• فهرست مقالات همبستگی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی
    سیدعطاءالله سینائی مسعود شفیعی
    فرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاو چکیده کامل
    فرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاویه کاویدن عوامل و ابعاد توسعه و طرح پرسش ها و فرضیات در این خصوص روش رایجی برای کشف و گشایش مسیرهای توسعۀ جوامع است. هدف کلی در این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی، رابطۀ آن با شکل گیری کارآمدی نهادی و سپس با نوسانات توسعۀ ملی است. پژوهش به تأثیر این ظرفیت های دو گانه، پیاپی و پیشنیاز بر نوسانات حرکت در مسیر توسعۀ ملی می پردازد. بازبینی مسیر طی شده و نوسانات نشان می دهد که رابطۀ میان این سه عامل برخوردار از یک وضعیت هم افزا (synergy)است. چارچوب نظری این پژوهش، تلفیقی از تئوریهای سرمایه اجتماعی، نهادگرایی و توسعه؛ و نظریات اندیشمندانی چون پاتنام، فوکویاما، هانتینگتون، نورث، شومپیتر، میردال و تودارو، در ارتباط با متغیرهای درگیر در شکل گیری موضوع پژوهش است. فرضیه اصلی پژوهش این است که رابطۀ همبستگی مثبتی میان سه متغیر سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعۀ ملی وجود دارد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش کتابخانه ای، اسنادی و اکتشافی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - «ارزیابی شاخص های توانمندسازی در سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران (نمونه موردی: محله میان آباد اسلام شهر)
    مصطفی  بهزادفر سید کمیل صالحی عبدالحمید  نقره‌کار
    امروز وضعیت شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان و نظریه¬ها و تجارب آن حاوی نکات روشن و مفیدی است. در حالی که آمارها حاکی از روند رو به رشد جمعیت شهری، به¬ ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه است، فقر به‌ مثابه یکی از جنبه¬های تمرکز جمعیت در شهرهای این کشورها از اهمیت روزافزونی ب چکیده کامل
    امروز وضعیت شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان و نظریه¬ها و تجارب آن حاوی نکات روشن و مفیدی است. در حالی که آمارها حاکی از روند رو به رشد جمعیت شهری، به¬ ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه است، فقر به‌ مثابه یکی از جنبه¬های تمرکز جمعیت در شهرهای این کشورها از اهمیت روزافزونی برخوردار می¬باشد. هدف اصلي پژوهش حاضر در وهله اول، شناسایی شاخص¬های توانمندسازی سکونتگاه¬های غیررسمی با تأکید بر رویکرد دارایی¬مبنا به عنوان رویکردی نوین در تقابل با رویکرد نیاز مبنا و در وهله دوم، سنجش شاخص¬های استخراجی به منظور درک میزان تأثیرگذاری هر یک در رضایتمندی ساکنان این سکونتگاه¬ها از شرایط زندگی و نقش هر کدام از شاخص¬ها در ارتقای شرایط زندگی این افراد می¬باشد. محدوده مورد مطالع پژوهش محله میان آباد اسلام¬شهر می¬باشد که در سال 1395 نزدیک به 24 هزار نفر جمعیت داشته و در پایان سال 1386 و ابتدای سال 1387، حدود 45 هزار نفر در میان آباد زندگی می¬کردند. روش به کار گرفته شده در پژوهش به صورت تركيبي مبتني بر اسنادي، پيمايشي و تحليلي است، نتايج پژوهش نشان¬دهنده این است که، همبستگی در زیرشاخص ساختمان مسکونی مربوط به شاخص سرمایه کالبدی بالاتر از بقیه موارد بوده و بعد از آن زیرشاخص درآمد ماهیانه مربوط به شاخص نیاز مالی بالاترین میزان همبستگی را به میزان رضایت ساکنان سکونتگاه¬ غیررسمی را به خود اختصاص می¬دهد. بعد از این دو زیرشاخص می¬توان گفت بالاترین امتیازها مربوط به زیرشاخص¬های شاخص سرمایه اجتماعی از قبیل: پاسخگویی، اعتمادنهادی، مشارکت، ظرفیت¬سازی نهادی می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بهینه‌سازی مدل DRASTIC جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی آبخوان کاشان به آلودگی نیترات با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل حساسیت
