مدل های خطی تجاری سازی و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها
    فرزانه بیات ترک قاسم رمضاني نرگسي
    امروزه اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری نیز به دلیل سود اقتصادی آن است تجاری سازی تحقیقات، بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی‌شود. تجاری‌سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق بکارگیری فناوری‌های جدید در چکیده کامل
    امروزه اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری نیز به دلیل سود اقتصادی آن است تجاری سازی تحقیقات، بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی‌شود. تجاری‌سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق بکارگیری فناوری‌های جدید در محصولات، فرایندها، خدمات جدید و فروش آنها در محیط بازار به شمار می‌رود. برای بسیاری از فناوریهای جدید، تجاری‌سازی برافزایش مقیاس از نمونه اولیه به تولید انبوه و دستیابی به منابع بیشتر دلالت می‌کند. جهت بکارگیری مفهوم تجاری‌سازی در سازمان‌ها، لازم است با مدل‌های تجاری‌سازی آشنا شویم. مدل‌های تجاری‌سازی تکنولوژی نقشه مسیرِ توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های استراتژیک برای تجاری‌سازی تکنولوژی می‌باشد. این مدل‌ها به دو دسته خطی و غیر خطی تقسیم می‌شوند. مدل‌های خطی تلفیقی از تجربه و تخصص در حوزه‌های تحقیق، توسعه محصول، بازاریابی و توسعه کسب‌و‌کار را نشان می‌دهند. لذا در این تحقیق، ضمن تعریف تجاری‌سازی ، هشت مدل مهم از مدل‌های خطی تجاری سازی و نقاط اشتراک و افتراق مدل ها بررسی خواهد شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بهترین چارچوب نظری در الگوهای تجاری سازی جدای از ویژگی‌های سازمانی که سیستم نوآوری در آن عمل می‌کند مدل جولی است این مدل نسبت به سایر مدل ها به دلیل تعیین جزئیات فرایند تجاری سازی و توجه به نیازهای بازار کاربردی‌تر است این مدل به همراه مدل گلداسمیت که مجموعه ای از دستورالعمل‌ها را برای هر مرحله از چرخه کسب و کار تجویز می‌کند می تواند به عنوان مدلی در توسعه و تجاری‌سازی محصولات جدید به کار رود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تدوین سیاست علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه: ارائه مدل مفهومی و تحلیل تطبیقی
    سیده محیا سیدان جعفر  باقری نژاد
    در نظام نوآوری ممالک، سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا سه حوزه مذکور از حیاتی ترین حوزه های نظام نوآوری ملی می باشند و نقشی اثرگذار و اثر پذیر دارند. از طرفی در فرایند سیاست گذاری و پیاده سازی سیاست های علم، فناوری و نوآوری، پای چکیده کامل
    در نظام نوآوری ممالک، سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا سه حوزه مذکور از حیاتی ترین حوزه های نظام نوآوری ملی می باشند و نقشی اثرگذار و اثر پذیر دارند. از طرفی در فرایند سیاست گذاری و پیاده سازی سیاست های علم، فناوری و نوآوری، پایش نتایج و پیامد ها و ارزیابی سیاست های مذکور بر توانایی یادگیری در نظام نوآوری ملی خواهد افزود و در نهایت به تدوین نظام مند سیاست علم، فناوری و نوآوری منجر خواهد شد. در این مقاله قصد داریم ضمن مرور و تحلیل ادبیات موضوع و بررسی و تحلیل تطبیقی تجارب برخی ممالک در زمینه ی سیاست علم، فناوری و نوآوری، مدل مفهومی تدوین سیاست های مذکور ارائه شود. در این راستا چهارچوبی برای مدل مفهومی سیاست علم، فناوری و نوآوری ارائه می شود که اجزا و عوامل موثر در تدوین سیاست های مذکور را منعکس می کند. یافته ها نشان می دهند که تبیین فرآیند سیستماتیک سیاست سازی برای تدوین سیاست های علم، فناوری و نوآوری ، نظرسنجی نظام مند از خبرگان امر، انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط کتابخانه ای و میدانی، شناسایی مشکلات، شناسایی عوامل اثرگذار پیرامونی، برنامه ریزی، اجرای سیاست ها و ارزیابی آن ها از اهمیت به سزایی برخوردارند. واژگان کلیدی پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌ها
    حجت اله  حاجي حسيني فاطمه صادقیان
    امروزه دیگر جایگاه و اهمیت نوآوری در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست. ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این حوزه انجام گرفته است. در ایران اسلامی نیز با تعیین «نوآوری و ش چکیده کامل
    امروزه دیگر جایگاه و اهمیت نوآوری در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست. ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این حوزه انجام گرفته است. در ایران اسلامی نیز با تعیین «نوآوری و شکوفایی» به عنوان شعار سال 1387 توسط مقام معظم رهبری و اعلان عمومی بسیج ظرفیت‌های داخلی به‌منظور توسعه زیرساختهای نوآوری، اهمیت موضوع فوق‌الذکر بیش از پیش نمایان گردید. در مقاطع بعدی نیز این شعار راهبردی با عباراتی از جمله"این یک شعار حقیقی است و نوآوری یک نیاز کنونی حرکت کشور است" در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. در سالهای اخیر هم "اقتصاد مقاومتی" به عنوان یک فراراهبرد در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است که از ارکان مهم آن اقتصاد مبتنی بر دانش می‌باشد. لذا ضرورت هدایت هدفمند نوآوری در سطح ملی به عنوان یک نیاز بحرانی در مقطع کنونی مورد نظر می‌باشد. توسعه نظام ملی نوآوری تنها به وسیله تعامل هدفمند مجموعه‌ای از نهادها امکان‌پذیر است. نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در صورت ایجاد انسجام و برقراری ارتباطات هدفمند میان خود، می‌توانند در قالب یک نظام پویا و مولد، نوآوری را در کشور ترویج و توسعه دهند. در این مقاله وضعیت و ظرفیت نوآوری ایران طبق شاخص‌های جهانی نوآوری ارزیابی می‌شود و سعی بر آن است تا با تکیه بر اطلاعات معتبر جهانی تحلیل مناسب از جایگاه نوآوری ایران در مقایسه با سایر کشورها ارائه و پیشنهاداتی به سیاستگذاران ارائه شود تا با استفاده از آن بتوانند برای ادامه راه تدابیری بیندیشند.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - کارآفرینی دانشگاهی: طراحی و تدوین یک مدل گام به گام
    نادر نادری ایوب پژوهان
    امروزه دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به نحوی در حال جلب توجه است که مؤسسات دانشگاهی را جهت کارآفرین تر شدن، تحت فشار گذاشته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین یک مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی انجام شده است. در این چکیده کامل
    امروزه دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به نحوی در حال جلب توجه است که مؤسسات دانشگاهی را جهت کارآفرین تر شدن، تحت فشار گذاشته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین یک مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی انجام شده است. در این مدل پنج مرحله در فرآیند کارآفرینی دانشگاهی وجود دارند که عبارتند از: انگیزه، حکومت، انتخاب، رقابت و عملکرد. فرآیند کارآفرینی دانشگاهی از انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، صنایع و دولت، جهت تجاری سازی علم و دانش حاصل از تحقیقات دانشگاهی نشأت گرفته و آغاز می شود. در این مدل، مراحل حکومت و رقابت پذیری مربوط به فرآیند تجاری سازی دانش دانشگاهی، باعث متناسب شدن حالت انتخاب روش و در نهایت اجرای کارآفرینی دانشگاهی می شوند. این پژوهش جنبه توصیفی- تحلیلی دارد و به روش مطالعه اسنادی صورت گرفته است. یافته های پژوهش مؤید این است که مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی، یک شیوۀ ساختارمند جهت فهم روابط تسهیل کننده و واسطه گر که باعث تحرک کارآفرینی دانشگاهی می شوند، ارائه می کند.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران
    محمد رضا حمیدی زاده ذبيح اله  نوريان
    در بین انواع ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی، تلویزیون، رسانه‌ای است که می‌تواند افراد بسیاری را از طریق امواج شبکه‌های مختلف تحت پوشش قرار دهد. لذا این رسانه تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خانواده‌ها دارد. بانک‌ صادرات ایران نیز یکی از بزرگترین نهادهای پولی است که جهت جذب مشتریان چکیده کامل
    در بین انواع ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی، تلویزیون، رسانه‌ای است که می‌تواند افراد بسیاری را از طریق امواج شبکه‌های مختلف تحت پوشش قرار دهد. لذا این رسانه تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خانواده‌ها دارد. بانک‌ صادرات ایران نیز یکی از بزرگترین نهادهای پولی است که جهت جذب مشتریان، به تبلیغات تلویزیونی روی آورده ‌است و همه ساله هزینه‌های فراوانی را در این زمینه صرف می‌کند. بنابراین کسب آگاهی از میزان و چگونگی اثربخشی پخش تبلیغات تلویزیونی این بانک جهت جذب مشتریان، هدف اصلی این تحقیق است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان بانک صادرات در مراکز استانی کل کشور می‌باشد. با توجه به داده های جمع آوری شده از 2959 نمونه آماری بوسیله پرسشنامه در مراکز استان‌های کشور، بر پایه مدل داگمار، تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات بر آگاهی، ادراک، متقاعد کردن مخاطبین و اقدام به خرید آنها تاثیر معناداری داشته است. در مجموع، تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات، در جذب مشتریان، دارای اثربخشی بوده است. با توجه به یافته‌های تحقیق، اگرچه تلویزیون بیشترین سهم را در اطلاع رسانی داشته است، اینترنت نیز با توجه به دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی، درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. توجه بیشتر مخاطبان به برنامه‌های تبلیغاتی، زمانی است که پیام تبلیغاتی مربوط به جوایز این بانک باشد. همچنین اینگونه پیام‌ها، بیشتر در ذهن مخاطبین، باقی می‌ماند. در مراحل مدل داگمار، ارتباط قوی‌تری بین مراحل متقاعد شدن و استفاده از خدمات وجود دارد، لذا درصد بالاتری از افرادی که متقاعد به استفاده از خدمات شده‌اند، از آن خدمت استفاده کرده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران)
    مهدی شریفی حمزه  رایج مهرداد  استيري
    این مقاله به بررسی روابط میان مدیریت منابع انسانی استراتژیک، فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. هر چند مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتارهای شهروندی در سازمان به شمار می‌‌آیند، لیکن در خصوص چگونگی تأثیرگذاری ای چکیده کامل
    این مقاله به بررسی روابط میان مدیریت منابع انسانی استراتژیک، فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. هر چند مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتارهای شهروندی در سازمان به شمار می‌‌آیند، لیکن در خصوص چگونگی تأثیرگذاری این دو عامل بر رفتارهای شهروندی سازمانی تحقیقات کمی انجام گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ترسیم روابط میان این سه متغیر مهم سازمانی به شکلی روشن و مشخص، با توجه به آزمون دو مدل مفهومی پیشنهادی بوده است. روش مورد استفاده در تحقیق نیز پیمایشی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رویکرد جبرگرایی فرهنگی و انطباق مدیریت منابع انسانی استراتژیک مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین دررابطه بین سه متغیر تحقیق، مدیریت منابع انسانی استراتژیک نقش میانجی دارد. در پایان نیز بر اساس هدف مطالعه، مدل مفهومی ارائه و بر مبنای محدودیت‌های تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است. کلید واژه‌ها‌: فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی، مدل معادلات ساختاری پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران)
    نیما گروسی مختارزاده محمود  زمانی محمد گشتاسبی
    این تحقیق دو هدف را دنبال می‌کند. اول، بررسی اثر توانمندی در یکپارچه سازی دانش بر توانمندی در نوآوری‌های فناورانه (نوآوری در محصول و فرایند) و عملکرد راهبردی بنگاه و دوم، بررسی نقش میانجی توانمندی نوآوری در محصول در رابطه بین توانمندی نوآوری در فرایند و عملکرد راهبردی س چکیده کامل
    این تحقیق دو هدف را دنبال می‌کند. اول، بررسی اثر توانمندی در یکپارچه سازی دانش بر توانمندی در نوآوری‌های فناورانه (نوآوری در محصول و فرایند) و عملکرد راهبردی بنگاه و دوم، بررسی نقش میانجی توانمندی نوآوری در محصول در رابطه بین توانمندی نوآوری در فرایند و عملکرد راهبردی سازمان. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها برای آزمون فرضیات توصیفی- تحلیلی و از شاخه همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بنگاه های داروسازی فعال در کشور ایران است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 86 بنگاه تعیین گردید. تحلیل همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که توانمندی یکپارچه سازی دانش اثر مستقیم و معناداری بر توانمندی در نوآوری‌های فناورانه و همچنین عملکرد راهبردی بنگاه دارد. یافته‌های تحقیق همچنین نشان داد که توانمندی در نوآوری محصول به طور معناداری بر رابطه بین توانمندی در نوآوری فرایند و عملکرد راهبردی بنگاه تاثیر گذار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - نیازسنجی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدرسان بر اساس مدل شایستگی (مطالعه موردی: آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه)
    مصطفی باقریان فر
    مطالعه حاضر باهدف نیازسنجی صلاحیت­های حرفه­ای مدرسان آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه بر اساس مدل شایستگی نورتون صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را مدرسان، دانشجویان و کادر آموزشی آموزشکده فنی قاضی طباطبایی تشکیل می چکیده کامل
    مطالعه حاضر باهدف نیازسنجی صلاحیت­های حرفه­ای مدرسان آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه بر اساس مدل شایستگی نورتون صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را مدرسان، دانشجویان و کادر آموزشی آموزشکده فنی قاضی طباطبایی تشکیل می­دهند. تعداد 44 و 175 نفر به ترتیب مدرس و دانشجو از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده و 26 نفر کادر آموزشی به روش تمام سرشماری انتخاب و سه پرسشنامه محقق ساخته در میان آن‌ها توزیع گردید. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. اطلاعات به‌دست‌آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی نسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه­ای، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون توکی) تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که ازنظر جامعه آماری، بعد مهارتی مهم‌ترین نیاز صلاحیت حرفه‌ای مدرسان در دانشگاه‌های فنی است. همچنین در همه ابعاد صلاحیت­ حرفه‌ای تفاوت معناداری بین نیازهای مدرسان، مدرسان و کادر آموزشی وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران
    جعفر باقری نژاد احمدرضا  کسرایی هومن  فرشاد
    نظام نوآوری ملی مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری‌ مشارکت می‌کنند وبه ایحاد فضای نوآوری می پردازند. دولت‌ها می‌توانند در این نظام سیاست‌های نوآوری خود را تدوین و پیاده‌سازی کنند. در رویکرد سیستمی، علاوه بر مشکلاتی که هر کدام چکیده کامل
    نظام نوآوری ملی مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری‌ مشارکت می‌کنند وبه ایحاد فضای نوآوری می پردازند. دولت‌ها می‌توانند در این نظام سیاست‌های نوآوری خود را تدوین و پیاده‌سازی کنند. در رویکرد سیستمی، علاوه بر مشکلاتی که هر کدام از اجزا در کارکرد خود دارند، گونه دیگری از مشکلات در ارتباط وتعامل میان اجزا وجود دارد که از آن به عنوان مشکلات سیستمی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر هدف، شناسایی مشکلات سیستمی نظام نوآوری ملی ایران است. به این منظور، ابتدا با مرور ادبیات موضوع مدل مفهومی اجزا نظام نوآوری ملی در ایران ارائه می‌شود، سپس در یک مطالعه میدانی با توزیع 350 پرسشنامه در میان کارشناسان و خبرگان نوآوری کشور به کمک روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به ارتباط و تأثیرگذاری این اجزا بر روی یکدیگر و کارایی نظام نوآوری ملی پرداخته خواهد شد. اجزا مدل نظام نوآوری ملی ایران شامل راهبرد‌های انتشار و انتقال فناوری، عناصر ساختاری، پیشران‌های نوآوری و چارچوب‌های قانونی و تنظیمی می‌شود. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل سیستمی نظام نوآوری ملی در ایران، اثربخش نبودن چارچوب‌های قانونی و تنظیمی بر پیشران‌های نوآوری است. شناسایی مشکلات سیستمی می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های صحیح برای هر کدام از این اجزا و در نهایت ارتقا کارایی نظام نوآوری ملی بینجامد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM)
    علی‌اکبر  امین‌بیدختی محمدعلی نعمتی علی محمد  رضایی سید احمد محمدی حسینی
    چکیده     همکاری دانشگاه با صنعت موضوع جدیدی نیست. هرچند که مدل هایی برای این نوع ارتباط وجود دارد،که قبلا استفاده یا تست شده است، اما این مدل ها در بعضی از کشورها و جوامع ناکارآمد و نامناسب هستند. بنابراین در این مطالعه به طراحی مدلی در تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت چکیده کامل
    چکیده     همکاری دانشگاه با صنعت موضوع جدیدی نیست. هرچند که مدل هایی برای این نوع ارتباط وجود دارد،که قبلا استفاده یا تست شده است، اما این مدل ها در بعضی از کشورها و جوامع ناکارآمد و نامناسب هستند. بنابراین در این مطالعه به طراحی مدلی در تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت در ایران می پردازیم. به علاوه شرایطی را که بر سر راه ارتباط دانشگاه با صنعت مانع تراشی می کند را مورد آزمون قرار داده ایم. از این رو در این مطالعه به منظور رتبه بندی موانع دانشگاه و صنعت و طراحی مدلی در این زمینه از آزمون فریدمن و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. از آن جا که روش ISM مبتنی بر نظر خبرگان می باشد، از نظرات 33 متخصص در حوزه دانشگاه و صنعت استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به سطح بندی موانع توسعه همکاری دانشگاه و صنعت و طراحی مدلی از این عوامل شد. همچنین یافته ها نشان داد که عدم وجود اعتماد دو طرفه میان دانشگاهیان و صنعت گران، تقضا محور نبودن طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و کمبود مسائل انگیزشی به ترتیب از مهم ترین موانع در توسعه همکاری دانشگاه و صنعت هستند.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تبیین نقش نوآوری باز در تحقق دانشگاه پایدار
    سید محمود زنجیرچی
    امروزه تغییر پارادایم توسعه، از توسعه­ی اقتصادی به توسعه­ی پایدار، آموزش عالی کشور را بر آن داشته است تا در راستای تحقق ارزش­های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بیش از پیش فعالیت داشته باشد و دانشگاه­ها را درجهت رسیدن به دانشگاه پایدار سوق دهد. با توجه به اهمیت تحقق دانشگ چکیده کامل
    امروزه تغییر پارادایم توسعه، از توسعه­ی اقتصادی به توسعه­ی پایدار، آموزش عالی کشور را بر آن داشته است تا در راستای تحقق ارزش­های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بیش از پیش فعالیت داشته باشد و دانشگاه­ها را درجهت رسیدن به دانشگاه پایدار سوق دهد. با توجه به اهمیت تحقق دانشگاه پایدار در جوامع، در پژوهش حاضر تلاش شد تا با در نظر گرفتن نقش نوآوری باز در توسعه­ی پایدار، با بهره­گیری از روش مدلسازی معادلات ساختاری، تأثیر نوآوری باز بر تحقق پایداری در دانشگاه یزد، تبیین شود. پژوهش حاضر، از منظر هدف کابردی و از منظر میزان کنترل متغیرها توصیفی بود. با توجه به آن که داده­های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد، بنابراین پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده­ی اعضای هیئت علمی و کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) دانشگاه یزد بود که در مجموع 1309 نفر می­باشد. برای محاسبه حجم نمونه، از فرمول کوکران بهره گرفته شد که در سطح خطای 5 درصد، تعداد 298 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که مقادیر T-VALUE برای مسیرهای میان متغیرهای فرهنگ نوآوری، نوآوری باز و پایداری در فاصله استاندارد آن یعنی بالاتر از قدرمطلق 1.96 قرار دارد. بنابراین تأثیر مستقیم نوآوری باز بر پایداری دانشگاه یزد، تأثیر مستقیم فرهنگ نوآوری بر نوآوری باز و نیز تأثیر غیرمستقیم فرهنگ نوآوری بر پایداری دانشگاه در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده و فرضیه اصلی پژوهش و دو فرضیه فرعی آن تأیید می­شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه
    فاطمه  ثقفي مهدی فسنقری
    پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است. اندازه گیری میزان رشد دولت در ارائه این خدمات، نیازمند مدل بلوغ دولت سیار است. هد چکیده کامل
    پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است. اندازه گیری میزان رشد دولت در ارائه این خدمات، نیازمند مدل بلوغ دولت سیار است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی برای بلوغ دولت سیار است که در آن نقاط ضعف مدلهای موجود مرتفع و سیار بودن فناوری نیز لحاظ شود. تا کنون مدلهای بلوغ فراوانی برای دولت الکترونیکی ارائه شده، ولی مدلی برای بلوغ دولت سیار ارائه نشده است. تنها دو مدل بلوغ برای ارائه خدمات سیار وجود دارد. در این مقاله، مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی و دولت سیار بررسی و تحلیل شد. سپس عناصر اصلی مدل بلوغ دولت سیار با استفاده از روش فراتلفیق و بررسی الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی دولت سیار بر پایه تجربیات سایر کشورها تعیین شد و با پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و استفاده از آزمونهای مناسب اعتبار سنجی و تایید شد. مراحل این مدل عبارتند از: اعلام حضور و انتشار اطلاعات، تعامل، تراکنش، یکپارچه سازی عمودی، یکپارچه سازی افقی، پرتال، شخصی سازی، بهینه سازی و نوآوری خدمات. سه مرحله شفافیت، پاسخگویی و دموکراسی نیز در این مدل وجود دارد که به موازات مراحل قبلی قابل اجرا است. اجرای این سه مرحله نقش واقعی دولت در تعامل با شهروندان را روشن می سازد. در صورتی که در 8 بخش قبلی شهروندان به عنوان دریافت کنندگان خدمات مدنظر بودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
    نرگس رضایی ملک
    با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانکهای خصوصی در جذب و حفظ م چکیده کامل
    با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانکهای خصوصی در جذب و حفظ مشتری، آنها را در اولویت اول برای سرمایه گذاری قرار داده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه بر بهبود خدمات بانکی و وفاداری مشتریان می باشد. بانک ملت با تعداد 180 کارشناس مدیریت خدمات به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده، تعداد 130 پرسشنامه بین افراد نمونه پخش گردید. تعداد 120 پرسشنامه قابل قبول ارجاع داده شد. مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب گردید. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم مدیریت دانش و بانکداری همراه بر بهبود خدمات ارائه شده و وفاداری مشتریان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - ارائه یک روش اولیه جهت تخمین پروژه های نرم افزاری مبتنی بر تراکنش منطقی
    مهرداد شهسواری
    اولین و اساسی‌ترین شرط برای ورود موفقیت‌آمیز به یک پروژه، داشتن یک تخمین واقع بینانه و مستدل می‌باشد. ما در این مقاله در راستای افزایش دقت تخمین پروژه‌های نرم‌افزاری و کم کردن پیچیدگی‌ فرایند تخمین، روشی را به نام "تخمین درجه تراکنش منطقی" پیشنهاد می‌کنیم. این روش مناسب چکیده کامل
    اولین و اساسی‌ترین شرط برای ورود موفقیت‌آمیز به یک پروژه، داشتن یک تخمین واقع بینانه و مستدل می‌باشد. ما در این مقاله در راستای افزایش دقت تخمین پروژه‌های نرم‌افزاری و کم کردن پیچیدگی‌ فرایند تخمین، روشی را به نام "تخمین درجه تراکنش منطقی" پیشنهاد می‌کنیم. این روش مناسب نرم‌افزارهای تراکنشی می‌باشد. با استفاده از این روش می‌توان اندازه موارد کاربرد و کل نرم‌افزار را تخمین زد. در این مقاله اثبات گردیده است که روش پیشنهادی دقیق‌تر از روش‌های مشابه مانند روش درجه موردکاربرد بوده و بدلیل شفافیت و سادگی، به کارگیری آن راحت‌تر است. مبنای اصلی ما در ارائه این روش، روش تحلیل درجه عملکردی و روش تخمین درجه موردکاربرد می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر
    پیمان معلم جواد  عباس پور عليرضا  معمارمقدم مسعود  کاوش تهرانی
    یکی از روش‌های مرسوم در زمینه‌ی ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط برپایه‌ی هیستوگرام ویژگی بانقاب‌گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می‌شود. بحرانی‌ترین چالش د چکیده کامل
    یکی از روش‌های مرسوم در زمینه‌ی ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط برپایه‌ی هیستوگرام ویژگی بانقاب‌گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می‌شود. بحرانی‌ترین چالش در ردیاب انتقال متوسط، تنظیم مقیاس کرنل است. تاکنون هیچ روش کارامد و بی عیب و نقصی برای تنظیم و یا وفق دهی ابعاد کرنل، زمانی که ابعاد هدف تغییرمی کند، ارائه نشده است. مشکل دیگر ردیاب انتقال متوسط در رویارویی با هدف با الگوی تابشی متغیر پیش می آید. در این مقاله با رویکرد حل این مشکلات، الگوریتم ردیابی انتقال متوسط همراه با اندازه بندی وفقی قوی ارائه می‌گردد، ضمن این که مشکل الگوریتم انتقال متوسط را در مواجهه با تغییرات الگوی تابشی هدف با وفق دهی مدل هدف در هر قاب حل می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش محاسبه ی توان ناشی از مشتقات مکان- زمانی شدت پیکسل های تصویر، ابعاد پنجره در قاب بعد تنظیم می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه بندی پنجره در قاب بعد، در ردیاب انتقال متوسط اعمال می شود. نتایج نشان می ‌دهند که استفاده از الگوریتم پیشنهادی ضمن اینکه به کاهش خطای موقعیت یابی هدف در مقایسه با الگوریتم انتقال متوسط استاندارد می ‌انجامد، در برابر تغییرات تباین2 و الگوی تابشی هدف نیز کارایی قابل توجهی از خود نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - تعیین ماشین‌های بردار پشتیبان بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم ژنتیک
    فرهاد صمدزادگان حديثه سادات  حسني
    امروزه تصاویر فرا طیفی به علت غنای اطلاعات طیفی یک ابزار قوی و کارامد در سنجش از دور به حساب می‌آیند و امکان تمایز بین عوارض مشابه را فراهم می‌آورند. با توجه به پایداری ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهایی با ابعاد بالا، یک گزینه مناسب در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی محسوب م چکیده کامل
    امروزه تصاویر فرا طیفی به علت غنای اطلاعات طیفی یک ابزار قوی و کارامد در سنجش از دور به حساب می‌آیند و امکان تمایز بین عوارض مشابه را فراهم می‌آورند. با توجه به پایداری ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهایی با ابعاد بالا، یک گزینه مناسب در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی محسوب می‌شوند. با این وجود، عملکرد این طبقه‌بندی کننده‌ها تحت تأثیر پارامترها و فضای ویژگی ورودی آن‌ها می‌باشد. به منظور استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان با بیشترین کارایی، می‌بایست مقادیر بهینه‌ی پارامترها و همچنین زیر مجموعه بهینه از ویژگی‌های ورودی تعیین گردند. در این تحقیق از توانایی الگوریتم ژنتیک به عنوان یک تکنیک بهینه‌سازی فرا ابتکاری، در تعیین مقادیر بهینه پارامترهای ماشین‌های بردار پشتیبان و همچنین انتخاب زیرمجموعه ویژگی‌های بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی استفاده شده است. نتایج عملی از به‌کارگیری روش فوق در خصوص داده‌های فرا طیفی سنجنده AVIRISنشان می‌دهند، ویژگی‌های ورودی و پارامترها هر کدام جداگانه تأثیر بسزایی بر عملکرد ماشین‌های بردار پشتیبان دارند ولی بهترین عملکرد طبقه-بندی کننده با حل همزمان آن دو بدست می‌آید. در حل همزمان تعیین پارامتر و انتخاب ویژگی، برای کرنل گوسین و پلی‌نومیال به ترتیب 5% و 15% افزایش دقت با حذف بیش از نیمی از باندهای تصویر حاصل شد. همچنین الگوریتم بهینه‌سازی شبیه‌سازی تبرید تدریجی به منظور مقایسه با الگوریتم ژنتیک پیاده‌سازی شد که نتایج حاکی از برتری الگوریتم ژنتیک به ویژه با بزرگ و پیچیده شدن فضای جستجو در رویکرد حل همزمان تعیین پارامتر و انتخاب ویژگی می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
    جعفر باقری نژاد بهتاج  رسولی پشته
    در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن‌را منعکس می‌سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان‌ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شا چکیده کامل
    در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن‌را منعکس می‌سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان‌ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، نشر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات از راه دور ) و یک متغیر مکنون (شاخص رضایت مشتری)، طراحی شد. مدل مذکور از طریق نظرسنجی از خبرگان امر مورد اعتبارسنجی اولیه قرار گرفت. سپس در یک مطالعه میدانی در سازمان تحت بررسی، برای آزمون تایید کارکرد و اعتبار سنجی مدل، داده های لازم گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و استفاده از نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل به تبیین عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر پرداخته شد. یافته های تحقیق بیانگر رابطه مستقیم و معنی‌دار عوامل اقتصادی و آموزشی مربوط به سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان در سازمان می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه‌های اجتماعی
    محسن اکبری
    شبکه های اجتماعی یکی از انواع رسانه های اجتماعی محسوب می شوند که در سال های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر ا چکیده کامل
    شبکه های اجتماعی یکی از انواع رسانه های اجتماعی محسوب می شوند که در سال های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر اعتماد یکی از عوامل اصلی ایجاد رضایت و تکرار استفادۀ کاربران از خدمات برخط است. لذا این پژوهش مدل بسط احتمالی را برای شناخت عوامل مؤثر بر اعتماد اولیه کاربران به شبکه های اجتماعی (فیس‌بوک) به کار گرفته است و بیان می کند که کاربران از طریق دو مسیر مرکزی و جانبی نگرش خود را تغییر می دهند. نشانه‌های مرکزی شامل کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات و نشانه‌های جانبی شامل کیفیت سیستم، امنیت ساختاری و شهرت هستند. خودکارآمدی اثرات نشانه‌های مرکزی و نشانه‌های جانبی را بر اعتماد اولیه تعدیل می کند. جامعه آماری این پژوهش، کاربران ایرانی فیسبوک می باشند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق ارتباط با صفحات شخصی افراد و صفحات عمومی (مربوط به گروه­ها، شهرها، فعالیت­ها، دانشگاه­ها و ... ) فعال در این شبکه اجتماعی جمع آوری گردید. بدین منظور لینک پرسشنامه آنلاین طراحی شده بر روی تارنمای docs.google.com در اختیار آنان قرار گرفت. در این پرسشنامه از مقیاس ٥ گزینه ای لیکرت از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) استفاده شد و در پایان تعداد ٤٠۶ پرسشنامه جمع آوری گردید که با توجه به جدول جرسی و مورگان، برای انجام پژوهش در جامعه بی نهایت، مطلوب می باشد. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از خبرگان و اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تأمین گردید و نشان دهنده حد مطلوب پایایی است. داده ها با نرم افزار آماری SmartPLS2  تحلیل شد. طبق نتایج به دست آمده از میان متغیرهای مستقل این پژوهش خودکارآمدی، شهرت و امنیت ساختاری به ترتیب با ضریب مسیر 47/0، 23/0 و 20/0 بیشترین اثر را بر اعتماد اولیه دارند و کیفیت سیستم کمترین اثر را بر اعتماد اولیه با مقدار 07/0 دارد. همچنین نتایج بیانگر این مطلب بوده که خودکارآمدی تنها اثر کیفیت سیستم را بر اعتماد اولیه تعدیل می کند. بنابرین از آن جایی که خودکارآمدی جدای از نقش تعدیل گریش به طور مستقیم نیز بیشترین تأثیر را بر اعتماد اولیه دارد؛ طراحان شبکه های اجتماعی باید به این عامل توجه ویژه ای داشته باشند به گونه ای که یادگیری آن آسان و فرآیند استفاده ازآن برای کابران واضح و قابل فهم باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات
    سید احمد طباطبایی سیدکمال چهارسوقی
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناو چکیده کامل
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناوری اطلاعات سازمان می‌دانند. اگرچه وجود امکانات فنی و زیرساختی مناسب مانند شبکه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و غیره برای ارائه خدمات مناسب و عملکرد مطلوب امری ضروری است، اما این ویژگی‌ها نمی‌تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بلوغ سازمان شود. حلقه‌ی گم‌شده در این سازمان‌ها که متأسفانه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است، چگونگی استفاده از این امکانات در جهت نیل به اهداف سازمانی است. در حوزه‌های مختلف، استانداردها و بهروش‌های متعددی برای تعریف و بهینه‌سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مجموعه مدل‌هایی که بایستی در واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرند، مدل‌ها و چارچوب‌های مربوط به حاکمیت فناوری اطلاعات هستند. حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده‌سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به‌نحوی‌که نیازهای کسب‌وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه‌دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف حاکمیت فناوری اطلاعات است تا با الگو برداری از این چارچوب‌ها الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات استخراج گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی
    علی حکیم جوادی مهدی سپهری
    اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستم‏های در حال شکل‏گیری در ایران است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین شناسایی نقش هر یک از بازیگران اصلی این اکوسیستم است. به منظور نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسی مدل‏های ارائه شده در این منابع، مدلی مفهوم چکیده کامل
    اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستم‏های در حال شکل‏گیری در ایران است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین شناسایی نقش هر یک از بازیگران اصلی این اکوسیستم است. به منظور نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسی مدل‏های ارائه شده در این منابع، مدلی مفهومی برای اکوسیستم دولت همراه ارائه می‏شود که در آن چهار بازیگر جدید: رویکردهای جدید در ارائه خدمات فراتر از انتظار، نوآوری و نوآوران‏، تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان و واسطه‏ها معرفی شده‌اند. سپس، با طراحی پرسشنامه‏ای جهت تأیید عوامل شناسایی شده در مدل و بررسی تأثیر آنها بر اکوسیستم دولت همراه، و توزیع آن با بهره‏گیری از یک نمونه تصادفی400 تایی، نگرش‏ها و نظرات 363 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه تلفن ‏همراه و دولت‏ همراه جمع‏آوری و بر پایه مدل معادلات ساختاری تحلیل شده ‏است. نتایج نشان می‏دهد به جز عامل تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان، سه عامل جدید دیگر ضرایب معنی‏داری در مدل دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - آنالیز رفتار مشتری درخرید آنلاین محصولات الکترونیکی
    راضیه روحی دهکردی
    پیشرفت تکنولوژی تاثیر زیادی بر تجارت و داد و ستد داشته است، به طوری که در عصر حاضر با پیشرفت ابزارها در عرصه علم و صنعت، نوع جدیدی از روابط بین انسانها بوجود آمده است که بدون حضور فیزیکی، معاملات خرد و کلانی را با یکدیگر انجام دهند و کسب و کارها به سمت الکترونیکی شدن پی چکیده کامل
    پیشرفت تکنولوژی تاثیر زیادی بر تجارت و داد و ستد داشته است، به طوری که در عصر حاضر با پیشرفت ابزارها در عرصه علم و صنعت، نوع جدیدی از روابط بین انسانها بوجود آمده است که بدون حضور فیزیکی، معاملات خرد و کلانی را با یکدیگر انجام دهند و کسب و کارها به سمت الکترونیکی شدن پیش میروند. پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار مشتری در خرید آنلاین محصولات الکترونیکی می پردازد. در انجام این پژوهش  از دو روش اسنادی و پیمایشی به صورت ترکیبی استفاده شده است. در واقع تحلیل اطلاعات، بر اساس روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و خبرگان می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 374 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی می باشد. پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و با تکنیک دلفی ساخته شد و بین دانشجویان توزیع گردید. در تجزیه و تحلیل آماری تحقیق از نرم افزار Spss و روش AHP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد 14 شاخص مهم بر رفتار مشتری در خرید آنلاین محصولات الکترونیکی تاثیر دارد که با کمک تکنیک  AHP سه عامل امنیت، اعتماد و قیمت به ترتیب از رتبه یک تا سه برخوردار بودند که نتایج سایر تحقیقات نیز این موضوع را تایید می کنند. در نهایت متناسب با هر شاخص، راهکارهایی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
    علی اکبر  شرافتی‏ نژاد سیدمجتبی سجادی حمیدرضا  قاسمی شیلا  شهیدی مصطفی  علیمیری سیداحمد  موسوی شوشتری
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در چکیده کامل
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتكار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و شناسائی مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری
    بهاره  اسدی میدیا  رشادی احمد خادم زاده مصطفی کرباسی
    تعداد زیادی از هسته¬های پردازشی که در داخل یک تراشه تجمیع شده¬اند سرعت رشد بالایی را دارند، شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری یکی از روش¬های ساده برای حل مشکل آدرس¬دهی در بین شبکه¬های درون اتصالی حجیم می¬باشد به همین دلیل در آینده تراشه¬های چند پردازنده¬ای با کارآیی و پهنای بان چکیده کامل