    فائقه صمدی
    در این تحقیق از بهینه‌سازی پارامترهای مدل DRASTIC و لایه کاربری اراضی (LU) جهت ارزیابی آسیب‌پذیری ویژه آبخوان کاشان با استفاده از روش‌های آماری استفاده گردیده است. لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS تهیه، رتبه‌بندی (قطعی و فازی-آماری)، وزن‌دهی (اصلی و آماری) و به‌روش هم‌پوشا چکیده کامل
    در این تحقیق از بهینه‌سازی پارامترهای مدل DRASTIC و لایه کاربری اراضی (LU) جهت ارزیابی آسیب‌پذیری ویژه آبخوان کاشان با استفاده از روش‌های آماری استفاده گردیده است. لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS تهیه، رتبه‌بندی (قطعی و فازی-آماری)، وزن‌دهی (اصلی و آماری) و به‌روش هم‌پوشانی‌شاخص تلفیق گردیدند. برای بهینه‌سازی مدل DRASTIC، از رگرسیون غیرخطی جهت رتبه‌بندی فازی-آماری (هم‌مقیاس‌سازی) و از ضرایب همبستگی پیرسونی بین غلظت نیترات با پارامترهای هم‌مقیاس‌شده مدل DRASTIC و تحلیل حساسیت (حذف پارامتری و تک پارامتری) جهت تعیین و تصحیح وزن مناسب پارامترها استفاده شد. در نتیجه مدل RASIC-LU براساس رتبه‌بندی و وزن‌دهی آماری و تحلیل حساسیت تک پارامتری، ضريب همبستگی 1/61 درصد و سطح معنی‌داری آماری 001/0 را نشان داده و با پارامترهای نرخ تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، اثر منطقه غیراشباع، هدایت هیدرولیکی و کاربری اراضی به‌ترتیب با وزنهای 50/2، 63/4، 15/4، 03/3، 96/1، 00/2 به‌عنوان بهترین مدل انتخابی مشخص شد. براساس این مدل، قسمت‌های غربی و جنوبی آبخوان به‌دلیل نرخ تغذیه بالا، کاربری اراضی آلاینده و مواد درشت‌دانه در ناحیه غیراشباع، خاک و محیط آبخوان دارای خطرپذیری آلودگی زیاد و بسیار زیاد می‌باشد. همچنین حساسیت این مدل براساس میانگین مجذورات خطا (MSE) نسبت به حذف و یا افزایش وزن پارامترهای کاربری اراضی، محیط خاک، اثر منطقه غیراشباع، محیط آبخوان، نرخ تغذیه خالص و هدایت هیدرولیکی به‌ترتیب روند کاهشی نشان داد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - «مطلق خاص» در اندیشۀ رورتی
    محمدرضا  تاجيك
    آماج رویکرد انتقادی رورتی عمدتاً معرفت‌شناسی غربی و در متن و بطن آن، نظریۀ معرفتی بازنمایی است. رورتی با منظر و نظری پراگماتیستی در پی یافتن توجیه و توضیحی برای نگرش اخلاقی و سیاسی غرب امروز است. این منظر و نظر رورتی، سخت وام‌دار آموزه‌های زبان‌شناختی و رویکردهای توصیفی چکیده کامل
    آماج رویکرد انتقادی رورتی عمدتاً معرفت‌شناسی غربی و در متن و بطن آن، نظریۀ معرفتی بازنمایی است. رورتی با منظر و نظری پراگماتیستی در پی یافتن توجیه و توضیحی برای نگرش اخلاقی و سیاسی غرب امروز است. این منظر و نظر رورتی، سخت وام‌دار آموزه‌های زبان‌شناختی و رویکردهای توصیفی در شکل‌گیری درک آدمی از امور است. اما، آیا رورتی می‌تواند در این فضای نظری از آفات فراتئوری‌ها، از یک سو، و نگاه‌های هنجاری در عرصۀ علوم، از سوی دیگر، پرهیز کند؟ جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تبيين الزامات سیاسی- عقلانی وحدت ملی در انديشۀ امام خميني(ره)
    محمدحسین جمشیدی
    در اندیشه و نگرش امام خميني كه نشأت‌گرفته از آيين حنيف و توحيدي اسلام است، مؤمنين هم امتي واحده محسوب مي‌شوند و هم بر مبنای اقتضائات با توجه به سرنوشت مشترك خویش در چارچوب مرزهای اعتباری جغرافیایی (ملی) برای تحقق این سرنوشت مشترک، به جهت‌گيري اعتقادی، سیاسی و عملی واحدی چکیده کامل