    تعداد زیادی از هسته¬های پردازشی که در داخل یک تراشه تجمیع شده¬اند سرعت رشد بالایی را دارند، شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری یکی از روش¬های ساده برای حل مشکل آدرس¬دهی در بین شبکه¬های درون اتصالی حجیم می¬باشد به همین دلیل در آینده تراشه¬های چند پردازنده¬ای با کارآیی و پهنای باند بالا نیاز خواهد بود. شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری به¬عنوان نسل جدیدی از شبکه¬های روی تراشه¬ مطرح شدند که تمامی محدودیت¬های این نوع از شبکه¬ها را رفع کرده و دارای مزایای زیادی از جمله پهنای باند ارتباطی بالا، تاخیر انتقال کم و توان مصرفی پایین می¬باشد. از طرفی شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری دارای چالش¬هایی است که یکی از مهمترین آن¬ها مسیریابی داده¬های نوری در بستر لایه¬ی نوری است زیرا نحوه انتخاب مسیر بر روی عامل اتلاف نوری تاثیرگذار است. در این مقاله، الگوریتم¬¬های مسیریابی عاری از بن¬بست مدل¬های چرخشی تطابقی، سوئیچینگ مداری و الگوهای ترافیکی مختلف برای کاهش اتلاف نوری در لایه¬ی نوری با در نظر گرفتن مسیریاب بدون انسداد 5 درگاهه و همبندی دو بعدی توری یا مش ارائه خواهد شد. در آخر نتایج بدست آمده از شبیه¬سازی را با روش¬های مشابهی مانند الگوریتم مبتنی بر بعد XY مقایسه کرده و بهبودهای بدست آمده را بررسی می¬نماییم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق
    رضا  ملکی شهرام محمدی
    تشخیص دست‌نوشته از روی کاغذ، صفحه‌نمایش و یا در هوا از چالش‌هایی هستند که در بینایی ماشین وجود دارند. تشخیص نوشتار هوایی به خاطر سه‌بعدی بودن دارای چالش‌های زیادی است. در این کار تحقیقی تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مدنظر است که در آن، کاربر ارقام صفر تا نه را در مق چکیده کامل
    تشخیص دست‌نوشته از روی کاغذ، صفحه‌نمایش و یا در هوا از چالش‌هایی هستند که در بینایی ماشین وجود دارند. تشخیص نوشتار هوایی به خاطر سه‌بعدی بودن دارای چالش‌های زیادی است. در این کار تحقیقی تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مدنظر است که در آن، کاربر ارقام صفر تا نه را در مقابل حس‌گر کینکت در هوا می‌نویسد و سامانه با استفاده از اطلاعات عمق حس‌گر قادر به تشخیص ارقام فوق است. در سامانه پیشنهادی، برای جداسازی دست و نوک انگشت از پس‌زمینه از روش خوشه‌بندی خودکار k-means، برای استخراج ویژگی از روش تغییر علامت شیب‌خط پیشنهادی و جهت تشخیص ویژگی و تعیین رقم از دسته‌بند مدل مارکوف مخفی (HMM) استفاده‌شده است. دقت تشخیص سامانه پیشنهادی برای ارقام فارسی با دیتابیس محلی و بااعتبار سنجی متقابل 10 برابری 98 درصد است. سامانه پیشنهادی با نتایج چندین کار مشابه مقایسه گردید، این مقایسه‌ها نشان می‌دهند که سامانه پیشنهادی به‌صورت نسبی بهتر از سامانه‌های تحت مقایسه کار می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی
    محسن اکبری کامران  زاهدفر زهرا  ایاغ
    شبکه¬های اجتماعی یکی از انواع رسانه¬های اجتماعی محسوب می¬شوند که در سال¬های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل¬های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه¬های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم¬تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر چکیده کامل
    شبکه¬های اجتماعی یکی از انواع رسانه¬های اجتماعی محسوب می¬شوند که در سال¬های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل¬های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه¬های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم¬تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر اعتماد یکی از عوامل اصلی ایجاد رضایت و تکرار استفاده¬ی کاربران از خدمات برخط است. لذا این پژوهش مدل بسط احتمالی را برای شناخت عوامل مؤثر بر اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی (فیس‌بوک) به کار گرفته است و بیان می¬کند که کاربران از طریق دو مسیر مرکزی و جانبی نگرش خود را تغییر می¬دهند. نشانه‌های مرکزی شامل کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات و نشانه‌های جانبی شامل کیفیت سیستم، امنیت ساختاری و شهرت هستند. خودکارآمدی اثرات نشانه‌های مرکزی و نشانه‌های جانبی را بر اعتماد اولیه تعدیل می¬کند. جامعه آماري این پژوهش، کاربران ایرانی فیسبوک می¬باشند. داده¬های مورد نیاز پژوهش از طریق ارتباط با صفحات شخصی افراد و صفحات عمومی (مربوط به گروه¬ها، شهرها، فعالیت¬ها، دانشگاه¬ها و ...) فعال در این شبکه¬ی اجتماعی جمع آوری گردید. بدین منظور لینک پرسشنامه¬¬ی آنلاین طراحی شده بر روی تارنمای docs.google.com در اختیار آنان قرار گرفت. در این پرسشنامه از مقیاس ٥ گزینه ای لیکرت از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) استفاده شد و در پایان تعداد ٤٠۶ پرسشنامه جمع آوری گردید که با توجه به جدول جرسی و مورگان، برای انجام پژوهش در جامعه¬ی بی نهایت، مطلوب می-باشد. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از خبرگان و اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق محاسبه¬ی آلفای کرونباخ تأمین گردید و نشان دهنده¬ی حد مطلوب پایایی است. داده¬ها با نرم افزار آماری SmartPLS2 تحلیل شد. طبق نتایج به دست آمده از میان متغیرهای مستقل این پژوهش خودکارآمدی، شهرت و امنیت ساختاری به ترتیب با ضریب مسیر 47/0، 23/0 و 20/0 بیشترین اثر را بر اعتماد اولیه دارند و کیفیت سیستم کمترین اثر را بر اعتماد اولیه با مقدار 07/0 دارد. همچنین نتایج بیانگر این مطلب بوده که خودکارآمدی تنها اثر کیفیت سیستم را بر اعتماد اولیه تعدیل می¬کند. بنابرین از آن جایی که خودکارآمدی جدای از نقش تعدیل¬گریش به طور مستقیم نیز بیشترین تأثیر را بر اعتماد اولیه دارد؛ طراحان شبکه¬های اجتماعی باید به این عامل توجه ویژه ای داشته باشند؛ به گونه¬ای که یادگیری آن آسان و فرآیند استفاده از آن برای کابران واضح و قابل فهم باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - نمونه های موفق تعامل دانشگاه و صنعت
    هدايت الله  جمالي پور مسعود شفیعی
    در این مقاله نحوه تعاملات بين صنعت و دانشگاه در برخي از كشورهاي توسعه یافته جهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، پارامترهاي اساسي موثر در اين ارتباط با توجه به ويژگي¬هاي اين كشورها شناسايي شده است. در این راستا همچنين تلاش شده است نقاط ضعف و قوت هريك از اين پارامترها ك چکیده کامل
    در این مقاله نحوه تعاملات بين صنعت و دانشگاه در برخي از كشورهاي توسعه یافته جهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، پارامترهاي اساسي موثر در اين ارتباط با توجه به ويژگي¬هاي اين كشورها شناسايي شده است. در این راستا همچنين تلاش شده است نقاط ضعف و قوت هريك از اين پارامترها كشف و بيان شود،تا در نهايت سياستگذاران و برنامه ريزان اين حوزه بتوانند الگويي مناسب براي ارتباط بخش صنعت و معدن با دانشگاه با توجه به محيط فرهنگي كشور طراحي، ارائه و بومي¬سازی نمايند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - الگوي مطلوب ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه موردپژوهي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در كشور
    حميدرضا  اميري نيا علی  بی تعب
    مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بررسي انواع الگوها و نظريه‌هاي نوآوري از جمله الگوي خطي نوآوري، نظام نوآوري و مدل مارپيچ سه‌گانه، سير تحولي تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت را در سطح جهان و همچنين ايران مورد مطالعه قرار دهد و با انجام موردکاوي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناو چکیده کامل
    مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بررسي انواع الگوها و نظريه‌هاي نوآوري از جمله الگوي خطي نوآوري، نظام نوآوري و مدل مارپيچ سه‌گانه، سير تحولي تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت را در سطح جهان و همچنين ايران مورد مطالعه قرار دهد و با انجام موردکاوي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري، در زمينه‌ی تعامل اين سه نهاد، شيوه‌ها، روش‌ها و الگوهاي حاكم بر اين تعامل سه‌گانه، در اين تجربه‌ها را شناسايي کر ده و سازگاري آنها را مدل مارپيچ سه‌گانه نشان دهد. و در انتها بر اساس يافته‌هاي بدست آمده پيشنهادهاي سياستي مناسب را برای تعامل موفق دولت، صنعت و دانشگاه در ايران ارائه نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - نقش پارك فناوري مجازي در تحول ماهيت صنعت و دانشگاه در اقتصاد دانش‌بنيان
    پريا  دولتيابي عبداله  آقايي
    در اين مقاله، مفهوم پارك فناوري و پارك فناوري مجازي و خدمات آن معرفي شده، و نقش پارك فناوري مجازي در افزايش كارايي و اثربخشي 3 مؤلفه‌ی اساسي توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنيان، يعني صنعت، دولت، و دانشگاه بررسي شده است. به منظور دستيابي به مدلي براي ارتقاي سطح همكاري‌هاي سه‌جانبه چکیده کامل
    در اين مقاله، مفهوم پارك فناوري و پارك فناوري مجازي و خدمات آن معرفي شده، و نقش پارك فناوري مجازي در افزايش كارايي و اثربخشي 3 مؤلفه‌ی اساسي توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنيان، يعني صنعت، دولت، و دانشگاه بررسي شده است. به منظور دستيابي به مدلي براي ارتقاي سطح همكاري‌هاي سه‌جانبه اين عوامل و كمك به پياده‌سازي پارك فناوري مجازي، چارچوبي براي پارك مجازي، پيشنهاد‌ شده ‌است. در اين چارچوب، اجزا و ارتباطات، كاركردها و الزامات پارك فناوري مجازي، مشخص شده‌اند. مدل ارائه شده، ضمن تبيين ارتباطات دانشگاه، دولت و صنعت در پارك فناوري مجازي، تعاملات بين آنها را در چارچوب پارك‌مجازي مشخص مي‌کند. نتايج ارزيابي مدل توسط گروه متخصصان، بيانگر قوت مدل در دستيابي به اهداف مورد انتظار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - ارائه‌ی مدلی مناسب برای پاسخ به نیازهای بازار کار از طریق ارتباط کارامد صنعت و دانشگاه
    محمد  بهروزي
    اين تحقيق براي بررسي توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ايران در پاسخ به نيازهاي شغلي و حرفه‌اي در منطقه‌ي انرژي پارس جنوبي به‌ منظور ارائه‌ي مدلی کارامد برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. به اين منظور ابتدا با توجه به پيشينه‌ي تحقيق و مباني چکیده کامل
    اين تحقيق براي بررسي توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ايران در پاسخ به نيازهاي شغلي و حرفه‌اي در منطقه‌ي انرژي پارس جنوبي به‌ منظور ارائه‌ي مدلی کارامد برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. به اين منظور ابتدا با توجه به پيشينه‌ي تحقيق و مباني نظري، چارچوب مفهومي براي توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان ارائه شد. با توجه به مؤلفه‌هاي اين چارچوب پرسشنامه‌اي در پنج بخش تهيه و پس از اطمينان از روايي صوري و اعتبار آن (83/0)‌، داده‌ها از نمونه‌هاي مورد مطالعه(336 نفر شامل96 مدير و242 نفر از كارشناساني كه داراي تحصيلات دانشگاهي هستند) ـ كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي انتخاب شدند ـ گرد‌آوري شد. اين داده‌ها با توجه به سؤالات تحقيق و با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استباطي چون آماره t تك نمونه‌اي و تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده چار‌چوبي پيشنهاد شد كه به كمك آن بتوان رابطه‌ي مطلوبي بين آموزش‌هاي دانشگاهي در پاسخ به نيازهاي بازار كار برقرار كرد. اين چارچوب شامل پنج دسته مؤلفه‌ی اصلي فلسفه و اهداف، مباني نظري، توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها (بُعد فني و ابزاري، بُعد شناختي، بُعد شخصيتي، بُعد سازماني، بُعد مديريتي و راهبردي و بُعد ارتباطي)، ارزيابي چارچوب و عوامل محيطي است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها
    فاطمه حمیدی ناصر شمس
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بوده¬اند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بو چکیده کامل
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بوده¬اند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بوده که بخش غالب آن خدمات هستند. این تغییر در اقتصاد و حرکت در جهت طرز فکر خدماتی، بر ادبیات بازاریابی نیز تاثیر گذاشته است. بازاریابی از دیدگاه کالامحور که در آن نتایج مشهود و تراکنش های مجزا در مرکز قرار دارد به دیگاه خدمت محور که در آن نامشهودات، فرآیندهای مبادله و ارتباطات در مرکز قراردارد، حرکت کرده است. مشتریان و برخی سازمان¬های پیشروی بین¬المللی، در حال گسترش فعالیت¬های خود به سمت یکدیگر بوده و مطابق با ادبیات خلق و استخراج ارزش برای دو طرف به صورت همزمان انجام می¬پذیرد. خلق مشترک ارزش به معنای مشارکت فعال مشتری در فعالیت¬های ارزش¬ساز سازمان، یکی از محوری¬ترین اصول این دیدگاه نوظهور می¬باشد. لذا اين پژوهش با هدف مدلسازی معادلات ساختاری خلق مشترک ارزش در کسب و کارهای فناور محور انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارمندان کسب وکارهای دانش بنیان در شهر تهران که در لیست شرکت¬های دانش¬بنیان معاونت علمی و فناوری هستند در نظر گرفته شد که با توجه به اینکه تعداد 52 شرکت نسبت به پر نمودن پرسشنامه اعلام همکاری نمودند جمعا تعداد 145 نفر انتخاب گردید و در بازه زمانی سال 1396 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع¬آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم¬افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیات فرضیات مطرح شده مورد تائید قرار گرفتند و بدین ترتیب مفهوم¬سازی ارزش، پلتفورم ایجاد، برنامه¬ریزی منابع و عاملان ارزش بر فرآیندهای خلق مشترک ارزش تأثیر معنی داری داشته و همچنین یادگیری، مفهوم¬سازی ارزش و فرآیندهای خلق مشترک ارزش و یادگیری بر ارزش خلق شده تأثیر معنی داری داشته¬اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها
    فاطمه حمیدی ناصر شمس
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بودهاند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بود چکیده کامل
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بودهاند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بوده که بخش غالب آن خدمات هستند. این تغییر در اقتصاد و حرکت در جهت طرز فکر خدماتی، بر ادبیات بازاریابی نیز تاثیر گذاشته است. بازاریابی از دیدگاه کالامحور که در آن نتایج مشهود و تراکنش های مجزا در مرکز قرار دارد به دیگاه خدمت محور که در آن نامشهودات، فرآیندهای مبادله و ارتباطات در مرکز قراردارد، حرکت کرده است. مشتریان و برخی سازمانهای پیشروی بینالمللی، در حال گسترش فعالیتهای خود به سمت یکدیگر بوده و مطابق با ادبیات خلق و استخراج ارزش برای دو طرف به صورت همزمان انجام میپذیرد. خلق مشترک ارزش به معنای مشارکت فعال مشتری در فعالیتهای ارزشساز سازمان، یکی از محوریترین اصول این دیدگاه نوظهور میباشد. لذا اين پژوهش با هدف مدلسازی معادلات ساختاری خلق مشترک ارزش در کسب و کارهای فناور محور انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارمندان کسب وکارهای دانش بنیان در شهر تهران که در لیست شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری هستند در نظر گرفته شد که با توجه به اینکه تعداد 52 شرکت نسبت به پر نمودن پرسشنامه اعلام همکاری نمودند جمعا تعداد 145 نفر انتخاب گردید و در بازه زمانی سال 1396 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع-آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرمافزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیات فرضیات مطرح شده مورد تائید قرار گرفتند و بدین ترتیب مفهومسازی ارزش، پلتفورم ایجاد، برنامهریزی منابع و عاملان ارزش بر فرآیندهای خلق مشترک ارزش تأثیر معنی داری داشته و همچنین یادگیری، مفهومسازی ارزش و فرآیندهای خلق مشترک ارزش و یادگیری بر ارزش خلق شده تأثیر معنی داری داشتهاند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
    علی حاجی غلام سریزدی علی  رجب زاده قطری علینقی  مشایخی علیرضا  حسن زاده
    روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوام چکیده کامل
    روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوامل موثر بر این روش به توسعه آن کمک کرد. از آنجا که تامین مالی جمعی پدیده‌ای نو و جدید می‌باشد ضرورت دارد تا با روشی مناسب ضمن تعیین عوامل موثر بر این روش، به افزایش آگاهی آن در جامعه پرداخت. روش مدل‌سازی جمعی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و وب 2 با هدف شناخت پدیده‌های جدید می‌باشد. لذا در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی جمعی به احصا عوامل موثر بر تامین مالی جمعی در ایران در راستای حمایت از شرکت‌های نوپا‌ی حوزه IT پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - یادگیری رتبه ‏بندی محتوای فارسی وب بر مبنای برنامه‏ نویسی ژنتیک چند لایه
    امیرحسین کیهانی پور
    یادگیری رتبه‏بندی، یک رویکرد نو ظهور به منظور رفع چالش‏های موجود و بهبود عملکرد جویشگرهای وب، بسیار امید بخش و کارآمد است. در عین حال عدم توجه جدی به سوابق تعاملات کاربران با جویشگر طی فرآیند جستجو و ارزیابی نتایج بدست آمده، یکی از معضلات جدی آن بشمار می‏رود. در عین حال چکیده کامل
    یادگیری رتبه‏بندی، یک رویکرد نو ظهور به منظور رفع چالش‏های موجود و بهبود عملکرد جویشگرهای وب، بسیار امید بخش و کارآمد است. در عین حال عدم توجه جدی به سوابق تعاملات کاربران با جویشگر طی فرآیند جستجو و ارزیابی نتایج بدست آمده، یکی از معضلات جدی آن بشمار می‏رود. در عین حال حجم بسیار زیاد ویژگی‏های مورد نیاز از اسناد و پرس‏وجوهای کاربران نیز کاربردی بودن این رویکرد را در شرایط واقعی با ابهام مواجه ساخته است. استفاده از مدل اطلاعات کلیک از گذر داده‏ها و تولید ویژگی‏های کلیک از گذر داده، راهکار نوینی است که بر مبنای آن و با بکارگیری مدل برنامه‏نویسی ژنتیک چند لایه، مدل رتبه‏بندی مناسبی تحت عنوان MGP-Rank برای بازیابی اطلاعات انگلیسی وب، عرضه شده است. در این پژوهش این، با عنایت به ویژگی‏های خاص زبان فارسی، از طریق ارائه سناریوهای مناسب برای ایجاد ویژگی‏های کلیک از گذر داده این الگوریتم، این الگوریتم بومی‏سازی شده است. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد این الگوریتم در حوزه زبان فارسی با استفاده از مجموعه داده dotIR، حاکی از توانمندی قابل ملاحظه آن نسبت به روش‏های مرجع رتبه‏بندی اطلاعات است. این بهبود عملکرد، بخصوص در بخش ابتدایی فهرست نتایج جستجو که غالباً بیشتر مورد مراجعه کاربران است، قابل توجه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر
    پیمان معلم عليرضا  معمارمقدم جواد  عباس پور مسعود  کاوش تهرانی
    یکی از روش¬های مرسوم در زمینه¬ی ردیابی تصويری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردياب انتقال متوسط برپایه¬ی هیستوگرام ویژگی بانقاب¬گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می¬شود. بحراني¬ترين چالش د چکیده کامل
    یکی از روش¬های مرسوم در زمینه¬ی ردیابی تصويری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردياب انتقال متوسط برپایه¬ی هیستوگرام ویژگی بانقاب¬گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می¬شود. بحراني¬ترين چالش در ردیاب انتقال متوسط، تنظیم مقیاس کرنل است. تاکنون هیچ روش کارامد و بی عیب و نقصی برای تنظیم و یا وفق دهی ابعاد کرنل، زمانی که ابعاد هدف تغییرمی کند، ارائه نشده است. مشکل دیگر ردیاب انتقال متوسط در رویارویی با هدف با الگوی تابشی متغیر پیش می آید. در این مقاله با رویکرد حل این مشکلات، الگوریتم ردیابی انتقال متوسط همراه با اندازه بندی وفقی قوی ارائه مي‌گردد، ضمن این که مشکل الگوریتم انتقال متوسط را در مواجهه با تغییرات الگوی تابشی هدف با وفق دهی مدل هدف در هر قاب حل می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش محاسبه ی توان ناشی از مشتقات مکان- زمانی شدت پیکسل های تصویر، ابعاد پنجره در قاب بعد تنظیم می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه بندی پنجره در قاب بعد، در ردیاب انتقال متوسط اعمال می شود. نتایج نشان مي ‌دهند که استفاده از الگوریتم پیشنهادی ضمن اينكه به كاهش خطای موقعيت يابي هدف در مقايسه با الگوريتم انتقال متوسط استاندارد مي ‌انجامد، در برابر تغييرات تباین2 و الگوي تابشي هدف نيز كارايي قابل توجهي از خود نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک
    فرهاد صمدزادگان حديثه سادات  حسني
    امروزه تصاوير فرا طیفی به علت غناي اطلاعات طيفي يک ابزار قوي و کارامد در سنجش از دور به حساب مي¬آيند و امکان تمايز بين عوارض مشابه را فراهم مي¬آورند. با توجه به پايداري ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهايي با ابعاد بالا، یک گزينه مناسب در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی محسوب م چکیده کامل
    امروزه تصاوير فرا طیفی به علت غناي اطلاعات طيفي يک ابزار قوي و کارامد در سنجش از دور به حساب مي¬آيند و امکان تمايز بين عوارض مشابه را فراهم مي¬آورند. با توجه به پايداري ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهايي با ابعاد بالا، یک گزينه مناسب در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی محسوب مي¬شوند. با اين وجود، عملکرد این طبقه¬بندي کننده¬ها تحت تأثیر پارامترها و فضاي ويژگي ورودي آن¬ها مي¬باشد. به منظور استفاده از ماشين¬هاي بردار پشتيبان با بيشترين کارایی، مي¬بايست مقادير بهينه¬ي پارامترها و همچنين زير مجموعه بهينه از ويژگي¬هاي ورودي تعيين گردند. در اين تحقيق از توانايي الگوريتم ژنتيک به عنوان يک تکنيک بهينه¬سازي فرا ابتکاري، در تعيين مقادير بهينه پارامترهاي ماشين¬هاي بردار پشتيبان و همچنين انتخاب زيرمجموعه ويژگي¬هاي بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی استفاده شده است. نتايج عملي از به‌کارگیری روش فوق در خصوص داده¬هاي فرا طیفی سنجنده AVIRISنشان مي¬دهند، ويژگي¬هاي ورودي و پارامترها هر کدام جداگانه تأثیر بسزايي بر عملکرد ماشين¬هاي بردار پشتيبان دارند ولي بهترين عملکرد طبقه-بندي کننده با حل همزمان آن دو بدست مي¬آيد. در حل همزمان تعيين پارامتر و انتخاب ويژگي، براي کرنل گوسين و پلي¬نوميال به ترتيب 5% و 15% افزايش دقت با حذف بيش از نيمي از باندهاي تصوير حاصل شد. همچنين الگوريتم بهينه¬سازي شبيه¬سازي تبريد تدريجي به منظور مقايسه با الگوريتم ژنتيک پياده¬سازي شد که نتايج حاکي از برتري الگوريتم ژنتيک به ويژه با بزرگ و پيچيده شدن فضاي جستجو در رويکرد حل همزمان تعيين پارامتر و انتخاب ويژگي مي¬باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
    نرگس  رضائی ملک محمد  رضائی ملک
    با پیشرفت تکنولوژی¬های نوین ارتباطی، بهره¬گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان¬های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت¬های کاربردی برخی از بانک¬های خصوصی در جذب و حفظ چکیده کامل
    با پیشرفت تکنولوژی¬های نوین ارتباطی، بهره¬گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان¬های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت¬های کاربردی برخی از بانک¬های خصوصی در جذب و حفظ مشتری، آنها را در اولویت اول برای سرمایه¬گذاری قرار داده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه بر بهبود خدمات بانکی و وفاداری مشتریان می¬باشد. بانک ملت با تعداد 180 کارشناس مدیریت خدمات به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از نمونه¬برداری تصادفی ساده، تعداد 130 پرسشنامه بین افراد نمونه پخش گردید. تعداد 120 پرسشنامه قابل قبول ارجاع داده شد. مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده¬ها انتخاب گردید. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم مدیریت دانش و بانکداری همراه بر بهبود خدمات ارائه شده و وفاداری مشتریان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی
    محسن اکبری کامران  زاهدفر زهرا  ایاغ
    شبکه¬های اجتماعی یکی از انواع رسانه¬های اجتماعی محسوب می¬شوند که در سال¬های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل¬های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه¬های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم¬تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر چکیده کامل
    شبکه¬های اجتماعی یکی از انواع رسانه¬های اجتماعی محسوب می¬شوند که در سال¬های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل¬های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه¬های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم¬تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر اعتماد یکی از عوامل اصلی ایجاد رضایت و تکرار استفاده¬ی کاربران از خدمات برخط است. لذا این پژوهش مدل بسط احتمالی را برای شناخت عوامل مؤثر بر اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی (فیس‌بوک) به کار گرفته است و بیان می¬کند که کاربران از طریق دو مسیر مرکزی و جانبی نگرش خود را تغییر می¬دهند. نشانه‌های مرکزی شامل کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات و نشانه‌های جانبی شامل کیفیت سیستم، امنیت ساختاری و شهرت هستند. خودکارآمدی اثرات نشانه‌های مرکزی و نشانه‌های جانبی را بر اعتماد اولیه تعدیل می¬کند. جامعه آماري این پژوهش، کاربران ایرانی فیسبوک می¬باشند. داده¬های مورد نیاز پژوهش از طریق ارتباط با صفحات شخصی افراد و صفحات عمومی (مربوط به گروه¬ها، شهرها، فعالیت¬ها، دانشگاه¬ها و ...) فعال در این شبکه¬ی اجتماعی جمع آوری گردید. بدین منظور لینک پرسشنامه¬¬ی آنلاین طراحی شده بر روی تارنمای docs.google.com در اختیار آنان قرار گرفت. در این پرسشنامه از مقیاس ٥ گزینه ای لیکرت از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) استفاده شد و در پایان تعداد ٤٠۶ پرسشنامه جمع آوری گردید که با توجه به جدول جرسی و مورگان، برای انجام پژوهش در جامعه¬ی بی نهایت، مطلوب می-باشد. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از خبرگان و اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق محاسبه¬ی آلفای کرونباخ تأمین گردید و نشان دهنده¬ی حد مطلوب پایایی است. داده¬ها با نرم افزار آماری SmartPLS2 تحلیل شد. طبق نتایج به دست آمده از میان متغیرهای مستقل این پژوهش خودکارآمدی، شهرت و امنیت ساختاری به ترتیب با ضریب مسیر 47/0، 23/0 و 20/0 بیشترین اثر را بر اعتماد اولیه دارند و کیفیت سیستم کمترین اثر را بر اعتماد اولیه با مقدار 07/0 دارد. همچنین نتایج بیانگر این مطلب بوده که خودکارآمدی تنها اثر کیفیت سیستم را بر اعتماد اولیه تعدیل می¬کند. بنابرین از آن جایی که خودکارآمدی جدای از نقش تعدیل¬گریش به طور مستقیم نیز بیشترین تأثیر را بر اعتماد اولیه دارد؛ طراحان شبکه¬های اجتماعی باید به این عامل توجه ویژه ای داشته باشند؛ به گونه¬ای که یادگیری آن آسان و فرآیند استفاده از آن برای کابران واضح و قابل فهم باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی
    علی حکیم جوادی محمدمهدی  سپهری
    اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستم‏های در حال شکل‏گیری در ایران است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین شناسایی نقش هر یک از بازیگران اصلی این اکوسیستم است. به منظور نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسی مدل‏های ارائه شده در این منابع، مدلی مفهوم چکیده کامل
    اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستم‏های در حال شکل‏گیری در ایران است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین شناسایی نقش هر یک از بازیگران اصلی این اکوسیستم است. به منظور نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسی مدل‏های ارائه شده در این منابع، مدلی مفهومی برای اکوسیستم دولت همراه ارائه می‏شود که در آن چهار بازیگر جدید: رویکردهای جدید در ارائه خدمات فراتر از انتظار، نوآوری و نوآوران‏، تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان و واسطه‏ها معرفی شده‌اند. سپس، با طراحی پرسشنامه‏ای جهت تأیید عوامل شناسایی شده در مدل و بررسی تأثیر آنها بر اکوسیستم دولت همراه، و توزیع آن با بهره‏گیری از یک نمونه تصادفی400 تایی، نگرش‏ها و نظرات 363 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه تلفن ‏همراه و دولت‏ همراه جمع‏آوری و بر پایه مدل معادلات ساختاری تحلیل شده ‏است. نتایج نشان می‏دهد به جز عامل تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان، سه عامل جدید دیگر ضرایب معنی‏داری در مدل دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات
    سید احمد طباطبایی سید کمال  چهارسوق
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناو چکیده کامل
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناوری اطلاعات سازمان می‌دانند. اگرچه وجود امکانات فنی و زیرساختی مناسب مانند شبکه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و غیره برای ارائه خدمات مناسب و عملکرد مطلوب امری ضروری است، اما این ویژگی‌ها نمی‌تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بلوغ سازمان شود. حلقه‌ی گم‌شده در این سازمان‌ها که متأسفانه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است، چگونگی استفاده از این امکانات در جهت نیل به اهداف سازمانی است. در حوزه‌های مختلف، استانداردها و بهروش‌های متعددی برای تعریف و بهینه‌سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مجموعه مدل‌هایی که بایستی در واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرند، مدل‌ها و چارچوب‌های مربوط به حاکمیت فناوری اطلاعات هستند. حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده‌سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به‌نحوی‌که نیازهای کسب‌وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه‌دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف حاکمیت فناوری اطلاعات است تا با الگو برداری از این چارچوب‌ها الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات استخراج گردد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به‌منظور تأمین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان)
    طوبی عابدی بهنام  یوسفی
    تعیین ارزش اقتصادی رویکردهای محیط زیستی رودخانهها به تصمیم گیران در امر تفرج، حفاظت و حفظ پایداری منابع آب کمک شایانی خواهد کرد. در این تحقیق به برآورد ارزش حفظ پایداری آب رودخانه خالکایی ماسال واقع در استان گیلان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداخته شده است. از ای چکیده کامل
    تعیین ارزش اقتصادی رویکردهای محیط زیستی رودخانهها به تصمیم گیران در امر تفرج، حفاظت و حفظ پایداری منابع آب کمک شایانی خواهد کرد. در این تحقیق به برآورد ارزش حفظ پایداری آب رودخانه خالکایی ماسال واقع در استان گیلان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداخته شده است. از این روش برای اندازه گیری تمایل به پرداخت افراد برای کالاها و خدمات زیست محیطی استفاده می شود. به عبارت ديگر، این روش تلاش مي‌كند تا تمایل به پرداخت افراد را تحت سناريوهاي بازار فرضي تعيين نمايد. نتایج نشان داد متغیرهای هزینه ماهیانه، درآمد ماهیانه و نوع دیدگاه درباره حفاظت از محیط زیست (01/0P<) و متغیر وضعیت چشم انداز (1/0P<) در تمایل به پرداخت افراد اثر دارند. متوسط تمایل به پرداخت به ازای هر فرد برای حفظ پایداری آب کشاورزی این رودخانه از دیدگاه افراد بومی 36766 ریال و کل ارزش حفظ پایداری آب کشاورزی رودخانه مذکور 208 میلیون ریال در سال به‌دست آمد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره‌ی 2011-2030 میلادی
    لادن کاظمی راد
    برای ارزیابی تغییر پارامترهای اقلیمی در ایستگاه زنجان، خروجی مدل-های گردش¬عمومی جو در دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG ریز مقیاس شدند. به منظور پیش¬بینی پارامترهای موردنظر در دوره 20ساله آینده (2030-2011)، مدل براساس 2 سناریوی A2 و B1 برای 2 مدل گردش¬ عمومی¬جو E چکیده کامل
    برای ارزیابی تغییر پارامترهای اقلیمی در ایستگاه زنجان، خروجی مدل-های گردش¬عمومی جو در دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG ریز مقیاس شدند. به منظور پیش¬بینی پارامترهای موردنظر در دوره 20ساله آینده (2030-2011)، مدل براساس 2 سناریوی A2 و B1 برای 2 مدل گردش¬ عمومی¬جو EMPEH5 و HADCM3 اجرا گردید و مدلی که حداقل اختلاف را نسبت به میانگین نتایج کلی تمام حالت¬ها دارا بود به‌عنوان مدل مناسب انتخاب و تحلیل¬های لازم بر روی نتایج آن صورت پذیرفت. پس از انتخاب مدل گردش ¬عمومی¬ جو و سناریوی منطبق¬تر با شرایط اقلیمی منطقه، خروجی¬های مدل منتخب با دوره پایه مورد مقایسه قرار گرفتند تا روند تغییرات آن‌ها مشخص گردد. نتایج حاکی از افزایش دماهای کمینه و بیشینه (4/0 درجه سانتیگراد)، تعداد روزهای خشک (7 روز) و تعداد روزهای داغ (11 روز) است. همچنین نتایج کاهش میانگین بارندگی (4/11 میلیمتر)، تعداد روزهای تر (4روز) و تعداد روزهای یخبندان (5 روز) را در دوره اقلیمی آینده نشان میدهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات سطح جنگل‌های استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد
    سحر عبداللهی وحید نصیری
    در پی‌ توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی در دهه های گذشته، فعالیت انسان‌ها در جهت بهره وری از منابع طبیعی به‌صورت گسترش فعالیت های زیربنایی و کشاورزی نمود پیدا کرده است. همین امر موجب گردیده که جنگل ها به‌عنوان یک اکوسیستم مهم که از منابع بالقوه محیط‌زیستی برای تکامل آینده م چکیده کامل
    در پی‌ توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی در دهه های گذشته، فعالیت انسان‌ها در جهت بهره وری از منابع طبیعی به‌صورت گسترش فعالیت های زیربنایی و کشاورزی نمود پیدا کرده است. همین امر موجب گردیده که جنگل ها به‌عنوان یک اکوسیستم مهم که از منابع بالقوه محیط‌زیستی برای تکامل آینده محسوب می‌شوند، به‌شدت تحت تأثیر قرار بگیرند. هدف از پژوهش حاضر، آشکارسازی تغییرات سطح جنگل‌های استان گیلان در طول یک دوره 20 ساله (1395-1375) و مدل‌سازی و پیش‌بینی این تغییرات برای 15 سال آینده با استفاده از مدل ژئومد است. برای تهیه نقشه های کاربری اراضی از تصاویر سنجنده هایTM وOLI لندست برای مقاطع زمانی 1375، 1385 و 1395 استفاده شد. تصاویر ماهواره‌ای با به‌کارگیری از روش حداکثر احتمال و نمونه های تعلیمی متعدد در دو کلاسه جنگل و غیرجنگل طبقه بندی شدند. بر اساس تغییرات صورت گرفته در دوره 1375-1385، تغییرات پوشش جنگل برای سال 1395 با استفاده از متغیرهای ارتفاع، شیب، جهت، فاصله از جاده، فاصله از جنگل و فاصله از مناطق مسکونی با اجرای مدل ژئومد، شبیه‌سازی شد. نتایج اعتبارسنجی پیش بینی شده نقشه پوشش جنگلی سال 1395 نشان‌دهنده صحت کلی و مقدار شاخص کاپا به ترتیب برابر با 19/94 درصد و 9159/0 بود. براساس نتایج آشکارسازی تغییرات در طول مدت مطالعه (1395-1375)، 97/1054 هکتار از سطح جنگل های استان گیلان کاسته شده است و با ادامه این روند و ثابت بودن شرایط در 15 سال آینده تا سال 1410، 871 هکتار دیگر از سطح آن کاسته خواهد شد. با توجه به اهمیت و نقش مهم جنگل های هیرکانی، لزوم انجام مطالعات چند زمانه‌ای به‌منظور پایش و آشکارسازی تغییرات آن وجود دارد. بدیهی است اطلاعات حاصل ازاین‌گونه مطالعات می¬تواند، در برنامه‌ریزی¬های مدیریتی و راهبردی مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک
    مریم حسینخانی امیر انصاری امیر هدایتی آقمشهدی
    هدف از این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی خیابان های شهری شهر اراک است. در این پژوهش ارزیابی اثرات محیط زیستی با استفاده از سه روش ماتریس سریع، تاپسیس فازی و ANP که هر دو از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره هستند انجام شد. فرآیند طی شده شامل: تعیین شاخص‌ها (با استفاده از مطالع چکیده کامل
    هدف از این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی خیابان های شهری شهر اراک است. در این پژوهش ارزیابی اثرات محیط زیستی با استفاده از سه روش ماتریس سریع، تاپسیس فازی و ANP که هر دو از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره هستند انجام شد. فرآیند طی شده شامل: تعیین شاخص‌ها (با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای)، تعیین محدوده، معرفی گزینه ها، مطالعات وضعیت پایه محیط زیست، تعیین و پیش بینی اثرات، ارزیابی اثرات با سه روش یاد شده و تهیه گزارش است. در ادامه وضعیت موجود عوامل محیط زیست بررسی شد. سپس به‌وسیله چک لیست مهمترین عواملی که در صورت احداث خیابان 58 متری تحت تأثیر قرار می گیرند، شناسایی شدند و به‌عنوان معیار در ارزیابی اثرات خیابان انتخاب شدند. سپس با استفاده از سه روش ارزیابی سریع، تاپسیس فازی و ANP، به طور جداگانه ارزیابی اثرات محیط زیست انجام شد. در روش ماتریس سریع با توجه به اینکه تعداد اثرات منفی بیشتر از اثرات مثبت بود به اجرای پروژه رأی منفی داده شد. هر دو روش تاپسیس فازی و ANP، گزینه عدم اجرا بیشترین وزن و اولویت را به خود اختصاص داده است. اما در این میان روش ANP به دلیل توانایی در ایجاد یک شبکه با روابط متقابل بین معیارها و گزینه‌ها را در سطوح و جهات مختلف به عنوان روش مناسب برای ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های مختلف معرفی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری مدل کسب وکار به روش فراترکیب و آنتروپی شانون
    زهرا اسحاقیان حمیدرضا یزدانی سید محمدباقر جعفری
    در عصر کنونی و رقابت فزاینده بین بنگاه‌های تجاری، بحث نوآوری اهمیت روزافزونی یافته و نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان ضامن بقا و سودآوری، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره نوآوری مدل کسب وکار وجود دارد، تا چکیده کامل