    در اندیشه و نگرش امام خميني كه نشأت‌گرفته از آيين حنيف و توحيدي اسلام است، مؤمنين هم امتي واحده محسوب مي‌شوند و هم بر مبنای اقتضائات با توجه به سرنوشت مشترك خویش در چارچوب مرزهای اعتباری جغرافیایی (ملی) برای تحقق این سرنوشت مشترک، به جهت‌گيري اعتقادی، سیاسی و عملی واحدی نیاز دارند. با وجود چنین جهت¬گیری است که آنان با اعتصام به حبل‌الله مي‌توانند به مقام خلافت‌ الهي در زمين نائل شوند. بر این مبنا ما در اين نوشتار در پي بررسي این مسئله هستیم که نگرش امام خمینی(ره) به وحدت ملی از چه بنیادهای سیاسی - عقلانی برخوردار است. با بررسی تحلیلی اندیشه‌های امام خمینی(ره) درمی‌یابیم که مسئلۀ وحدت و انسجام ملي نیز چونان سایر گونه‌های وحدت و همبستگی بر مبناي الزامات سیاسی و اقتضائات محيطي، ضرورتي است كه هم مبتني بر شواهد و براهین عقلي است و هم مبتنی بر براهين شرعي است. در نتیجه امام خمینی نگاهی دو بعدی - عقلانی و وحیانی - به امر وحدت دارد. اما آنچه مورد بحث اين نوشتار است، دلايل و براهین سیاسی - عقلاني وحدت و انسجام ملی در انديشۀ بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران است. در اين عرصۀ امام خميني(ره) بر بداهت عقلي وحدت، اقتضاي عقل سياسي، وجود دشمن مشترك، توسعۀ فرهنگي، سياسي و اجتماعي، اصل حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و ارزش‌هايش و در نهايت طرح وحدت و انسجام ملي به مثابۀ يك راهبرد براي دست يافتن به آزادي، رهايي و پيروزي تأكيد دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مبانی و کاربست «دیگری» برای نظم سیاسی- اجتماعی از منظر «ریچارد رورتی»
    خلیل اله سردارنیا حسین محسنی
    تساهل و پذیرش دیگری، لازمۀ حیات و پویایی نظم سیاسی- اجتماعی مدرن است. «ریچارد رورتی» از مهم¬ترین اندیشمندان و فیلسوفان پست‌مدرن است که توجه خاصی به مفهوم دیگری از منظر فکری- اندیشه‌ای و نیز پرگماتیستی ناظر بر سودمندی اجتماعی داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبان چکیده کامل
    تساهل و پذیرش دیگری، لازمۀ حیات و پویایی نظم سیاسی- اجتماعی مدرن است. «ریچارد رورتی» از مهم¬ترین اندیشمندان و فیلسوفان پست‌مدرن است که توجه خاصی به مفهوم دیگری از منظر فکری- اندیشه‌ای و نیز پرگماتیستی ناظر بر سودمندی اجتماعی داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی فکری و اندیشه‌ای مفهوم دیگری و کاربست یا سودمندی‌های عملی آن در در قلمرو سیاست و اجتماع است. در این پژوهش، پرسش اصلی آن است که اساساً چه ارتباط یا نسبتی بین مفهوم دیگری و نظم یا سامان اجتماعی و سیاسی در اندیشۀ رورتی هست؟ یافتۀ کلی این پژوهش آن است که رورتی با نقد روایت‌های کلان و نفی حقیقت عام و کلی انتزاعی، قائل به نظامی تکثرگراست که حضور دیگری هم لازمه و هم سودمند برای پویایی نظم سیاسی و اجتماعی مدرن است که در حال حاضر در لیبرال دموکراسی‌های کنونی، تاحدی تحقق یافته است، اما دارای کاستی‌های جدی نیز هستند. بر همین اساس وی با نقد اندیشه‌های مدرنیته و کلان روایت‌های این گفتمان و رد اصل کوژیتوی دکارتی تحت تأثیر امانوئل لویناس، توجه به ضرورت دیگری و روامداری و مسئولیت‌پذیری در قبال آن را مهم¬تر از توجه به مفهوم خود می‌پندارد. در نظام اندیشۀ ریچارد رورتی، مفهوم دیگری از زمینه‌های فلسفی خود فراتر رفته، در حوزۀ اخلاق به همبستگی و همدردی و در حوزۀ سیاست به دموکراسی نوپراگماتیسم گسترش می‌یابد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارتباط بین شاخص های توپوگرافی با بارشهای فراگیر منطقه کوهستانی البرز (مقاله پژوهشی)
    مریم  نقوی بهلول علیجانی مهری اکبری ابراهيم فتاحي
    بارشهای سنگین ازجمله مخاطرات طبیعی هستند که آگاهی از پراکندگی زمانی و مکانی آنها کمک بسزایی جهت کاهش آسیب های احتمالی می نماید. به این منظور وجود رابطه معنادار بین بارش های فراگیر و شاخص های توپوگرافی منطقه کوهستانی البرز بررسی گردیده است. در این پژوهش از آزمون همبستگی چکیده کامل