    در عصر کنونی و رقابت فزاینده بین بنگاه‌های تجاری، بحث نوآوری اهمیت روزافزونی یافته و نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان ضامن بقا و سودآوری، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره نوآوری مدل کسب وکار وجود دارد، تاکنون مدل جامعی که مولفه های نوآوری مدل کسب وکار را شناسایی و اولویت بندی کند، ارائه نشده است. در پژوهش حاضر به منظور تبیین یک چارچوب، با مرور سیستماتیک ادبیات موضوع، مجلات نمایه شده در پایگاه‌های WOS و SCOPUS گردآوری شد و با بکارگیری روش فراترکیب، تفسیر، تحلیل و ترکیب ۴۲ مقاله منتخب انجام شد. بر این اساس مولفه‌های نوآوری مدل کسب وکار در قالب چهار مقوله نوآوری در محتوا (شامل دو مفهوم کلان فعالیت‌‌های زنجیره ارزش و کلان فعالیت‌‌های درون سازمانی)، نوآوری در ساختار، نوآوری در حکمرانی و نوآوری در ضبط ارزش دسته بندی شد. سپس ضریب اهمیت و اولویت هر یک از مولفه ها به کمک روش آنتروپی شانون محاسبه شد. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهای لازم ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM
    شهرام علی یاری مسعود  موحدی سیروس کاظمیان
    امروزه ظهور و گسترش فناوری¬هایی که امکان ارتباط هر چه گسترده‌تر را فراهم کرده¬اند، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در هم زندگی خصوصی و هم زندگی حرفه¬ای افراد به وجود آورده‌ است. اجرای صحیح فناوری اطلاعات منشأ توسعه اقتصادی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق تبادل اطلاعات و چکیده کامل
    امروزه ظهور و گسترش فناوری¬هایی که امکان ارتباط هر چه گسترده‌تر را فراهم کرده¬اند، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در هم زندگی خصوصی و هم زندگی حرفه¬ای افراد به وجود آورده‌ است. اجرای صحیح فناوری اطلاعات منشأ توسعه اقتصادی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق تبادل اطلاعات و ارائه خدمات عمومی و خصوصی است. هدف از این پژوهش ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های فناوری اطلاعات مراکز تحقیقاتی ICT دانشگاهی ایران می‌باشد. در این مقاله به بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه¬های ICT مراکز تحقیقاتی دانشگاهی حوزه فناوری اطلاعات پرداخته‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه‌ استاندارد مرتبط استفاده‌ شده است. جامعه آماری مورد نظر خبرگان شاغل در پروژه حوزه ICT مرکز تحقیقاتی دانشگاه بوده است که به دلیل انتخاب پروژه خاص در حوزه مذکور، نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس (30نفر) انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده نیز با استفاده از نرم‌افزارهای Spss 22 و Smart pls3 انجام شد. باتوجه به محاسبات انجام‌شده، می‌توان عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی را به چهار دسته شامل عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات، عوامل سازمانی، عوامل مرتبط با مدیر عالی اجرایی و عوامل فردی تقسیم نمود. نتایج تحقیق نشان می دهد، به ترتیب عوامل مدیریتی ( به میزان 497/0)، عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات (به میزان 460/0 ) و عوامل فردی ( به میزان457/0) بر پذیرش فردی فناوری اطلاعات و عوامل سازمانی ( به میزان 469/0) و عوامل فردی ( به میزان 459/0) تاثیرگذاری قابل توجهی بر پذیرش سازمانی فناوری اطلاعات دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاههای ایران موردکاوی: دانشگاه تربیت مدرّس
    سعید حیدری غلامعلی منتظر
    با توجه به اینکه دانشگاه­ها به عنوان پرچمدار پیشرفت و نوآوری در جامعه شناخته می­شوند انتظار از سطح بلوغ دولت الکترونیکی در دانشگاه­ها بیشتر از سایر سازمان­های دولتی است. دانشگاه­ها با عنایت به ظرفیت بالای سرمایه­­ی انسانی، قابلیت آن را دارند زودتر از سایر سازمان­ها خود چکیده کامل
    با توجه به اینکه دانشگاه­ها به عنوان پرچمدار پیشرفت و نوآوری در جامعه شناخته می­شوند انتظار از سطح بلوغ دولت الکترونیکی در دانشگاه­ها بیشتر از سایر سازمان­های دولتی است. دانشگاه­ها با عنایت به ظرفیت بالای سرمایه­­ی انسانی، قابلیت آن را دارند زودتر از سایر سازمان­ها خود را با دولت الکترونیکی تطبیق دهند. برای تحقق این انتظارات دولت الکترونیکیِ دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله به منظور طراحی مدلی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح دانشگاه، مدلی استخراج شده که شامل شاخص­های «وابسته به دانشگاه» و شاخص­های «مستقل از دانشگاه» است، شاخص­های وابسته به دانشگاه عبارتند از: «اعتماد»، «سیاست اجرایی و قوانین»، «منابع انسانی»، «یکپارچگی»، «بودجه»، «زیرساخت­های فناورانّه»، «فرهنگ دیجیتالی» و« نظارت، پشتیبانی و هماهنگی»، همچنین شاخص «زیرساخت‌های ملّی» به عنوان شاخص مستقل از دانشگاه در نظر گرفته شده است. در ادامه در مطالعه­ی میدانی از مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرّس استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - آموزش عالی و توسعه در چین
    یوسف حجت
    در این مقاله تجربیات بیش از دو سال مسئولیت رایزنی علمی در چین با تکیه بر دانشگاه¬ها و ارتباط آن¬ها با صنعت ارائه شده است. در ابتدا تاریخچه و روند توسعه آموزش¬عالی و نیز دستاوردهای علمی دانشگاه¬ها ارائه وبر دستاوردهای دانشگاه¬ها، توانمندی¬ها و انتشارات علمی چین و تا حد چکیده کامل
    در این مقاله تجربیات بیش از دو سال مسئولیت رایزنی علمی در چین با تکیه بر دانشگاه¬ها و ارتباط آن¬ها با صنعت ارائه شده است. در ابتدا تاریخچه و روند توسعه آموزش¬عالی و نیز دستاوردهای علمی دانشگاه¬ها ارائه وبر دستاوردهای دانشگاه¬ها، توانمندی¬ها و انتشارات علمی چین و تا حدودی مقایسه با دنیا بحث شده است. درمورد برخی از مراکز علمی که در ساخت امروز و فردای چین نقش موثری دارند، از جمله آکادمی علوم چین نیز توضیحات مختصری داده شده و در نهایت به فعالیت-های علمی مشترک بین صنعت و دانشگاه یعنی ثبت اختراع و مقالات مشترک پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - ارزیابی توانمندی‌های ژئوسایت‌های منتخب استان اصفهان با مدل بریلها (نوع مقاله : پژوهشی)
    حسن  کامران دستجردی محمد  علیزاده ریحانه نیک بخت
    ژئوتوریسم ترکیبی از واژه زمین و توریسم است و به توریسمی گفته می‌شود که دارای جاذبه های زمین شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. استفاده صحیح و بهینه از این جاذبه‌ها در مناطق مختلف، مستلزم شناخت از جنبه‌های مختلف است. هدف این تحقیق ارزیابی توان ژئوتوریسم منطقه‌ای و مقایسه م چکیده کامل
    ژئوتوریسم ترکیبی از واژه زمین و توریسم است و به توریسمی گفته می‌شود که دارای جاذبه های زمین شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. استفاده صحیح و بهینه از این جاذبه‌ها در مناطق مختلف، مستلزم شناخت از جنبه‌های مختلف است. هدف این تحقیق ارزیابی توان ژئوتوریسم منطقه‌ای و مقایسه مناطق با هم دیگر است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق مناطق ژئوتوریستی غارهای کلهرود و علویجه، کوه‌های صفه و کلاه‌قاضی، کویرهای مصر، ورزنه و متین‌آباد و هم‌چنین آبشارهای سمیرم، چشمه ناز و شاهلولاک استان اصفهان می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف اکتشافی و از نوع کاربردی، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از مدل بریلها مناطق مورد مطالعه ارزیابی شدند. انتخاب مکان‌ها توسط چهار عامل شهرت، تمامیت، نوع زمین شناسی، امنیت و قابلیت دسترسی و زیبایی صورت گرفته است که پس از مطالعه و شناسایی ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی ژئومورفوسایت‌ها با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بهره گیری از پیمایش‌های میدانی در مناطق مورد مطالعه توسط نگارندگان صورت گرفته است. این روش بر چهار شاخص اصلی ارزش علمی، کاربردهای آموزشی بالقوه، کاربرد گردشگری بالقوه و خطر اضمحلال سنجیده می‌‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کویر متین‌آباد و آبشار سمیرم و کوه‌های صفه و کلاه قاضی دارای بالاترین امتیازها در ارزش‌های گردشگری هستند و در خوشه اول قرار می گیرند. ارزش های آموزشی کویرهای ورزنه و متین آباد و آبشار سمیرم و کوه صفه در خوشه اول قرار دارند. کویرهای مصر و متین‌آباد و کوه کلاه قاضی در بین ژئوسایت‌های مورد بررسی دارای ارزش‌های علمی بالایی هستند و هم چنین کویر ورزنه، آبشار های سمیرم و چشمه ناز و شاهلولاک نیز بیشترین امتیازها را کسب کرده اند در خوشه اول خطر اضمحلال هستند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - شناسایی و تبیین علّی عوامل موثر بر فرصتهاي کارآفرینی در مناطق کویري با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردي: کویر مرنجاب)
    محسن شاطریان صدیقه کیانی سلمی پریناز زورمند
    هدف از پژوهش حاضر تبيين معيارهاي موثر بر کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با 6 شاخص، 29معيار و 120 زيرمعيار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفي در بين اکوتوریست چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تبيين معيارهاي موثر بر کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با 6 شاخص، 29معيار و 120 زيرمعيار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفي در بين اکوتوریست ها توزيع گرديد. براي انجام تحليل هاي، توصیفی، آماري و پاسخگويي به فرضيات پژوهش از نرم افزار spss و آزمون هاي آماري T-Test و آناليز واريانس ANOVA استفاده شد. نتایج آزمون تی اثر گذاری هر یک از عوامل مورد بررسی را تأیید کرده است و نتایج تکمیلی آزمون آنوا نشان می دهد هر یک از ابعاد از لحاظ میانگین اثرگذاری با یکدیگر تفاوت داشته اند. مدلسازي و تببين عوامل موثر بر کارآفريني اکوتوريستي نيز با استفاده از نرم افزار Amosصورت پذيرفت. يافته هاي بدست آمده از مدل عاملي مرتبه دوم مدلسازي معادلات ساختاري نشان مي دهد، عامل اجتماعی بيشترين بار عاملي اثر-گذاري بر توسعه کارآفرینی اکوتوريستي را با 94/0 به خود اختصاص داده است. پس از آن عوامل زیرساختی بار عاملی 86/0 را دریافت داشته است. عوامل خدماتي و محیطی با بار عاملي 86/0 مشترکاً جايگاه سوم را به خود اختصاص داده اند. عامل هاي نهادي و اقتصادي نيز با بارهاي عاملي 70/0و 69/0 در رتبه هاي بعدي تأثير¬گذاري بر گسترش فرصت هاي کارآفريني تشخيص داده شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - تحلیل سیستمی اثرات تحولات تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری (نمونه مطالعاتی: شهر قم)
    سیدعلی  حسینی سهراب امیریان
    در تاریخ پرفرازونشیب ایران، حکومت و دولت، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل سیاسی، پیوسته مؤثرترین نقش را در تحولات و دگرگونی ساخت‌وسازهای فضایی ازجمله شهرها داشته‌اند. این دگرگونی‌ها در نقش‌پذیری شهرها و ایفای نقش دولت زمینه‌ساز و موجب تقویت اقتصاد شهرها، توسعه و گسترش شهرها و چکیده کامل
    در تاریخ پرفرازونشیب ایران، حکومت و دولت، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل سیاسی، پیوسته مؤثرترین نقش را در تحولات و دگرگونی ساخت‌وسازهای فضایی ازجمله شهرها داشته‌اند. این دگرگونی‌ها در نقش‌پذیری شهرها و ایفای نقش دولت زمینه‌ساز و موجب تقویت اقتصاد شهرها، توسعه و گسترش شهرها و شهرنشینی شد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل مهم‌ترین اثرات تحولات تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری در شهر قم با استفاده از مدل تحلیل ساختاری می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه و خبره سنجی است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی ظاهری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از مدل آینده‌پژوهی تحلیل ساختاری استفاده‌شده است. برای این منظور تعداد 29 عامل به‌عنوان عوامل اولیه بر اساس نظر کارشناسان و متخصصین شناسایی شدند. درنهایت از نرم‌افزار MIC MAC برای تجزیه‌وتحلیل و رتبه‌بندی شاخص‌های مورداستفاده در مدل تحلیل ساختاری و از نرم¬افزار GIS برای ترسیم نقشه‌ها و لایه‌های اطلاعاتی موردنظر استفاده‌شده است. نتایج نشان دادند که ارتقاء جایگاه یک شهر در سطوح تقسیمات کشوری به‌ویژه تبدیل شهر به مرکز استان، می‌تواند از طریق چهار عامل افزایش جمعیت و مهاجرت، افزایش قیمت زمین و بورس‌بازی آن، گسترده شدن ساختار دولت و لزوم تأمین خدمات منطقه‌ای، پراکنده رویی شهری را افزایش می‌دهد. همچنین بر اساس نتایج سه عامل تمرکز شدید سرمایه‌ها در شهر، مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت و توسعه صنایع در شهر مرکز به‌عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین عوامل سیاسی مؤثر بر پراکنده رویی شهری در شهر قم انتخاب شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی
    عتیق الله قمری کیومرث  یزدان پناه درو زهرا پیشگاهی فرد حسین حاتمی نژاد
    در ساختار اقتصاد سیاسی جهان برخی کشورها توسعه یافته و برخی در حال توسعه می¬باشند. برخی از کشورها نیز به دلیل شکنندگی ژئوپولیتیکی و تهدیدات و بحران¬های داخلی و محیط خارجی نه¬تنها توسعه نیافته¬اند بلکه در مسیر توسعه نیز در حال حرکت نیستند. افغانستان نیز در حال حاضر جزء کش چکیده کامل
    در ساختار اقتصاد سیاسی جهان برخی کشورها توسعه یافته و برخی در حال توسعه می¬باشند. برخی از کشورها نیز به دلیل شکنندگی ژئوپولیتیکی و تهدیدات و بحران¬های داخلی و محیط خارجی نه¬تنها توسعه نیافته¬اند بلکه در مسیر توسعه نیز در حال حرکت نیستند. افغانستان نیز در حال حاضر جزء کشورهای بحرانی و توسعه نیافته جهان محسوب می¬گردد که هیچ چشم¬انداز مشخصی برای حرکت در جهت توسعه ندارد؛ نه در سطح نظریه پایه توسعه، نه راهبردهای مشخص و منسجم توسعه و نه هیچگونه سند عملیاتی با ضمانت اجرا. این مشکلات افغانستان ریشه در مسائل جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی داخلی و خارجیدارد. بنابراین برنامه¬ریزی جهت توسعه سرزمینی این کشور نیز در گرو حل و چاره¬اندیشی مسائل مذکور است. برنامه-ریزی راهبردی با چهارچوب و ملاحظات سیاسی و امنیتی می¬تواند سبب کاهش تهدیدات امنیتی و چالش¬های سیاسی و در نتیجه توسعه سرزمینی گردد. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان از منظر ژئوپولیتیکی مورد تحلیل قرار گیرد. در این راستا دو سوال قابل طرح است که: 1) قوت¬ها، ضعف¬ها، فرصت¬ها، تهدیدهای ژیوپولیتیکی کشور افغانستان در راستای آمایش سرزمینی این کشور کدامند؟ 2) براساس عوامل ژیوپولیتیک داخلی و خارجی چگونه می توان چشم¬انداز آمایش¬سرزمین در کشور افغانستان را ترسیم نمود؟ این مقاله به شیوهای توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است و داده¬های مورد نیاز نیز به شیوۀ کتابخانه¬ای، اسنادی و بهره¬گیری از پایگاهها و سایتهای معتبر اینترنتی گردآوری شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - بررسی آسيب پذيري بافتهای شهری در مقابل خطر زمین لرزه (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)
    علی پناهی صابر عبدالله زادگان
    يکي از موضوعاتي که بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به¬گريبانند، سوانح طبيعي است. ضرورت کاهش آسيب¬پذيري شهرها در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله، به¬عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه¬ريزي کالبدي، شهري و طراحي شهري محسوب مي¬گردد.لذا، اولين گام، شناسايي ميزان آسيب¬پذيري مناطق ش چکیده کامل
    يکي از موضوعاتي که بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به¬گريبانند، سوانح طبيعي است. ضرورت کاهش آسيب¬پذيري شهرها در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله، به¬عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه¬ريزي کالبدي، شهري و طراحي شهري محسوب مي¬گردد.لذا، اولين گام، شناسايي ميزان آسيب¬پذيري مناطق شهري در برابر زلزله مي¬باشد.از اين رو، اين پژوهش با هدف شناسايي قطعات آسيب¬پذير منطقه 8 شهر تبریز در برابر زلزله انجام گردیده است.در اين تحقیق 9 شاخص تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، كاربري، ريزدانگي، دسترسی به مراكز امدادي، فضاي باز، کیفیت مصالح، كيفيت ابنيه و فاصله از مراكز خطرزا انتخاب شده و با استفاده از روش ANP و ترکیب مربوط به معیارهای ذکر شده در محیط GIS، آسیب¬پذیری منطقه 8 تبریز مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج اين پژوهش نشان مي¬دهد که بيش از 43 درصد قطعات منطقه 8 شهر تبریز در برابر زلزله از وضعيت آسيب¬پذيري زياد و خيلي زياد برخوردارند که محدوده¬های آسیب¬پذیر بیشتر در محلات مسکونی قدیمی تبریز به دلیل رعایت نشدن حریم¬ها، وجود قطعات در اندازه¬های کوچک و خردشدن قطعات، وجود معابر بسیار کم¬عرض و بن¬بست¬های زیاد، وجود ساختمان¬های بسیار قدیمی و با مصالح کم دوام شرایط نسبتاً نامناسبی را برای محدوده موردنظر به¬وجود آورده و همچنین با توجه نقشه پهنه¬بندی¬ شده حدود 15.84درصد دارای آسیب¬پذیری متوسط، 29.94 درصد آسیب¬پذیری كم مواجه است.لذا، با توجه به آسیب¬پذیر بودن منطقه لزوم برنامه¬ریزی صحیح جهت ساماندهی بافتهای مذکور را نمایان می¬سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - اثرات گرمایش جهانی بر دمای کمینه ایران
    محمد محمدی فیروز رنجبر معصومه مقبل
    مسئله تغییر اقلیم، یکی از موضوعات داغ می¬باشد که در دهه¬های اخیر مورد توجه رسانه¬ها و محققان بوده است. تغییر اقلیم به آهستگی در همه جهان در حال گسترش و بر پارامترهای مرتبط اثرگذار می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گرمایش جهانی بر حداقل دمای ایران انجام شده است. داد چکیده کامل
    مسئله تغییر اقلیم، یکی از موضوعات داغ می¬باشد که در دهه¬های اخیر مورد توجه رسانه¬ها و محققان بوده است. تغییر اقلیم به آهستگی در همه جهان در حال گسترش و بر پارامترهای مرتبط اثرگذار می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گرمایش جهانی بر حداقل دمای ایران انجام شده است. داده¬های مورد استفاده در این تحقیق، حداقل دمای روزانه مربوط به 47 ایستگاه سینوپتیک در دوره 1961-1990 می¬باشد. جهت بررسی اثر گرمایش جهانی، با استفاده از مدل SDSM خروجی مدل HADCM3 برای دوره 2015-2045 تحت دو سناریوی A2 و B2 ریزمقیاس نمایی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد، با توجه به ارتباط بین متغیرهای پیش¬بینی¬شونده و پیش¬بینی¬کننده، مدل ایجاد شده بین ابن متغبرها به¬طور نسبی قادر به تولید داده¬های اقلیمی برای دوره آینده می¬باشد. مقدار همبستگی(r) بین داده¬های مشاهداتی و داده-های تولید شده در دوره 1976-1990 در حدود 95/ می¬باشد. همچنین نتایح آزمون واریانس و میانگین نشانگر تشابه نسبی داده¬های تولید شده و مشاهداتی است. در نهایت خروجی مدل بیانگر افزایش حداقل دمای ایران طی دوره 2015-2045 در ایران است که میزان افزایش دما نسبت به دوره مشاهداتی طبق سناریوی A2 و B2 به ترتیب حدود 8/ و 5/ می¬باشد. از نظر ایستگاهی نیز تغییرات دما دارای تفاوت می¬باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - دورنمای فرین‌های گرم ایران مبتنی بر برونداد مدل میان‌مقیاس منطقه¬ایی (REGCM4)
    محمود احمدی عباسعلی داداشی رودباری عبداله ابراهیمی
    با ظهور و شدت یافتن پدیده گرمایش جهانی، توسعه راهبردهای کارآمد برای سازگاری با این پدیده امری ضروری قلمداد می‌گردد. این ضرورت در گام نخست درکی مناسبی از آسیب‌پذیری مناطق مختلف از دگرگونی‌های آب و هوایی به¬دست می‌آورد و متناسب با گنجایش‌های منطقه¬ایی راهبردهای سازگاری با چکیده کامل
    با ظهور و شدت یافتن پدیده گرمایش جهانی، توسعه راهبردهای کارآمد برای سازگاری با این پدیده امری ضروری قلمداد می‌گردد. این ضرورت در گام نخست درکی مناسبی از آسیب‌پذیری مناطق مختلف از دگرگونی‌های آب و هوایی به¬دست می‌آورد و متناسب با گنجایش‌های منطقه¬ایی راهبردهای سازگاری با دگرگونی‌های آب و هوایی را ارائه می‌کند. هدف از این پژوهش شناخت اثر گرمایش جهانی بر تغییرات میزان دماهای فرین بالا طی دهه‌های آینده در قلمرو ایران است. به این منظور داده‌های پایگاه EH5OM برای دوره 2015 تا 2050 میلادی به شکل دیدبانی‌های 3 ساعته (8 بار در روز) تحت سناریو A1B. از مرکز فیزیک ماکس پلانک بارگیری و با استفاده از مدل منطقه¬ایی REGCM4 ریزپیمانه شدند. سپس داده‌های ساعتی دمای هوا ریزپیمانه نمایی شده با تفکیک مکانی 27/0 × 27/0 درجه قوسی به میانگین روزانه تبدیل شدند که در نتیجه ماتریسی به ابعاد 2140×13140 به-دست آمد. برای شناسایی از روزهای فرین گرم از نمایه انحراف بهنجار شده دما (NTD) بهره بردیم؛ به¬طوری¬که داده‌های حاصل از خروجی مدل برحسب مقدار این نمایه و گستره حاکمیت گرما ( ) مرتب گردیدند در گام بعدی 500 روز نخست که شرط ( ) را برآورده کردند در حکم نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد دورنمای فرین‌های گرم ایران بر اساس روش شبکه عصبی خودسازمانده (SOM) را می‌توان به 9 ناحیه تقسیم نمود. همچنین در دهه‌های آینده بیشینه گرماهای فرین در نیمه غربی و نوار ارتفاعی (کوهستان و کوهپایه) رخ خواهد داد به¬طوری¬که فرین‌های دمایی در مناطق یادشده بیشتر از نواحی داخلی و سواحل جنوبی کشور خواهند بود. کمینه رخداد فرین گرم ایران مربوط به ناحیه دشت کویر و پس‌ازآن جنوب شرق کشور می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - ارزیابی و تحلیل میزان تاب¬¬آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل FANP و ویکور
    سعید زنگنه شهرکی کرامت اله زیاری محمد پوراکرمی
    در سال‌های اخیر نهادها و آژانس‌های فعال در زمینه کاهش سوانح، بیش‌تر فعالیت‌های خود را برای دست‌یابی به جامعه‌ای تاب¬آور در برابر سوانح متمرکز ساخته‌اند که در این میان زمین‌لرزه به دلیل خسارت وسیع و بی‌هنجاری‌های گسترده اجتماعی نسبت به سایر حوادث اولویت بالاتری برای تق چکیده کامل
    در سال‌های اخیر نهادها و آژانس‌های فعال در زمینه کاهش سوانح، بیش‌تر فعالیت‌های خود را برای دست‌یابی به جامعه‌ای تاب¬آور در برابر سوانح متمرکز ساخته‌اند که در این میان زمین‌لرزه به دلیل خسارت وسیع و بی‌هنجاری‌های گسترده اجتماعی نسبت به سایر حوادث اولویت بالاتری برای تقویت تاب‌آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی دارد. مطالعه حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از مدل‌های FANP و ویکور استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که می‌توان 17 شاخص تاب‌آوری کالبدی را در چهار عامل خلاصه کرد، به‌طوری‌که در میان عوامل، عامل دسترسی به خدمات اصلی و ویژگی‌های کالبدی بیشترین تأثیر را در تاب‌آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران داشتند. با جایگذاری بارهای عاملی به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی در فرایند تحلیل شبکه ضریب اهمیت شاخص‌ها به¬دست آمد و شاخص‌های نقش شبکه معابر و سطح اشغال بیشترین تأثیر را بر میزان تاب‌آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران داشتند. درنهایت، نتایج حاصل از مدل ویکور برای سنجش میزان تاب‌آوری منطقه 12 نشان داد که نواحی شش‌گانه منطقه 12 شهر تهران از لحاظ میزان تاب‌آوری کالبدی در سطوح متفاوتی قرار دارند به‌طوری‌که نواحی 6 و 1 دارای بیشترین میزان تاب‌آوری و پس‌ازآن¬ها به ترتیب نواحی 2، 4،5 و 3 دارای کم‌ترین میزان تاب‌آوری بودند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - شاخص های کالبدی شهر یزد
    بهنام  مغانی زهرا خدامان
    ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژه¬ا¬ی ایفا می¬کند. در این میان، نقش مدیریت شهری در برنامه¬ریزی مناطق تاریخی شهرها بسیار تعیین¬کننده است. ازاين¬رو، با توجه به اهميت مسئله مقاله حاضر به بررسي و تحليل عملکرد مديريت شهري چکیده کامل
    ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژه¬ا¬ی ایفا می¬کند. در این میان، نقش مدیریت شهری در برنامه¬ریزی مناطق تاریخی شهرها بسیار تعیین¬کننده است. ازاين¬رو، با توجه به اهميت مسئله مقاله حاضر به بررسي و تحليل عملکرد مديريت شهري در توسعه کالبدي -فيزيکي مناطق شهریزد مي¬پردازد. پژوهش حاضر از نظر اهداف در زمره تحقیقات کاربردی بوده و روش پژوهش نیز، توصیفی- تحلیلی می¬باشد. جهت جمع¬آوری داده¬ها ازروش کتابخانه-ای، اسنادی (استفاده از آمار،اطلاعات و نقشه سازمان¬ها) و پیمایشی استفاده شده است. از مدل آنتروپی شانون جهت وزن¬دهی شاخص¬های تحقیق و از مدل واسپس جهت رتبه¬بندی شده است. يافته¬هاي اين پژوهش با توجه به بررسی سه منطقه شهر مبين آن است که مناطق شهر یزد به دلیل وجود بافت¬های تاریخی و فرسوده از لحاظ شاخص کالبدی ضعیف می¬باشد، که در این تحقیق به رتبه¬بندی و مقایسه هر سه منطقه با توجه با شاخص کالبدی و علل آنها و راهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است. بررسی¬ها نشان می¬دهد منطقه 3 به دلیل ابنیه بافت فرسوده وتاریخی کمتری که دارد، رتبه نخست را دارا می¬باشد. منطقه دو و یک در رتبه¬های بعدی قرار می¬گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری
    رحيم سرور مجید اکبری بهروز درویش
    ایران با بیش از 4000 سال قدمت، سرزمینی بزرگ با تاریخ و شرایط متنوع جغرافیایی می¬باشد، هر منطقه¬ای از این کشور به علت شرایط اقلیمی، طبیعی و فرهنگی خاصی که دارد توانسته الگوهای متنوعی از تولید غذا را توسعه ببخشد. غذا در پهنه ایران زمین نمادی از زمینه¬های فرهنگی وابسته به چکیده کامل
    ایران با بیش از 4000 سال قدمت، سرزمینی بزرگ با تاریخ و شرایط متنوع جغرافیایی می¬باشد، هر منطقه¬ای از این کشور به علت شرایط اقلیمی، طبیعی و فرهنگی خاصی که دارد توانسته الگوهای متنوعی از تولید غذا را توسعه ببخشد. غذا در پهنه ایران زمین نمادی از زمینه¬های فرهنگی وابسته به جغرافیا در بستر تاریخی می¬باشد. در ایران وقتی صحبت از توریسم غذا می¬کنیم یعنی داریم از یک خلاقیت شکوفا شده صحبت می¬کنیم که دارای اجزای زیادی است مثل: نحوه تولید، عمل¬آوری، ذخیره¬سازی، فرآوری و دستوالعمل تهیه و بالاخره نحوه پذیرایی و سرو غذا و همچنین فرهنگ دارویی وابسته به آن.تنوع غذایی در مناطق مختلف ایران به حدی زیاد است که می¬توان از برند خلاقیت در توریسم غذا صحبت کرد. هدف اصلی این تحقیق تعیین متغیرهای اثربخش در مدل توسعه گردشگری غذا در ایران می¬باشد که برای جمع¬آوری داده¬ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است و بعد با استفاده از يك متدولوژي تحلیلی تحت¬عنوان مدل¬¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین متغیرهای توسعه گردشگری غذا تعیین و به¬صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت، با استفاده از تحلیل MICMAC میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر یکدیگر مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد عامل تهية غذاي سالم و رعايت نكات و اصول بهداشتي در مراحل مختلف تهيه و سرو آن با قدرت نفوذ 9 بیشترین تاثیر در توسعه گردشکری غذا در ایران عمل می¬کند همچنین برگزاری جشنواره¬ها و ترويج مصرف غذاهاي محلي نقش مهمی در خلاقیت این حوزه دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - ارزیابی توسعه پایدارشهری و امنیت اجتماعی با استفاده از مدل ردّ پای اکولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرتهران)
    سمیه سادات سجادی عباس ارغان زینب کرکه آبادی
    استفاده از مدل ارزیابی ردپای اکولوژیکی در لايه¬های توسعه پایدارشهری جهت تحلیل توسعه امنیت اجتماعی در جوامع شهری یکی از راهکارهای جدید در عرصه مطالعات شهری بوده که در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی از طريق مدل ردپاي اکولوژیک به¬منظور تعيين ميزان زمين موردنياز شهروندان چکیده کامل
    استفاده از مدل ارزیابی ردپای اکولوژیکی در لايه¬های توسعه پایدارشهری جهت تحلیل توسعه امنیت اجتماعی در جوامع شهری یکی از راهکارهای جدید در عرصه مطالعات شهری بوده که در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی از طريق مدل ردپاي اکولوژیک به¬منظور تعيين ميزان زمين موردنياز شهروندان و با بررسی جغرافیایي مناطق شهری به این تحلیل می¬رسیم که تا چه¬حد فضای بوم¬شناسی و سامانه¬های زیستی منطقه مذکور، قادر به پاسخگویی و حمایت تمامی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان خود می¬باشد و یا ناپايداري شهري فقط معطوف به مسائل اقتصادي و مصرف مواد، انرژي و خدمات نبوده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که جای¬پای اکولوژیکی منطقه 13شهرداری تهران معادل 6/2هكتار، به¬ازاي هر نفر در سال مي¬باشد. توزيع اين مقدار در پنج گروه اصلي شامل: مواد غذايي32/0، مسكن 25/0، حمل و نقل 39/0، كالاهاي مصرفي 13/0 و خدمات 52/1 می¬باشد. نتايج اين تحقيق مؤيد اين مطلب است که منطقه13 برای برآوردن نیازهای زیستی و پایداری خویش متکی به¬خود نبوده و نیازمند دیگر مناطق تهران می¬باشد. از سوی دیگر، الگوهای توسعه منطقه بنابر محاسبات صورت گرفته از طریق ضرایب جینی و آنتروپی نسبی شانون تا حدودی پراکنده بوده و نابرابری و عدم¬تعادل در توزیع جمعیت در نواحی شهری آن را نشان می¬دهد. همچنین، ارقام به¬دست آمده از شاخص¬های موران و گری بیانگر این هستند که الگوی رشد شهری تهران متمايل به¬پراكندگی بوده و به الگوی توزیع تصادفی نزدیک¬تر است. همچنین نتایج بررسی توسط مدل هلدرن نیز نشان می¬دهد 11 درصد از رشد فیزیکی منطقه13 در اثر رشد افقی و 89 درصد در نتیجه رشد جمعیت بوده که با استفاده از مدل¬های فوق در مقاله حاضر، به بررسی شرایط منطقه 13 شهرداری تهران براساس مدل¬های مختلف ارائه شده، می¬پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه کارواندر
    الناز خزاعی فیض آباد محمدرضا  پودینه محسن حمیدیان پور
    پدیده تغییر اقلیم در چند دهه اخیر در نتیجه افزایش گازهای گلخانه¬ای و گرم¬تر شدن دمای کلی زمین بوقوع پیوسته است. به طوری که منجر به تغییرات قابل توجه در عناصر هواشناسی و در نتیجه وضعیت منابع آب در مناطق شده است. خشکسالی¬های پی¬در¬پی، سیلاب¬های بزرگ، هاریکن های دریایی و . چکیده کامل
    پدیده تغییر اقلیم در چند دهه اخیر در نتیجه افزایش گازهای گلخانه¬ای و گرم¬تر شدن دمای کلی زمین بوقوع پیوسته است. به طوری که منجر به تغییرات قابل توجه در عناصر هواشناسی و در نتیجه وضعیت منابع آب در مناطق شده است. خشکسالی¬های پی¬در¬پی، سیلاب¬های بزرگ، هاریکن های دریایی و ... از جمله پیامدهای تغییر اقلیم است. هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه کارواندر است. در این تحقیق از داده های CORDEX مدل REMO تحت دو سناریو RCP4.5 و RCP8.5 در بازه زمانی پایه (1384-1365) و بازه زمانی آینده (1400-1434) استفاده شد. طی این تحقیق از مدل SDSM و Linear Scaling برای ریزمقیاس سازی داده های اقلیمی استفاده گردید. نتایج بدست آمده مدل SDSM نشان داد که بین رواناب رودخانه کارواندر و 26 پارامتر بزرگ مقیاس اقلیمی (NCEP) همبستگی قابل قبولی وجود ندارد. سپس با روش Linear Scaling همبستگی بالایی بین بارش و رواناب مشاهده شد و مدل اقلیمی REMO در شبیه سازی پارامترهای اقلیمی عملکرد مناسبی نشان داد. پارامترهای اقلیمی برای دوره زمانی آینده (1400-1434) شبیه سازی و با دوره مشاهداتی (1365-1384) مقایسه شد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش می¬توان گفت که رواناب کل حوضه در سری زمانی آینده و تحت هر دو سناریوRCP4.5 و RCP8.5 افزایش داشته است. جهت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی تخصیص آب از مدل ارزیابی و برنامه ریزی آب (WEAP) استفاده شد. نتایج مدل WEAP برای سه سناریو افزایش سطح کشاورزی، پیشرفت صنعتی و افزایش جمعیت نشان دهنده، افزایش نیاز آب در حوضه آبریز و افزایش نیاز تامین نشده برای کشاورزی، شرب و صنعت در منطقه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - مکان گزینی مراکز مدیریت بحران روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)
    بهرام ایمانی حسن  حسینی اميني رضا طالبی
    مخاطرات محیطی و انسانی یکی از اصلی¬ترین موانع تحقق توسعه پایدار بخصوص در سکونتگاه¬های انسانی (به ویژه روستاها) می¬باشد. در چند دهه اخیر با رویکرد مدیریت بحران استفاده از همه دستاوردهای مدیریتی، سازمان¬دهی و برنامه¬ریزی قبل از وقوع بحران با هدف مقابله با مخاطرات طبیعی و چکیده کامل
    مخاطرات محیطی و انسانی یکی از اصلی¬ترین موانع تحقق توسعه پایدار بخصوص در سکونتگاه¬های انسانی (به ویژه روستاها) می¬باشد. در چند دهه اخیر با رویکرد مدیریت بحران استفاده از همه دستاوردهای مدیریتی، سازمان¬دهی و برنامه¬ریزی قبل از وقوع بحران با هدف مقابله با مخاطرات طبیعی و انسانی، امری عقلانی و الزامی می¬باشد. در مواجه شدن با بحران¬های احتمالی، یکی از ارکان اصلی مقابله و پیشگیری مناسب از اثرات منفی این نوع مخاطرات در نظر گرفتن مراکز مدیریت بحران است که همه اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله، از جمله امداد رسانی، اسکان موقت حادثه دیدگان، در آن مهیا شود تا پیامدها را درباره¬ی بحران احتمالی به حداقل ممکن است. از این رو شهرستان اردبیل به علت واقع شدن در یک محدوده خطرپذیر طبیعی و دارا بودن تاسیسات صنعتی بزرگ قابلیت بالای شکل¬گیری مخاطرات طبیعی و انسانی را دارا می¬باشد. بنابراین در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در نرم¬افزار ARC GIS به پهنه¬بندی محدوده شهرستان اردبیل در راستای جانمایی مراکز مدیریت بحران روستایی اقدام شد. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل TOPSIS (8 معیار) به اولویت¬بندی اجرائی مراکز مدیریت بحران روستایی در محدوده منطقه مورد مطالعه اقدام شد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که 13.3 درصد از اراضی شهرستان اردبیل بالاترین قابلیت برای استقرار مراکز مدیریت بحران را از خود نشان می¬دهد. با توجه به پهنه¬های بهینه مشخص شده، 7 موقعیت برای استقرار مراکز مدیریت بحران در محدوده مورد مطالعه مشخص شد و با استفاده از مدل TOPSIS به اولویت¬بندی این مراکز اقدام شد و نتایج نشان داد که پایگاه شماره 2 بالاترین قابلیت و پایگاه شماره 1 کمترین قابلیت برای استقرار مرکز مدیریت بحران را از خود نشان داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - نقش برنامه¬ریزی مشارکتی در شهر سبز با نگاهی بر شهر شمشک دربندسر به عنوان اولین کاندیدای شهر سبز ایران
    محسن تاجیک دکتر علیرضا  استعلاجی رحیم سرور
    امروزه مشکلات زیست¬محیطی یکی از اساسی¬ترین مسائل شهری و حاصل تعارض و تقابل با محیط طبیعی است. چراکه توسعه شهری ناگزیر با تسلط ساختمان¬ها، صنایع و حمل و نقل و فعالیت¬های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است و این تسلط به مرور زبان به¬شکل چیرگی شهر بر طبیعت بروزیافته و زمینه چکیده کامل
    امروزه مشکلات زیست¬محیطی یکی از اساسی¬ترین مسائل شهری و حاصل تعارض و تقابل با محیط طبیعی است. چراکه توسعه شهری ناگزیر با تسلط ساختمان¬ها، صنایع و حمل و نقل و فعالیت¬های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است و این تسلط به مرور زبان به¬شکل چیرگی شهر بر طبیعت بروزیافته و زمینه¬ساز آلودگی گسترده شهری شده است. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران¬های زیست¬محیطی زمان معاصر را باید در نگاه و تفسیر بشر از محیط¬زیست طبیعی جستجو کرد. به¬بیان دیگر، مشکل اصلی معرفت¬شناسی و جهان¬بینی آدمی است. شهر سبز به¬عنوان رویکردی نوین به ارائه راه¬حل¬هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مثبت محیطی است. استفاده بی¬رویه از انرژی در منازل، استفاده از انواع تولیدات یکبار مصرف، استفاده از وسایل نقلیه شخصی، استفاده از انواع آفت¬کش¬ها، دفع مواد زاید به روش غیربهداشتی، عدم تفکیک پسماند برای بازیافت و ... همگی رفتارهای مخرب زیست¬محیطی هستند که نیاز به تغییر دارند و این امر جز در سایه برنامه¬ریزی مشارکتی محقق نمی¬گردد. شهر شمشک به-عنوان اولین کاندیدای شهر سبز با توجه به قابلیت¬های محیطی و جاذبه¬های گردشگری به¬دنبال اجرای شاخص¬های سبز و تبدیل¬شدن به نماد یک محیط باکیفیت و قابل سکونت و الگویی برای سایر شهرهای استان تهران و کشور است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک SWOT (تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) به شناسایی عوامل درونی و بیرونی مؤثر در این امر و تبیین راهبرهای لازم جهت تحقق و اجرایی شدن شاخص¬های سبز در این شهر، در سایه برنامه¬ریزی مشارکتی می¬پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - محرک توسعه شهری: مفاهیم و الزامات
    ناهید نعمتی کوتنایی رحيم سرور فریده اسدیان
    امروزه به دلیل افزایش حساسیت‏ها بر رفاه انسانی و محیطی، تحولات شهری به¬سمت تغییرات عمومی سوق پیدا کرده‎اند. رویکردهای زیادی برای تحول شهری تا به¬حال ظهور کرده‏اند که مهمترین آنها تجدید حیات¬شهری، توسعه مجدد و بازآفرینی بوده‏اند. رویکرد بازآفرینی دیدی جامع‏تر و یکپارچه‏ت چکیده کامل
    امروزه به دلیل افزایش حساسیت‏ها بر رفاه انسانی و محیطی، تحولات شهری به¬سمت تغییرات عمومی سوق پیدا کرده‎اند. رویکردهای زیادی برای تحول شهری تا به¬حال ظهور کرده‏اند که مهمترین آنها تجدید حیات¬شهری، توسعه مجدد و بازآفرینی بوده‏اند. رویکرد بازآفرینی دیدی جامع‏تر و یکپارچه‏تر به¬حل مشکلات شهری به¬خصوص زمین‏های متروکه صنعتی (Brownfield) دارد که این زمین‏ها فرصت‎های زیادی برای تحول شهری و بهبود کیفیت زندگی مردم به همراه دارند. اما بازآفرینی آنها با چالش‎هایی در پاکسازی و توسعه مجدد نیز روبروست که برای برون¬رفت از این چالش¬ها از استراتژی محرک توسعه شهری می‏توان مدد جست که ابزاری است در درون استراتژی‎های تحول شهری که از دل¬بافت بیرون¬آمده و به احیا همان بافت می‏پردازد. این تحقیق، مفاهیم و الزامات اساسی پروژه‏های محرک توسعه شهری و مولفه‏های برنامه‏ریزی (سیاسی، مدیریت و رهبری، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‏زیستی)، طراحی (عوامل زمینه‏ای، حس مکان و هویت) و اجرای این پروژه‏ها (مدل 4ps یا مشارکت عمومی ـ خصوصی ـ مردم) در جهت تحریک توسعه در شهرها را بررسی می¬کند. در انتها، با علم به اینکه هر شهری دارای ویژگی‏های منحصر به¬فردی است و نمی‏توان دستورالعملی واحد برای تمامی شهرها اتخاذ نمود، با این¬حال با توجه به تجربیات جهانی، درخصوص فرایند بازآفرینی زمین‏های قهوه‏ای با کمک پروژه‎های محرک توسعه شهری اشتراکاتی وجود دارد که مدل پیشنهادی آن در این تحقیق ارائه می‏شود. اگر پروژه‎ها مطابق با آنچه که شهر نیازمند آن است، درک شوند و توسعه یابند می‏توانند عمیقأ بر روی بازآفرینی فضاهای ناکارآمد شهری به¬خصوصی زمین‎های قهوه‎ای تأثیرگذار باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - توزیع فضایی سامانه های بندالی و همزمانی آن با ترسالی های فصل های سرد در ایران