    بارشهای سنگین ازجمله مخاطرات طبیعی هستند که آگاهی از پراکندگی زمانی و مکانی آنها کمک بسزایی جهت کاهش آسیب های احتمالی می نماید. به این منظور وجود رابطه معنادار بین بارش های فراگیر و شاخص های توپوگرافی منطقه کوهستانی البرز بررسی گردیده است. در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده و در این مدل، متغیر وابسته بارش روزانه فراگیر منطقه مطالعاتی ( بارش های رخ داده در بیشتر از 70 درصد ایستگاههای سینوپتیکی منطقه) و متغیر مستقل داده های مربوط به شاخص های توپوگرافیکی منطقه مطالعاتی (ارتفاع ایستگاه سینوپتیک، شیب و جهت ایستگاه، طول و عرض جغرافیایی ایستگاه، فاصله از خط مبنای شمالی، فاصله از خط الرأس، ارتفاع متوسط ایستگاه در یک شعاع 2.5 کیلومتری، ارتفاع متوسط هشت بلوک پنجاه کیلومتری در جهات هشتگانه جغرافیایی به مرکزیت ایستگاه سینوپتیک، اختلاف ارتفاع متوسط آن هشت بلوک از ارتفاع متوسط ایستگاه در شعاع 2.5 کیلومتری) می باشد. در ابتدا امر رابطه همبستگی بین بارش های فراگیر(129 روز) و شاخص های توپوگرافی بر اساس ایستگاههای سینوپتیک مشترک در سه فصل زمستان، بهار و پاییز شناسایی و در ادامه ضرایب همبستگی با فاصله اطمینان 95 درصد در سطح معناداری کوچکتر از 0.05 بررسی و از هر فصل یک روز نمونه با بالاترین میزان ضرایب همبستگی در اکثریت شاخص های توپوگرافی با عنوان نماینده از آن فصل انتخاب گردید. منطقه مطالعاتی که رشته کوه گسترده البرز می باشد با توجه به پیچیدگی توپوگرافی و تنوع شرایط اقلیمی آن در هر ناحیه، به مناطقی با شباهت توپوگرافی و اقلیمی تقسیم گردیده است. بالاترین تعداد آماره معناداری از نظر مقیاس زمانی و مکانی بین بارش فراگیر با شاخص های توپوگرافی مربوط به بارش فراگیر فصل بهار با 18 مورد و کمترین مربوط به بارش فراگیر فصل زمستان با 9 مورد می باشد، در فصل پاییز نیز 14 مورد رابطه خطی معنادار قابل شناسایی است. از بین شاخص های توپوگرافی، قوی ترین شاخص مربوط به اختلاف ارتفاع متوسط بلوکهای50 کیلومتری از متوسط ارتفاع ایستگاه در شعاع 2.5 کیلومتر در جهات مختلف با توجه به فصول مختلف سال می باشد و گواه بر تاثیر جهت در منطقه مطالعاتی بر بارش های فراگیر می باشد و اینکه منطقه مورد نظر در چه جهتی قرار گرفته باشد تا بارش بیشتری را دریافت نماید، به این معنا که توده هواهای مرطوب ورودی از قسمتهای شمالی کشور از جمله پرفشار سیبری (بابایی فینی،1393) به علت ارتفاع پایین و نزدیکی به سطح زمین تحت تاثیر ناهمواریهای سطح زمین قرار می گیرد و توده هواهای مرطوب ورودی از قسمتهای شمال غربی و غربی کشور از جمله پرفشارهای مهاجر غربی ((قشقایی،1375)،(مرادی، 1385)) به علت ارتفاع بالاتر و قدرت بیشتر کمتر تحت تاثیر ناهمواریهای سطحی قرار گرفته و بارش منطقه تحت تاثیر این سیستم های جوی سطح بالاست. از سویی نیز بارش فراگیر در ناحیه البرز غربی شمالی و مرکزی جنوبی بیشترین و ناحیه البرز غربی جنوبی کمترین رابطه خطی معنادار را با مقادیر شاخص های توپوگرافی برقرار نموده است نتایج این تحقیق وجود رابطه خطی معنادار اکثریت شاخص های توپوگرافی مورد بررسی (22 شاخص از 24 شاخص) با بارش فراگیر را اثبات نموده تا بتوان بیشترین شاخص های موثر بر بارش منطقه را در زمینه برآورد و پیش بینی بارش استفاده نمود. دو شاخص توپوگرافی جهت ایستگاه و فاصله از خط الرأس در هیچ روزی و در هیچ ناحیه ای از منطقه مطالعاتی وارد مدل همبستگی نشده و هیچ گونه رابطه خطی معناداری ولو در حد ضعیف با بارش فراگیر منطقه برقرار ننموده اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - رویکرد حق محور به توسعه
    مهدی  فیروزی
    توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان¬ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد چکیده کامل
    توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان¬ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد اما با تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شناسایی این حق وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز اسناد متعدد دیگری این حق را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال اسنادی که این حق را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لازم‌الاجرا نبوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ لذا این حق نتوانسته است از سطح حقوق نرم فراتر رود. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که در صورت شناسایی این حق در اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی، چه آثاری بر این حق مترتب خواهد بود؟ مفروض مقاله بر آن است که شناسایی این حق می¬تواند زمینه¬ساز تحقق کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده برای بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر حقوق همبستگی باشد. برای ارزیابی این فرضیه، با تكیه به روش اسنادی و تجزیه و تحلیل مقررات بین‌المللی، در ابتدا نگاهی به چگونگی ورود مفهوم توسعه به ادبیات حقوق بشری خواهیم کرد و سپس با استفاده از این بحث، آثاری که رویکرد حق محور به توسعه می‌تواند در اعتلای حقوق بشر و تحقق آن داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی نقش شخصیت و متغیرهای فردی بر نقض امنیت رمز عبور: یک مطالعه تجربی
    زهرا کریمی منیژه  کاوه رضوان صالحی میلاد ملتجی
    تفاوت‌های فردی کاربران فناوری اطلاعات در انتخاب رمز عبور و نگهداری از آن تأثیرگذار است. در این راستا، این مطالعه، رابطه بین متغیرهای جنسیت، شخصیت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از یک طرف و نقض امنیت رمز عبور را از طرف دیگر در بین کاربران ایرانی بررسی کرده است. روش پژوهش ح چکیده کامل
    تفاوت‌های فردی کاربران فناوری اطلاعات در انتخاب رمز عبور و نگهداری از آن تأثیرگذار است. در این راستا، این مطالعه، رابطه بین متغیرهای جنسیت، شخصیت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از یک طرف و نقض امنیت رمز عبور را از طرف دیگر در بین کاربران ایرانی بررسی کرده است. روش پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد که به پرســش‌نامه‌های پنج عامل بزرگ شخصيتی نئو، اطلاعات جمعیت شناختی و رفتارهای امنیت رمز عبور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی‌دو، آنوا و تحلیل رگرسیون (برای 529 مورد پرسش‌نامه قابل قبول) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربران مرد نسبت به کاربران زن؛ رمز عبورهای قوی‌تری انتخاب می‌کنند. رفتارهای نقض‌کننده امنیت رمز عبور در کاربران رشته‌های تحصیلی علوم ریاضی، حسابداری و کامپیوتر نسبت به کاربران در سایر رشته‌های تحصیلی بیشتر تکرار شده است. از بین ویژگی‌هاي شخصیت، روان‌نژندگرایی رابطه مثبت و معنادار، تجربه‌پذیری و توافق‌پذیری رابطه منفی و معنادار و وجدان‌گرایی رابطه دوگانه با ویژگی نقض امنیت رمز عبور دارد. این یافتهها با در نظر گرفتن تفاوت فردی در زمینه رفتارها و ادراکات امنیتی، به حوزه امنیت سایبری به‌ویژه در ایران کمک می‌‌‌‌کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - اصلاح روش ردگیری بار در قیمت‌گذاری انتقال با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی
    محمدتقی عاملی میثم انصاری
    : با تجدید ساختار در صنعت برق، قیمت‌گذاری انتقال به یکی از مسایل مهم صنعت برق مبدل شده است. برای دست‌یابی به یک محیط رقابتی سالم باید قیمت‌گذاری به‌صورت منصفانه صورت گیرد. در این مقاله روش ردگیری بار مورد بحث قرار می‌گیرد که هزینه انتقال برای هر بازیگر قبل از اجرای بازا چکیده کامل
    : با تجدید ساختار در صنعت برق، قیمت‌گذاری انتقال به یکی از مسایل مهم صنعت برق مبدل شده است. برای دست‌یابی به یک محیط رقابتی سالم باید قیمت‌گذاری به‌صورت منصفانه صورت گیرد. در این مقاله روش ردگیری بار مورد بحث قرار می‌گیرد که هزینه انتقال برای هر بازیگر قبل از اجرای بازار با استفاده از داده‌های آماری برآورد می‌شود. در این مقاله از ترکیب ضرایب رگرسیون خطی و ضرایب همبستگی، ضرایب مشارکت به‌دست می‌آید که توصیف مناسبی از هزینه انتقال ارائه می‌دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از داده‌های آماری نقاط کار مختلفی حول نقطه کار نامی ساخته می‌شود. سپس برای هر نقطه کار پخش بار شبکه محاسبه شده و ضرایب رگرسیون خطی و همبستگی بین میزان تولید/ مصرف هر تولیدکننده/ مصرف‌کننده و توان عبوری از هر خط به‌دست می‌آید و از ترکیب این ضرایب سهم بازیگران از هزینه انتقال محاسبه می‌شود. در پایان ضرایب مشارکت برای شبکه 39 شینه IEEE محاسبه شده و نتایج آن با روش‌هاي قبلي مقایسه می‌شود. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که روش‌های بررسی‌شده هزینه انتقال را پوشش می‌دهند اما سهم تعیین‌شده برای هر بازیگر با استفاده از روش این مقاله، تناسب بیشتری با میزان استفاده از شبکه انتقال دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مدل‌سازی هندسی کانال انتشار چندورودی چندخروجی با وجود توزیعی از پراکنده‌کننده‌ها بین ایستگاه پایه و ایستگاه کاربر
    فاطمه زاده پاریزی مهری مهرجو جواد احمدی شکوه
    در این مقاله به ارائه یک مدل هندسی دقیق کانال‌های چندورودی چندخروجی پهن‌باند برای کاربردهایی که ارتباط بین فضای باز به فضای بسته وجود دارد، می‌پردازیم. در این مدل، اثر توزیعی از پراکنده‌کننده‌های موجود در فضای باز در نظر گرفته می‌شود و همچنین پراکنده‌کننده‌های موجود در چکیده کامل
    در این مقاله به ارائه یک مدل هندسی دقیق کانال‌های چندورودی چندخروجی پهن‌باند برای کاربردهایی که ارتباط بین فضای باز به فضای بسته وجود دارد، می‌پردازیم. در این مدل، اثر توزیعی از پراکنده‌کننده‌های موجود در فضای باز در نظر گرفته می‌شود و همچنین پراکنده‌کننده‌های موجود در فضای بسته حول ایستگاه کاربر بر روی یک دیسک توخالی توزیع شده‌اند. برای این ساختار یک تابع همبستگی متقابل به شکل بسته ریاضی به دست می‌آوریم که تابع همبستگی متقابل به پارامترهای مختلفی همچون فاصله بین ایستگاه پایه و کاربر، فاصله المان‌های آنتن در ایستگاه پایه و کاربر و سمت‌گیری آنتن وابسته است. مقادیر عددی تابع همبستگی با استفاده از نرم‌افزار RPS برای کانال انتشار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان به دست می‌آید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که در نظر گرفتن توزیع پراکنده‌کننده‌ها در فضای باز، منجر به نتایج واقعی‌تری برای تابع همبستگی و متعاقباً ظرفیت کانال انتشار می‌شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ادغام شبکه‌های عصبی بر اساس یادگیری با همبستگی منفی در بازشناسی برون‌خط کلمات دست‌نویس
    سیدعلی‌اصغر عباس‌زاده آرانی احسان‌اله کبیر
    در این تحقیق، یک روش طبقه‌بندی جمعی بر اساس یادگیری با همبستگی منفی برای بازشناسی کل‌نگر کلمات دست‌نویس با حجم محدود پیشنهاد می‌شود. در این روش مجموعه داده آموزشی پس از پیش‌پردازش و استخراج ویژگی به طبقه‌بندهای پایه پرسپترون چندلایه اعمال می‌شود. سپس شبکه‌های عصبی پایه چکیده کامل
    در این تحقیق، یک روش طبقه‌بندی جمعی بر اساس یادگیری با همبستگی منفی برای بازشناسی کل‌نگر کلمات دست‌نویس با حجم محدود پیشنهاد می‌شود. در این روش مجموعه داده آموزشی پس از پیش‌پردازش و استخراج ویژگی به طبقه‌بندهای پایه پرسپترون چندلایه اعمال می‌شود. سپس شبکه‌های عصبی پایه به روش یادگیری با همبستگی منفی، آموزش داده شده و از این طریق گوناگون می‌شوند. هنگامی که داده‌های آزمایشی پس از استخراج ویژگی به طبقه‌بندهای پایه اعمال می‌شوند، هر طبقه‌بند پایه خروجی نسبتاً متفاوتی را تولید می‌کند. با ادغام خروجی طبقه‌بندهای پایه، خروجی نهایی سیستم به دست می‌آید. برای آزمایش روش پیشنهادی از سه نوع ویژگی شامل ویژگی‌های مبتنی بر منطقه‌بندی، گرادیان تصویر و کد زنجیره‌ای کانتور استفاده شده است. در آزمایش‌هایی که روی 775 تصویر از نام 31 مرکز استان کشور، از مجموعه داده "ایرانشهر" انجام شده است، استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر گرادیان و آموزش 6 شبکه پرسپترون با همبستگی منفی و ادغام آنها از طریق رأی‌گیری، میانگین نرخ بازشناسی برابر با 10/96 درصد را به دست داده است. سپس خطاهای روش پیشنهادی تحلیل و ردیابی شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - آنالیز و گسترش مدل فشرده زمان تأخیر انتشار گیت‌های NAND فناوری CMOS نانومتری در مقابل تغییرات آماری فرآیند ساخت