    میثم  طولابی نژاد زهرا حجازی زاده محمد سلیقه
    تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی اثر سامانه های بندالی بر ترسالی ایران، طی دوره 1975-2016 با استفاده از شاخص عددی بندال انجام گرفت. نتایج نشان داد در فصول سرد مرکز بیشتر بندالهایی که جو ایران را متأثر کرده اند، در منطقه اطلس شمالی می باشد. همچنین بررسی شدت بندالهای موث چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی اثر سامانه های بندالی بر ترسالی ایران، طی دوره 1975-2016 با استفاده از شاخص عددی بندال انجام گرفت. نتایج نشان داد در فصول سرد مرکز بیشتر بندالهایی که جو ایران را متأثر کرده اند، در منطقه اطلس شمالی می باشد. همچنین بررسی شدت بندالهای موثر بر آب و هوای ایران نشان داد که بندال قوی از نظر فراوانی بیشترین تعداد را پس از بندال متوسط دارد و این نشان می دهد که ایران بیشتر تحت تأثیر بندالهای متوسط (6/74) و سپس قوی(1/21 درصد) قرار دارد. فراوانی بندال¬های ضعیف بسیار کم و به میزان 3/4 درصد می باشد. باتوجه به توزیع فراوانی محل رخداد بندال نیز مشخص گردید ترسالی ایران در ماهای سرد سال، هسته اصلی بندالها در میان طول جغرافیایی 30 درجه غربی تا 30 درجه شرقی بر روی پهنه های آبی شکل می گیرد و هرچه به فصل گرم سال نزدیک میشویم، این هسته ها به خشکی منتقل شده و مناطق تحت سیطره خود را با دگرگونی مثبت در پارامتر بارش و در نتیجه ترسالی مواجه می سازد. همچنین در بررسی بندال در فصول مختلف، مشخص گردید که در فصل زمستان با عقب نشینی پرفشار جنب حاره و قدرت گرفتن ورتکس قطبی، همراه با وقوع بندال های قوی و مدت دار، میانگین بارش از فصول دیگر بیشتر می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - اولویت بندی و شناسایی کانون های گرد و غبار در استان فارس (نوع مقاله : پژوهشی)
    امیررضا امیرعضدی محمد جعفری سلمان زارع حسن خسروي
    هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می‌باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن‌دهی شاخص‌ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشن چکیده کامل
    هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می‌باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن‌دهی شاخص‌ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشنامه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش‌روی استان فارس در زمینه کانون‌های گردوغبار در قالب 40 سوال با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت با گزینه‌های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی مناسب در زمینه کانون‌های گردوغبار استان فارس استفاده شد. پرسشنامه SWOT، توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تکمیل گردید. نه عامل شامل شاخص نفوذ انسانی، تغییرات تولید اولیه، ضریب کارایی بارش، شاخص‌های انسانی تخریب خاک (شاخص¬های انسانی)، فراوانی توفان¬های گردوغبار، خصوصیات فیزیکی خاک، بارش، خشکسالی و دما (شاخص های طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به تحقیق نشان داد، 31/3 درصد از مساحت استان در کلاس خیلی زیاد، 48/19 درصد از مساحت استان در کلاس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند. عوامل دروني(نقاط قوت و ضعف) استان فارس بصورت زوجی مقایسه شده‌اند. وزن نسبی نقاط ضعف، 237/0 و وزن نسبی نقاط قوت 763/0 می‌باشد. امتياز نهايي عوامل دروني براي استان برابر 296/3 است. همچنین عوامل خارجي بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. وزن نسبی تهدیدها، 345/0 و وزن نسبی فرصت‌ها، 655/0 می‌باشد. امتياز نهايي عوامل خارجي نیز برابر 152/3 شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - برنامه ریزی شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار (مناطق چهارگانه شهر کرمان)
    بهنام مغانی رحیمی
    چکیده: وضعیت محیط‌های شهری در سلامت ساکنان دارای نقشی تعیین کننده است. در چنین شرایطی اتخاذ رویکردهای برنامه‌ریزی و طراحی محیط برای ارتقا سلامت شهروندان ضروری است. بکار‌گیری معیارهای شهر سالم با توجه به توسعه پایدار از طریق طراحی و ارتقا کیفیت فضاهای شهری و نواحی مسکو چکیده کامل
    چکیده: وضعیت محیط‌های شهری در سلامت ساکنان دارای نقشی تعیین کننده است. در چنین شرایطی اتخاذ رویکردهای برنامه‌ریزی و طراحی محیط برای ارتقا سلامت شهروندان ضروری است. بکار‌گیری معیارهای شهر سالم با توجه به توسعه پایدار از طریق طراحی و ارتقا کیفیت فضاهای شهری و نواحی مسکونی می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی شهروندان منجر شود. شاخص‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی ‌و زیست‌محیطی همچون احساس ایمنی و امنیت، مشارکت اجتماعی، کیفیت محیط زیست و دسترسی به امکانات و خدمات می‌توانند از عوامل تاثیرگذار بر سلامت و کیفیت زندگی افراد باشند. این پژوهش کاربردی بوده و روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل WASPAS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، تمامی ساکنان شهر کرمان هستند که از طریق جدول مورگان، حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در تمامی ابعاد سه گانه توسعه پایدار و شهر سالم، کرمان با استانداردها فاصله دارد ولی از لحاظ وضعیت فعلی شاخص ها در مناطق چهارگانه شهر کرمان، منطقه 2، وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق دارد، گرچه در شراسط مناسب و ایده آل نیست ولی نسبت به بقیه مناطق در شرایط بهتری قرار دارد و مناطق1، 3 و 4 به ترتیب در مکان های بعدی قرار دارند که البته در بیشتر شاخص ها، مناطق 1و 3 آمار بسیار نزدیکی به یکدیگر داشتند ولی منطقه 4 در تمامی ابعاد در پایین ترین سطح قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - ارزیابی و برآورد بارهای غیر نقطه‌ای نیتروژن و فسفر با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ایلام)
    امین  سارنگ ابوالفضل  بشیری
    تخمین بار آلودگی مواد مغذی تخلیه‌شده از حوضه آبریز به مخزن یک سد یکی از مسائل مهم در مدیریت تغذیه گرایی مخزن می‌باشد. در این راستا تدوین مدل شبیه‌سازی حوضه آبریز با در نظر گرفتن خصوصیات حوضه نظیر شیب، جنس خاک، کاربری اراضی و توجه به متغیرهای هواشناسی ابزار مؤثری در تخمی چکیده کامل
    تخمین بار آلودگی مواد مغذی تخلیه‌شده از حوضه آبریز به مخزن یک سد یکی از مسائل مهم در مدیریت تغذیه گرایی مخزن می‌باشد. در این راستا تدوین مدل شبیه‌سازی حوضه آبریز با در نظر گرفتن خصوصیات حوضه نظیر شیب، جنس خاک، کاربری اراضی و توجه به متغیرهای هواشناسی ابزار مؤثری در تخمین بار آلودگی ورودی به مخزن سد در زمان‌های مختلف محسوب می‌شود. بدین منظور با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه منابع آلاینده موجود در سه زیرحوضه اصلی حوضه آبریز سد ایلام، سه نوع از منابع آلاینده که بیشترین نقش را در آلودگی حوضه و مخزن سد ازنظر مواد مغذی ایفا می‌کنند توسط مدل ” ابزار ارزیابی آب‌وخاک“ (SWAT) شبیه‌سازی گردید و بار مواد مغذی در نقطه ورودی به مخزن برآورد شد. این منابع آلاینده شامل آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی مورداستفاده کشاورزان، آلودگی مربوط به فعالیت‌های دامداری و مرغداری و آلودگی ناشی از دام‌های سنتی در حوضه می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مدل SWAT در شبیه‌سازی مواد مغذی در این حوضه آبریز عملکرد رضایت بخشی داشته است. مقایسه بار آلودگی سه زیر حوضه نشان می‌دهد که زیرحوضه گل‌گل بیشترین مقدار بار نیتروژن (2/136تن در سال) و فسفر (8/19 تن در سال) را دارد. همچنین بیشترین سهم را در بین منابع آلاینده برای تولید نیتروژن، کود حیوانی و برای تولید فسفر، کود شیمیایی دارا می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - مطالعه حوزه رسوبي شمال غرب ايران با استفاده از مدل¬سازي سه¬بعدي داده‌هاي گراني‌سنجي
    مجتبی  توکلی علي  نجاتي كلاته
    مدل¬سازی وارون داده¬های گرانی¬، یکی از جالب¬ترین ابزارهای عددی به¬منظور به¬دست آوردن تصاویر سه-بعدی از ساختارهای زمین¬شناسی است. در این مقاله از مدل¬سازی وارون غیرخطی داده¬های گرا¬نی¬سنجی جهت تعیین توپوگرافی سه بعدی سنگ بستر استفاده می¬شود. در فرآیند مدل¬سازی سه بعدی آن چکیده کامل
    مدل¬سازی وارون داده¬های گرانی¬، یکی از جالب¬ترین ابزارهای عددی به¬منظور به¬دست آوردن تصاویر سه-بعدی از ساختارهای زمین¬شناسی است. در این مقاله از مدل¬سازی وارون غیرخطی داده¬های گرا¬نی¬سنجی جهت تعیین توپوگرافی سه بعدی سنگ بستر استفاده می¬شود. در فرآیند مدل¬سازی سه بعدی آنومالی-های گرانی، یک سنگ بستر عموما به¬وسیله یک سری از بلوک¬های راست¬گوشه کنارهم چیده شده، مدل ¬شده و سپس ضخامت آن¬ها محاسبه می‌شود. الگوریتم تهیه شده بر مبنای روش تجزیه مقادیر تکین، طی تکرارهای مختلف با مقایسه داده¬های واقعی و داده¬های مدل تعدیل یافته، مدل اولیه را بهبود می¬دهد. به-منظور نشان دادن کارایی زیر¬برنامه¬های کامپیوتری ارائه شده، ابتدا مدل¬سازی وارون برای داده¬های مصنوعی بدون نوفه و حاوی نوفه صورت گرفت. در پایان مدل¬سازی روی قسمتی از داده¬های گرانی¬سنجی ناحیه مغان در شمال غربی ایران انجام شد. حوضه رسوبی مغان به¬علت نزدیکی به مناطق نفت¬خیز باکو و ضخامت زیاد سنگ¬های رسوبی جهت اکتشافات هیدروکربوری مورد توجه می¬باشد. یک فاکتور مهم در بحث اکتشاف نفت و گاز، بررسی سنگ¬های رسوبی به¬ویژه از لحاظ ضخامت می¬باشد. در منطقه مورد مطالعه هدف پیداکردن ضخامت رسوبات یا به¬عبارت دیگر مرز میان سازند اجاق¬قشلاق و سنگ بستر غیر رسوبی است که نتایج با واقعیات زمین¬شناسی، مقاطع لرزه¬ای و مطالعات گرانی¬سنجی قبلی هم¬خوانی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - بررسی زمین‌لغزش‌های طبیعی و حاشیه جاده با استفاده از مدل فرآیند محور پایداری سطحی دامنه (مطالعه موردی: محدوده محور ساری - کیاسر)
    علی  طالبی علیرضا متولی
    شبکه‌های ارتباطي و جاده‌ها بخش مهمي از سرمایه‌های هر كشوري محسوب مي¬شوند. در كنار اين موضوع، نگهداري از اين شبکه‌های عظيم ارتباطی و روند توسعه فرآیند جاده‌سازی به‌عنوان يكي از عوامل تخريب عرصه‌های منابع طبيعي مبحثی مهم به شمار می¬آید. در اين تحقيق، زمین‌لغزش‌های رخ‌داده چکیده کامل
    شبکه‌های ارتباطي و جاده‌ها بخش مهمي از سرمایه‌های هر كشوري محسوب مي¬شوند. در كنار اين موضوع، نگهداري از اين شبکه‌های عظيم ارتباطی و روند توسعه فرآیند جاده‌سازی به‌عنوان يكي از عوامل تخريب عرصه‌های منابع طبيعي مبحثی مهم به شمار می¬آید. در اين تحقيق، زمین‌لغزش‌های رخ‌داده محدوده جاده كياسر واقع در جنوب شهرستان ساري با استفاده از مدل پایه فیزیکی SHALSTAB مورد بررسی قرار گرفت و نقشه پایداری دامنه این محدوده به‌وسیله این مدل تعیین شد. در ابتدا مشخصات فیزیکی و مکانیکی 15 نمونه خاک که در محدوده حاشیه جاده وجود داشتند برداشت و مورداندازه‌گیری قرار گرفت و با 115 مورد از لغزش‌های به وقوع پیوسته در منطقه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیقات میدانی، تجزیه و تحلیل داده‌های زمین‌شناسی، تست‌های آزمایشگاهی و اجرای مدل نشان داد که برای کل لغزش‌های به وقوع پیوسته، 49/43 درصد لغزش‌های واقعی در منطقه ناپایدار صورت گرفته‌اند، سپس اقدام به تفکیک لغزش‌های حاشیه جاده از لغزش‌های رخ‌داده در شرایط طبیعی گردید و برای هرکدام از این زمین‌لغزش‌ها مدل اجرا گردید. نتایج نشان داد زمانی که با استفاده از لغزش‌های حاشیه جاده مدل SHALSTAB اجرا می‌گردد، این مدل قادر به شبیه‌سازی تنها 55/18 درصد از نقاط لغزشی در طبقات ناپایدار بوده و زمانی که این مدل با استفاده از لغزش‌هایی که در شرایط طبیعی به وقوع پیوسته در این محدوده اجرا می‌گردد، با پیش‌بینی 5/69 درصد، کاربرد موفقی داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - سازوکار دگرشکلی‌های جوان در دشت تهران: تلفیق مشاهدات صحرایی و مدلسازی فیزیکی
    حوریه   علی‌بیگی مرتضی  طالبیان منوچهر  قرشي
    کلان‌شهر تهران به عنوان پایتخت ایران در دامنه جنوبی البرز مرکزی واقع گردیده است. گسل شمال تهران به عنوان اصلی‌ترین ساختار این گستره، در بخش شمالی شهر قرار گرفته و مخروط‌افکنه‌های آبرفتی را از سنگ‌های آتشفشانی رشته‌کوه البرز جدا می‌سازد. در داخل شهر گسل‌های دیگری نیز وجو چکیده کامل
    کلان‌شهر تهران به عنوان پایتخت ایران در دامنه جنوبی البرز مرکزی واقع گردیده است. گسل شمال تهران به عنوان اصلی‌ترین ساختار این گستره، در بخش شمالی شهر قرار گرفته و مخروط‌افکنه‌های آبرفتی را از سنگ‌های آتشفشانی رشته‌کوه البرز جدا می‌سازد. در داخل شهر گسل‌های دیگری نیز وجود دارند که به نظر می‌رسد از لحاظ ساختاری با گسل شمال تهران مرتبط می‌باشند. مطالعه عوارض ریخت‌شناسی مانند رودخانه‌ها و مخروط‌افکنه‌های آبرفتی نشان‌دهنده فعالیت گسل‌های این گستره می‌باشد که بر مبنای این مطالعات می‌توان کوتاه‌شدگی و حرکات چپگرد را در طول این گسل‌ها مشاهده نمود. علاوه بر گسل‌ها تعدادی چین‌خوردگی نیز در داخل دشت تهران وجود دارند. مشاهدات صحرایی در طول ترانشه‌های موجود در سطح شهر نشان می‌دهد که چین‌خوردگی‌های موجود در دشت تهران فعال بوده و رشد آنها ناشی از فعالیت گسل‌های موجود در زیر این چین‌ها می‌باشد. عموماً گسل‌های موجود در زیر این چین‌ها فاقد گسیختگی‌های سطحی بوده و یا همراه با گسیختگی‌های اندکی می‌باشند، و از این رو از نوع گسل‌های پنهان در نظر گرفته می‌شوند. امتداد این ساختارها نسبت به گسل شمال تهران به صورت مایل بوده است که به نظر می‌رسد ناشی از تغییرشکل‌های چپگرد در طول گستره تهران باشد. فاصله میان چین‌های فعال و گسل شمال تهران به تدریج از سمت باختر به سمت خاور افزایش می‌یابد. با استفاده از آزمایش مدلسازی تجربی تأثیر تغییر ضخامت و شیب رسوبات بر موقعیت تشکیل و امتداد ساختارها مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از این آزمایش می‌توان استنباط نمود که هندسه، روند و فاصله میان این ساختارها احتمالا توسط عواملی مانند کوتاه‌شدگی مایل و افزایش ضخامت و شیب رسوبات کنترل می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - مدل‌سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب (شمال بیرجند)
    مهدی  یوسفی محمد مهدی خطیب ابراهیم  غلامی
    سيستم راندگی شکرآب واقع در شمال شهر بيرجند، دارای پرتگاه¬های متناوب گسلی هم‌روند با گسل اصلی می-باشد. با توجه به ویژگی¬های ساختاری، سازوکار روند¬های گسلی¬ موجود در منطقه، چین¬های وابسته به گسلش و رخداد مهاجرت از سمت شمال به جنوب در گسل شکرآب، مدل‌سازی برای الگوی هندسی ا چکیده کامل
    سيستم راندگی شکرآب واقع در شمال شهر بيرجند، دارای پرتگاه¬های متناوب گسلی هم‌روند با گسل اصلی می-باشد. با توجه به ویژگی¬های ساختاری، سازوکار روند¬های گسلی¬ موجود در منطقه، چین¬های وابسته به گسلش و رخداد مهاجرت از سمت شمال به جنوب در گسل شکرآب، مدل‌سازی برای الگوی هندسی انتشار گسل انجام می¬گیرد که منطبق بر پهنه گسلی شکر آب ¬باشد. در این مدل پرتگاه¬های جدید در فرو دیواره پرتگاه¬های قبلی تشکیل می¬گردند. بر اساس نتایج مدل‌سازی انجام‌گرفته، مهمترین عامل برای ایجاد پرتگاه¬های متناوب، فشارش شمالی- جنوبی در راندگی شکرآب می¬باشد. در هر مرحله با افزایش مقدار کوتاه شدگی، گسل¬های جدید ظاهر می¬شوند؛ به‌نحوی‌که اولین راندگی در سمت شمال پهنه شکرآب ایجاد می¬گردد و گسل¬های بعدی با افزایش مقدار کوتاه شدگی به میزان حداکثر 58%، در سمت جنوبی پهنه و در فرودیواره گسل¬های قبلی ایجاد می¬گردند. در این مدل‌سازی، شیب راندگی¬های ایجاد شده در چهار مرحله کوتاه شدگی بین 60- 65 درجه متغیر می¬باشد که با شیب واقعی گسل¬های شکرآب به میزان 70 درجه همخوانی تقریبی دارند. با توجه به نتایج آزمایشگاهی مشخص می¬شود که توالی ایجاد راندگی¬ها در هر مرحله مدل‌سازی با توالی راندگی¬ها در پهنه شکرآب و با مهاجرت شمالی – جنوبی گسل سازگار می¬باشد. با توجه به هندسه راندگی¬ها و پس راندگی، مدل تشکیل ساختارها در این پهنه گسلی مدل سری شکننده پیش بوم1 می¬باشد که شاخه¬های راندگی¬ها از یک نقطه منشاء می¬گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند)
    علی‌محمد  رجبی عادل  یاوری حمیدرضا  سلوکی
    در این مقاله با استفاده از سیستم¬ اطلاعات¬ جغرافیایی با دقت10×10 متر، حوضه آبریز شازند شبیه¬سازی و پارامترهای مختلف مورد نیاز به‌صورت لایه¬های رقومی در محیط ArcGIS تعریف شده است. سپس با استفاده از مدل EPM نقشه پهنه¬بندی فرسایش این حوضه در محدوده سد ساوه تهیه و میزان تول چکیده کامل
    در این مقاله با استفاده از سیستم¬ اطلاعات¬ جغرافیایی با دقت10×10 متر، حوضه آبریز شازند شبیه¬سازی و پارامترهای مختلف مورد نیاز به‌صورت لایه¬های رقومی در محیط ArcGIS تعریف شده است. سپس با استفاده از مدل EPM نقشه پهنه¬بندی فرسایش این حوضه در محدوده سد ساوه تهیه و میزان تولید رسوب سالیانه آن برآورد شده است. در ادامه، خروجی حاصل از مدل با روش هیدرومتری مقایسه شده است. بر اساس نتایج حاصل از مدل EPM، میزان تولید رسوب سالیانه در ایستگاه¬های پل¬دوآب، بازنه، توره و شازند به ترتیب برابر با 81/288103، 83/18963، 2/43079 و 76/20583 و مطابق با روش هیدرومتری به ترتیب معادل با 42/335285، 42/23937، 09/36459 و 69/42781 تن در سال پیش¬بینی می¬شود. مقایسه نتایج حاصل از مدل EPM با روش هیدرومتری در ایستگاه‌های پل¬دوآب، توره، شازند و بازنه به ترتیب 86، 82، 48 و 79 درصد هم¬خوانی نشان می¬دهد. ارزیابی¬ها نشان می¬دهد که مدل EPM در برآورد حداکثر رسوب سالیانه از دقت قابل قبولی برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - زون بندی ژئومکانیکی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان بر اساس مطالعات رسوب‌شناسی و مکانیک سنگی در یکی از میادین خلیج فارس
    مهران  کلهری هوشنگ  مهرابی ابراهیم  سفیداری حسن  اشراقی بهنام  واعظ لیواری
    مطالعات ژئومکانیکی در بحث¬های تحلیل پایداری چاه، تکمیل چاه، تعیین جهت‌یابی حفاری چاه، طراحی و اجرای شکاف هیدرولیکی، تولید شن و نشست در میدان¬های هیدروکربوری کاربرد اساسی دارد. پارامترهای مکانیک سنگی با تغییرات سنگ-شناسی دچار تغییر می¬شوند. در این مطالعه با به دست آوردن چکیده کامل