    حامد جوي‌پا داریوش دیدبان
    با کوچک‌شدن ابعاد ترانزیستور در مقیاس نانومتری، پارامترهای الکتریکی ترانزیستور دچار تغییرات آماری یا تصادفی می‌شوند و از طرفی تخمین دقیق تغییرات این پارامترها توسط شبیه‌سازهای اتمیستیک بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر است. در این مقاله برای اولین بار از مدل‌های تحلیلی جهت بررسی چکیده کامل
    با کوچک‌شدن ابعاد ترانزیستور در مقیاس نانومتری، پارامترهای الکتریکی ترانزیستور دچار تغییرات آماری یا تصادفی می‌شوند و از طرفی تخمین دقیق تغییرات این پارامترها توسط شبیه‌سازهای اتمیستیک بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر است. در این مقاله برای اولین بار از مدل‌های تحلیلی جهت بررسی تأثیر تغییرات آماری فرایند ساخت بر پارامتر تأخیر انتشار یک گیت NAND در فناوری 35 نانومتری CMOS استفاده شده است. به عبارت دیگر با انتخاب دسته مناسبی از پارامترهای مدل تحلیلی، اثر تغییرات آماری بر روی زمان تأخیر انتشار، مورد مدل‌سازی و گسترش قرار گرفته است. همچنین مدل تحلیلی مورد استفاده در برابر تغییرات آماری فرایند ساخت صحت‌سنجی شده و با شبیه‌سازی‌های دقیق اتمیستیک مقایسه گردیده است. اگرچه مقادیر میانگین تأخیر انتشار در اثر انتخاب دسته پارامترهای آماری مختلف، حداکثر خطای 7/8% را در مقایسه با شبیه‌سازی‌های دقیق اتمیستیک ایجاد می‌نماید اما با اعمال رهیافت پیشنهادی می‌توان تا دقت 4/3%، انحراف معیار زمان تأخیر انتشار را در مقایسه با مدل اتمیستیک پیش‌بینی کرد. همچنین با بازتولید نرمال پارامترها، خطای انحراف معیار به 9/9% می‌رسد که در نهایت با پیشنهاد الگوریتم بازتولید نرمال پارامترها با لحاظ ضریب همبستگی، خطای انحراف معیار به 6/1% کاهش می‌یابد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله بر اساس مکان‌یابی
    حسن  علی‌صوفی مرتضی  خادمی عباس ابراهیمی مقدم
    در این مقاله یک روش جدید برای تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله، بدون نیاز به دانش قبلی در مورد منابع گفتار آمده است. در روش پیشنهادی، با وزن‌دادن به طیف سیگنال ترکیب‌شده بر اساس فاصله منابع گفتار با میکروفون، تفکیک منابع گفتار انجام می‌شود. بنابراین ابتدا با تشکیل اسپکتوگ چکیده کامل
    در این مقاله یک روش جدید برای تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله، بدون نیاز به دانش قبلی در مورد منابع گفتار آمده است. در روش پیشنهادی، با وزن‌دادن به طیف سیگنال ترکیب‌شده بر اساس فاصله منابع گفتار با میکروفون، تفکیک منابع گفتار انجام می‌شود. بنابراین ابتدا با تشکیل اسپکتوگرام زاویه‌ای توسط تابع همبستگی متقابل تعمیم‌یافته، منابع گفتار موجود در سیگنال ترکیب‌شده مکان‌یابی می‌شوند. سپس با توجه به موقعیت مکانی منابع از نظر فاصله با میکروفون‌ها، اندازه طیف سیگنال ترکیب‌شده، وزن‌دهی می‌شود. با ضرب اندازه طیف وزن داده شده در مقادیر حاصل از اسپکتوگرام زاویه‌ای و مقایسه آنها با هم، برای هر منبع یک نقاب باینری ساخته می‌شود. با اعمال نقاب باینری به اندازه طیف سیگنال ترکیب‌شده، منابع گفتار موجود در آن از هم جدا می‌شوند. این روش روی داده‌های پایگاه داده SiSEC آزمایش و از ابزار سنجش و معیارهای موجود در این پایگاه، برای ارزیابی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، از جهت معیارهای موجود در پایگاه مذکور با روش‌های رقیب قابل مقایسه بوده و پیچیدگی محاسباتی کمتری دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - طراحی و تحلیل یک الگوریتم وفقی LMS/Newton بهبودیافته در کاربرد حذف پژواک آکوستیکی