    مطالعات ژئومکانیکی در بحث¬های تحلیل پایداری چاه، تکمیل چاه، تعیین جهت‌یابی حفاری چاه، طراحی و اجرای شکاف هیدرولیکی، تولید شن و نشست در میدان¬های هیدروکربوری کاربرد اساسی دارد. پارامترهای مکانیک سنگی با تغییرات سنگ-شناسی دچار تغییر می¬شوند. در این مطالعه با به دست آوردن پارامترهای مکانیک سنگی به‌صورت پیوسته، برای سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان در یکی از میادین خلیج فارس، به خوشه‌بندی این پارامترها پرداخته شده است. نتایج خوشه‌بندی منجر به استخراج 6 خوشه با ویژگی¬های مکانیک سنگی متفاوت گردید. از طرفی با مطالعات سنگ‌شناسی (رخساره¬ها، سیمان شدگی و دیاژنز) 5 رخساره با مشخصات سنگ‌شناسی و سیمان شدگی متفاوت تعیین شده که شامل رخساره¬های ماسه سنگی کواتز آرنایتی و آرکوزی، شیلی، گلسنگ قرمز و کربناته می¬¬باشد. انطباق بین رخساره¬های رسوبی و ژئومکانیکی برقرار گردید. با توجه به مطالعات سنگ‌شناسی و ژئومکانیکی، بازه عمقی مورد مطالعه به 7 بخش تقسیم شده و چگونگی تغییرات پارامترهای مکانیک سنگی با تغییرات لیتولوژی مورد بررسی قرار گرفته، و تأثیر تغییر در جنس سنگ، سیمان شدگی و فشردگی بر پارامترهای مکانیک سنگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران)
    سعید آیباغی اصفهانی الهه ابراهیمی رضا شیخ
    در این تحقیق اثر برندسازی داخلی بر یادگیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر فرهنگ نوآوری به عنوان فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت جمع¬آوری داده¬ها در این پژوهش، از پرسشنامه¬های استاندارد برندسازی داخلی، یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه بهره گرفته شده و رو چکیده کامل
    در این تحقیق اثر برندسازی داخلی بر یادگیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر فرهنگ نوآوری به عنوان فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت جمع¬آوری داده¬ها در این پژوهش، از پرسشنامه¬های استاندارد برندسازی داخلی، یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه بهره گرفته شده و روش تحقیق نیز در این مقاله از نوع توصیفی- همبستگی و برمبنای هدف، کاربردی است. نمونه مورد مطالعه 168 نفر از کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت ایران بود. فرضیه¬ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین بررسی تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم¬افزار Smart PLS 3، مورد آزمون قرار گرفت؛ همچنین پایایی کل پرسش¬نامه 854/0 به دست آمد. لذا ابزار سنجش از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده است. نتایج تحقیق نشان داد: برندسازی داخلی تاثیر مثبت و معنادار بر یادگیری سازمانی دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ نوآورانه در این رابطه را تائید نمود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، 168 نفر، محاسبه و جمع¬آوری داده¬ها با استفاده از سه پرسش نامه استاندارد برندسازی داخلی، یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه صورت گرفت. برای آزمون فرضیه¬ها از نرم¬افزار Smart pls 3 جهت بررسی¬های و مدل¬سازی معادلات ساختار و تایید مدل پژوهش استفاده شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - رخساره¬ها و مدل رسوب‌گذاری سازند آواری چلکن، جنوب قائم‌شهر، پلیوسن
    هوشنگ  مهرابی عبدالحسین  امینی وحید توکلی مرتضی  فرخی سید محمد  زمانزاده
    سازند چلکن در زمان پلیوسن زیرین و میانی تشکیل شده و در برش جوارم (جنوب شهرستان قائم‌شهر) دارای ماهیت آواری است. این سازند از سه مجموعه کنگلومرایی، ماسه‌سنگی و گلسنگی تشکیل شده است که در بیشتر بخش¬ها در توالی‌های ریزشونده به سمت بالا مرتب شده‌اند. ماهیت ریزشونده به بالای چکیده کامل
    سازند چلکن در زمان پلیوسن زیرین و میانی تشکیل شده و در برش جوارم (جنوب شهرستان قائم‌شهر) دارای ماهیت آواری است. این سازند از سه مجموعه کنگلومرایی، ماسه‌سنگی و گلسنگی تشکیل شده است که در بیشتر بخش¬ها در توالی‌های ریزشونده به سمت بالا مرتب شده‌اند. ماهیت ریزشونده به بالای توالی‌های رسوبی و ویژگی¬های رسوب‌شناسی و ساختارهای رسوبی نشان می‌دهد سازند چلکن در یک محیط رودخانه¬ای تشکیل شده است. رخساره‌های کنگلومرایی بیشتر ماهیت دانه‌پشتیبان، رخساره‌های ماسه‌سنگی ماهیت آرنایتی (کوارتز و لیتیک آرنایت) و رخساره‌های گلسنگی ماهیت آواری-کربناتی دارند. با توجه به ساخت¬های موجود، جهت جریان‌های قدیمی رو به شمال است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - مدلی برای سنجش رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی
    مهدی میرزائی علیرضا  محسنی تبریزی
    با عنایت به نتایج متناقض و متفاوت یافته‌های پژوهشی درباره رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی در چند دهه گذشته، مقاله حاضر می‌کوشد تا نشان دهد که چه متغیری، نوع رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی را متأثر می‌سازد. روش مطالعه از نوع اسنادی و مبتنی بر مرور مبانی نظری و تجربی مربوط به چکیده کامل
    با عنایت به نتایج متناقض و متفاوت یافته‌های پژوهشی درباره رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی در چند دهه گذشته، مقاله حاضر می‌کوشد تا نشان دهد که چه متغیری، نوع رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی را متأثر می‌سازد. روش مطالعه از نوع اسنادی و مبتنی بر مرور مبانی نظری و تجربی مربوط به دین‌داری و فرهنگ سیاسی است. یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که نوع قرائت و فهم از دین و فرهنگ سیاسی در تعیین نوع رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی تأثیرگذار است. به عبارت روشن‌تر، همان‌طور که نوع دین‌داری افراد بر اساس نوع قرائت (فهم) از دین می‌‌تواند سخت‌گیرانه، معتدل و تساهل‌‌گرایانه باشد، فرهنگ سیاسی افراد را نیز بر اساس همان ملاک می‌‌توان به فرهنگ سیاسی سخت‌گیرانه، معتدل و تساهل‌‌گرا تقسیم‌‌بندی کرد و نوع قرائت از دین (و به‌تبع آن دین‌داری) و فرهنگ سیاسی که خود انواع دین‌داری و فرهنگ سیاسی را منجر می‌‌شود، بر نوع همبستگی این دو تأثیر دارد، به طوری که قرائت‌‌های همخوان و متناظر از دین و فرهنگ سیاسی منجر به رابطۀ مثبت بین این دو موضوع و متقابلاً قرائت‌‌های ناهمخوان منجر به رابطۀ منفی می‌‌گردد. مقاله حاضر کوشیده است مناسبات میان متغیرهای دین‌داری و فرهنگ سیاسی را در قالب یک مدل نظری- تبیینی ارائه دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
    سعید نریمان رضا عزیزی
    انتخابات ریاست¬جمهوری در ایران همواره تحلیلگران و کارشناسان سیاسی را شگفت¬زده و غافلگیر كرده است. با بررسي¬هاي تحليلي انجام شده دربارۀ موضوع انتخابات رياست¬جمهوري يازدهم در ايران، چه در سطح تحليلگران داخلي و چه در سطح خارجي، آشكار شد که عمده این غافلگیری ناشی از تحلیل¬ه چکیده کامل
    انتخابات ریاست¬جمهوری در ایران همواره تحلیلگران و کارشناسان سیاسی را شگفت¬زده و غافلگیر كرده است. با بررسي¬هاي تحليلي انجام شده دربارۀ موضوع انتخابات رياست¬جمهوري يازدهم در ايران، چه در سطح تحليلگران داخلي و چه در سطح خارجي، آشكار شد که عمده این غافلگیری ناشی از تحلیل¬های تک‌عاملی و تک¬بعدی است و مدلی وجود ندارد که بتواند تمام لایه‌ها و ابعاد اثربخش در نتیجه انتخابات را بررسی کند. از اين¬رو اين مقاله در پي بررسي انتخابات يازدهم با استفاده از مدلي سه¬لايه¬اي است كه درونی¬ترین لایۀ آن، سطح گفتمانی انتخابات، لایۀ میانی آن مبتنی بر نظريۀ محروميت نسبي كه سعی در ارائه تبیینی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد و بیرونی¬ترین لایۀ آن، توصيفی از سطح میدانی انتخابات را بررسی می¬کند و عوامل فردی، سیاسی و اجتماعی مؤثر در نتیجۀ انتخابات را ارائه می¬دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - شناسایی عوامل و شاخص های مدل سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر
    محمدتقی تقوی فرد محمد علی عباسپور
    یکی از مهم‌ترین بخش‌های رسانه‌ای و سرگرمی در دنیاي امروز، صنعت بازی‌های رایانه‌ای است. تعداد کاربران این نوع بازی‌ها به‌صورت مستمر در حال افزایش است و کسب‌وکارهای این صنعت رشد چشمگیري کرده‌اند؛ به‌طوری که این رشد گردش مالی میلیون دلاري را براي شرکت‌های توسعه‌دهنده این ن چکیده کامل
    یکی از مهم‌ترین بخش‌های رسانه‌ای و سرگرمی در دنیاي امروز، صنعت بازی‌های رایانه‌ای است. تعداد کاربران این نوع بازی‌ها به‌صورت مستمر در حال افزایش است و کسب‌وکارهای این صنعت رشد چشمگیري کرده‌اند؛ به‌طوری که این رشد گردش مالی میلیون دلاري را براي شرکت‌های توسعه‌دهنده این نوع بازی‌ها به دنبال داشته است. ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات بر بستر ابر در صنعت بازی‌های رایانه‌ای است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی-توسعه اي است و جزء تحقيقات کيفی به‌حساب می‌آيد. همچنين اين پژوهش از منظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق «توصیفی-غيرآزمايشي» محسوب مي‌شود. در این پژوهش براي سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش و مدل‌های موجود و انجام روش دلفي، 52 شاخص در قالب 9 بعد اصلی شناسایی شدند. نتایج پژوهش مدلی جامع برای سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر ارائه می کند که می‌تواند مورداستفاده صنعت گران و پژوهشگران قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - ارائه یک مدل مفهومی جدید برای حوزه کلان¬داده¬ها و تحلیل کسب¬وکارهای داده¬محور در ایران برمبنای مدل ارائه¬شده
    مژگان فرهودی رضوان کلانتری هرمزی حسام زند حسامی
    پیش¬بینی افزایش ده برابری داده¬های جهانی تا سال 2025 توسط IDC نشان می¬دهد که سفر داده¬ها برای سازمان¬ها تازه آغاز شده است. جمع¬آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و استفاده از این طلای با ارزش به نوآوری در شرکت¬ها و سازمان¬ها کمک می¬کند و مشاغل را به سمت آینده رقابتی سوق می¬دهد. چکیده کامل
    پیش¬بینی افزایش ده برابری داده¬های جهانی تا سال 2025 توسط IDC نشان می¬دهد که سفر داده¬ها برای سازمان¬ها تازه آغاز شده است. جمع¬آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و استفاده از این طلای با ارزش به نوآوری در شرکت¬ها و سازمان¬ها کمک می¬کند و مشاغل را به سمت آینده رقابتی سوق می¬دهد. هدف از این مقاله شناسایی و بررسی زمینه¬های مختلف ارزش¬آفرینی و کسب¬وکاری با محوریت کلان¬داده برای شرکت¬های نوپایی است که به داده¬ها به عنوان منبع اصلی کسب ¬و کارشان اعتماد دارند. لذا در این راستا پس از بررسی ابعاد مختلف کلان¬داده، به ارائه مدل مفهومی جدیدی در این حوزه پرداخته شده است. این مدل به شرکت¬ها کمک می¬کند تا بتوانند فعالیت¬های خود را در این حوزه با آگاهی و تمرکز بیشتری پیش ببرند. همچنین در ادامه این مقاله، نتایج پیمایش شرکت¬های متقاضی دانش¬بنیان با کسب¬وکارهای داده¬محور ارائه می‌شود. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اغلب این شرکت¬ها بر روی دو حوزه «تحلیل» و «مصورسازی داده» تمرکز بیشتری نموده¬اند. همچنین، دو حوزه «فینتک» و «رسانه» بیش از سایرین پذیرای فناوریهای این دو حوزه بودهاند. از طرفی محصولات مربوط به «مدیریت و پردازش کلان¬دادهها» که شامل ارائه راهکار و راهاندازی خدمات پردازش و ذخیرهسازی کلان¬دادهها میشود، بیشترین حجم فروش را به خود اختصاص داده است و میزان قابل توجهی از فعالیت¬ این شرکت¬ها بر روی محتوای اخبار، شبکه¬های اجتماعی و اطلاعات مربوط به معاملات بورس اختصاص یافته¬اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - ارایه یک مدل هوشمند به‌منظور تشخیص چندوجهی شخصیت کاربران با استفاده از روش‌های یادگیری ژرف
    حسین صدر فاطمه محدث دیلمی مرتضی ترخان
    با توجه به رشد قابل‌توجه اطلاعات و داده‌های متنی که توسط انسان‌ها در شبکه‌های ‌مجازی تولید می‌شوند، نیاز به سیستم‌هایی است که بتوان به کمک آن‌ها به‌صورت خودکار به تحلیل داده‌ها پرداخت و اطلاعات مختلفی را از آن‌ها استخراج کرد. یکی از مهم‌ترین داده‌های متنی موجود در سطح و چکیده کامل
    با توجه به رشد قابل‌توجه اطلاعات و داده‌های متنی که توسط انسان‌ها در شبکه‌های ‌مجازی تولید می‌شوند، نیاز به سیستم‌هایی است که بتوان به کمک آن‌ها به‌صورت خودکار به تحلیل داده‌ها پرداخت و اطلاعات مختلفی را از آن‌ها استخراج کرد. یکی از مهم‌ترین داده‌های متنی موجود در سطح وب دید‌گاه‌های افراد نسبت به یک موضوع مشخص است. متن‌های منتشرشده توسط کاربران در فضای مجازی می‌تواند معرف شخصیت آن‌ها باشد. الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌تواند انتخاب مناسبی برای تجزیه‌و‌تحلیل این‌گونه مسائل باشند، اما به‌منظور غلبه بر پیچیدگی و پراکندگی محتوایی و نحوی داده‌ها نیاز به الگوریتم‌های یادگیری ژرف بیش از پیش در این حوزه احساس می‌شود. در این راستا، هدف این مقاله به‌کارگیری الگوریتم‌های یادگیری ژرف به‌منظور دسته‌بندی متون برای پیش‌بینی شخصیت می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، شبکه عصبی کانولوشنی با مدل آدابوست به‌منظور دسته‌بندی داده‌ها ترکیب گردید تا بتوان به کمک آن داده‌های آزمایشی که با خطا دسته‌بندی ‌شده‌اند را در مرحله دوم دسته‌بندی با اختصاص ضریب آلفا، با دقت بالاتری دسته‌بندی کرد. مدل پیشنهادی این مقاله روی دو مجموعه داده ایزیس و یوتیوب آزمایش شد و بر اساس نتایج بدست آمده مدل پیشنهادی از دقت بالاتری نسبت به سایر روش‌های موجود روی هر دو مجموعه داده برخودار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - تحلیل احساسات برای پیش¬بینی بازار بورس با شبکه عصبی ژرف: مطالعه موردی برای پایگاه داده سهام شرکت¬های بین-المللی
    حکیمه منصور سعیده ممتازی کامران لایقی
    امروزه تحلیل احساسات به عنوان یکی از ارکان اصلی در زمینه¬های مختلف از جمله مدیریت مالی، بازاریابی، پیش¬بینی تغییرات اقتصادی درکشورهای مختلف بکار گرفته می¬شود. به منظور ساخت یک تحلیل¬گر احساسات بر مبنای نظرات کاربران در رسانه¬های اجتماعی، بعد از استخراج ویژگی¬های مهم چکیده کامل
    امروزه تحلیل احساسات به عنوان یکی از ارکان اصلی در زمینه¬های مختلف از جمله مدیریت مالی، بازاریابی، پیش¬بینی تغییرات اقتصادی درکشورهای مختلف بکار گرفته می¬شود. به منظور ساخت یک تحلیل¬گر احساسات بر مبنای نظرات کاربران در رسانه¬های اجتماعی، بعد از استخراج ویژگی¬های مهم بین کلمات توسط شبکه پیچشی، از شبکه حافظه کوتاه-مدت بلند استفاده می¬کنیم تا رابطه نهفته در دنبالـه¬ای از کلمات را کشف و ویژگی¬های مهم متن را استخراج نماییم. با کشف ویژگی¬های استخراج شده جدید توسط شبکه‌ برگشتی با حافظه کوتاه-مدت بلند، توانایی مدل پیشنهادی در طبقه¬بندی ارزش سهام شرکت¬ها افزایش می¬یابد و در نهایت به پیش¬بینی سهام بورس در روز بعد براساس تحلیل احساسات می¬پردازیم. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﮕﻮﯾﺎن و همکارانش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و تنها از اﻃﻼﻋﺎت احساسی ﻣﺮدم در شبکه-ﻫﺎی اجتماعی ﺑﺮای ﭘﯿﺶبینی ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده می¬کند. با توجه به اینکه هر یک از پیـام¬های کاربـران را در 5 کلاس¬های احساسی طبقه¬بندی می¬کنیم، بنابراین این مدل ارزش سهام روز بعد را به دو حالت بالا یا پایین بودن آن می¬تواند پیش¬بینی کند. ساختار پیشنهادی شامل 21 لایه شبکه عصبی ژرف و متشکل از شبکه¬های پیچشی و حافظه کوتاه-مدت بلند است که برای پیش¬بینی سهام بورس 18 شرکت پیاده¬سازی شده است. اگرچه برخی مدل¬های ارائه شده قبل، از تحلیل احساسات به منظور پیش¬بینی بازار سرمایه بهره گرفته¬اند، اما از روش¬های ترکیبی و پیشرفته در شبکه¬های ژرف با میزان دقت پیش¬بینی بالا بهره نبرده¬اند. سنجش نتایج روش پیشنهادی با دیگر مطالعات نشان داده که عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با 8 روش دیگر، بطور قابل ملاحظه¬ای خوب بوده و در معیار ارزیابی صحت در پیش‌بینی روزانه سهام‌ با بهبود 8/19 درصدی نسبت به مدل شبکه پیچشی ژرف، 5/24 درصدی نسبت به مدل پیشنهادی انگویان و همکاران (2015) و 94/23 درصدی نسبت به مدل پیشنهادی درخشان و همکاران (2019) از روش‌های رقیب پیشی بگیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    85 - مدل سازی معماری سازمانی چابک: ارزیابی کاربردپذیری شش استاندارد مدل سازی بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
    علی راضی رضا رضایی احمدعلی یزدان پناه
    چارچوب ملی معماری سازمانی ایران از چارچوب توگف و روش توسعه معماری آن اقتباس شده است. یکی از مسائل مهم در معماری سازمانی چابک، مدل سازی چابک است. ArchiMateیک استاندارد مدل سازی سطح بالا برای معماری سازمانی است. به دلیل اطمینان بیشتر نیاز است تا استاندارد ArchiMate با سا چکیده کامل
    چارچوب ملی معماری سازمانی ایران از چارچوب توگف و روش توسعه معماری آن اقتباس شده است. یکی از مسائل مهم در معماری سازمانی چابک، مدل سازی چابک است. ArchiMateیک استاندارد مدل سازی سطح بالا برای معماری سازمانی است. به دلیل اطمینان بیشتر نیاز است تا استاندارد ArchiMate با سایر استانداردهای مدل سازی سطح تفصیلی ترکیب شده و کاربردپذیری آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله به ارزیابی کاربردپذیری ترکیب استاندارد مدل سازی سطح بالای ArchiMate با پنج استاندارد مدل سازی سطح پایین شامل UML، BPMN، FAML،SoaML وBMM بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران پرداخته می شود. برای ارزیابی کاربردپذیری از روش ترکیبی(کیفی + کمی) استفاده می شود. هر استاندارد مدل سازی از نظر دامنه و کارکرد متفاوت است. از آنجاییکه یک استاندارد مدل سازی به تنهایی نمی تواند تمام نیازمندی های معماری سازمانی چابک بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران را پشتیبانی نماید لذا ترکیب استانداردهای مدل سازی راهکاری مناسب است. ارزیابی کیفی ترکیب استانداردهای مدل سازی از طریق مطالعه موردی انجام می پذیرد. ارزیابی کمی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره شامل فرآیند تحلیل شبکه ای و دیمتل انجام می پذیرد. بدین منظور بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظرات خبرگان تعدادی گزینه و معیار استخراج می گردد. طبق ارزیابی کیفی، ترکیب شش ابزار استاندارد مدل سازی با روش مدل سازی معماری سازمانی چابک بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران قابل انجام است. برای ارزیابی کمی کاربردپذیری در این مقاله چهار گزینه مطرح شده اند که بر اساس وزن نهایی به ترتیب عبارتند از : پشتیبانی توسط ابزارهای شناخته شده، قابلیت پوشش به فرآورده های روش توسعه چارچوب ملی معماری سازمانی ایران، کارآمدی یا اثربخشی، سهولت یادگیری یا آموزش پذیری. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    86 - ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش
    طاهره  میرسعیدقاضی معصومه صادقی ماندانا فرزانه سوگل   بابازاده خامنه محمود خراط نسرین دسترنج حمیرا مقدمی بهروز الیاسی
    حوزه محتواي الكترونيكي يكي از اثرگذارترين اركان تحول ديجيتال است. براي برنامه¬ريزي مناسب جهت توسعه يا اصلاح روند اثرگذاري¬هاي اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي در روند تحول ديجيتال، لازم است تا ارزيابي مناسبي از جايگاه محتواي الكترونيكي و وضعيت آن ارائه نمود. باتوجه به مؤلفه‌ها چکیده کامل
    حوزه محتواي الكترونيكي يكي از اثرگذارترين اركان تحول ديجيتال است. براي برنامه¬ريزي مناسب جهت توس&#