    مهدی بکرانی
    از چالش‌های مهم در حذف پژواک آکوستیکی با استفاده از فیلترهای وفقی، تنک‌بودن پاسخ ضربه مسیرهای آکوستیکی و وابستگی زیاد عملکرد الگوریتم‌های وفقی به پراکندگی مقادیر ویژه ماتریس همبستگی سیگنال ورودی می‌باشد که سبب افت کارایی حذف‌کننده‌های وفقی پژواک آکوستیکی می‌شود. در این چکیده کامل
    از چالش‌های مهم در حذف پژواک آکوستیکی با استفاده از فیلترهای وفقی، تنک‌بودن پاسخ ضربه مسیرهای آکوستیکی و وابستگی زیاد عملکرد الگوریتم‌های وفقی به پراکندگی مقادیر ویژه ماتریس همبستگی سیگنال ورودی می‌باشد که سبب افت کارایی حذف‌کننده‌های وفقی پژواک آکوستیکی می‌شود. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد الگوریتم وفقی LMS/Newton در حذف پژواک آکوستیکی، محاسبه معکوس ماتریس همبستگی سیگنال ورودی اصلاح شده است. در این روش از لم معکوس ماتریس به صورتی بهره‌گیری می‌شود که در ابتدای همگرایی سهم ماتریس معکوس در به‌هنگام‌سازی وزن‌ها بیشتر بوده و در نتیجه وابستگی به پراکندگی مقادیر ویژه در شروع همگرایی کاهش یابد. همچنین برای تنظیم طول گام از یک روش تناسبی بهبودیافته استفاده می‌شود، به طوری که نقش وزن‌های با دامنه بزرگ‌تر در فرایند وفق در ابتدا بیشتر از سایر وزن‌ها بوده و به تدریج در طول همگرایی نقش تمامی وزن‌ها یکسان ‌شود. این روش تناسبی علاوه بر بهبود سرعت همگرایی، سبب بهبود عملکرد حالت دایم الگوریتم وفقی در شناسایی پاسخ ضربه تنک مسیرهای آکوستیکی می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از سیگنال رنگی دارای طیف شبه- گفتار نشان می‌دهد خطای عدم انطباق حالت دایم الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم LMS/Newton در حدود dB 5/6 پایین‌تر است. همچنین همگرایی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم NLMS تناسبی، برای رسیدن به خطای عدم انطباقdB 17- حدود 6/3 ثانیه سریع‌تر است. تحلیل‌های نظری میزان عدم انطباق الگوریتم در حالت گذرا و حالت دایم نیز ارائه و با نتایج شبیه‌سازی مقایسه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان
    نرجس خورشیدی رویا شیبانی زهرا جلالی قاسم صادقی بجستانی
    با پیشرفت تکنولوژی انسان همواره در پی‌شناخت تعاملات میان اعضای درونی بدن خود بوده است و به بررسی واکنش‌های آن در هنگام بیماری و یا در طی یک مداخله، مانند پاسخ‌های الکتریکی مغز و قلب به تحریک‌های خارجی مثل بینایی و یا شنیداری پرداخته است. شنیدن آوا و بررسی علائم حیاتی یک چکیده کامل
    با پیشرفت تکنولوژی انسان همواره در پی‌شناخت تعاملات میان اعضای درونی بدن خود بوده است و به بررسی واکنش‌های آن در هنگام بیماری و یا در طی یک مداخله، مانند پاسخ‌های الکتریکی مغز و قلب به تحریک‌های خارجی مثل بینایی و یا شنیداری پرداخته است. شنیدن آوا و بررسی علائم حیاتی یکی از انواع مداخله است. در این پژوهش به بررسی تأثیر آوای قرآن بر سیگنال‌های مغزی و قلبی در سه حالت قبل‌، حین و پس از گوش دادن به تلاوت قرآن پرداخته ‌شده است‌. هم‌زمان سیگنال قلبی و مغزی 50 دانشجوی دختر در‌ محدوده سنی 19 تا 24 سال در ساعت مشخص و با سطح اعتقادی تقریباً یکسان ثبت شد‌. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر گوش دادن به تلاوت قرآن بر ویژگی‌ها و تفکیک وضعیت‌های مختلف از یکدیگر به کمک روش‌های پردازشی آشوب گون، آزمون‌های آماری و بررسی صحت به کمک طبقه‌بندی ماشین‌بردار پشتیبان است. نتایج حاکی از آن است که گوش دادن به تلاوت قرآن تأثیر بسیار عمیقی بر تعاملات بین اطلاعات قلب و مغز داشته و باعث می‌شود جریان اطلاعات بین سیگنال‌های قلبی و مغزی که با استفاده از بعد همبستگی و فرکتال مورد بررسی قرارگرفته است، افزایش‌یافته و تعاملات بین این دو سیستم حیاتی بدن افزایش یابد. از دیدگاه سیستم سایبرنتیک، افزایش تعاملات در یک سیستم زیستی به معنای افزایش خودسازمان‌دهی و کارآیی سیستم است. جزييات مقاله